Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


БЮДЖЕТНА Програма “Спорт за Високи постижения”страница8/9
Дата09.08.2018
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. БЮДЖЕТНА Програма “Спорт за Високи постижения”Цели на програмата

ПОКАЗАТЕЛ “пРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ”Цел на програмата
Целта по програмата е „създадат предпоставки и условия за масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи, усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като основа за реализиране на високи спортни постижения и повишаване качеството при провеждането на държавните първенства.”
Основни задачи:

1. Популяризиране на престижните и социалните функции на спорта за високи постижения.

2. Подобряване условията за участие на спортисти в системна тренировъчна и състезателна дейност за изява и постигане на високи спортни резултати.

3. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати и социалната значимост на спортовете.

4. Качествен подбор на на спортисти по неолимпийските спортове и създаване на условия за дългогодишно спортно развитие, за реализиране на високи спортни резултати с цел спечелване на медали от СП и ЕП.

5. Повишаване личната мотивация на спортистите и треньорите, спазване на антидопинговите правила, Феър плей, превръщането им в еталон за културно поведение и морал.

6. Повишаване качеството на Държавните първенства като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.

7. Подобряване на системата за управление, контрол и оптимизиране на тренировъчния и състезателен процес за постигане на високи спортни резултати на българските спортисти.8. Осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

показател - Програма „Развитие на СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”Цел на програмата
Целта по програмата е „Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и развитие на детско-юношеския спорт.”
Основни задачи:

 1. Подобряване координацията между спортните клубове, спортните федерации и Министерството на младежта и спорта за изграждане на единна система за развитие на спорта за високи постижения.

 2. Осигуряване на квалифицирани спортно-педагогически кадри за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.

 3. Създаване на условия за ефективна дългогодищна подготовка, включваща планомерно развитие на функционалните, психологическите и техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им резултати.

 4. Разширяване обхвата на активно спортуващи деца и младежи.

 5. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.

 6. Спазване на антидопинговите правила, възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти.

 7. Разширяване достъпа спортисти до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.


Организационни структури, участващи в програмата
Програмата се реализира от дирекция “Елитен спорт” и дирекция „Кординация и контрол на спортната подготовка” и Антидопинговия център.
Отговорност за изпълнението на програмата
Програмата се реализира от дирекция “Елитен спорт” . Дейността, свързана с допинговия контрол се реализира от Антидопингов център под ръководството на Изпълнителния директор на центъра.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Бюджетна програма 2500.02.02 - „Спорт за високи постижения”
Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Прогноза

2016 г.

Прогноза

2017г.

Прогноза

2018 г.

1. Изготвяне на програма за развитие на спорта за високи постижения

Брой

1

1

1
Сума

17 099 000

18 108 600

18 613 000

2. Изготвяне на програма за развитие на спортните клубове

Брой

1

1

1
Сума

6 850 000

6 850 000

6 850 000

3. Материално стимулиране на спортисти и треньори

Брой

2 500 000

2 000 000

2 000 000

4. Финансиране на Спортните клубове по спортове

Брой спортове

57

57

57

5. Изготвени договори за развитие на спорта за високи постижения

Брой

57

57

57

6. Организирани курсове и семинари

Брой

2

2

2

7. Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности

Сума

200 000

200 000

200 000

8. Членски внос допълнително споразумение за спорта и за WADA

Сума


49 000


49 000


49 000


9. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност, личните треньори на олимпийските медалисти и старши треньорите на сборните олимпийски отбори

Сума

3 614 000

4 100 000

4 100 000

10. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар

Сума

Брой


5 000 000


5 004 400


5 000 000


11 Указания и консултации на БСФ за отчитане на дейността по програмите

Сума

48000

48 000

48 000

12 . Антидопингов център

Сума

2 151 000

1 153 500

1 156 200

13. СБАЛТОСМ

Сума

180 000

180 000

180 000

14. Физикално възтановяване

Брой

650

650

650

15. Специализирани за вида спорт тестове и методики запроследяване на функционалните и спортно-технически качество

Брой 


1230 


1240 


1250 


16. Дирекция ККСП

Сума

447 800448 900450 100
 

17. Издръжка на дирекция ЕС

Сума

65 000

65 000

65 000


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Постигането на целите е в пряка зависимост от българските спортни федерации, които чрез проектите и организирането на тренировъчния и състезателния процес осигуряват възможности за участие на националните отбори в състезания от международния спортен календар. Принос оказват и спортните клубове, които чрез организирана тренировъчна и състезателна дейност предоставят възможности за изява и реализиране на високи спортни резултати от спортистите на първенствата от държавния спортен календар.

Важен фактор се явява НСА, която има отношение при осигуряването на лектори при провеждане обучението в курсове за повишаване квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

Външни фактори, който могат да доведат до рискове за изпълнение на целите по отношение на контрола и управлението на трунировъчния процес са ограниченото финансиране, недостатъчен човешки ресурс и намален брой заявки от БСФ по показателите за изпълнение.

Постигането на целите на Антиопинговия център е в пряка зависимост от оборудването с апаратура на лабораторията и акредитацията и, както и от достатъчното финансово обезпечаване на допинг контрола и програмите за обучение. От 01.01.2015 г. влиза в сила нов антидопингов кодекс, който вменява нови задължения на Националните антидопингови организации. Изпълнението на разпоредбите на новия Световен антидопингов кодекс и напредъка в процедурата по одобрение на лабораторията за допингов контрол ще бъдат приоритети в дейността на Антидопинговия център през 2015 и 2016 г., които се отразяват върху разходите за дейността.
Информация за наличността и качеството на данните

Данните се вземат от деловодството по отношение на подписаните договори за спортна дейност между ММС и спортните федерации и на издадените заповеди за превеждане на финансови средства.Информацията за дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка” се събира, систематизира и съхранява в дирекцията. Базата данни за всеки един показател се обобщава от месечните отчети, въз основа на проведените тестове по специализираните методики за оценка на ефективността на тренировъчния процес. Критерий за качество на събираните данни, е възможността въз основа на тях да се даде обективна експертна оценка на моментното състяние на състезателите и да се прогнодира спортния резултат.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

 • Разработване на Програмите за елитен спорт на неолимпийски спортове и за развитие на спорта в спортните клубове.

 • Предоставяне на формуляр за условията и реда за кандидатстване от българските спортни федерации с проекти за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност по програмата.

 • Договори с българските спортни федерации за спортно развитие.

 • Актуализиране на Програма за финансово подпомагане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България.
 • Разработване на Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от ММС за постигнати призови класирания.

 • Превеждане на финансови средства на българските спортни федерации за спортно развитие.

 • Превеждане на финансови средства на спортните клубове за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност.

 • Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите, които финансово се подпомагат по проектите за развитие на спорта за високи постижения.

 • Издаване на спортни лицензии на българските спортни федерации и удостоверения на спортните клубове.

 • Организиране и провеждане на обучение в курсове за повишаване квалификацията на треньорските кадри на националните отбори.

 • Спортно - педагогически изследвания и анализи.

 • Комплексни функционални и психологични изследвания и анализи.

 • Допинг анализи.

 • Разработване на нормативни документи, съгласно изискванията на Световната антидопингова агенция /САА/.

 • Разработване на план за допингов контрол.

 • Превод на формулярите за издаване на разрешение за терапевтична , за допингов контрол и за местонахождение.

 • Обучение на кадри за работа с програма „АДАМС”.

 • Организиране и провеждане на обучение в семинари за повишаване квалификацията на специалисти в областта на допинг контрола.

 • Координация и усъвършенстване на научно-приложната дейност в областта на анализа и международните стандарти за тестване.

 • Координация и оперативно взаимодействие между ММС, САА, БОК, НСА и спортните федерации.

 • Мониторинг и контрол върху изпълнението на програмата за тестване.

 • Анализ на данни от провежданите специализирани тестове по методики в теренни и лабораторни условия;

 • Анализи от извършени тестове по методики за проследяване на динамиката в развитието на специфични за съответния вид спорт фактори на спортните постижения

 • Процедури за възстановяване способността на организма за преодоляване на високи тренировъчни натоварвания.


Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите
За 2016 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

 • Субсидии на организации с нестопанска цел за социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 200 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен календар – 5 000 000 лв.; средства за материално стимулиране на стимулиране на спортисти и треньори – 2 500 000; субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.; субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 17 093 000 лв.; премии на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, треньори на олимпийски медаллисти и старши треньори на сборните отбори – 3 614 000 лева; субсидии по програмата за развитие на спорта в спортните клубове – 6 850 000 лв.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница