Програма за управление на кмета на община перник за срока на мандатастраница1/3
Дата30.11.2018
Размер289 Kb.
#106768
ТипПрограма
  1   2   3

О
бщина Перник


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА Перник
ЗА СРОКА НА МАНДАТА до 2015 г.

Програмата е разработена на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА и съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Програмата е пряко обвързана с Общинския план за развитие 2007-2013 г., рамков документ, определящ целите и приоритетите за развитие на Община Перник, както и източниците на финансови ресурси необходими за неговата реализация.

Предвидени са тенденциите в процеса на децентрализация като средство на осъществяване на по-добри услуги на гражданите, по-ефективно използване на ресурсите и повишаване качеството на живот; в структурирането на общинския бюджет, проблемите с неоптимизираната училищна мрежа и делегираните бюджети на училищата.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Основните принципи, от които ще се ръководи Общинска администрация – Перник за постигане на стратегическите цели за развитие на Община Перник, стоящи пред мандата за управление 2011-2015 г. са 12-те принципа на доброто демократично управление, разпространени от Съвета на Европа, които бяха приети с Решение на Общинския съвет №711/17.02.2011 г. • Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори;

 • Отзивчивост;

 • Ефикасност и ефективност;

 • Откритост и прозрачност;

 • Върховенство на закона;

 • Етично поведение;

 • Компетентност и капацитет;

 • Иновации и отвореност за промени;

 • Устойчивост и дългосрочна ориентация;

 • Стабилно финансово управление;

 • Човешки права, културно разнообразие и социално единство;

 • Отчетност.

Общината взема и прилага решения по начин, който е открит, прозрачен, отговорен и навременен, в съответствие с вътрешните правила, международните стандарти за добри практики.

Всички, които взимат решения, са наясно със своите индивидуални и колективни отговорности, които са заложени в длъжностните характеристики и работните им планове.

ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ОБЩИНА ПЕРНИК - ПРИВЛЕКАТЕЛНО И УДОБНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ПОЧИВКА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ, С МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА

АНАЛИЗ НА СРЕДАТА (SWOT анализ)

На база данните за икономиката на общината, наличните природни ресурси, инфраструктурата и заявения инвеститорски интерес е извършен анализ на /силни, слаби/ страни на общината, както и /заплахи и възможности/за нейното развитие.

S W O T анализът като аналитичен инструмент, ползван при разработване на стратегическите и плановите документи, дава възможност в синтезиран вид да се очертае една комплексна картина на община Перник. В системати­зиран вид, на базата на подробните аналитични проучвания се очертават силните и слабите страни в досегашното демографско, социално-икономическо инфраструктурно развитие и екологично състояние. На основата на оценките на потенциалите и ресурсите, с които разполага общината и очакваната политическа и макроикономическа среда могат да се очертаят възможностите и заплахите в развитието.

S W O T анализът помага да се получи представа за съществуващите проблеми и на основата на тях да се очертаят целите и приоритетите в бъдещото развитие на общината.Силни страни

Слаби страни

Природен комплекс • Територия с кръстопътно положение, през която преминават шосейни пътища и ж. п. линии с балканско и европейско значение с относително висока степен усвоеност на разнинните й части;

 • Териториално съседство с три общини, определени според Закона за регионално развитие като “райони за растеж”, едната от които е и столица. • Наличие на широко котловинно дъно с малък среден наклон, улесняващо селскостопанската дейност и транспорта.

 • Наличие на защитени територии, както и на други природни обекти (пещери, карстови и минерални извори, гори, микро-язовири, планини, ендемични растителни видове, ловни стопанства) за спортна и рекреационно-туристическа дейност.

 • Богат потенциал от грунтови води.

Разседен характер на оградните склонове на Пернишката котловина, обуславящ срутищно-свлачищни процеси.

 • Висока степен на разчлененост и дълбочина на врязване на речната мрежа по склоновете на оградните планини, и наличие на дълбоки и тесни проломи, ограничаващи транспортната достъпност към Пернишката котловина. • Висока степен на потенциална сътресяемост на територията на общината.

 • Наличие на ерозионни процеси;

 • Намаляваща роля на въгледобива, поради изчерпване на технологичните запаси на кафяви въглища

Човешки ресурс и социално развитие

 • Равнището на регистрираната безработица под средните стойности за страната и областта

 • Висок относителен дял на населението с по-високо (висше, средно специално и средно общо образование)

 • Обмен на трудови кадри в големи мащаби със Столичната община

 • Добро развитие на социалната инфраструктура с надобщинско (областно) значение;

 • Наличие на съответствие между обслужващите обекти в населените места съобразно потребностите на населението;

 • Равнището на регистрираната безработица под средните стойности за страната и областта

 • Нараства високообразованото население, намаляват лицата с ниско образователно равнище

 • Висок относителен дял на населението с по-високо (висше, средно специално и средно общо образование)

 • Инерционно проявление на неблагоприятните демографски тенденции в развитието на общината с риск от по-нататъшно критично обезлюдяване на малките кметства;

 • Слаба професионална адаптивност и професионална квалификация на кадрите, освободени от въгледобива, стоманодобива, циментовата промишленост и др. несъобразена с изискванията на пазара на труда;

 • Недостатъчна пазарна ориентация на обучението в професионалните училища

 • Наличие на училища с влошени условия за провеждане на нормален учебно-възпитателен процес (паралелки с ниска пълняемост, паралелки със слети класове и др.);

 • По-добра координация с общините от областта за осигуряване на дяловото им участие в издръжката на обслужващи обекти с надобщинско значение (МБАЛ, професионални и други училища, ползвани от населението и от другите общини);

Икономически комплекс

 • Развитие на производствени дейност в отрасли, алтернативни на въгледобива и металургията;

 • Висока капитализация на територията на общината;

 • Развитие на предприемачество и силно нарастване на броя и ролята на МСП;

 • Висок размер на приходите от продажби на лице от населението в сравнение със средните за областта и страната;

 • Наличие на широк спектър малки и средни предприятия, с гъвкави адаптивни възможности към постоянно променящата се пазарна среда;

 • Наличие на капацитет на местната власт за координиране на партньорството по развитието на бизнеса;
 • Недостатъчно развита инфраструктура, подкрепяща развитието на бизнеса;

 • Ограничени възможности на общината да осигури достатъчни по размер собствени инвестиционни и иновационни фондове;

 • Остаряло оборудване и технологии, ниска конкурентноспособност, ограничени местни пазари.

 • Слаба застъпеност на специално обособени високотехнологични производства;

 • По-нататъшно продължително инерционно развитие на процесите свързани със свиване на производствения потенциал на общината;

 • Частично използване на потенциалите на територията за развитие на аграрния сектор;

 • Неефективни стопански структури в селското стопанство; пълна липса на научно обслужване; липса на условия за развитие на фермерство от съвременен тип;

 • Непреодолени последици от преструктурирането в икономическия сектор, липса на стопански структури с капацитет за тласък в развитието и обновяването на общинската икономика;

Техническа инфраструктура и екология

 • Добре развита електроенергийна мрежа, с възможности за допълнително натоварване;

 • Подходящи технически условия за изграждане на битова газоснабдителна мрежа

 • Стартирала процедура по подмяна на уличното осветление с енергоспастяващи светлоизточници и подмяната на съществуващите еднотарифни с двойнотарифни електромери в населените места.

 • Изготвена и актуализирана общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух.

 • Преотреждане на терен за ново шламохранилище;

 • Приета е програма за управление на отпадъците и общинска програма за опазване на околната среда;

 • Реализиране на проект за изграждане на депо за битови отпадъци;

 • Реализиране на проект за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Перник и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ);

 • Добре развита и поддържана улична мрежа и общински пътища.

 • Транзитен характер на висококласните транспортни пътища, преминаващи през територията на общината;

 • Амортизирана водопроводна мрежа;

 • Недоизградена дъждовна канализация, а голяма част от битовата канализация в града е с недостатъчна проводимост; неизградена канализация в населените места;;

 • Изоставане в развитието на телекомуникациите в цялата община и дори в град Перник /ниска тел. плътност/;

 • Амортизирани отоплителни инсталации в сградите и абонатни станции в част от сградите общинска собственост;

 • Не са подобрени енергийните характеристики на всички сгради общинска собственост;

 • Неефективна работа на пречиствател­ните съоръжения за въздух и води;

 • Недобро поддържане на шламохранилището с наличие на вторично запрашаване;

 • Не е извършена техническа паспортизация и обследване за енергийна ефективност на обществени сгради с площ над 1000 м2;

 • Не е изградена информационна система за състоянието на енергийната ефективност на общинско ниво съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

Урбанизация и устройствени аспекти на развитието

 • Компактна селищна мрежа от тясно функционално свър­зани и добре транспортно обслужени селища;

 • Общински център – голям град с богат спектър от фун­­к­ции с надобщинско значение;

 • Значителна по територия култивирана природна среда за отдих и туризъм – Витоша и подлежащите на усво­яване и развитие рекреационни ресурси на Голо бърдо, Люлион и микроязовирите ппри Мещица и Ярджиловци;

 • Близост на (до) милионната Столица и тесни връзки по линията на пазара на труда (и отдиха);

 • Засилваща се инвестиционна активност за изграждане на стопански и обслужващи обекти и къщи за почив­ка в Перник и редица селища, особено онези в района на Витоша;

 • Активен пазар на недвижими имоти в градовете е немалка част от селата;

 • Значителни територии в промишлените зони на града (-овете), с висока инфраструктурна осигуреност, зае­ти от подлежащи на конверсия производствени мощ­ности;

 • Значителни извънградски територии, заети от руднич­ни разработки с преустановена (приключила) дейност.

 • Съществени различия в нивото на изграденост (това не е точният термин), транспортна достъпност и обслуженост между централната част и периферията на общинската територия;

 • Много (изключително) оскъдни общински (и държав­ни) поземлени ресурси – селищни (градски) имоти и земеделски земи и неефективни действия в миналото по защита на публичната поземлена собственост;

 • Незадоволително ниво на благоустроеност на преобла­даващата част от селата и периферните градски тери­то­рии;

 • Жилищен фонд с относително невисок жилищен стан­дарт, особено в селата, в голямата си част (?) морално износен и с ниска енергийна ефективност;

 • Крайно ограничени общински финансови ресурси с инвестиционно предназначение и минимални средства за кадастър и устройствено планиране;

 • Ниска степен на подготвеност на територията да по­срещне съвременни инвестиционни реализации, пора­ди повсеместно остарял кадастър и загубили актуалност устройствени планове;

 • Отсъствие на цялостна общинска устройствена поли­тика и система за наблюдение на процесите, свързани с устройството на територията и строител­ното й усво­яване;

 • Ниска (Неудовлетворителна) степен на покритие на територията с достъп до Интернет

Възможности

Заплахи

 • На минерално-суровинните ресурси (извън каменните въглища), открити на територията на общината за целите на икономическото развитие

 • Експониране и рекламиране на природните ресурси за целите на туризма;

 • Коопериране между отделни села за изграждане на обща инфраструктура /напр Витановци и Мещица – за водоснабдителен резервоар/;

 • Обосновка за включване на проекти в Национални програми;

 • Пълноценно реализиране на потенциала на коридор (-и) № 4 (и № 8) за развитието на местната икономика и за приходоносно обслужване на трафика;

 • Разширяване на инвестиционната привлекателност на северните и северозападните територии на община­та, чрез активизиране на трансгра­ничното значение на пътя Перник-Брезник-Трън-Стрезимировци-Сърбия и изграждане на нови пътни връзки през Люлин към кв. Михайлово (Банкя) и с. Златуша;

 • Реализиране на инвестиционния потенциал на градските и извънградски промишлени територии, с висока инфраструктурна осигуреност, заети от подлежащи на конверсия производствени мощности, способни да поемат инвестиционни реализации, изискващи големи терени;

 • Устройване на приградски и междуселищни производствени зони за МСП;

 • Повишаване на приходоносността на курортните и рекреационни територии чрез получаване на подхо­дящ статут;

 • Повишаване на нивото на благоустроеност на насе­ле­ните места и селищни образувания чрез инвестиции в инфраструктурата им от страна на приватизираните експлоатационни предприятия;

 • Реализиране на потенциала на културно-историческото наследство и местните традиции и обичаи като съпътстващ ресурс за развитие на рекреативен, еко-, балнео-, спелеоложки, ловен, както и фестивален туризъм, както и този на Голо бърдо, Люлин и микроязовирите.

 • Възможно активизиране на опасни природни процеси (свлачища, порои и наводнения, земетръси и др.), към които територията на общината е податлива;

 • Привлекателността на столичния пазар на труда и ли­шаване на общината от квалифицирана работна сила;

 • Конкуренцията на столицата в привличането на външни инвестиции;

 • Провеждане на политика за концентрация на средства и усилия за ускорено развитие само на общинския център и пренебрегване нуждите на малките населени места;

 • Продължаващ недостиг на финансови средства (инвестиционен капитал);

 • Задълбочаване на недоброто познаване и използване на подходящи финансови инструменти за реализиране на инвестиционни проекти;

 • Отсъствие на капацитет за подготовка на проекти за кандидатстване по структурните фондове (след приемането на страната в ЕС)

 • Недостатъчна и неефективна държавна финансова поддръжка на общината като район за целенасочено въздействие;

 • Задържане на ниско ниво общинските финансови ресурси с инвестиционно предназначение и за нуждите на кадастъра и устройственото планиране;

 • Административни и нормативни пречки за получаване на необходимия статут на териториите с курортни и рекреационни функции и за активизиране инвестициите на приватизираните експлоатационни предприятия в повишаване на инфраструктурната осигуреност на населените места;

 • Стихийното териториално разрастване на селищата с курортни функции в района на Витоша и произтичащите от това опасности за природната среда, активиране на свлачища и други негативни последствия;

 • Обезлюдяването на определени населени места и загубване на свързаните с тях поземлени ресурси, в резултат, както на застаряване на населението, така и на забавено активизиране на икономическото им развитие;

 • (Евентуални заплахи от макроикономически характер.)

Въз основа на анализа на средата, икономическите и социални проблеми, както и извършената оценка за вътрешния капацитет на наличния човешки ресурс се констатира, че е необходимо прилагането на комплексен инструментариум за управление,чрез ресурси на местната власт (недвижимости, финанси), специализирана общинска администрация по стратегическо планиране, разработване и управление на проекти по Оперативните програми на ЕС, развитие на партньорства с бизнеса и нестопанския сектор и осигуряване на условия за дългосрочни инвестиции на територията на общината.

І. УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ

Управленските цели напълно съответстват на целите, заложени в Актуализирания план за развитие на община Перник 2007-2013 г., както и последващите актуализации.

ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Генералната стратегическа цел произтича от визията за развитие на общината и е определена въз основа на направения анализ на състоянието на общинската икономика и социално-икономическото развитие и анализа на силните и слаби страни, възможностите и заплахите с отчитане на постигнатите ефекти от реализацията на плана през последните четри години.

Община Перник ще използва в максимална степен своите силни страни и възможности за да постигне ускорено развитие, опирайки се на съществуващите фактори за растеж и конкурентоспособност в съответствие с принципите на устойчивата икономика.

Генералната стратегическа цел за периода до 2015 г е формулирана по следния начин:

ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ОТ СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ”

В горната формулировка се съдържат два важни и взаимообвързани компоненти: „икономически растеж” и „качество на живот”. Първият компонент е двигателят на социално-икономическото развитие, а вторият осигурява условията за изпълнение. 1. Първата част на стратегическата цел „по-високи от средните за страната темпове на икономическия растеж” е решаваща, но се обвързва с необходимостта този растеж да се разглежда в трите измерения на устойчивото развитие, а именно икономическо, социално и екологично. Постигането на целевите темпове на растеж изисква извършване на качествени инвестиции и провеждане на подкрепяща политика в избраните приоритетни области.

 2. Втората част на генералната стратегическа цел „подобрено качество на живот” означава постигане на по-високи стандарти на жизнената среда, което в крайна сметка се измерва чрез изградена и поддържана инфраструктура, образование, жилища, доходи и заетост, здравеопазване, екология, условия за работа и почивка - култура, спорт, туризъм.

В рамките на така дефинираната генерална (обща) стратегическа цел са избрани 4 (четири) стратегически полета, съдържащи специфичните цели (подцели) имащи ключово значение за постигането на тази цел.

В рамките на генералната стратегическа цел са дефинирани четири приоритета, които за слезващите четири години може да бъдат конкретизирани така:СТРАТЕГИЧЕСКИ полета и ПРИОРИТЕТИ

Определени са следните стратегически полета и приоритети:

1. “Икономика и бизнес” - Развитие на икономиката чрез местни инструменти, активно участие в национално представените възможности и «зелени решения» с цел опазване на околната среда; Осигуряване на заетост на населението.

2. “Устойчиво териториално развитие” - Продължаване на дейността в посока развитие на общинската инфраструктура, включително и в малките населени места - чрез опазване на екологични приоритети и стремеж към подобряване условията за живота на  гражданите; социални дейности в подкрепа на хората с ниски доходи, хората с увреждания, възрастните хора, децата и младите семейства

3. “Културно-историческо наследство, спорт и туризъм” - Подкрепа за младите хора, развитие на спорта и културата в общината, промяна и развитие на общинската образователна система

4. “Общинска администрация”.

Стратегическите полета са приоритетните области в дейността на общината, където се решават ключови проблеми и организира изпълнението на важни проекти, които оказват решаващо въздействие върху реализацията на стратегията. В тях са разкрити и заложени стратегическите приоритети, специфичните цели и оперативните мерки и проектите, чрез реализацията на които ще се постигне генералната стратегическа цел. По този начин чрез метода на стратегическото планиране се преминава от общите формулировки към конкретни действия и проекти за постигането на определени социално- икономически ефекти.

По-долу са представени отделните стратегически полета:

 • ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

Приоритет

Конкурентноспособност и динамичност в развитието на местната икономика и поощряване на инвестициите;Специфични цели и мерки

 1. Ускоряване на икономическото развитие на община Перник.

Задачи / Мерки

 • стимулиране и комплексно подпомагане на малките и средни фирми;

 • активизиране на инвестиционния маркетинг и реализиране на стратегия за привличането на инвестиции;

 • развитие на алтернативни производства върху необработваните земи в общината и повишаване икономическата стойност на общинските гори;

 • стимулиране на социалното предприемачество и насърчаване на инициативите в тази област чрез активни мерки и ПЧП;

 • подобряване на качеството на човешките ресурси. 1. Реализиране на териториалните резерви на гр. Перник, стабилизиране на се-

лищната мрежа, деконцентриране на икономическите активности

Задачи / Мерки

 1. Инвестиране в човешки капитал.

 • Подпомагане дейността на местните професионални центрове за обучение и съдействие за развитието на мрежа от такива центрове в региона;

 • Политика на активно съдействие на образователните процеси и ученето през целия живот;

 • Политика на засилване на контрола и поощряване на инвестициите на бизнеса в здравословни и безопасни условия на труд.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница