Република българиястраница1/26
Дата09.09.2016
Размер4.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЗ А П О В Е Д

РД – 385София, 15.06.2009 г.
На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците
ОПРЕДЕЛЯМ:

Членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак” АД, изброени в посоченото по-долу Приложение №1 представляващо неделима част от настоящата заповед, които НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и се отчита изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:“Екобулпак” АД - адрес: гр. София, Зона Б 5, ул. “Партений Нишавски”, Бизнес център “Блу палас”, БУЛСТАТ:131271470, Данъчен номер:1220187531.

Дружеството е внесло доклад от Специализирано одиторско предприятие “Българска финансова одиторска компания” ООД с Вх. № 26-00-858/31.03.2009г., изготвен от ДЕС, регистриран одитор Зоя Петрова.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки – 96 318.65 тона (композитни – 1 689.48 тона, пластмаси – 22 603.95 тона, хартия и картон – 33 472.96 тона, стъкло – 14 368.15 тона, метали – 5 815.75 тона, дърво – 18 359.55 тона, други – 8.81 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 48 969.21 тона (пластмаса – 8 143.81 тона, хартия и картон – 27 446.26 тона, стъкло – 6 354.13 тона, метали – 3 123.27 тона, дърво – 3 901.74 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 50.84 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 42 %, целта по рециклиране е 42 %), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 36.03% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “в” – 14.5%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 82.00 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “д” – 60 %); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 44.22% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “г” – 40%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 53.70% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “е” – 50%); рециклирани отпадъци от опаковки от дърво – 21.25% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “ж” – 15%).

Посоченият брой на членовете на “Екобулпак” АД е 3 326, в това число са лица, които са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара количества опаковки за целия период на договора – 2851 бр., прекратили договорните си отношения с организацията и са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара опаковки за целия период на договора – 46 бр., лица подали нулеви декларации за пуснатите на пазара количества опаковки – 180 бр., неподали декларация за количествата пуснати на пазара опаковки – 37 бр., 1 член на “Екобулпак” АД, е прекратил договорните си отношения през 2008 година и не е подал отчети за количествата опаковки, пуснати на пазара за целия период на договора. Към доклада е посочена обобщена справка на лицата, които са подали отчети по приложение 11 от НООО за пуснатите на пазара опаковки за многократна употреба. Копия на представените от членовете на „Екобулпак”АД приложения 11 са представени, като неразделна част от доклада. Обобщена справка за количествата опаковки, пуснати на пазара, послужили за опаковане на опасни химични вещества и препарати, по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗЗВВХВП, както и списък на членовете на Екобулпак АД, използвали такива опаковки през 2008 г., са представени в Приложение № 1.1 от доклада.

Одиторът е потвърдил количествата на разделно събраните и предадени за оползотворяване /рециклиране/ отпадъци от опаковки от дружествата, притежаващи съответния документ по чл.12 от ЗУО, извършващи дейността по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/ или обезвреждане на отпадъци от опаковки. Проверени са издадените разрешения/ регистрационни документи на дружествата за извършване на дейности по разделно събиране, временно съхранение, предварително третиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Представени са оригинали на декларациите по чл. 34 от НООО, с които крайните преработватели потвърждават приетите и рециклирани отпадъци от опаковки в рамките на календарната 2008 г. в изпълнение на §9 ПЗР на ЗУО.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Екобулпак” АД изброени в Приложение № 1 към настоящата заповед следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от ПЗР на ЗУО.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.Приложение:

  1. Приложение № 1 - Списък на членовете на “Екобулпак” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки.


МИНИСТЪР:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ


УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/Приложение № 1

към Заповед № РД – 385/15.06.2009г.

на министъра на околната среда и водите

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА “ЕКОБУЛПАК” АД, ГР. СОФИЯ


Каталог: files -> file -> Waste -> Opakovki
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Opakovki -> Република българия
Opakovki -> Република българия министерство на околната среда и водите
Opakovki -> Република българия
Opakovki -> Република българия министерство на околната среда и водите
Waste -> Насоки на националните кореспонденти №1 (изменени)


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница