Р а з п о р е ж д а н е №93 София, 21 октомври 2005 гДата23.10.2018
Размер130.5 Kb.
#93859Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 93

София, 21 октомври 2005 г.
За привеждане в изпълнение на предвидени в циркуляр MSC/Circ.744 на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

С настоящото се определя реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства.

Забранявам влизане в затворени пространства на кораби плаващи под българско знаме без да бъде изпълнена настоящата процедура или без да има издаден документ от орган/организация упълномощена да извършва оценка на атмосферата в затворени пространства.
1. Приложение

Настоящото Разпореждане се отнася за всички кораби плаващи под българско знаме, екипажите им, техните корабособственици, и лицата извършващи дейности по ремонт(без кораборемонтни или корабостроителни заводи), прегледи, инспекции и товаро-разтоварни работи на наши и чужди кораби.2. Задължения

2.1. Корабособствениците са длъжни да осигурят на борда на своите кораби, като част от системата за управление на безопасността правила и необходимото оборудване за осигуряване безопасно влизане в затворени пространства, както и подготовката на екипажите си за изпълнение на тази дейност.

2.2. Капитаните на българските кораби са длъжни да спазват правилата на настоящото разпореждане, както и да не допускат влизане на лица от екипажа или външни за кораба лица без да са изпълнени изискванията на разпореждането или без да имат документ от брегова организация, упълномощена да извършва и издава документ за безопасност на затворени пространства.

2.3. Старши помощник капитана или друго упълномощено от капитана лице, поддържа документацията по вентилацията, подготовката, организацията и допуска за влизане в затворени пространства. Документацията се съхранява в продължение на 3 години на борда на кораба.

2.4. Служителите на ИА „Морска администрация” извършващи прегледи за освидетелстване или инспекции на чужди кораби, влизат в затворени пространства след изпълнение на процедурата за влизане в затворени пространства от системата за управление на безопасността на кораба, която да съответства най-малко на циркуляр MSC/Circ.744 на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация.
3. Процедура за подготовка, влизане в затворени пространства и документиране

Използваните термини и определения в разпореждането имат следните значения:

1. “Затворено пространство” означава пространство, което притежава някоя или съвкупност от няколко от следните характеристики:

- ограничени отвори за влизане и излизане,

- недостатъчна естествена вентилация, или

- помещение, което не е предназначено за продължителен престой на хора, и включва, но не се ограничава само до следните помещения: - товарни пространства, двойни дъна, горивни танкове, баластни танкове, помпени помещения, компресорни помещения, кофердами, празни обемни пространства, тунели, вътрешно ограничени пространства, машинни подбутални пространства и танкове за фекални и битови води.

2. “Компетентно лице” означава лице с необходимите теоретични знания и практически опит, което е в състояние да извърши информационна оценка за вероятността от присъствие на опасна атмосфера или впоследствие зараждащи се такива условия в затвореното пространство.

3. “Отговорно лице” е лице, упълномощено да издава разрешение за влизане в затворено пространство и имащ достатъчни познания по процедурите.

4. „Прагови гранични стойности” (Threshold Limit Values (TLV)) - допустими стойности за съдържание на концентрация на вещество във въздуха, измервана в части на милион за обема въздух,

5. LFL (Lower flammable limit) - Долна пламна граница (ниво),

6. PEL (Pre-entry lavel) - Ниво на концентрация на газа преди влизане в пространството.

Процесът на достъп/влизане в затворени пространства преминава през следните етапи: - 1. планиране на влизането; 2. инструктаж на влизащите; 3. извършване на проверка по проверовъчен лист; 4. издаване на писмено разрешение по образец; 5. действия по завършване на влизаното; 6. съхранение на документите и контрол.3.1. ПЛАНИРАНЕ

1. Капитанът на кораба информира ст. пом. капитана и гл. механик за нуждата от вентилиране на затворени пространства на кораба, като лично координира операцията.

2. На база дадените от капитана указания, ст. пом. капитанът подготвя план за вентилиране на пространствата, който капитанът преглежда за съответствие и след евентуална корекция - утвърждава.

3. При подготовката на плана се вземат предвид обемите на пространствата, метода на вентилиране, производителността на избраната система, концентрацията на газ, формата на пространствата и други, описани в тази инструкция и разработените от капитана приложения към тази процедура.

4. В плана се описва и подбрания метод на дегазиране и вентилация, преглед и проверка на контролната апаратура (прибори за замерване на концентрация и др.), предпазни средства и комуникационно оборудване (дихателни апарати, противохимично облекло, спасителни колани и въжета, преносими средства за комуникация).

5. Тогава, когато се налага влизане в затворени пространства, за да се осигури безопасност, главния механик/ст.пом.капитана (компетентно лице) трябва да извърши предварителна оценка на потенциалните опасности в помещението, в което ще се влиза. При това трябва да се вземе в предвид предходен превозван товар, вентилация на помещението, повърхностно покритие на помещението и други съответни фактори. Предварителната оценка на компетентното лице трябва да определи възможността от кислородна недостатъчност, запалима или токсична атмосфера.


3.2. ИНСТРУКТАЖ

1. Ст. пом. капитанът или главният механик са отговорни да извършат необходимия инструктаж на лицата, който ще влизат и подпомагащата ги до помещението група.

2. Инструктажът трябва да съдържа целта на влизане, предпазните мерки, предпазното оборудване (облекло и апаратура), въпросите по комуникация и не на последно място действия при аварийна ситуация.

3. Атмосферата във всяко затворено пространство може да бъде с недостатък на кислород и/или да съдържа запалителни и/или пари на токсични газове. Такава състояние на атмосферата може също да възникне в някое пространство, което преди е било безопасно, както и в пространства, прилежащи към закрити пространства, за които се знае, че крият такава опасност.


3.3. ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА

1. Проверките се извършват съгласно проверовъчен лист - приложение №1.

2. За да осигури безопасност, капитанът назначава компетентен оценител (главния механик/ст.пом.капитана), който трябва да извърши предварителна оценка на потенциалните опасности в помещението, в което ще се влиза.

3. Извършването на тази предварителна оценка става при спазване на следните условия:

- Компетентния оценител трябва задължително да носи изолиращ апарат и в случаите, когато има вероятност от наличие на опасни вещества, носи химическо облекло;

- Изолиращият апарат на компетентния оценител трябва да бъде предварително проверен съгласно изискванията посочени в проверовъчния лист;

- Спазване на всички изисквания на настоящата процедура.

4. При извършване на предварителната оценка, компетентният оценител взема предвид предходен превозван товар, вентилация на помещението, повърхностно покритие на помещението и други съответни фактори. Предварителната оценка на компетентния оценител трябва да определи възможността в атмосферата на конкретното закрито помещение да има недостатък на кислород, да бъде запалима или токсична.

5. Ако бъде констатирано, че съществува минимален риск за здравето или живота, или има възможност за пораждане на риск по време на работа, трябва да се следват по възможност предпазните мерки описани в точки 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7.

6. Когато според предварителната оценка съществува риск за живота или здравето и ако влизането е наложително, трябва да се предприемат и допълнителни мерки, описани в точка 3.8.


3.4. УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЗА ВЛИЗАНЕ

1. Никой, освен упълномощения от капитана или определения отговорник, не трябва да отваря или влиза в затворено пространство, без да се спазят процедурите, съобразени или предписани от капитана за съответния кораб.

2. Влизането в затворено пространство трябва да става планирано и само след издаването на разрешение за влизане - система, която включва използване на проверовъчен лист и подписи на отговорните лица и лицата влизащи в помещението.

3. Разрешението за влизане в затворено пространство се издава от капитана или определен отговорник и се попълва от човека, който ще влезе, преди последния да влезе в пространството.


3.5. ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Капитанът или отговорникът трябва да определи, че влизането в затвореното пространство е безопасно, като се увери, че:

1.1. при оценката, потенциалните опасности са идентифицирани и доколкото е възможно изолирани или направени безопасни;

1.2. пространството е било изцяло вентилирано по естествен или механичен път за премахване на всякакви токсични или горими газове и се увери в съответстващите нива на кислород в цялото помещение;

1.3. атмосферата в помещението е проверена с точно калибровани прибори за установяване приемливи нива на кислород и приемливи нива на горими или токсични пари;

1.4. пространството е било обезопасено за влизане и подходящо осветено

1.5. е съгласувана и изпитана подходяща система за комуникация, за ползване между отделните групи по време на влизането и престоя;

1.6. обслужващо лице/а е инструктирано да остане при входа на помещението, докато в него има хора;

1.7. спасително и оборудване за оказване на първа помощ е готово за употреба, разположено при входа на помещението и спасителните процедури са съгласувани;

1.8. хората са подходящо облечени и екипирани за влизане и изпълнение на задачите си, и

1.9. е издадено писмено разрешително, упълномощаващо влизането.

5.2. Само на обучен персонал могат да се възлагат задачи за влизане, или задължения като обслужващи, или като членове на спасителни екипи. Корабният екипаж трябва да бъде периодично трениран в спасяване и оказване на първа помощ.

5.3. Цялото оборудване, използвано при влизането, трябва да бъде в добро работно състояние и да бъде проверено преди употреба.
3.6. ПРОВЕРКА НА АТМОСФЕРАТА

3.6.1. Необходимите проверки на атмосферата в пространството се извършват с подходящ калиброван прибор от човек, обучен за работа с него и назначен от капитана. При работата с прибора стриктно се спазват инструкциите на производителя.

2. Проверка на атмосферата се извършва преди всяко влизане на човек в пространството, а след това на редовни интервали до завършване на цялата работа.

3. Където е приложимо, проверката на пространството трябва да се прави на толкова различни нива, колкото са необходими за постигане представителна извадка на атмосферата в него. При това се спазват изискванията на настоящата работна инструкция.

3.6.2 За целите на влизането, трябва да се постигнат постоянни отчети както следва:

1. 21% кислород по измервателния прибор за кислород в обемни единици (VOL);

2. не повече от 1% от долното пламно ниво (LFL) на подходящ чувствителен индикатор за възпламеними газове, където предходната оценка е открила, че има потенциална опасност от горими газове или пари.

3.6.3. Ако не могат да се достигнат тези състояния, трябва да се приложи допълнително вентилиране на пространството и да се извърши повторна проверка след подходящ интервал от време.

3.6.4. Всяка проверка за газ трябва да се извършва с изключена вентилация в затвореното пространство, за да се получат точни значения.

3.6.5. Там където предходни оценки са показали потенциална опасност от присъствие на токсични газове и пари, трябва да се извърши проверка, използвайки подходящ фиксиран или преносим прибор за откриване на газ или пари. Получените от прибора данни трябва да бъдат под границите за излагане при престой в токсичния газ или пари, дадени в одобрени национални или международни стандарти. Трябва да се отбележи, че проверката за горимост не дава подходящи средства за измерване на токсичност, нито пък обратното.

3.6.6. Трябва да се обърне внимание, че могат да съществуват “джобове” (райони) с газове или кислородна недостатъчност и винаги трябва да се подозира наличието им даже когато пространството е било задоволително проверено и намерено подходящо за влизане.
3.7. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО

1. Атмосферата в затвореното пространство трябва често да се проверява докато има хора в него и последните трябва да са инструктирани да го напуснат, ако има влошаване на условията в затвореното пространство.

2. По време на целия период на престой на хора в затвореното пространство трябва да продължава вентилацията, както и през временните прекъсвания. Преди повторно влизане, след прекъсване, атмосферата трябва да бъде проверена отново. В случай на повреда във вентилиращата система, всеки човек, намиращ се в затвореното пространство, трябва да го напусне незабавно.

3. В случай на спешност, обслужващия член от екипажа в никакъв случай не трябва да влиза в затвореното пространство преди пристигане на помощ, така че да е осигурена безопасността на тези, които влизат в затвореното пространство за извършване на спасителна операция.


3.8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В ПРОСТРАНСТВО С ОПАСНА АТМОСФЕРА

1. Ако се знае или подозира, че атмосферата в дадено затворено пространство не е безопасна, капитанът разпорежда да се влезе в него само когато не съществува друга практическа алтернатива. Такова влизане се извършва само за по-нататъшна проверка, действия за спасяване на човешки живот и за безопасност на кораба. Броят на хората, влизащи в затвореното пространство, трябва да бъде ограничен до минималния възможен за изпълнение на задачата брой.

2. Капитанът разрешава влизане само когато се увери, че влизащите носят дихателен изолиращ апарат и са обучени за ползването му. Забраняват се за използване въздухо-очистващи дихателни апарати.

3. Влизащите носят спасителни колани и използват спасителни въжета. Последното може да не се прилага само когато поради вида на помещението е практически нецелесъобразно използването му. В такъв случай капитанът разработва алтернативен метод за свръзка между екипа.

4. Влизащите носят подходящо предпазно облекло, особено ако има риск токсични вещества или химикали да влязат в контакт с кожата или очите им.
3.9. СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

1. Опасни товари в пакетирана форма

1.1. Атмосферата на всяко пространство, съдържащо опасни товари, може да поставя в риск здравето или живота на всеки човек, влизащ в него. Информация за опасността от специфична субстанция се съдържа в IMDG Code, Спешните процедури за корабите, превозващи опасни товари (EmS) и Листите с данни по безопасността на материала (MSDS). Ако има свидетелство или подозрение, че се е появил теч/разпиляване на опасна субстанция, трябва да се следват предпазните мерки, описани в предходната точка 3.8.

1.2. Личният състав, от който се изисква да обработва разпилени субстанции или да премахне дефектни или повредени пакети, трябва да е подходящо трениран и да носи необходимото предпазно облекло.

2. Течни наливни товари

На танкерите, поради естеството на превозваните товари - нефт, нефтопродукти, химикали и втечнени газове, освен правилата съдържащи се в това разпореждане, преди влизане в затворени пространства се прилагат и засилените изисквания съдържащи се в ISGOTT (Международно ръководство за безопасност на танкери и терминали). Информацията в него трябва да се ползва като база при подготвяне на плана за влизане.3. Твърди насипни товари

На кораби, превозващи твърди насипни товари, опасна атмосфера може да се образува в товарни и съседни на тях пространства. Опасностите могат да включват горимост, изчерпване на кислорода или самозагряване, които трябва да бъдат означени в корабната документация. За допълнителна информация се прави справка с Кодекса за безопасна практика за твърди насипни товари4. Кислородо-отнемащи товари и материали

Постоянен риск с такива товари е отнемането на кислород поради присъщата форма на товара, например самозагряване, окисляване на метали и руди, или разграждане на растителни масла, животинска мазнина, зърно и други органични материали или техни остатъци/утайки. Познати като причиняващи отнемане на кислород са изброените по-долу материали:

1. зърно, зърнени продукти и остатъци от обработка на зърно (трици, счукано /грухано зърно, смлян малц или брашно), хмел, малцови люспи и използван малц,

2. маслодайни зърна, както и продукти и отпадъци от маслодайни зърна (такива като зърнени остатъци, кюспе, маслено кюспе и брашно),

3. копра,

4. дърва във форма на пакетиран дървен материал, стволове, иглолистни трупи, пулпова дървесина, подпори (минни и други подпори), талаш, дървени изрезки, дървен пулп на гранули и дървени стърготини,

5. юта, коноп, капок (влакна от копринено-памучно дърво), памук и други влакнодайни растения (такива като трева еспарто/испанска трева, сено, слама, бхуза, празни чували, памучни отпадъци, животинска козина, тъкани от животински или растителен произход, вълнени отпадъци и парцали,

6. рибно брашно и рибни отпадъци,

7. гуано,

8. сулфидни руди и рудни концентрати,

9. дървени въглища и въглищни продукти,

10. директно получено желязо (DRI) (конкреции от морското дъно),

11. сух лед,

12. метални отпадъци и отломъци, стоманени стружки от машинна обработка, старо желязо.

5.Списъкът не е изчерпателен.

6. Отнемане на кислород може да бъде причинено от други материали от растителен или животински произход, от горими самовъзпламеняващи се материали или от материали с високо съдържание на метал.7. Фумигиран товар

4. Привеждане в изпълнение

4.1. Настоящото Разпореждане да се доведе до знанието на всички български корабособственици, притежаващи кораби, плаващи под българско знаме, за изпълнение. 4.2. Българските корабособственици да подготвят и изпратят копия от настоящото Разпореждане на корабите си за сведение и прилагане от капитаните.

4.3. Директорите на ДМА - гр.Варна и гр.Бургас да организират запознаването и прилагането на Разпореждането от служителите на звено “Преглед, регистрация и освидетелстване на кораби” и „Държавен пристанищен контрол”.

4.4. Разпореждането да се публикува в интернет страницата на ИА “Морска администрация”, заедно с приложенията към него.


5. Влизане в сила

Настоящото Разпореждане влиза в сила от 21 октомври 2005 г.


6. Контрол Контролът по прилагане на настоящото Разпореждане възлагам на кап. С. Църнаклийски, главен секретар на ИА “Морска администрация”.

кдп Венцислав Иванов

Изпълнителен директор

ИА “Морска администрация”
Приложение №1
ПРОВЕРОВЪЧЕН ЛИСТ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ

В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО
Попълва се от капитана, определения отговорник (старши палубен/машинен офицер) и от влизащия в затвореното пространство или упълномощения водач на влизащия тим в три екземпляра - по един за всеки и се връщат на капитана за съхранение в папка след отмяна на разрешението.


Общи данни

Място/Име на затвореното помещение ........................................................................................................


Причина за влизане ..........................................................................................................................................

Това разрешение е валидно От .................... часа Дата .......................

Дo ................... часа Дата .......................

(Виж забележка 1)
Част 1 - Предварителна подготовка за влизане

(Проверката се извършва от капитана или определен отговорник Да Не

 1. Вентилирано ли е напълно помещението?

 1. Отделено ли е помещението чрез заглушаване или изолиране

на всички съединяващи го тръбопроводи или клепани, както

и от електрическо захранване/съоръжения? 1. Почистено ли е помещението, където е необходимо?

 1. Проверено ли е помещението и безопасно ли е за влизане? (Виж забележка 2)

 1. Измерено ли е съдържанието на кислород, токсични и запалими газове? За целта се попълва Приложение №2 “Указанията за измерване на концентрации на кислород и вредни газове в затворени пространства с индикаторни тръбички” (Виж забележка 3) 1. Уредено ли е често замерване на атмосферата по време пребиваването

на хора в помещението, както и след прекъсване на работа?

 1. Уредено ли е пространството да се вентилира изцяло за периода на

пребиваването на хора в помещението, както и след прекъсване на работа?

 1. Достатъчни ли са входа и осветяването?

 1. Има ли на разположение при входа към помещението спасително и

съживяващо оборудване, готово за незабавна употреба?

 1. Определен ли е отговорникът, който трябва да заеме постоянно

поста си при входа към помещението?

 1. Предупреден ли е вахтеният офицер(на мостика, в машинното помещение,

в товарното управляващо помещение) за планираното влизане?

 1. Изпробвана ли е системата за свръзка между всички

партии и уточнени ли са сигналите за спешност?

 1. Установени ли са процедури в случай на спешност и

евакуация и разбрани ли са те от целия персонал,

участващ във влизането в затвореното пространство? 1. В добро работно състояние ли е цялото използвано

оборудване и инспектирано ли е то преди влизането?

 1. Подходящо ли е облечен и екипиран персоналът,

който ще влиза?


Част 2 - Проверки преди влизане

(Проверката се извършва от човека, влизащ в затвореното пространство

или от упълномощения водач на влизащия тим) Да Не

 1. Аз получих инструкции или разрешение от капитана или определения

отговорник да вляза в затвореното пространство

 1. Част 1 от това разрешително беше задоволително завършена и

попълнена от капитана или определения отговорник

 1. Съгласен съм и разбирам процедурите за свръзка

 1. Съгласен съм с интервалите за донесения на всеки ____ минути

 1. Процедурите при спешност и евакуация са съгласувани и разбрани

 1. На ясно съм, че пространството трябва да се опразни незабавно

в случай на повреда във вентилацията или ако пробите на

атмосферата показват промяна от одобрените безопасни

критерииПодписано след завършване и попълване на части 1, 2 и 3 от:
Аз проверих горните условия и намирам влизането безопасно за определения период и при изпълнение на съгласуваните условия.
Отговорник, наблюдаващ влизането: ........................................ Дата................. Време...............

(старши палубен/машинен офицер)

Аз разбирам предпазните мерки, които трябва да се предприемат и ще върна това разрешение в съответствие с Част 5.

Влизащ в пространството или

упълномощеният ръководител на тима: ................................... Дата................ Време...............

Разрешение за влизане се издава в съответствие на условията, посочени по-горе.
Капитан: ........................................................ Дата................. Време...............


Част 4 - Влизащ персонал

(Попълва се от отговорника, следящ влизането)

Имена Време на влизане Време на излизане

....................................................... .............................. ............................

....................................................... .............................. ............................

....................................................... .............................. ............................

....................................................... .............................. ............................


............................Част 5 - Завършване на работа

(Попълва се от отговорника, следящ влизането)
 1. Работата е завършена в Дата.................. Време...............

 1. Пространството обезопасено против влизане Дата.................. Време...............

 1. Вахтения офицер беше надлежно уведомен Дата.................. Време...............


ОТМЕНЯНЕ след завършване и попълване на Части 4 и 5
.1 Влизането повече не се изисква и (зачеркни излишното)

(a) районът е възстановен в работно състояние ИЛИ

(b) Работата е прекратена и районът оставен в безопасно състояние.

Копия No. 1 и 2 от това разрешение са върнати на капитана (Упълномощаващия влизането) за отмяна.
Отговорник, наблюдаващ влизането ......................................... Дата................. Време...............

(старши палубен/машинен офицер)
.2 Това разрешение се отменя
Капитан: ……………........................................................... Дата................. Време...............


ТОВА РАЗРЕШЕНИЕ СТАВА НЕВАЛИДНО, АКО ВЕНТИЛАЦИЯТА НА ПРОСТРАНСТВОТО СПРЕ ИЛИ АКО НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА, отбелязани в листа за проверки, се промени
Забележки:

1. Разрешението трябва да съдържа ясно определение, относно максималния му период на валидност.

2. За да се постигне представителна извадка от атмосферата по напречния разрез на помещението, трябва да се вземат проби от няколко нива и през колкото е възможно повече проверовъчни отвори. Вентилацията трябва да бъде спряна за около 10 минути преди вземането на пробите от атмосферата на помещението, които се вземат преди влизане в него.

3. Проби за специфични токсични замърсители, като бензин, водород или сяра, трябва да се предприемат в зависимост от предишното съдържание на пространството.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница