Н а р е д б а за организацията на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – БрациговоДата19.01.2018
Размер97.7 Kb.
#48924
МОТИВИ

за приемане на Наредба за организация на движението,дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Брацигово

Наредбата се приема за да бъдат уредени правилата за движение по пътищата на територията на Община Брацигово,изискванията към пътните превозни средства за участие в движението по тези пътища,правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и длъжностни лица,както и принудителните мерки,които се прилагат и наказанията за нарушаване разпоредбите на наредбата.

Наредбата цели да се опази живота и здравето на участниците в движението по пътищата,да се улеснява тяхното придвижване,да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица,както и околната среда от замърсяването от моторни превозни средства.

Средства за прилагане на наредбата ще бъдат необходими ,но не може да се определи техния размер към момента.

Приходи ще бъдат реализирани при констатиране на нарушения и съставяне на наказателни постановления за неизпълнение на разпоредбите на Наредбата.

Същата е в съответствие със законите на страната и правото на Европейския съюз.

/ПРОЕКТ/


Н А Р Е Д Б А за организацията на движението , дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община – Брацигово.


Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община-Брацигово, на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността на движението , дисциплината на водачите на пътни превозни средства /ППС/ и пешеходците на територията на Община-Брацигово.

Раздел ІІ

ЗОНИ НА УЛИЦИТЕ
Чл.2 .1 гр. Брацигово е град от –ІV-ти функционален тип.

2. Територията на гр. Брацигово се разделя на зони както следва:

І-ва зона – по улиците : “3-ти Март” ,ул. “Ангел Попов”, част от ул. “Бр.комуна”,ул. ”Никола Вапцаров”, бул. “Освободители” , ул. “Христо Гюлеметов”, ул. “В.Петлешков”,ул. “Кирил Гюлеметов”,ул. “Крум Пъртъчев”, бул. “9-ти Септември”, ул. “Страшимир Мишекопаранов” , част от ул.”Слави Дишлянов” , ул. “Христо Ботев” , част от ул. “Антон Ашкерц” , ул. “Вълев Бунар”, ул. “Бр. Златкови” ул. “Атолука” , “Христо Смирленски”, ул. “Атанас Кабов” , ул. “Борис Кънчев” ул. “Пейчо Карналов”, ул. проф.”Тодор Поляков”, част от ул. “Борис Чулков”, част от ул. “Атанас Ненов”.


 1. ІІ. ра зона – в граници – Старинната част на града. / ул. Черешово топче”, ул. “Паница Семерджиев” ул. “Атанас Кьослев” , ул. “Иван Вазов”, ул. “Данаил Дименов” , ул. “Паскал Троянов”, ул. “Братя Попови” , ул. “Поп Сокол”, ул. “Ангел Арнаудов”, ул. “Георги Бенковски”, ул. “Крум Пъртъчев”, ул. “Атанас Ненов”, ул. “Братя Гачеви”, ул. “Брациговска комуна” , ул. “Георги Петков”, ул. “Иван Хрисчев” , ул.”Борис Томчев” , ул. “Майор Павлов” , ул. Васил Партъчев” , ул. “Явор” , ул. “Кокиче” , ул. “Пролет” , ул. “Иглика”, ул. “Бор”, ул. “Лев Желязков” ул. “Перущица” , ул. “Батак” , ул. “Панагюрище” , ул. “Копривщица , ул.”ген. Никола Генчев” и ул.” Оборище” и всички останали улици.

Чл. 3 Улиците на града се класифицират , както следва :

1. 1. Главна улична мрежа : улиците “3-ти Март”, ”Атанас Кабов”,

“Васил Петлешков” “бул. Освободители”, “Данаил Дименов”

“ Христо Гюлеметов” , “Атанас Ненов”, “Ангел Попов” а второстепенни улици са всички останали .

Чл.4 Улиците в селата се класифицират, както следва:

1. Главна улична мрежа

а/ В село Бяга- ул.”1”

б/ В село Исперихово- ул. “38” , ул . “39” и ул.”18”.

в/ В село Козарско – ул.” 1” ул. “22” и ул. “32”

г/ В село Равногор – ул. “ 1” и ул. “2”

д/ В село Розово- ул. “1” и ул. “2”

е/ В село Жребичко- ул. “1”

2. Второстепенната улична мрежа – останалите улици на селата.

Чл.5 . Класифицирането на новоизградените улици и включването им в уличната мрежа се извършва от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕС по УТ) при Общината.Раздел ІІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл. 6 . Подробните планове за организация на движението на територията на гр. Брацигово се приемат от ОбЕС по УТ и се съгласуват с Пътна полиция- КАТ.

Чл.7.(1) Проектите за временна организация на движението поради ремонтни и строителни работи , аварии, обществени и спортни прояви по уличната мрежа се съгласуват с Дирекция “ТСУ” на Общината и ПП-КАТ, при необходимост и други заинтересовани ведомства.

(2) Генералния план и част ПОИС на строителните обекти, прилежащи към уличната мрежа се съгласуват с Дирекция “ТСУ” на Общината и ПП-КАТ.

Чл. 8 .Забранява се движението на всички видове пътни превозни средства в градските паркове , алеи и площади.

Чл. 9. Определянето на паркингите и видове паркинги в гр. Брацигово се извършва по предложение на Общинската комисия по безопасност на движението , съгласувано с ОбЕС по УТ и след утвърждаване със заповед на кмета на Общината. Със заповедта на кмета се определя и размера на таксата, когато паркинга е охраняем.

Чл. 10. Забранява се паркирането : 1. Върху тротоарите, зелените площи , алеи и площади в населените места.

 2. На ул. “Атанас Кабов”- пред общината и пощата.

 3. До и върху пожарни хидранти.

Чл.11. Забранява се местодомуването на товарни автомобили , автобуси , трактори и ремаркета по уличната мрежа, тротоарни площи, зелени площи и останалата територия за обществено ползване в общината.

Чл. 12. (1) Забранява се съхранението (местодомуването) на негодни бракувани, спрени от движение ППС, трайно установени по уличната мрежа, тротоарните площи, зелени площи и останалата територия за обществено ползване в общината.

(2) При повторно нарушение, когато първото е установено с акт за административно нарушение или е съставен протокол за предупреждение от контролните органи, същите имат право да разпореждат преместването или да предприемат действия за преместване на съответните ППС на определени от Общинската администрация места. В тези случаи ППС, не потърсени в 6-месечен срок се предават в пунктовите за изкупуване на метали или се обявяват за продажба съгласно ЗОС, и ППЗОС.

(3) Когато собственика не може да бъде открит , на ППС се поставя предупредителен стикер съдържащ разпореждане за преместване в 14-дневен срок. При неизпълнение в посочения срок се прилага съответно разпоредбите на преходната алинея.

Чл.13. (1) Забранява се разкопаването на пътни и тротоарни настилки, снижението на бордюри или изграждане на рампи за осигуряване на удобен подход на МПС към гаражите и дворовете на сгради без разрешение на Общинската администрация.

(2) Възстановяването на настилките на уличните и тротоарни платна, разкопани вследствие на строително ремонтни работи се извършва в определения за това срок съгласно издаденото от Общинска администрация разрешение. До възстановяване на настилката изкопите се обезопасяват. За вреди, преченени на трети лица вследствие от неизпълнението на това задължение отговорността се носи от лицето извършило строително-ремонтните работи.

Чл.14. Забранява се:


 1. Поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация извън границите на строителните обекти:

 2. Полагането на маркировка както и монтирането на съоръжения, с цел запазване мястото за паркиране.

 3. Престоя и паркирането на всички видове превозни средства по платната за движение на уличната мрежа при снеговалеж:

 4. Движението на непочистени от кал ППС:

 5. Превозването на насипни материали с не оборудвани за целта превозни средства:

 6. Движението на верижни машини по асфалтовата пътна мрежа:

 7. Поставянето на контейнери и съдове за смет на платната за движение:

Чл.15. Собствениците , управителите и наемателите на магазини, заведения,складове,работилници и др.п. са длъжни да не създават препятствия на пешеходците върху прилежащата тротоарна площ.

Чл..16 (1)Определя таксиметрови стоянки,както следва: 1. За гр. Брацигово:

а/ На бившата автогара

 1. За с. Бяга

а/ Паркинга при магазина на РПК “Априлци”

 1. За с. Исперихово

а/ Пред църквата

 1. За с. Козарско

а/ паркинга при кметството

 1. с. Равногор

а/ Пред кметството

 1. с. Розово

а/ Пред кметството

 1. с. Жребичко

а/ Пред кметството

 1. летовище “Васил Петлешков”

а/ Площада пред ресторанта

 1. летовище “Розовски Вриз”

а/ Пред сградата на пазачите

(2) Местостоянките за ППС с животинска тяга се определят със заповед на кмета на Община-Брацигово след решение на ОбЕС по УТ.

Чл.17.Забранява се:


 1. Движението на превозни средства с животинска тяга , които не са боядисани в жълт цвят, нямат предпазни престилки за органичните отпадъци, не оборудвани и нерегистрирани съгласно ЗДП и ППЗДП. Водачите да бъдат оборудвани с фенери и сигнални жилетки

 2. Движението на превозни средства с животинска тяга и самоходна малогабаритна техника по улиците “Атанас Кабов”, бул. “9-ти Септември” , и всички озеленени територии:

 3. Унищожаването , повреждането, демонтирането или самоволно поставяне на пътни знаци, предпазни парапети , неравности по пътя и огради.

 4. Пускането на животни и оставянето им без надзор в населените места на общината, както и в близост до между селищните пътища.

 5. Воденето на стада и селскостопански животни по централните улици .

Чл. 18. (1) Хора с физически увреждания ползват безплатно общинските терени с обособени места за паркиране, включително и определените за тях места на платените паркинги. Исканията се разглеждат от ОКБД, като при удовлетворяване на искането се издава удостоверение и стикер.РАЗДЕЛ ІV

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 19. Контролната дейност по спазване изискванията на настоящата наредба се извършва от контролните органи, определени от кмета на общината и органите на полицията. Глобите, събрани при констатирани нарушения във връзка с контрола постъпват в бюджета на общината.

Чл. 20. Установяването на нарушенията , издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 21. (1) При констатиране на нарушенията по настоящата наредба се налага наказание глоба-фиш 20 лв. или акт с наказателно постановление до 500 лв. съгласно таблица която е неразделна част от нея.

(2) За маловажни случаи на нарушения на наредбата, установени при извършването им, на място може да се налага глоба с фиш 20 лв.

Издадения за наложена глоба фиш трябва да съдържа данни за самоличността на служителя, който е наложил глобата, за самоличността на нарушителя, че е съгласен да плати глобата. Фишът се подписва от служителя, който е наложил глобата, и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава копие от фиша , за да може да заплати глобата доброволно в касата на Общината, а при неизпълнение се изпраща на съответната служба съгласно Закона за събиране на държавните вземания.

(3) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша се съставя акт.
(4) Когато вследствие на нарушението са причинени имуществени вреди , административно наказващия орган определя и дължимото обезщетение.

Чл. 22. (1) За нарушения , извършени от малолетни и непълнолетни лица, или лица поставени или ограничено запрещение отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците.

(2) За нарушения, установени в дейността на фирми, предприятия, учреждения и организации, по настоящата наредба отговарят извършителите.

РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

$ 1. Наредбата се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА, чл.99, 167 от ЗДП и влиза в сила 30 дни след обнародването й в местния вестник “Априлци”.

$ 2. Кметът на Община-Брацигово назначава постоянно действаща Общинска комисия по безопасност на движението.

$ 3. Кмета назначава служба за контрол в населеното място / съгласно чл. 167 ал.2 от Закона за движението по пътищата. /

$ 4. Наредбата е приета от Общински съвет гр. Брацигово с Решение №………………….от……………

Приложение към чл.21,ал.1


Т А Б Л И Ц А

за

Размера на глобитепо Наредбата за организация и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Брацигово, приета с Решение №……….от………. на Общински съвет гр. Брацигово.


По член

При първо нарушение

При повторно и следващо нарушение

Чл.10, Чл.11 и Чл.12 ал1

от 20 до 100 лв.

от 50 до 200 лв.

Чл.13 ал.1 и ал.2

от 50 до 200 лв.

от 100 до 500 лв.

Чл.14 т.1

от 50 до 250 лв.

от 100 до 500 лв.

Чл.14 т.2

от 50 до 250 лв.

от 150 до 500 лв.

Чл.14 т.3

от 15 до 200 лв.

от 100 до 500 лв.

Чл.14 т.4 и т.5

от 100 до 300 лв.

от 200 до 500 лв.

Чл.14 т.6

от 150 до 300 лв.

от 300 до 500 лв.

Чл.14 т.7

от 50 до 200 лв.

от 100 до 500 лв.

Чл.15

от 10 до 50 лв.

от 20 до 150 лв.

Чл.17, т.1

от 50 до 200 лв.

от 100 до 500 лв.

Чл.17,т.2

от 10 до 150 лв.

от 100 до 500 лв.

Чл.17,т.3

от 100 до 350 лв.

от 300 до 300 лв.

Чл.17, т.4

от 10 до 150 лв.

от 100 до 300 лв.

Чл.17, т.5

от 100 до 250 лв.

от 200 до 500 лв.Каталог: doc obs
doc obs -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc obs -> Общински план за развитие на община Брацигово (2014-2020) съдържание I. Въведение 6 II. Обща характеристика на община брацигово 11
doc obs -> [Програма за развитието на физическото възпитание и спорта в община Брацигово]
doc obs -> Решение №76/31. 03. 2016 год. Тарифа
doc obs -> Отчет информация за дейността
doc obs -> Телефонна информация за общините в Република България
doc obs -> Програма на културните събития през 2017 година
doc obs -> Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г. Гр. Брацигово


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница