Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 годинастраница1/9
Дата27.09.2016
Размер1.78 Mb.
#10903
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОДИТЕН ДОКЛАД

0700010614


за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания

за периода от 01.08.2011 г. до 31.12.2014 г.


юли, 2015 година
Настоящият одитен доклад е окончателен и е приет с Решение № 112 на Сметната палата от 30.07.2015 г. (Протокол № 20)

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

4

Терминологичен речник

5

Резюме

8

Въведение

11

Одитен обхват и подход

14

1. Цели на одита

14

2. Обхват на одита

14

3. Одитни критерии

14

4. Одитна методология

14

Констатации и оценки

15

І. Създадени условия за изпълнението на Националната стратегия за научни изследвания

15

1. Нормативна осигуреност на Националната стратегия

15

2. Осигуреност с човешки ресурси

17

3. Финансова осигуреност

21

4. Информационна осигуреност на ресурсите в областта на научните изследвания

26

ІІ. Организация на дейностите на отговорните институции за изпълнението на Националната стратегия

28

1. Вътрешни правила и процедури

28

2. Организация на дейностите по планиране

32

2.1. Планиране на дейностите за изпълнение на Националната стратегия

32

2.2. Планиране дейността на Фонд „Научни изследвания“

33

3. Взаимодействие и координация на отговорните структури и звена за изпълнение на Националната стратегия

34

4. Създадена организация за мониторинг и отчитане

36

4.1. Мониторинг и анализ на дейността на Фонд „Научни изследвания“

36

4.2. Мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия

36

5. Организация на дейностите по отчитане

37

5.1.Отчитане изпълнението на Националната стратегия

37

5.2. Годишно отчитане дейността на БАН и Фонд „Научни изследвания“

37

5.3. Годишни доклади за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища и за дейността на Фонд „Научни изследвания“

38

ІІІ. Изпълнение на Националната стратегия на научни изследвания

40

  1. Динамичност на научноизследователската дейност

40

1.1. Финансиране на проекти в приоритетни области на Националната стратегия

40

1.2. Популяризиране на приноса на българските учени от участието им в европейски организации и фондо

е


44

1.3. Развитие на научния потенциал

46

1.4. Интегриране на българската наука в европейското изследователско пространство.

51

2. Интеграция между елементите на триъгълника на знанието „образование-наука-бизнес“

59

3. Изграждане на благоприятна среда за научна дейност

60

3.1. Въвеждане оценка на научната дейност

60

3.2. Развитие на научната инфраструктура

61

3.3. Подкрепа за развитие на публикационна дейност

62

ІV. Постигнати резултати от изпълнение на поставените цели

64

1. Значимост на постигнатите резултати

64


Заключение

Препоръки

67

68Опис на приложенията към одитния доклад

Опис на одитните доказателства към одитния доклад

Приложение № 1 Одитни въпроси, критерии и показатели за оценка

Приложение № 2 Планирани и усвоени средства по мерки и инструменти в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания


72

73

7780


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

Брутен вътрешен продукт

БВП

Българска академия на науките

БАН

Временни научно-експертни комисии

ВНЕК

Годишна оперативна програма

ГОП

Държавни висши училища

ДВУ

Европейска комисия

ЕК

Европейски съюз

ЕС

Европейско изследователско пространство

ЕИП

Закон за развитието на академичния състав в Република България

ЗРАСРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

Закон за държавните помощиЗДБРБ

ЗДП


Закон за насърчаване на научните изследвания

ЗННИ

Изпълнителен съвет на Фонд "Научни изследвания"

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетикаИС на ФНИ

ИЯИЯЕ


Министерски съвет

Министерство на финанситеМС

МФ


Министерство на образованието и науката

МОН

Наредба № 9 от 08.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпрделение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност

Наредба № 9, Наредбата

Народно събрание

НС

Научноизследователска и развойна дейност

НИРД

Национален статистически институт

НСИ

Национален съвет за наука и иновации

НСНИ

Национален център за информация и документация

НАЦИД

Национална стратегия за развитие на научните изследвания

Национална стратегия

ОП „Развитие на човешките ресурси”

ОПРЧР

Постоянни научно-експертни комисии

ПНЕК

Правилник на Фонд "Научни изследвания"

ПФНИ

Програма за европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания

КОСТ

Република България

РБ

Решение на Министерския съвет

РМС

Седма рамкова програма

7 РП

Селскостопанска академия

ССА

Устройствен правилник на Министерството на

образованието и наукатаУП на МОН

Фонд „Научни изследвания”

ФНИ


ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Академични длъжности

"асистент", "главен асистент", "доцент", "професор"

Демонстрационен проект

Проект, който дава възможност да се провери резултатът от разработката на научен продукт или технология

Докторант

Учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен "доктор"

Експериментално развитие

Системна работа, базирана на съществуващо знание, придобито чрез изследвания и/или практически опит, насочени към създаването на нови материали, продукти или устройства, за въвеждане на нови процеси, системи и услуги или за съществено подобряване на вече произведени или внедрени разработки

Изследвания и развитие

Научните изследвания и експерименталното развитие обхващат творческа дейност, осъществявана системно, за да се повиши обемът от знания, вкл. и знанието за човека, културата и обществото и използването на този обем знания за създаване на нови приложения. Терминът изследвания и развитие обхваща три дейности: фундаментални изследвания, приложни изследвания и експериментално развитие.

Импакт ранг (SJR)

Числен показател за значимостта на едно научно списание, отразен в електронната база данни „SCOPUS”.

Импакт фактор (IF)

Числен показател за значимостта на едно научно списание, отразен в електронната база данни „Web of Science”

Иновация

Новосъздадените или значително подобрени процеси, продукти и услуги, разработени нови технологии и постигнатите нови научни резултати въз основа на създадено ново и/или адаптирано съществуващо знание и ноу-хау.

КОСТ

Програма за европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания

КОСТ акция

Отворени конкурси за проекти

Млад учен

Лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.

Монографии

Научни трудове, публикувани в специализирани издателства, които имат научна редакционна колегия и рецензенти

Научна инфраструктура

Съоръжения, ресурси и свързаните с тях услуги, използвани от научната общност за провеждане на върхови изследвания в различни научни направления. Състоят се от крупно научно оборудване или свързани инструменти, научно-базирани ресурси като колекции, архиви или структури за научна информация, инфраструктури, базирани на информационни и комуникационни технологии като ГРИД мрежи, компютри, софтуер и комуникации или всякакви други структури, които са уникални и могат да допринесат за постигане на изследвания на най-високо ниво. Тези инфраструктури могат да бъдат ситуирани на едно място (например ядрени реактори, синхротрони) или разпределени (организирана и обвързана мрежа от ресурси)

Научна организация

Юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство

Научни степени

"доктор" (образователна и научна), "доктор на науките"

Научно-експертна комисия

Комисия, включваща хабилитирани лица от една или сродни специалности в една или различни научни области.

Патент

Форма на интелектуалната собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент

Полезен модел

Идея или концепция, която е резултат от творческа дейност и която посочва начините и средствата за постигане на конкретен технически резултат

Постдокторант

Учен, който е придобил образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й

Приложни изследвания

Оригинални проучвания, предприемани за придобиване на нови знания. Това знание е с практическа цел и с конкретно приложение

Програмно финансиране

Финансиране на програми, които се осъществяват под формата на изследователски и инфраструктурни проекти

Световна система за рефериране, индексиране и оценяване

Среда за публикуване на научни трудове чрез система, основаваща се на първични и вторични печатни и/или електронни литературни източници и анонимно, независимо, експертно оценяване

Седма рамкова програма

Програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности

Уникална научна инфраструктура

Съоръжения, научни центрове и интегрирани комплекси, които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат специализирано научно обслужване, нямат аналог на национално ниво и/или са партньорска структура на инфраструктури, определени от Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури и включени в Европейската пътна карта за научноизследователска инфраструктура.

Фундаментални научни изследвания

Експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване

ЦЕРН (CERN)

„Европейската организация за ядрени изследвания“ е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Понякога се превежда като Европейски Център за ядрени изследвания. Произход на абревиатурата CERN от френски: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Европейски съвет за ядрени изследвания)

CMS

Компактен мюонен соленоид. (Това е един от големите детектори на елементарни частици в Големия адронен колайдер в ЦЕРН).

de minimis (минимална помощ)

Минимална помощ (de minimis) се прилага за помощта, отпускана на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес. Такава помощ се освобождава от изискването за нотифициране, ако общият размер на минималната помощ, отпусната на предприятие, предоставящо услуги от общ икономически характер, не надвишава 500 000 EUR за период от три данъчни години и са спазени условията за натрупване. За сравнение установеният таван в общия регламент de minimis е само 200 000 EUR

ISOLDE

Изолда е съоръжение, предназначено за производство на голямо разнообразие от радиоактивни йонни снопове за много различни експерименти в областта на ядрената и атомната физика.

Journal Citation Reports

Специализирано издание, публикувано от Института Томсън-Ройтерс, съдържащо данни за импакт фактор на периодични научни издания в областта на природните и хуманитарните науки и списъци с индексирани списания в тези направления

Каталог: search -> download
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
download -> Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница