Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документация


Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, Възложителя отстранява от процедуратастраница6/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, Възложителя отстранява от процедурата:

 1. Кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

 2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;1.3.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

1.3.4. кандидати или участници, които са свързани лица (по смисъла на чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП).

Информацията относно основанията за отстраняване, свързани с националното законодателство се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел Г.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица.

Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.§ 1, т. 13 „Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

§ 1, т. 14 „Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.  1. Мерки за доказване на надежност

   1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

   1. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

  1. Прилагане на основанията за отстраняване

   1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

   2. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица, и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

   3. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, и за тях е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

  2. Доказване липсата на основания за отстраняване

   1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител по всяка от обособените позиции, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;

5. за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.2, т.4-5 и т.7 и чл. 55, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП – декларация.

6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец 7 от документацията за обществена поръчка).


   1. Когато в удостоверението по т. 3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

   2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т.1-4, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

   3. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

   4. Документите се представят и за членовете на обединението, за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

   5. Възложителят няма право да изисква представянето на документите за доказване на липсата на основания, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
  1. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП и основанията по т. 1.3., Възложителят отстранява от процедурата:

1.7.1. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ВАЖНО: За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III “Основания за изключване”, раздел Г от ЕЕДОП.


 1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

  1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

 • не се изисква.

  1. Икономическо и финансово състояние на участниците. Изисквано минимално ниво:

   1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си. (критерият е приложим за всички обособени позиции)

Изисквано минимално ниво: Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си в размер, както следва:

За Обособена позиция № 1. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ BMC – 390 000 лв, без ДДС;

За Обособена позиция № 2. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MAN – 493 000 лв, без ДДС;

За Обособена позиция № 3. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MERCEDES – 950 000 лв, без ДДС;

За Обособена позиция № 4. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM – 100 000 лв, без ДДС;

За Обособена позиция № 5. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА – 50 000 лв, без ДДС;

За Обособена позиция № 6. ДОСТАВКА НА ПЛОСКИ СТЪКЛА 30 000 лв, без ДДС.
Забележка: Участникът попълва поле 2а) от раздел Б: Икономическо и финансово състояние на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител един или няколко от следните документи (за доказване на икономическото и финансово състояние):

1. Годишните финансови отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Годишен финансов отчет не се изисква, ако същият е публикуван в публичен регистър в Република България и участникът посочи информация за органа, който поддържа регистъра;

2. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота могат да обхванат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.


  1. Технически и професионални способности

2.3.1. Предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти (чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП).
Минимално ниво за всяка от обособените позиции е както следва:

– За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4 - предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват доставка на части и консумативи, на името на производителя на съответните части.

– За Обособени позиции № 5 и № 6 - предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват производство и доставка на автомобилни стъкла, на името на производителя на съответните стъкла.Забележка: Участникът попълва поле 12 в раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:

За Обособени позиции № 1, № 2, №3 и № 4, с представяне на заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват доставка на части и консумативи, на името на производителя на съответните части.

За Обособена позиция № 5 и № 6, с представяне на заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с минимален обхват производство и доставка на автомобилни стъкла, на името на производителя на съответните стъкла.

Забележка: Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Забележка: Възложителят ще приемат и сертификати от други еквивалентни органи, когато изисква представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието в съответствие с чл. 52, ал. 2 от ЗОП. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

  1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участника се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

  2. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

  1. Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

  2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

  3. Информацията относно изполването на подизпълнители се посочва в раздел В на Част II: Информация за икономическия оператор и раздел В на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, т. 10.
 1. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) ПО СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ

  1. При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по стандартен образец.

  2. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

  3. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяки от тях се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 4.1 и т. 4.2.

  4. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

  5. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

  6. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.V. Оферта за участие


 1. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

  1. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

  2. При подаване на офертите участниците могат да посочат информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна.

  3. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

  4. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

  5. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

  6. Срокът на валидност на офертите е определен в месеци и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

  7. Срокът на валидност на офертите е обявен в т. ІV.2.6. от Обявлението.

  8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

  9. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците. Участниците зачертават или заличават излишните текстове при попълването на съответните образци.

  10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в обявения срок не се представи нова оферта. Допълнението и промяната трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта ............. с вх. №................. по обособена позиция № ……. (посочва се номера и наименованието на обособената позиция). Представените оферти принадлежат на Възложителя и не се връщат на участниците, които са ги подали независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

  11. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по всяка от обособените позиции.

  12. Лице, което участва в обединение или фигурира и е дало съгласие като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

  13. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  14. Свързани лица не можат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

  15. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички условия и изисквания на Възложителя, посочени в тази документация.

  16. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на участника в процедурата.

  17. Не се допуска представянето на различни варианти.

  18. Всички документи в офертите на участниците да бъдат валидни към датата определена за краен срок за получаване на офертите, в съответствие със съответното национално законодателство. Документи, представени под формата на фотокопие да бъдат заверени от съответния участник. За заверен от участника документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис на представляващия участника и печат.

  19. Офертата се изготвя задължително на български език.

  20. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.
 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертата за участие включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както следва:

  1. Информация относно личното състояние и критериите за подбор

   1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, по стандартен образец;

   2. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 9.

   3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, когато е приложимо; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.
  1. Техническо предложение, по образец № 1 (представя се отделен образец № 1 по всяка от обособените позиции), което съдържа:

   1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие;

   2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, по образец №2.1. – 2.6. (представя се приложимия за всяка от обособените позиции образец);

  2. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценово предложение по обособена позиция № …………………………. - Образец № 3.1. – 3.6. (представя се приложимия за всяка от обособените позиции образец) – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице; Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

  1. Информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък-декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – Образец № 9.

  2. Опис на представените документи, по Образец № 4.
 1. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

  1. Участниците трябва да представят офертата си на хартиен носител в един оригинал. Всички страници трябва да са номерирани последователно.

  2. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Опаковката следва да има надпис “Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции, за Обособена позиция № ……………………….. (посочва се номера и наименованието на съответната/ите обособена/и позиция/и). Върху опаковката се посочват наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо и адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

  3. Опаковката по т. 3.2 трябва да съдържа:

   1. Информация относно личното състояние и критериите за подбор (за всяка от обособените позиции, участникът следва да предствави отделен ЕЕДОП);

   2. Техническо предложение (представя се отделно за всяка от обособените позиции);

   3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение (по образец) за съответната обособена позиция (представя се в отделен запечатан плик за всяка от обособените позиции);

   4. Опис на представените документи.
  1. Участниците следва да осигурят своевременното получаване на офертите от Възложителя в обявения срок.

Офертите се представят в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.
ВАЖНО! На основание чл. 47, ал.9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл. 47, ал.2 от ППЗОП за всяка от обособените позиции се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията за която се отнасят.

Възложителят не допуска представяне на едно заявление за участие (един ЕЕДОП) за всички обособените позиции по които даден участник кандидатства. Следователно за всяка от обособените позиции, участникът следва да представи отделен ЕЕДОП.

Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на една обособена позиция от предмета на поръчката или за всички обособени позиции, ще бъде отстранявана.


  1. Крайният срок и час за получаване на офертите са обявени в т. ІV. 2.2. от Обявлението.

  2. Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

  3. Ако участникът изпраща офертата чрез чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

  4. Възложителят по никакъв начин не се ангажира за съдействие относно получаването на офертата на посочения адрес и в определения срок. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, както и всякакви други подобни услуги.

  5. При приемане на офертите върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

  6. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

  7. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, 3 етаж, пред служба “Деловодство”, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящия регистър.

  8. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

  9. Получените оферти се предават на председателя на комисията с протокол съгласно разпоредбите на чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 1. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

  1. Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване, от комисия, назначена от възложителя, в сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София 1612, ул. „Житница” № 21, етаж 3, Заседателна зала.

  2. Датата и часа на отваряне на офертите са обявени в т. ІV.2.7. от Обявлението.

  3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Столичен автотранспорт” ЕАД. Документът за упълномощаване се предоставя на комисията. Преди отваряне на офертите участниците ще удостоверят присъствието си чрез попълване на списък.


VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


 1. СРОКОВЕ

  1. Възложителят сключва писмен договор, който съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

  2. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

  3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

  4. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.
 1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ

  1. При сключване на договора класираният на първо място участник представя:

   1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

 • за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

 • за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

 • за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

 • за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;

 • за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.2, т.4-5 и т.7 и чл.55, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП – декларация.

 • Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец 7 от документацията за обществена поръчка).

 • Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП (Образец 5 от документацията за обществена поръчка).

 • Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП (Образец 6 от документацията за обществена поръчка).

 • Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки (Образец 8 от документацията за обществена поръчка).

2.1.2. Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от договорената стойност без ДДС.  1. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.  1. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.
 1. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

  1. Договорът може да бъде изменян само в случаите по чл. 116 от ЗОП.

  2. В случай на възникнала необходимост от доставки на възли и детайли, извън изброените в Техническата спецификация по съответната обособена позиция, Възложителят си запазва правото да направи допълнителна заявка в рамките на 10% от стойността на договора за обществена поръчка, при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на посочената хипотеза Възложителя има право да измени договора за обществена поръчка на основание чл.116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

  3. Възложителят прекратява договора за обществаната поръчка в предвидените в закон или договора случаи или по реда на чл. 118 от ЗОП.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора се прилагат субсидиарно разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
VІI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР
Доставка на доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции”

за Обособена позиция № ……………………………………………………………………..

(изписва се номера и наименованието на обособената позиция)

Днес, ………… год., в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, от една страна, наричано ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. ………………….……………....…………………………..….……., регистрирано ……………………………………………… със седалище и адрес на управление: …......…………….……….…..…………………………………………., представлявано от …………………….…………………………….…., ………………., от друга страна, наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ,Като взеха предвид:

- Решение за откриване на процедурата № ..... от ................ год. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции;

- Обявление за обществена поръчка, публикувано в сайта на АОП под № ... от ................... год.;

- Определена комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции;

- Решение № … на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на изпълнител, съгласно чл. 109 от ЗОП,

сключиха настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на основание проведена открита процедура и представена оферта възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позицииза Обособена позиция № ………………………………………………………………………………….(посочва се номера и наименованието на обособената позиция), съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), Техническо предложение в процедурата (Приложение № ……………… - посочва се номера на приложението по съотвената обособена позиция), и Ценово предложение (Приложение № …………………………….. – посочва се номера на приложението по съответната обособена позиция), представляващи неразделна част от настоящия договор, на адрес съгласно ал. 3.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото при възникнала необходимост от доставка на възли и детайли по Обособена позиция № ……………..(посочва се номера и наименованието на обособената позиция), извън изброените в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да заявява по настоящия договор в рамките на 10 % от договорената стойност по чл. 3, ал. 1, при единична стойност на всеки артикул, от която се приспада търговската отстъпка от фирмения каталог, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта. При възникване на тази хипотеза Възложителя има право да измени настоящия договор на основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП.

(3) Място на изпълнение на доставката са обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11 и Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

II. СРОК

Чл. 2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на регистрационния номер.

(2) Срок за изпълнение на поръчката е една година от датата на сключване на договора, или до достигане на предвидената стойност, което от двете събитие настъпи по-рано.(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на съответната партида след получаване на заявката до „Столичен Автотранспорт” ЕАД, в срок до ................ дни (максимум 5 работни дни) като изпълнението на доставката е в работен ден от 9.00 до 16.00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката се изпълнява в първия работен ден, следващ неработния.

(4) Гаранционните срокове, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , са както следва:

1. Гаранционен срок ....... (минимално 12) месеца от датата на доставката на всяка партида.

2. Гаранционните срокове за всяка партида текат от датата на доставката.

IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3 (1) Стойността на договора е до ………………………………… (посочва се размера на прогнозната стойност на поръката по приложимата обособена позиция) лева (……………………..) лв. без ДДС, при единичните цени от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Единичните доставни цени на възли и детайли за автобуси по обособена позиция № ……………. (посочва се номера и наименованието на обособената позиция), предмет на настоящия договор, са посочени в представеното Ценово предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които стойности включват доставните цени на отделните елементи с включени в тях транспортни разходи по доставката (Приложение № …………….. - посочва се номера на приложението по съответната обособена позиция).

(3) Плащането на цената по договора се извършва с платежно нареждане по банков път, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 30 - дневен срок от получаването на доставката, след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството и протокола по чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

Фактурите се издават на името на: поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21, МОЛ – инж. Александър Косерков, ИН 1216834080016; поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11, МОЛ – Кирил Георгиев, ИН 1216834080039; поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7, МОЛ –Стилян Манолов, ИН 1216834080024.

Номера на договора се посочва в издаваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банка ...........................................................IBAN: ...........................................................

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в банковата си сметка в срок от 5 работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.


ІV. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави възли и детайли по обособена позиция № ………….. (посочва се номера и наименованието на обособената позиция) – предмет на поръчката, до обекта на Възложителя – до Автобусно поделение „Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката на партиди, по конкретни заявки на Възложителя, до обектите на Възложителя, придружени със сертификат за качество. Приемането на доставените стоки се извършва в момента на разтоварването им на посочения в заявката адрес. Всяко предаване на отделна доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва право при получаване на всяка партида да извършва оглед за външни видими дефекти и при констатиране на несъответствие незабавно да откаже да приеме изпълнението. Подмяната на дефектни доставки се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с други, отговарящи на техническите параметри, заложени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срока на доставка е предложения такъв в офертата на Изпълнителя.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките в стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорт.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

(6) Всяка доставка трябва да съдържа опаковъчен лист, посочващ съдържанието й и сертификат за качество/документ за съответствие.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпраща на Възложителя известие за всяка доставка до 24 часа преди осъществяването й. Известието следва да съдържа: очаквана дата и час на доставка, описание и стойност на стоките, брой опаковки, тегло и размери. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) В случай на доставка на некачествени възли и детайли, или липси, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени повредените или достави липсващите такива за своя сметка в срок …………………. (максимум 3 работни дни) работни дни от датата на получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Подмяната на дефектни доставки се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните възли и детайли ще отговарят на параметрите, определени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранционният период на доставяните възли и детайли по обособена позиция № ……….(посочва се номера и наименованието на обособената позиция), е ............... – посочва се гаранционния срок съгласно Предложението за изпълнение по съответната обособена позиция, (минимално 12) месеца от датата на доставката на всяка партида.

(10) В случай, че по време на гаранционния период бъдат установени един или повече дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени дефектните възли и детайли в срок до ……… (посочва се срока за отсраняване на рекламация съгласно Предложението за изпълнение по съответната обособена позиция) дни (максимум 3 работни дни) от датата на получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектните доставки по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) Ако след като бъде уведомен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подмени дефектните доставки в сроковете, посочени по-горе в ал. 8 и ал. 10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за подмяната им, като риска и разходите, доказани със съответните първични документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор.

(12) Гаранционният срок на подменени възли и детайли е съгласно ал. 9, считано от датата на подмяната, удостоверена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(13) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банковата му сметка стойността на доставката по цена, съгласно чл. 3, ал. 2 на раздел III от настоящия договор, в срок и по начин на плащане, съгласно чл. 3, ал. 3 на раздел ІIІ от настоящия договор;

б) да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всяка доставка, като удостовери това с подписване на приемо-предавателен протокол, в случай, че същата е изпълнена без отклонения от Техническата спецификация на Възложителя и в срок съгласно условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява доставката в срок и без отклонения;

б) да осъществява контрол по доставката, като осъществява преглед към момента на доставката, с оглед тяхното съответствие с вида, и количеството и при констатиране на несъответствие незабавно да откаже да приеме изпълнението и да подпише протокола по чл. 4, ал. 2;

в) да прави рекламации относно качеството и скрити дефекти в 5-дневен срок от откриването им, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката;

г) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката на възлите и детайлите по раздел І от настоящия договор, да откаже да приеме изпълнението на поръчката и да подпише протокола по чл. 4, ал. 2 и ал. 3, както и да откаже да заплати съответната цена, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

д) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи сключените договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако е посочил такива).
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:

а) да изпълни доставката на възли и детайли, предмет на настоящия договор съгласно техническа спецификация (Приложение № 1 от настоящия договор), съгласно условията на настоящия договор на свой риск срещу съответната цена;

б) да издаде при извършване на доставката съответните документи (фактури) за извършване на плащането;

в) при направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация за качеството на изпълнение на доставката отстрани възникналата/ите повреда/и и/или да замени с качествени стоки в срок от ………..(………….) дни, но не повече от 3 (три) работни дни, съгласно Предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

г) да извърши доставката на възли и детайли по цена, предложена в Ценовото му предложение (Приложение № 3 от настоящия договор), а при наличието на хипотезата в чл. 1, ал. 2 от настоящия договор – по цени, от които се приспада търговската отстъпка от фирмен каталог, която е оферирал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата си оферта.

д) да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

е) в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

ж) Да спазва разпоредбата на чл. 75, ал. 3 от ППЗОП

з) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителите са длъжни да спазват изискванията на чл. 115 от ЗОП.

и) да осигури за своя сметка транспорта до местоизпълнението на доставките;

й) да уведомява предварително представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на всяка доставка;

к) да не променя цените в Ценовото предложение (Приложение № 3), за срока на действие на договора.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска приемане на доставката чрез определено със Заповед от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице в случай, че същата е изпълнена без отклонения от Техническата спецификация на Възложителя и в срок съгласно условията на настоящия договор;

б) да подписва, приема и предава документи, във връзка с изпълнение предмета на договора;

в) да иска заплащане на уговореното възнаграждение за качествено изпълнената доставка.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница