Програма по суицидо- профилактика (2010-2016) и актуализирания от мз национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве в Р. България, който бе за периода 2004-2012 гДата26.09.2018
Размер61.43 Kb.
#83231
ТипПрограма
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Днешната работна среща е първа, но тя се предхожда от редица предприети действия във връзка с бъдещата ни съвместна работа, която основно свършихме с директора на Държавната психиатрична болница в Кърджали д-р Белин Илчев и колегите от Дирекциите „Медицински дейности” и „Профилактика на болестите и промоция на здраве” в РЗИ в лицето на техните директори д-р Павел Милев и Мариана Тончева.

Искам да благодаря на всички институции и администрации, до които разпратихме писма за тяхната бърза реакция, за да може да бъде обновен Областният съвет по психично здраве.

След тази работна среща и приемането на нашия план, ние започваме незабавни действия по суицидо-превенцията и информираността на обществото в изпълнение на Националната програма по суицидо- профилактика (2010-2016) и актуализирания от МЗ Национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве в Р.България, който бе за периода 2004-2012 г.

Всъщност, ние работим по проблема, но сега са нужни по-координирани действия, за да повишим резултатите си. За съжаление, както всички знаете, стратегическите цели на Националния план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве не бяха постигнати, нямаше финансиране, не се осъществяваха системни проучвания на психично-здравното състояние на населението и пр. Координатори на програмата бяха бившите Районни центрове по здравеопазване, но нещата повече се отчитаха протоколно, затова не можем да се похвалим, че планът е бил наистина действащ. Няма да коментирам повече тази тема, защото на нашето внимание днес е предстоящата ни работа.

Освен експертната дейност, която трябва да развиваме от тук нататък, считам, че от изключителна важност в нашето съвремие сега е промоцията на психично здраве. Тя е най-ефективна, когато действа в критични моменти от живота на индивида и общността, като използва комбинация от методи за усилване на капацитета на всеки индивид за поддържане на психичното му благополучие и за консолидиране на общностите за справяне с факторите на местно ниво, които подкопават психичното здраве. Целенасочена промотивна дейност ще извършваме сред подрастващите, затова в състава на Съвета е включен лично началникът на Регионалния инспекторат по образование г-н Гроздан Колев.

Много добра съвместна практика в работата с младите хора по отношение и на психичното им здраве, сме изградили с Областния съвет на БЧК. В състава на съвета е включен неговият директор г-жа Жана Чакърова-Шукерска.

Имаме добри практики от съвместната ни работа с Областна дирекция на МВР, Детските педагогически стаи към тях и с местните комисии за борба с противо-обществените прояви при малолетни и непълнолетни. Ние ще продължим да работим с тях, като за настоящите цели ни е необходим обмен на информация за:

- регистрирани деца с отклонения;

- брой деца с фамилна суицидна обремененост;

- брой деца с девиантно поведение.

Промотивните дейности ще бъдат съществена част и от лечебно-рехабилитационния процес. Те ще засягат не само групите, нуждаещи се от психично-здравна помощ, но и цялото общество. Ключов момент тук е разработването на програми и създаване на съответните звена за ранно откриване и интервенции не само на тежките, но и на разпространените психични разстройства. По този начин ще се намали тежката болестност и инвалидизация от психични болести, преждевременната смъртност сред хората с психична болест, както и годините живот, проживени в инвалидност.

Уважаеми колеги,

Преди днешната среща ние се опитахме да извършим една оценка, без претенции да е задълбочена, на съществуващите дейности в областта на психичното здраве на територията на област Кърджали.Какъв е според нашите моменти проучвания капацитетът на системата за психични и социални услуги в област Кърджали?

Това е важно, защото трябва да знаем откъде тръгваме като Областен съвет за психично здраве. И така:


Община Кърджали разполага с:

1. Държавна психиатрична болница (ДПБ)

Към настоящия момент тя изпълнява и функциите на спешна денонощна стационарна психиатрична помощ за област Кърджали и други области в Южна България. Това включва приема и лечението на пациенти, извършили или с висок риск да извършат суициден акт. В дейността на болницата са утвърдени и се работи по следните програми от грижи:  • програма за работа със суицидни пациенти

  • протокол за оценка на суициден риск

  • програма за справяне с кризи

  • програма за психологично консултиране

  • програма за психо-социално интервениране, рехабилитация и ресоциализация

  • инструкция за прием на пациенти в дневен стационар

  • алгоритъм за настаняване на пациенти в психиатрично отделение по спешност.

Описаните специализирани дейности се осъществяват с участието на мултидисциплинарен екип (психиатър, психолог, социален работник, интернист, специалист по здравни грижи, физиотерапевт, лаборант) към всеки подходящ пациент, както в условията на стационар от затворен тип, така и в отделения с отворен профил (рехабилитационен) или на дневен стационар към диагностично-консултативния блок и Отделението за зависимости.
2. Към община Кърджали е изграден Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми, финансиран по ОП „Човешки ресурси” - „Социални услуги за социално включване” (2011).

Основната цел е подпомагане на лица с психични проблеми на възраст 16 - 60 години с различни диагнози - шизофрения, афективни разстройства, епилепсия и др., и с различен социален и етнически статус на територията на област Кърджали.

В Центъра се предлагат следните услуги (програми):

- Трениране на социални умения

- Психологическо консултиране

- Психиатрично консултиране

- Работа със семейство

- Социален клуб

- Рехабилитация на битови умения

- Здравословен живот

В състава на Съвета е включен директорът на Центъра г-жа Петя Варналиева, а също така и от г-н Сезгин Бекир - секретар на община Кърджали, завършил магистратури по клинична психология и по трудова и организационна психология.

Община Ардино

Изграден е и функционира Център за обществена подкрепа

Добра практика при колегите от Центъра е организирането на лятна група за саморазвитие и самоусъвършенстване на ученици от 9-12 клас, в която се работи за повишаване информираността им по определени проблеми, свързани с психичното здраве.

На интернет-страницата си Центърът в Ардино предлага здравно-образователни теми по проблема „суициден риск”, като са идентифицирани групите с такъв риск и са дадени съвети как да постъпват близките и приятелите им. Публикувани са и здравни материали по профилактиката на психичното здраве.

В Съвета е включен директорът на Центъра г-жа Светла Семерджиева.Община Момчилград

Също има изграден и действащ Център за обществена подкрепа, в който специалистите работят по проблемите за рисковете за здравето и осигуряване на условия за развиване на умения за независим живот при гарантирани отношения на взаимно зачитане на човешкото достойнство.

Представител на община Момчилград в Съвета е г-н Хасан Мехмед - ст.експерт „Социални дейности и здравеопазване”.

Община Крумовград

Има изграден и функциониращ Център за услуги. Негов представител в Съвета е г-жа Галя Карапачова - психолог.

Ролята на социалните работници от дирекциите „Социално подпомагане” ще е от първостепенна важност за дейността на Съвета. В бъдеще ние ще работим най-активно с тях за оказване на навременна и ефективна подкрепа на нуждаещите се лица в риск, за което Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика имат договореност.

В Съвета са включени г-н Красимир Ралев - директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Кърджали и колегата му Тодор Тодоров - началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”. Представител на община Джебел е г-н Сеза Мехмед - директор на дирекция „Социално подпомагане” в Джебел.

Сега отчитам като пропуск, че сме пропуснали да поканим за член на Областния съвет по психично здраве г-жа Севда Димитрова - директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”. Надявам се обаче, въпреки това, да бъдем в добра колаборация с нея.

В Съвета са включени експерти и специалисти от всички общини на територията на област Кърджали.Уважаеми колеги,

Общата цел на всички, които сме тук, е да приложим интегриран подход и постигнем добро сътрудничество на областно ниво за осигуряване на своевременна и достъпна подкрепа за намаляване на риска от социално изключване и свързаните с него последици.

Аз приветствам идеята на д-р Илчев към Областния съвет по психично здраве със съдействието на ДПБ и на общинските и социалните служби, да бъде изградено Кризисно звено по психично здраве, чиито услуги - спешна и квалифицирана психологическа помощ под формата на кризисна интервенция, да са ориентирани към:

- хора с рисково автодеструктивно поведение;

- близки на хора, извършили суициден акт;

- очевидци на суициден акт.


Работата на Съвета предстои. Надявам се да е добра, с положителен ефект за подобряване на психичното здраве на населението от област Кърджали.
Каталог: arhiv1 -> docs
docs -> Тестът на Фагерстрьом дава точкова оценка за степента на Вашата никотинова зависимост
docs -> Вирусен хепатит тип а източник на заразата
docs -> Тя е високо технологична и специализирана, отговаря напълно на високите изисквания на инспекцията за качество и професионализъм
docs -> Анализ на здравословното състояние на учениците във възрастова група от 7 до 18 год
docs -> Ден на Земята – 22 април Историята на едно движение
docs -> Предпоставки, улесняващи индивидуалните кризи за самоубийство Самота
docs -> А л г о р и т ъ м за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип
docs -> Какво трябва да знаем за артериалната хипертония?
docs -> Рискови фактори, които не могат да бъдат избегнати


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница