Съдържание oбща част 8 Въпрос 6 Сключване на договора 8страница1/90
Дата23.12.2016
Размер4.72 Mb.
#11383
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
СЪДЪРЖАНИЕ


oБЩА ЧАСТ 8

Въпрос 6 - Сключване на договора 8

Действие на приемането 8

Съгласие 9

Момент на сключване на договора 9

Значение на момента на сключването на договора 10

Мястото на сключването на договора 10

Значение на мястото на сключмване на договора 10

Въпрос 7 - Преддоговорни отношения 11

Поведение 11

Вреди 11

Обем на отговорността по чл.12 12

Причинна връзка между поведение и вреди 12

Вина 13


Характер на преддоговорната отговорност 13

Въпрос 8 - Предварителeн договор 15

Видове предварителни договори 16

Условия за действителност на предварителните договори 16

Принудително изпълнение 17Въпрос 9 - Договор в полза на трето лице. Обещаване действието на трето лице. 18

Обещаване действието на трето лице 18

Правна същност 18

Теории за предложението 18

Действие (правни последици): 18

Приемане на уговорката от третото лице 19

Правоотношения, които възникват между страните 19

Кредитори на уговарящия и третото лице 20

Обещаване действието на трето лице 20

Предмет 20

Извършване на действие 21

Въпрос 10 - Престация. Начини за определяне на съдържанието и. Видове престации. 22

Praestatio. Престация. 22

Начини за определянето на престацията 22

Как се определя престацията? 23

Видове престации 25

Въпрос 11 - Задължения за прехвърляне на собственост 28

Въпрос 15 - Кой трябва и кой може да изпълни, кому трябва да се изпълни. 30

На кого трябва да се изпълни 31Въпрос 16 - Време на изпълнението 33

Значение на срока 33

Изгубване преимуществата на срока 34

Въпрос 17 - Право на задържане 35

Обща уредба 35

Предпоставки на правото на задържане по чл.91 36

Задържане на недвижим имот 36

Упражняване на ius retentionis 38

Действие на упражненото ius retentionis 38Въпрос 19 - Място на изпълнението 41

Определяне на местоизпълнението 41

Значение на мястото на изпълнението 41

Въпрос 24 – Забавено изпълнение. Лошо изпълнение. Частично изпълнение. 43

Забавено изпълнение 43

Предпоставки 43

Последици от забавата на длъжника 44

Прекратяване на забавата 46

Лошо изпълнение 46

Частично изпълнение 47

Престиране на повече от дължимото 47Въпрос 25 – Вреда. Поняние и видове. 48

Вредата - понятие 48

Видове вреди 49

Съставни части на вредата 50Въпрос 26 - Поправяне на вредите. 51

Стойност на вредата. 51

Момент на изчисляване на стойността. 52

Компенсация на вредите 53

Особености при поправянето на вредите от неизпълнение на парично задължение 53

Въпрос 27 - Отговорност за вреди при неизпълнение на договора и непозволено увреждане. Граници на гражданската отговорност. Компенсации на вини. 55

Какво представлява гражданската отговорност? 55

Основание 55

Граници на гражданската отговорност. Компенсации на вини 57

Преките вреди 57

Кои вреди са преки (непосредствени) и кои косвени? 58

Компенсация на вини 59

Въпрос 28 - Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение. 60

Предпоставките на развалянето 60Въпрос 29 – Неустойка. Същност. Функции. Видове. 62

Особености на неустойката като съглашение. 62

Задължението за неустойка и кога то става изискуемо 62

Съотношение между неустойката и реалното изпълнение 62Въпрос 30 – Задатък. Отметнина. 63

Функции на задатъка 63

Съглашение (уговорка) за задатък 63

Действие на съглашението за задатък 63

Отметнина (право на отменяне) 64

Въпрос 31 - Забава на кредитора. Mora creditoris. Забава за приемане. Mora accipienti. 65

Предпоставките на забавата на кредитора: 66

Последици от забавата на кредитора: 66

Прекратяване на забавата на кредитора 68Въпрос 32 – Прехващане на насрещни дългове (компенсация). 69

Прихващане на насрещни вземания. 69

Същност на компенсацията 69

Предпоставки на компенсацията 69

Компенсационно изявление 70

Видове прихващане 72Въпрос 33 – Подновяване (новация). 73

Особени елементи на новацията 73

Видове новации 74

Действие, последици на новацията 74Въпрос 34 - Делегация 75

Какви са сделките и правоотношенията между лицата в делегацията? 75

Видове делегации 75

Въпрос 35 – Опрощаване. Сливане. 77

Опрощаване. Същност. 77

Доказване на опрощаването 77

Действие на опрощаването 77

Сливане. Същност. 77

Дйствие на сливането 78Въпрос 36 - Прехвърляне на вземане (цесия) 79

Определение 79

Страни 79

Предмет 79

Действие на цесията между страните (цедент и цесионе) 80

Действие на цесията за възраженията 80

Действие на цесията за длъжника 80

Действие на цесията за третите лица 81

Отговорност на цедента 81

Въпрос 37 - Поемане на дълг 82

Приемане на изпълнението 82

Действие на изявлението на кредитора. 83

Проблемът за основанието 83

Действие на заместването в дълг 83

Поемане на ипотечно задължение 84

Прехвърляне на правоотношение 84

Въпрос 38 – Солидарност и неделимост 85

Солидарност на кредиторите (активна солидарност) 85

Солидарност на длъжниците (пасивна солидарност). 85

Въпрос 39 - Упражняване на правата на длъжника от кредиторите му. 87

Предмет на правото по чл.134 87

Фактически състав на правото по чл.134 87

Въпрос 40 – Отменителен иск (Павлов иск – actio Pauliana). 88

Фактически състав, от който произтича правото по чл.135 88

Упражняване на правото 89

Въпрос 41 – Поръчителство. Обща характеристика. Сключване. 90

Определение. 90

Страни 90

Елементи на договора 90

Предмет на договора 90

Действие на договора 90

Правна характеристика 90

прекратяване на поръчителството 91Въпрос 42 - Отговорност на поръчителя. Права на поръчителя. 93

Граници на отговорността на поръчителя 93

Изискуемост 93

Регресни права 93

Фактически състав на регресните права на поръчителя срещу длъжника 94

Групи регресни права 94

Поръчителство и банкова гаранция 95

Въпрос 44, 45 и 46 – Залог. 96

Залог върху вещи. Договор за залог 96

Изисквания към залогодателя 96

Изисквания към залогоприемателя 96

Елементи на фактическия състав 96

Предмет на договора за залог 97

Действие. 97

Учредяване на залог върху заложена вещ 98

Конкуренция между няколко заложни права 98

Действие на договор за залог 98

Прехвърляне на заложното право 100

Погасяването на заложното право 100

Правна характеристика на договора за залог 100

Права и задължения на залогоприемателя 100

Хипотеза на залогодател, който не е длъжник 101

Законен залог 101

Съдебен залог 101

Влагане на предмета на залога в банка 101

Особени залози 101

Отлики между общите и особените залози 101

Залог върху кораби 102

Залог на търговско предприятие 102

Залог върху вземания 102

Действие на договора 102

Прехвърляне и погасяване на залога върху вземания: 103

Сливане между трите лица: 103

Залагане на вземания по ценни книги 103

Залог върху дял в ООД 104Въпрос 47,48 и 49 – Ипотека. 105

Видове ипотека 105

Вписване на ипотеката 106

Процедурата по вписването 106

Подновяване 106

Процедурата по подновяването 107

Заличаване на вписването 107

Въпрос 50 – Съдържание и същност на ипотечното право. 108

Осъществяване на правото на предпочтително удовлетворение 108

Прекратяване на ипотеката 109

Същност на ипотеката 109

Теории за същността 109

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 111

Въпрос 51 - Продажба. Характеристика. Определение. Видове. 111

Правна характеристика 111

Източници на продажбата 111

Видове продажба 111Въпрос 52 - Страни по договора за продажба. Предмет и форма. 112

Предмет на договора за продажба. Цена. Форма. 112

Предмет 112

Цена 112


Форма на договора 112

Въпрос 53 - Задължения на продавача. 113

Въпрос 54 - Отговорност на продавача при евикция. 115

Въпрос 55 - Отговорност на продавача при недостатъци. 117

Недостатъкът. 117

Правата на купувача. 117

Гаранционна отговорност 118

Съотношението между гаранционна и обща отговорност по 193 118

Въпрос 56 - Задължения на купувача. 119

Въпрос 59 - Продажба на наследство 120

Определение и правна характеристика 120

Елементи на договора 120

Предмет на договора 120

Изисквания за продавача (какво той гарантира пред купувача) 120

Действие на договора 120Въпрос 60 - Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане 122

Определение 122

Елементи на договора 122

Изисквания към страните по договора 122

Видове договори 122

Въпрос 61 – Действие на договора за прехвърляне на имот срещи задължение за издръжка и гледане. Прекратяване на договора. Особености при развалянето. 123

Действие на договора (задължения на страните) 123

Как се определя размерът на престацията 123

Дали задължението на приобретателя е intuito personae 124

Прекратяване 124

Действие на развалянето 124Въпрос 62 - Замяна. Обща характеристика и отграничения. Замяна на държавни имоти. 125

Определение 125

Правна характиристика 125

Отграничения 125

Замяна и продажба 125

Замяна на държавни имоти 125Въпрос 63 – Дарение 126

Определение. 126

Страни. 126

Елементи на дарението. 126

Предмет на договора за дарение 127

Правна характеристика 127

Видове дарение 128

Въпрос 64 – Действие на дарението 130

въпрос 65 - Отмяна на дарението 131

Хипотезата на чл.105 СК: 131Въпрос 66 – Изработка. Обща характеристика. Отграничения. Страни. Сключване. 133

Определение 134

Страни по договора 134

Правна характеристика 134

Особености с оглед предмета на задължението на изпълнителя: 134

Отграничения 134

Изработка и продажба 134

Изработка и трудов договор 135

Изработка и поръчка 135

Въпрос 67 – Задължения на възложителя и изпълнителя. 136

Задължения на изпълнителя 136

Задължения на възложителя (поръчващия) 137

Въпрос 68 – Особености при прекратяване на договора за изработка. Разваляне. 139

Прекратяване на договора 139Въпрос 69, 70 - Наем. Понятие и сключване на договор за наем 140

Определение 141

Разграничения 141

Наем и продажба 141

Наем и заем за послужване 141

Наем и заем за потребление 141

Наем и договори, с които се учредява вещно право на ползване 141

Елементи на договора 141Въпрос 71 - Задължения на страните по наемния договор 143

Задължения на наемодателя 143

Задължения на наемателя 144

Въпрос 72 - Прекратяване на наемните отношения 146

Въпрос 73 - Пренаемане 147

Въпрос 75 - Заем за послужване 148

Определение 148

Отграничения 148

Заем за послужване и влог 148

Заем за послужване и дарение 148

Заем за послужване и наем 148

Правна характеристика 148

Страни 149

Предмет 149

Елементи 149

Действие на договора 149

Задължения за заемателя 149

Задължения за заемодателя 150

Прекратяване на договора 150Въпрос 76 - Заем за потребление 152

Определение 152

Отграничения 152

Заем за потребление и заем за послужване 152

Заем за потребление и неправилен влог 152

Заем за потребление и наем 152

Страни 152

Правна характеристика 152

Предмет 153

Действие на договора 153Въпрос 77 - Влог. Понятие. Видове. 154

Определение 154

Правна характеристика 154

Предмет 154

Действие на договора 155

Задължения за влогоприемателя 155

Задължения на влогодателя 155

Неправилен влог 155

Неправилен влог и заем за потребление 156

Действие 156

Режим на срока 156

Необходим влог 156

Особености 156

Въпрос 78, 79 и 80 - Договор за гражданско дружество 157

Определение 157

Правна характеристика 157

Същност на дружеството 158

Действие на дружеството (последици) 158

Прекратяване на дружеството 160Въпрос 81 - Спогодба 162

Определение 162

правна Характеристика 162

Отграничение на спогодбата от: 162

Дарение и опрощаване 162

Новация 162

Страни по договора за спогодба 162

Предмет на спогодбата 163

Действие на спогодбата 163

Съдебна спогодба 164

Установителен договор 164

Въпрос 82 - Договор за поръчка 165

Определение 165

Правна характеристика 165

Предмет на договора 166Въприс 83 - Действие на договора за поръчка. Задължения на довереника 167

Елементи на задължението: 167

Конкуренция на права та на довереник и доверител с оглед на третите лица 167

Задължения на доверителя 168Въпрос 84 - Прекратяване на поръчката. 169

Въпрос 85 - Отграничения на договора за поръчка от упълномощаването, комисионния и спедиционния договор и персоналната симулация. Отграничения от договора за изработка. 170

Упълномощаване 170

Комисионен и спедиционен договор 170

Изработка 170

Трудов договор 170

Въпрос 86, 87 и 88 - Неоснователно обогатяване. Кондикции за връщане на неоснователно престиране 171

Връщане на даденото без основание, при отпаднало и неосъществено основание 171

Връщане на даденото поради грешка. Особености при връщане на вещ. Връщане на даденото на недееспособен. 172

Грешка 172

Вещ. 173

Недееспособен. 174Въпрос 89 - Неоснователно обогатяване по чл. 59 175

Предпоставки 175

Някои примери на специални искове: 175

Какво означава "обогатяване"? 176

Какво означава "обедняване"? 176

Връзката между обогатяване и обедняване 178

Съдържание на задължението за връщане 179

Към кой момент да преценяваме обогатяването като граница на иска? 180

Безспорни примери за приложното поле на иска по чл.59 180

Въпрос 90 - Доброволно водене на чужда работа без натоварване. Negotiorum gestio. Водене на чужда работа без пълномощие 182

Предприемане на чужда работа 183

Предпоставки 183

Правна характеристика 183

Отговорност на гестора 183

Отговорност на доминуса 184Въпрос 91 - Непозволено увреждане. Обща характеристика 187

Деликтите 188

Отграничения 188

Правна уредба 188

Обща правна уредба ЗЗД: 188

Специална уредба: 189

Елементи на деликта по чл.45 189

Принципът на генералния деликт 190

Трите теории за противоправността 191

Вината 194Въпрос 92 - Отговорност за лични виновни действия 197

Отговорният субект 197

Изключване на отговорността за лично действие 198

Съгласие на пострадалия за увреждане 198Въпрос 93 - Отговорност за вреди причинени от непълнолетни и лица неразбиращи свойството и значението на постъпките си 200

Състави 200Въпрос 94 - Отговорност за вреди причинени от лице, на което е възложена работа 201

Предпоставки. 201Въпрос 95 - Отговорност за вреди причинени от вещи 202

Въпрос 96 - Отговорност на държавата за вреди причинени на граждани 203

oБЩА ЧАСТ

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница