Република България 4000, Пловдивстраница1/5
Дата16.08.2017
Размер1.43 Mb.
#28087
  1   2   3   4   5Република България

4000, Пловдив

бул. “Марица” № 26


РЕКТОР: тел.: ++ 359 32 643 005

факс: ++ 359 32 644 102

URL: www.uft-plovdiv.bg

Е-mail: гекtor_uft@uft-plovdiv.bg


УТВЪРДИЛ: .....................................
проф. дтн инж. Кольо Тенев Динков – Ректор

ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
Доставка на строителни материали за нуждите на Университета по хранителни

технологии Пловдив ”
/приложения към публичната покана/

град Пловдив, декември, 2015 год.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Предметът на обществената поръчка е доставка на строителни материали за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година, считано от деня на влизането в сила на договора или до достигане на прага за доставки по чл.14, ал.4 от ЗОП, което обстоятелство настъпи по-рано. Срокът на договора може да бъде удължен, но за не повече от 6(шест) месеца при условие, че до изтичането на уговорения с него срок, Възложителят е провел аналогична процедура за избор на изпълнител, която е завършила без резултат и при положение, че общата стойност на доставките, включително и за периода на удължаването не надвишава прага по чл. 14, ал.4 от ЗОП – т.е. не надвишава сумата от 66 000 лв. без ДДС.

Изпълнението на обществената поръчка за срока на договора се осъществява по два начина:


  • чрез периодични доставки от изпълнителя с негов транспорт до адреса на Университета по хранителни технологии-Пловдив, бул. „Марица“ №26 въз основа на писмена заявка на необходимите материали по видове и количества, изготвена от упълномощен представител на възложителя. Срокът, в който следва да бъде извършена доставката е до 3 дни от получаването на заявката;

  • чрез директно получаване от упълномощен представител на възложителя на необходимите строителни и други материали от складова база или търговски обект на изпълнителя, когато същите са единични бройки и са необходими за спешни ремонтни дейности. В тези случаи доставката им до Университета по хранителни технологии се извършва с транспорт на възложителя.

Прогнозната стойност на необходимите строителни материали за срока на договора (посочени по видове и количества в техническата спецификация) е в размер на 41 150 лева без ДДС.

Начин и срок на плащане – ежемесечно, в български лева, по банков път, въз основа на представена от изпълнителя фактура за извършените доставки в едномесечен период – предходния календарен месец. Срокът на заплащане е до 30 дни от получаването на издадена от доставчика ежемесечна фактура.

В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП), имат опит в извършването на доставки, идентични с предмета на настоящата поръчка и притежават собствена или наета складова база/търговски обект за продажба на строителни и други материали на територията на град Пловдив.

Кандидатите изготвят офертите си по приложените образци. Ако офертата се подава от пълномощник, към нея се прилага пълномощното. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик, на който е посочен предметът на поръчката и подателя.

Предложените ценови условия за доставка се посочват като единична цена за съответния строителен материал в мярката по техническата спецификация, обща стойност за количеството на съответния строителен материал по спецификацията и като обща сума, представляваща сбора на всички оферирани в ценовото предложение единични доставни цени.

Критерий за оценка на предложенията е „най-ниска цена”, като най-висока оценка получава ценовата оферта, съдържаща най-ниската обща доставна цена за всички посочени в нея видове строителни материали. Цените се посочват без ДДС.

Офертата съдържа:


  1. Техническо предложение, изготвено по образеца от документацията. Към него се прилагат:

1. Копие от регистрация на кандидата или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР;

2. Доказателства за наличие на складова база/търговски обект за продажба на строителни и други материали в гр. Пловдив;

3. Препоръки за добро изпълнение/ референции, издадени от поне трима възложители, за изпълнени аналогични доставки през последните до три години;

4 Представяне на каталог на оферираните материали или сертификати за съответствие/при възможност;

5. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП (по приложения образец);

6. Декларация за приемане на проекта на договора.

II Ценово предложение:


  1. Ценово предложение, изготвено по образеца от документацията .

Отварянето на постъпилите оферти и оповестяването на съдържащите се в тях ценови предложения ще се проведе от комисия, назначена от Възложителя на посочените в публичната покана дата, час и място. Разглеждането и оценката на офертите на участниците ще се извърши по реда, определен с Вътрешните правила по чл.8“б“ от ЗОП на Възложителя, които са обявени в профила на купувача.


Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за прогнозно годишно количество на необходимите строителни материали по видовеза нуждите на УХТ-Пловдив

ГРУПИ СТОКИ / Наименование на материала

М-ка

Количество

I

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ1

Тухли - единички (червени)

бр.

300

2

Тухли - четворки

бр.

100

3

Тухли - бетонови 25/12/6 см

бр.

300

4

Тротоарна плоча - сива, 30/30/4,5 см

бр.

200

5

Бордюр (уличен) - сив

бр.

50

6

Пътна ивица - сива, 50/25/10 см

бр.

100

7

Щурц ст.бет. 12/12/1500 см

бр.

10

8

Бетонен кол 220/10/10 см

бр.

30

9

Хоросан (торба 10 кг):

бр.

2

10

Хоросан (торба 20 кг)

бр.

62

11

Варов разтвор 20 кг

бр.

45

12

Бяла вар (торба 20 кг)

бр.

10

13

Цимент - сив (торба 25 кг)

бр.

29

14

Цимент - сив (торба 5 кг)

бр.

10

15

Цимент - бял (торба 5 кг)

бр.

10

16

Мазилка структурна (бака 25 кг)

бр.

2

17

Мазилка пръскана (бака 25 кг)

бр.

2

18

Мазилка пръскана (бака 5 кг)

бр.

3

19

Мазилка силикатна фасадна, цветна (бака25 кг)

бр.

2

20

Газобет. блокче - 600/100/250 мм

бр.

250

21

Газобет. блокче - 600/125/250 мм

бр.

100

22

Газобет. блокче - 600/150/250 мм

бр.

50

23

Газобет. блокче - 600/250/250 мм

бр.

20

24

Лепило за газобетон (торба 25 кг)

бр.

30

25

Гипскартонена плоскост 9,5/1200/2000 мм

м2

100

26

Гипскартонена плоскост 12,5/1200/2000 мм

м2

50

27

CD / 3 м - ал. профил за констр. с гипскартон

м

80

28

UD / 3 м - ал. профил за констр. с гипскартон

м

50

29

Директен окачвач 120 - за констр. с гипскартон

бр.

100

30

Лепило за гипскартон (торба 30 кг)

бр.

10

31

Топлоизолац. плоскости (XPS) с деб. от 2 до 10 см

м3

3

32

Заварена мрежа на карета 20/20, ф 6 мм - 4/1м

бр.

10

33

Мрежа рабицова черна

м

50

34

Мозайка №2 - бяла или черна (торба 40 кг)

бр.

10

35

Мозайка №4 - бяла или черна (торба 40 кг)

бр.

10

36

Индустриална настилка с деб. 3,2 см

м2

20

37

Балатум с деб. 2,9 мм

м2

100

38

Балатум с деб. 3,2 мм

м2

20

39

Специализиран балатум с деб. 3,2 мм, дебел. на износоустойчивия слой 0,3 мм и шир. 3 м

м2

30

40

Спортна настилка с деб. 5 мм, дебел. на износоустойчивия слой 0,6 мм и шир. 2 м

м2

20

41

Фаянсови плочи с размери 15/15 см

м2

20

42

Фаянсови плочи с размери 20/25 см

м2

100

43

Фаянсови плочи с размери 20/30 см

м2

100

44

Пластмасова лайсна за фаянс - бяла, 2,8 м

бр.

12

45

Пластмасова лайсна за фаянс -цветна, 2,8 м

бр.

20

46

Алуминиева лайсна 8 мм - хром/жълта, 2,5 м

бр.

50

47

Алуминиева лайсна 10 мм - хром/жълта, 2,5 м

бр.

50

48

Плочи - гранитогрес с р-ри 33/33 см

м2

150

49

Плочи - теракот с р-ри 33/33 см

м2

50

50

Лепило за плочки (торба 25 кг)

бр.

50

51

Флекс лепило за плочка в/у плоча (разф. 25кг)

бр.

80

52

Фугин (разфас. 1 кг)

бр.

10

53

Фугин (разфас. 5 кг)

кг

20

54

Преходна лайсна 40 мм - хром, 2,7 м

бр.

10

55

Гипсово лепило (торба 30 кг)

бр.

10

56

Лепило за топлоизол. (опаковка 25 кг)

бр.

50

57

Лепило за топлоизол. (опаковка 10 кг)

бр.

10

58

Лепило за топлоизол. (опаковка 5 кг)

бр.

10

59

Лепило Експрес фикс, момент (разф. 375г)

бр.

2

60

Ламиниран паркет клас 31 с дебел. 7 мм

м2

50

61

Ламиниран паркет клас 31 с дебел. 8 мм

м2

200

62

Ламиниран паркет клас 32 с дебел. 8 мм

м2

20

63

Ламиниран паркет клас 32 с дебел. 10 мм

м2

20

64

Ламиниран паркет клас 33 с дебел. 10 мм

м2

10

65

Подложка за ламиниран паркет с дебел. 2 мм

м2

50

66

Подложка за ламиниран паркет с дебел. 3 мм

м2

100

67

Подложка за ламиниран паркет с дебел. 5 мм

м2

50

68

PVC перваз с дълж. 2,5 м и височ. 46 мм

м.л.

50

69

PVC перваз с кабелен канал, дълж. 2,5 м и височ. 50 мм

м.л.

100

70

Аксесоари за ламинат (ъгли и преходи)

бр.

200

71

Первази за подова настилка - дървени

м.л.

50

72

Гипс строителен (торба 25 кг)

бр.

20

73

Гипс строителен (торба 5 кг)

бр.

5

74

Гипс строителен (торба 3 кг)

бр.

5

75

Гипсова шпакловъчна смес (опаковка 20 кг)

бр.

300

76

Гипсова шпакловъчна смес (опаковка 15 кг)

бр.

30

77

Гипсова шпакловъчна смес (опаковка 3 кг)

бр.

10

78

Гипсова шпакловъчна смес (опаковка 1 кг)

бр.

10

79

Циментова шпакловъчна смес на основата на сив цимент (опаковка 25 кг)

бр.

100

80

Циментова шпакловъчна смес на основата на сив цимент (опаковка 5 кг)

бр.

10

81

Циментова шпакловъчна смес на основата на бял цимент (опаковка 5 кг)

бр.

10

82

Гипс - сатен (торба 25 кг)

бр.

10

83

Армировъчна мрежа за топлоизолация 120г/м2

м2

50

84

Армировъчна мрежа за топлоизолация 145г/м2

м2

1000

85

Импрегниращ грунд (разф. 5 л)

бр.

10

86

Грунд дълбоко проникващ (опаковка 1 кг)

бр.

30

87

Грунд дълбоко проникващ (опаковка 5 кг)

бр.

20

88

Бетон контакт (бака 3 кг)

бр.

10

89

Бетон контакт (бака 5 кг)

бр.

10

90

Бетон контакт (бака 25 кг)

кг

500

91

Лепило С 200 (разфас. 3,5 кг)

бр.

5

92

Лепило С 200 (разфас. 5 л)

бр.

5

93

Ъглов профил за мазилка 2,7 м

бр.

20

94

Алуминиев ъгъл за шпакловка 2,5 м

бр.

30

95

Алуминиев ъгъл рифелован 25/25/2,5 м

бр.

50

96

Алуминиев ъглов профил с мрежа 2,5 м

бр.

30

97

PVC ъгъл с мрежа 2,5 м

бр.

20

98

Армираща (самозалепваща) лента за гипскарт. плоск. 1бр.=90 м

бр.

5

99

Гласфазерна лента за фуги м/у гипскарт. плоск. 1бр.=25 м

бр.

5

100

ПУ пяна пистолетна (опак. 0,750 мл)

бр.

40

101

Пистолет за ПУ пяна

бр.

2

102

Чистител за ПУ пяна (опак. 0,500 мл)

бр.

10

103

Акрилен уплътнител - бял 280 мл

бр.

20

104

Санитарен силикон, прозрачен, 280 мл

бр.

20

105

Битумна хидроизолация за мазане (оп. 30 кг)

кг

60

106

Течно хидроизолационно фолио (разф. 12 кг)

бр.

5

107

Битумни керемиди - пчелна пита

м2

60

108

Дъски

м3

3Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница