Решение на Сметната палата от 27. 02. 2003 г. Основни резултати и изводи от изпълнението на одитната задачаДата17.10.2018
Размер44.42 Kb.
#90215
ТипРешение


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - РУСЕ

Д О К Л А Дза резултатите от извършения одит на финансовото управление на имуществото на Висшия медицински институт – гр. Плевен
Одитът на финансовото управление на имуществото на Висшия медицински институт – гр. Плевен, за периода от 01.01.2002 г. до 30.09.2002 г., е извършен на основание Заповед № П-171 от 17.09.2002 г. на председателя на Сметната палата.

За резултатите от одита е изготвен одитен доклад № 0351517102‚ който е връчен на 15.01.2003 г. на ректора на института.

Одитният доклад е приет с Решение на Сметната палата от 27.02.2003 г.
Основни резултати и изводи от изпълнението на одитната задача:

Системата за финансово управление и контрол създава условия за ефективно управление на имуществото на института.

Въведени са и функционират системите за предварителен контрол и двойния подпис.

Счетоводната система е организирана съгласно законовите изисквания и осигурява необходимата информация за вземане на управленски решения.

Допуснато е нарушение във връзка с несвоевременното осчетоводяване на две сгради, придобити през 2000 г. и използвани по предназначение. Създадената организация на счетоводен контрол между медицинските колежи в градовете Плевен, Русе и Велико Търново не обезпечава ефективността на вътрешния контрол, във връзка с финансовото управление на имуществото.

От ръководството на института е проявена достатъчна активност и са актувани собствените имоти - на обща стойност 1 815 348 лв.

Застраховани са всички недвижими имоти, с което е спазена разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

Предприети са активни действия от ръководството за осигуряване на договорната дисциплина и за защита на финансовите интереси на висшето училище. Реализирани са по-големи приходи от отдаденото под наем имущество от тези за 2001 г., което се дължи на своевременното актуализиране на наемните цени, както и на упражнения контрол по тяхната събираемост.

Допуснати са две нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На 07.01.2002 г., със заповед №20 на ректора, е обявена процедура за малка обществена поръчка за извършване на основен и текущ ремонт, на основание чл. 6, т. 3, във връзка с чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

В института са подадени оферти от 14 строителни фирми. В протокол от 15.02.2002 г. комисията, назначена със заповед №109/13.02.2002 г. на ректора, е класирала три фирми (ЕТ “ Идеал–Хасан Юсеинов” – гр. Велико Търново, “Темп Приват” ООД – Плевен, и ЕТ “Мит–Д.Михайлов” – Плевен). Спазени са процедурите на открит конкурс.

Сключен е рамков договор с класираната на първо място фирма – ЕТ “Идеал-Хасан Юсеинов” от гр. В.Търново, без стойност. Предметът на договора включва извършване на строително-ремонтни работи за обектите: “Учебен корпус, ІІ-ра клинична база”, “Ритуална зала”, “Студентски стол”, “Кухня и столова в студентското общежитие Медик –1”. На изпълнителя са изплатени 100 100 лв.

Със сключването на този договор, без определена стойност, е нарушена разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Процедурата, по която е следвало да бъде възложена обществената поръчка с оглед характера и нейната стойност, е “открита процедура” - по ЗОП, а не “открит конкурс” - по Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Без възлагане на нова обществена поръчка са сключени договори за извършване на строително-монтажни работи с останалите две фирми, класирани на второ и трето място по проведената процедура, възложена с цитираната по-горе заповед на ректора. По тези договори са изплатени 15 500 лв., или общо по тази поръчка са изплатени 115 600 лв.

С действията си ректорът на института е нарушил разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от ЗОП, която не допуска разделяне на обществена поръчка на части, с цел да бъде заобиколено приложението на закона. Нарушението е извършено на 07.01.2002 г., поради което административно-наказателната отговорност на ректора е погасена по давност. Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (до изменението й от 30.04.2002 г.), “актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от АДВФК в срок 6 месеца от деня, в който нарушението е станало известно, но не по-късно от една година от извършването му”.

Изготвените отчети в достатъчна степен отразяват вярно и честно имущественото състояние на висшето учебно заведение.

В изпълнение на приетото от Сметната палата решение и на основание на чл. 41‚ ал. 1 от Закона за Сметната палата, на ректора на ВМИ – Плевен, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, са предоставени мерки за подобряване управлението на имуществото, за отстраняване на допуснатите нарушения и причините, довели до тяхното извършване, а именно:


  • Да бъдат предприети необходимите действия за повишаване на ефективността на вътрешния контрол, във връзка с по-доброто финансово управление на имуществото на колежите в градовете Плевен, Русе и Велико Търново.

  • Да се приведе в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от ЗОП, бъдещата дейност на института при възлагането на обществени поръчки.

  • Да бъде уведомен Академичният съвет на института за резултатите от одита на финансовото управление на имуществото, както и за допуснатото нарушение на Закона за обществените поръчки, въпреки погасената по давност (по чл. 58, ал. 1 от ЗОП, действащ до 30.04.2002 г.) административно-наказателна отговорност.

На основание чл. 42‚ ал. 1 от Закона за Сметната палата‚ ректорът на Висшия медицински институт – гр. Плевен, е длъжен писмено да уведоми Сметната палата за предприетите мерки за изпълнението на препоръките, дадени в одитния доклад.


Във връзка с решението на Сметната палата и с оглед разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за висшето образование, на Академичния съвет са предоставени констатациите от одитния доклад за допуснатите от ректора нарушения при възлагането на обществената поръчка, въпреки погасителната давност.
Донка Димитрова‚

директор на териториално поделениена Сметната палата - РусеКаталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница