Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа на 11. 03. 2009 год


Преглед на стратегическите документи за развитие на община Перникстраница2/5
Дата15.10.2018
Размер0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

2.2Преглед на стратегическите документи за развитие на община Перник
2.2.1Общински план за развитие


Основен стратегически документ за община Перник е общинският план за развитие, който интегрира в себе си вижданията, целите и приоритетите за развитие на общината за периода до 2013 година.

Визията на плана гласи следното:

„ОБЩИНА ПЕРНИК - ПРИВЛЕКАТЕЛНО И УДОБНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ПОЧИВКА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ, С МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА”

Визията насочва целите на общината към създаване на привлекателност и удобство да се живее и инвестира в нея, което може да се постигне чрез подобрено обслужване на хората и бизнеса от страна на администрацията, както и доизграждане, модернизиране и поддържане на инфраструктурата.

При дефиниране на визията на община Перник е съобразено и обстоятелството, че конкурентноспособността на една община трябва да се съпоставя не само в национален, но преди всичко в европейски план. Отчита се значителното изоставане на общинската икономика по технологичен и иновационен потенциал за растеж, управление на знанията и по подготвеност за използване на ИКТ и се утвърждава разбирането, че тази изостаналост трябва да се преодолее в условията на интензивен догонващ растеж през следващите 6-7 години.

Във визията обаче се залага постигането на устойчиво развитие, основано на факторите за бърз растеж, да става в комбинация с по-добро използване на незаменимия природен и социален капитал.

Акцентира се върху такива важни фактори за бърз растеж като инфраструктура, транспорт и географско положение и едновременно с това се отчита важността на инвестиране в човешки капитал, развитие на високотехнологични сектори и икономика на знанията, за да се превърне Перник в съвременен европейски град и община.

Изразените от страна на общинската администрация в плана намерения по отношение на икономическото развитие са, че местната политика трябва да се фокусира върху насърчаването на инвестициите за структурно и технологично обновяване на съществуващи и успешни предприятия, които са успели да се утвърдят и да оцелеят в трудния период на прехода, както и за привличане на инвестиции в нови производства с висока добавена стойност.

Общината си поставя за задача да поощрява малкия бизнес и предприемачеството, да съдейства за изграждането на индустриални паркове, да привлича инвестиции в нови и високотехнологичните отрасли като фактори за растеж.В общинският план са определени следните стратегически полета:

1. “Икономика и бизнес”;2. “Устойчиво териториално развитие”;

3. “Културно-историческо наследство, спорт и туризъм”;

4. “Общинска администрация”.

Тези стратегически полета са приоритетните области в дейността на общината, чрез които се решават ключови проблеми и организира изпълнението на важни проекти, които оказват решаващо въздействие върху реализацията на стратегията. В тях са заложени стратегическите приоритети, специфичните цели и оперативните мерки и проектите, чрез реализацията на които ще се постигне генералната стратегическа цел.

В самия план чрез т.нар. „Дърво на целите”, е представена логиката на действие на тези взаимосвързани и допълващи се стратегически области.

Всичко това говори за сериозните намерения на общинската администрация да следва една активна, модерна, последователна и устойчива политика за управление и развитие на общината в средносрочен план.

По-долу са представени стратегическите полета, които имат отношение към икономическото развитие и бизнеса в общината:1. ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

Приоритет:

Конкурентноспособност и динамичност в развитието на местната икономика и поощряване на инвестициите;

Специфични цели и мерки:

1. Ускоряване на икономическото развитие на община Перник.

Задачи / Мерки:

a) стимулиране и комплексно подпомагане на малките и средни фирми;

b) активизиране на инвестиционния маркетинг и реализиране на стратегия за привличането на инвестиции;

c) развитие на алтернативни производства върху необработваните земи в общината и повишаване икономическата стойност на общинските гори;

d) стимулиране на социалното предприемачество и насърчаване на инициативите в тази област чрез активни мерки и ПЧП;

e) подобряване на качеството на човешките ресурси.

Очаквани ефекти

 • подобрено равнище на конкурентноспособност на общината (атрактивна оферта към бизнеса под формата на инфраструктура, терени и ефективни процедури за извършване на стопанска дейност);

 • икономически растеж над средния за страната;

 • увеличено количество и подобрено качество на инвеститорите в т. ч. от страната и чужбина;

 • подобрена бизнес активност в т. ч и в селските райони;

 • намалена безработица, увеличено търсене на пазара на труда и създадени условия за задоволяване на това търсене;

 • подобрено качество на човешките ресурси;

 • подобрени доходи на населението включително и в селските общини от алтернативни производства;

 • подобрено сътрудничество и доверие между община и бизнес;

 • повишен капацитет за работа с еврофондовете и финансиране на икономическия растеж.

2. УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Приоритет

Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене.

Специфични цели и мерки

1. Постигане на ефективно развитие на устройство на територията.

Задачи / Мерки

a) създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи (ОУП, ПУП и др.)Очаквани ефекти

 • добре планирано и интегрирано бъдещо развитие на общината и висока степен на информираност на жителите, бизнеса и инвеститорите по отношение на градското устройство и развитие;

В индикативната финанова таблица към плана са предвидени следните конкретни мерки:

1.2 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ - Реализиране на териториалните резерви на гр. Перник, стабилизиране на селищната мрежа, деконцентриране на икономическите активности

1.2.1 МЯРКА - Разработване на концепции и меморандуми за инвеститорите и създаване на целеви ПЧП с инвестиционно предназначение

1.2.1.1 Изработване на концепция за ПЧП, маркетингов план и меморандум за инвеститорите за изграждане на индустриална зона «В. Левски»

1.2.2. МЯРКА - Преструктуриране на съществуващите и създаване на нови приградски и междуселищни производствени и складови зони

1.2.3. МЯРКА - Въвеждане на клъстерен подход, иницииране и подкрепа на създаването на клъстери

За някои от тези мерки общината вече е осигурила финансиране, чрез различни донорски програми. По-конкретно това са проектите:

 • Изработване на концепция за ПЧП, маркетингов план и меморандум за инвеститорите за изграждане на индустриална зона «В. Левски»

 • Изграждане на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса в индустриална зона «В.Левски» и интегриране на инфраструктурните съоръжения и терена.

 • Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа -

Спечелването на тези проекти освен последователност в постигането на стратегическите цели, показва и административен капацитет за тяхното разработване и управление, който капацитет е особенно ценен за осъществяване и на бъдещите инициативи.

Важно е да се знае по какъв начин общината следи за изпълнението на заложените цели и мерки и дали информира навременно обществото и бизнеса за постигнатите резултати. Използвайки за целта интернет сайта си, местните вестници или провеждайки публични обсъждания, например.2.2.2Стратегия за развитие на област Перник


Областната стратегия също е стратегически документ, макар и на по-високо ниво, който има отношение към политиките и развитието на общината.

Документът има за цел:

 да очертае насоките на промените във всички сфери на социално-икономическия живот в областта;

 да формулира приоритетните задачи на развитието;

 да набележи необходимите целесъобразни действия за реализацията на желаните промени;

 да ориентира и интегрира усилията и действията на различните институционални структури;

Визията на стратегията е дефинирана по следният начин:

"Проспериращ и динамично развиващ се регион, постигащ висок икономически растеж и заетост, подобрено качество на живот и устойчиво развитие чрез максимално използване на сравнителните предимства и опазване на природното и културно-историческо наследство."

Една от стратегическите цели гласи:

Установяване на стабилен икономически растеж и намаляване на вътрешнорегионалните различия чрез стимулиране развитието на най-важните отрасли на икономиката в областта, насърчаване разрастването на дребния и среден бизнес, повишаване на заетостта и благосъстоянието на населението.В стратегията са отбелязани следните възможности, приоритети и мерки за икономическо развитие на област Перник:

В аналитичната част на стратегията се акцентира върху подпомагането на развитието на промишлеността и икономиката в областта като цяло следва да включи мерки по: • стимулиране развитието на частния бизнес чрез инкубатори за малки и средни предприятия;

 • изграждане на зони на интензивна инфраструктура с високо отдаване, с потенциални възможности за привличане на външни инвестиции;

 • създаване на условия за развитие на новите информационни и комуникационни технологии;

 • “отваряне” на градското пространство в регионален, национален и международен план към съседните държави;

 • придаване необходимата пространствена конкурентноспособност и повишаване рейтингът на Перник, като областен център, от европейски мащаб;

 • приоритетно изграждане на пазарната и комуникационната инфраструктура.

В стратегическата част са отбелязани следните приоритети, цели и мерки:

Приоритет І: Повишаване конкурентоспособността на областната икономика.

В рамките на този приоритет ще се подкрепят дейности, свързани с реализацията на следните специфични цели:Специфична цел І.1. Постигане на по-висок от средния за страната икономически растеж чрез развитие на традиционни промишлени производства, високи технологии и сектора на услугите.

Мерки:

 • сертифициране на по-голям брой фирми по международни стандарти;

 • експортна ориентация на продукцията;

 • развитие на високи технологии;

 • поетапна подмяна на амортизираната основна и спомагателна техника с оглед повишаване производителността на труда и снижаване себестойността на произвежданата продукция;

 • инвестиции в освободени войскови недвижими имоти с цел стартиране на икономически дейности в тях.

Приоритет ІІ: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура в средата за обитаване, създаващи условия за растеж.

В рамките на този приоритет основните специфични цели са:Специфична цел ІІ.1. Усъвършенствуване на условията на живот чрез рехабилитация на благоустроената среда.

И някои от мерките:

 • разработване на единни транспортни схеми за транспортно обслужване на населението;

 • инвестиране във възобновяеми енергийни източници;

 • изработване на ТУП и ПУП.

Макар, че общината няма пряко отношение към изпълнението на Областната стратегия, може да се отчете факта, че макар и малко остаряла в стратегията се засягат ключови проблеми за развитието и като:

 • придаване необходимата пространствена конкурентноспособност и повишаване рейтингът на Перник, като областен център, от европейски мащаб;

 • приоритетно изграждане на пазарната и комуникационната инфраструктура в т.ч устройствено изграждане;

 • насърчаване на частния бизнес.

2.2.3Наредба за публично- частни партньорства


Община Перник полага големи усилия за въвеждане на ПЧП като подход, който да бъде от полза както за общината, така и за бизнеса и другите заинтересовани страни, за което свидетелства действащата от началото на 2009 г. наредба за публично-частните партньорства.

В нея са предвидени следните възможности.

/2/ При ПЧП се поделя риска между общината и частният партньор за финансиране, построяване, реконструкция, управление и/или поддръжка на обекта, както и за наличие и предоставяне на съответната услуга

Чл. 3. /1/ Взаимоотношенията между Общината и частния партньор се изграждат при условията на равнопоставеност, без създаване на предимства за нито една от страните и при зачитане на законните им интереси.

Чл.4. Материалните обекти, предмет на ПЧП са:


 1. Подземната и надземна инфраструктура и услуги свързани с тази инфраструктура;

 2. Съхранение и преработка на отпадъци;

 3. Пътна инфраструктура, в т.ч. специализирани пътни съоръжения, мостове, тунели;

 4. Съоръжения и услуги, свързани с градският и междуградски транспорт;

 5. Паркинги и гаражи;

 6. Инфраструктура и съоръжения за производство на електрическа и топло енергия (включително от Възобновяеми енергийни източници), инфраструктура и съоръжения, предназначени за осигуряване на енергийна ефективност;

 7. Места за отдих, спорт, култура и туризъм;

 8. Зелени площи;

 9. Обществени сгради, офис сгради и сгради със специално предназначение;

 10. Училища, детски градини, библиотеки, читалища, болници, медицински центрове, клиники, ДКЦ, звена за възстановяване, музеи;

 11. Основна и помощна инфраструктура;

 12. Индустриални терени и прилежащата им инфраструктура;

 13. Развитие на ландшафта и природните богатства на територията на общината;

 14. Други.

л. 20. /1/ ПЧП следва да функционират на принципа на добронамереност, равнопоставеност и баланс на интересите между публичния и частния сектор, при което партньорите да поемат стратегически ангажименти в дългосрочен план;

/2/ Партньорските взаимоотношения да целят постигане на по-голяма ефективност, по-висока възвръщаемост на средствата, скъсяване на сроковете и повишаване на качеството на услугата;Чл. 21. /1/ Създава се Регистър на Проектите за ПЧП на общината (РПЧП), наричан за краткост Регистъра.

/2/ В Регистъра се публикуват всички решения на общинският съвет по създаване на ПЧП и всички обстоятелства, касаещи тази Наредба, представящи основните характеристики на съответния проект.


2.2.4Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии


Община Перник има още един нормативен акт с отношение към ПЧП и това е действащата наредба за Концесиите.

Концесията си остава най-разпространената форма на партньорство между бизнес и администрация в общината. В тази връзка в община Перник действа наредба, която е приета с Решение № 97 от 01.07.2004г. на Общински съвет Перник с Протокол №9/01.07.2004г. и изменена и допълнена с Решение№ 286 от 31.03.2005г.на ОбС Перник.В нея се предвиждат следните условия за сключване и предоставяне на концесии:

/2/ Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл. 69 от ЗОС.

Чл. 2 Концесията се предоставя чрез учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл.69 от ЗОС

Чл. 5 /1/ Предложението за предоставяне на концесия съдържа:

1. Предмет /обект/, срока, мотивите за предоставяне на концесията, начин на определяне на концесионера – конкурс или търг

2. Финансов и икономически анализ на концесията

3. Социален анализ на концесията

4. Архитектурно-градоустройствен анализ на концесията

5. Екологичен анализ на концесията

6. Правен анализ на концесията

7. Други анализи съобразно предмета и характера на концесиятаЧл. 12 /1/ Конкурсните или тръжни книжа съдържат:

1. Описание на обекта или на дейността – предмет на концесията

2. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите

3. Минимални финансови показатели: офертна цена; изискуеми инвестиции и др.

4. Информация за финансовите, икономическите, технологичните, архитектурно-градоустройствените, екологичните и други параметри на обекта или на дейността, предмет на концесията

5. Правен анализ на ползването на обекта или на осъществяването на дейността

6. Вида на банковите гаранции и други референции, които участниците представят

/2/ Всеки кандидат, закупил книжата подписва декларация за неразпространение на информацията, която представлява търговска и служебна тайна, във връзка с концесията.Чл. 45 В общината се създава публичен регистър за концесиите, в който се вписват предоставените концесии.

Чл. 46 /1/ Регистърът се води по образец, утвърден от Кмета на общината.

/2/ Регистърът се води по партиди съобразно предоставените концесии за обектите по чл.69 от ЗОС.Чл. 47 /1/ Към регистъра се води специален архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесииПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница