Програма „Развитие на човешките ресурсиДата08.06.2018
Размер78.45 Kb.
#72307ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07

Включващо обучение.”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Приложение № 16

ДОГОВОР

............................

Днес, .............................. 2014 г., в град София, между страните:

ІV помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров”, ЕИК 000669518, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Княжево, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26, представлявано от Венета Бочева Ал-Шериф - директор, съгласно заповед № РД 09-509/27.04.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, изменена със заповед № РД 09-908/04.07.2012 г.; заповед № 091159/15.08.2012 г. и писмо с изходящ номер 0603-207/18.06.2014 г., на ръководителя на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение.” г-жа Грета Ганчева - директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

…………………………………ЕИК……..………….със седалище и адрес на управление гр……………………….., обл………………………………..,ул… ……………… №………,представлявано от……………………………………………..с ЕГН………………... и наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва „Осигуряване на специализиран транспорт за децата от ІV помощно училище-интернат „Проф. Д. Кацаров“ гр. София за ежеднневното им извозване по местоживеене“ до училището-интернат и обратно, който се изпълнявя в рамките на ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“, по следните маршрути:Маршрут

км

Брой ученици

Маршрут 1

Кв. Княжево - с. Желява, ул. А. Тодоров №3 – с. Яна, ул. Борис Николов №32 – с. Яна, ул. Стефан Стамболов №9 – гр. Бухово, ул. Христо Ботев №5 – гр. Бухово, бл. 020 –кв. Ботунец, бл.010 – – кв. Кремиковци, бл.102 –- кв. Левски В, бл.02 - кв. Левски Г, бл. 015 - ж.к. Хаджи Димитър, бл. 109 - ж.к. Суха река, бл.04 – кв. Подуяне, ул. Павлина Унуфриева №4- кв. Христо Ботев, ул. 520 №11 – ж.к. Христо Смирненски /кв. Слатина/, ул. Теменуга №2 –кв. Княжево140

16

Маршрут 2

Кв. Княжево - гр.Костинброд, ул. Синчец №24 - гр. Костинброд, ул. Раковски 26 – гр. Костинброд, ул. Първи май 21- гр. Костинброд, ж.к. Фондови жилища, бл.125 - с. Негован – с. Световрачане – с. Мрамор, ул. Иван Вазов №26 – ж.к. Обеля 2 , бл. 266 – ж.к. Обеля 2, бл. 208 - ж.к. Обеля 1, бл. 116 –- кв. Княжево100

12

Маршрут 3

Кв. Княжево - с. Кривина, ул. Демокрация №10 - ж.к. Дружба 2, бл.211 – ж.к. Дружба 2, бл. 264 - Околовръстен път/Самоковско шосе – ж.к. Младост 4, бл. 403 – ж.к. Младост 3, бл. 352 – ж.к. Младост 3, бл. 321 - ж.к. Младост 3, бл.327 - ж.к. Младост 2, бл.251 – ж.к. Мусагеница, бл. 096 – ж.к. Младост 1, бл.102 – Ж.к. Младост 1, бл. 345 - Ж.к. Младост 1, бл.0 64 - ж.к. Дървеница, ул. Дървенишка река №1 ––ж.к. Студентски град, бл.056 - Студентски град, ул. Никола Габровски 110, вх.А - кв. Княжево82

18

Маршрут 4

Кв. Княжево - гр. Нови Искър, ул. Кременица 3 – гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Теменуга – Mr. Bricolage /Люлин/- ж.к. Люлин 1 , бл. 016 – ж.к. Люлин 1, бл. 015 – Метростанция Сливница - бул. Европа 58 - ж.к. Люлин, бл. 464 - ж.к. Люлин, бл. 542 - ж.к. Люлин V, бл.541 – ж.к. Люлин 6, бл.630 - ж.к. Люлин - кв. Суходол, ул. Втори юни №83 - ж.к. Овча купел 1, ул. Крушовски връх №30 А – ж.к. Овча купел 1, бл. 609 - ж.к. Овча купел 1, бл. 524 - ж.к. Овча купел 1, бл.523 – бул. Цар Борис III , №404 – бул. Цар Борис III № 468 – кв. Княжево85

23

Маршрут 5

Кв. Княжево -- кв. Орландовци, ул. Железопътна №68 - ж.к. Надежда, ул. Леда №13 - ж.к. Надежда, бл.172 - ж.к. Западен парк, бл. 071 - ж.к. Западен парк, бл. 102 – кв. Факултета, ул. Борис Сарафов №36 – ж.к. Разсадника, ул. Коньовица №20 - кв. Красно село, бл. 211 – ж.к. Бели брези, бл. 019 – кв. Стрелбище, ул. Нишава – кв. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки, бл. 04 – кв. Бояна, ул. Панчерица №1 – кв. Бояна, ул. Ген. Кутузов 42А - ж.к. Манастирски ливади, ул. Шарл Шампо, бл. 111 – ж.к. Бъкстон, бл. 029 – ж.к. Бъкстон, бл.021 – кв. Павлово, ул. Кота 1050 – бул. Цар Борис III №25 –– кв. Княжево74

18

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел офертното предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (което е неразделна част от този договор) за изпълнението на тази услуга.
(3) Началото на маршрутите е в посочените часове, като МПС, с което ще се извършва превоза, следва да е в двора на ІV помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ - гр. София, кв. Княжево, ул. "Проф. Николай Державин" 26.
(4) Връщането в училището след събиране на учениците, следва да се осъществи в посочения час.

(5) В случай, че в транспортното средство е останал ученик, родителите на който не са се явили в определеното време на посочената спирка, то следва да се транспортира за едно с възпитателя до началния адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) В случаите, когато в транспортното средство не са останали ученици, възпитателят следва да бъде транспортиран до най-близката спирка, обслужвана от Столичен градски транспорт по линията на съответния маршрут.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да увеличава/намалява дължината на маршрутите с до 10 км. за всеки отделен маршрут, без това да бъде основание за промяна в цената на услугата.ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 2. (1) Стойност на поръчката е………………….лв. на изминат километър, без ДДС и ………………………………………лв. с ДДС.

(2) Плащанията се извършват в едномесечен срок след представяне на фактура и приемно-предавателен протокол с вписани действително изминатите километри в него.

(3) Плащанията ще се извършват по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – IBAN:……………, BIC: …………….., при банка …………………….

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплаща цената на специализирания превоз при условията на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и този договор.

2. периодично да контролира нивото на транспортното обслужване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да даде списък и бройка на пътуващите ученици за всеки отделен маршрут за целите на превоза на пътниците.

4. да извърши плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по данъчна фактура в края на всеки отчетен период, съгласно предложената цена по ценовото предложение ;

5. да възстанови гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, в срок до 60 дни след приключване на договора.ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:


  1. да има заверен лиценз от съответните органи;

  2. да разполага със служители, притежаващи необходимата квалификация (свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС);

  3. да осигурява всички задължителни застраховки на учениците и водача на МПС за целия период на действие на договора

  4. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и учениците от превозното средство

  5. да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението и контрола на техническите средства и водачите на МПС;

  6. да не извършва неразрешени от компетентните органи превози, както и да не превозва частни лица по време на изпълнение на този превоз;

  7. да осъществява сервизно обслужване своевременно, като за това време е длъжен да осигури извършване на превоза с други лицензирани превозни средства;

  8. да осигури смяна на аварирало МПС с възможно минимално забавяне;

  9. да издава и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчна фактура в края на всеки отчетен период, съгласно предложената цена по собственото си ценово предложение и разпоредбите на действащото законодателство;

  10. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, като може да избере дали да внесе тази сума или да представи банкова гаранция.


V. НЕУСТОЙКИ:
Чл. 5. При констатиране на груби нарушения от страна на Изпълнителя за всеки отчетен период, както и неспазване на задълженията, поети от него в настоящия Договор, Възложителят има право да наложи санкция в размер на 15% от дължимата за месеца сума. Тези нарушения се установяват с констативен протокол, съставен от Възложителя в присъствието на представител на Изпълнителя.

Чл. 6. В случаите на едностранно прекратяване на Договора от страна на Изпълнителя, когато липсва основание за това, същият дължи на Възложителя обезщетение в размер на 25% от платените до момента суми.


VІ .СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 7. (1) Срокът на изпълнение по настоящата обществена поръчка е от 15.09.2014 г. до 15.06.2015 г.

(2) По време на официални празници, събота и неделя, неучебни дни, определени от МОМН и ваканции, не се извършва превоз на учениците.

(3) По време на официалните работни и учебни дни, в които се отработват празници се извършва превоз на учениците.


VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 8. Този договор, както и отношенията между страните се подчиняват на законодателството на Република България.

Чл. 9. Страните уреждат споровете помежду си по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде разрешен по реда на Гражданския процесуален кодекс от съответния компетентен съд.

Чл. 10. Изменения и допълнения в този Договор може да се правят само с писмено допълнително споразумение (анекс), подписано от страните по Договора и при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Договорът е съставен и се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Неразделна част от този договор са:
1. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документ за гаранция за добро изпълнение на договора;3. Документацията за участие в процедурата.

За и от името на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕНЕТА АЛ-ШЕРИФ


Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: site -> wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Министерство на здравеопазването наредба №2от 21 април 2011 г
2014 -> Нова наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Столична община
2014 -> Іv помощно училище интернат „проф. Димитър кацаров”
2014 -> Списък на кандидатите за работа по обявените свободни позиции в ІV помощно училище –интернат „проф. Димитър кацаров”
2014 -> Е построена през 1892 г от французи и притежава една от най-старите и единствена по рода си колекции в България
2014 -> Списък на стопанския инвентар, който следва да бъде доставен и монтиран в ІV помощно училище-интернат «Проф. Димитър Кацаров» гр. София
2014 -> Анализа на вино лабконсулт еоод официален представител на foss има удоволствието да Ви покани да се присъедините към нашата Конференция за вино 2014 в Бордо, Франция в продължение на много год
2014 -> На д-р М. Янков, Управител на мбал „Сердика” еоод


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница