Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003


БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТстраница4/6
Дата24.07.2016
Размер467.59 Kb.
1   2   3   4   5   6

2 БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ2.1 Основни положения
При оповестяване на възприетата от ръководството на “Семена - Добрич” АД счетоводна политика за определен отчетен период се оценява нуждата на потенциалните потребители от информацията във финансовия отчет. Във връзка с това, в този елемент към приложението, определящо значение има необходимостта от информация за потребителите, а не регламентът на счетоводните стандарти като елемент на националното счетоводно законодателство, без разбира се това да води до игнориране на посочената за задължително оповестяване счетоводна информация съгласно НСС.
Настоящите финансови отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС).
2.2 Счетоводни принципи
Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:


2.3 Отчетна валута
Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводство и изготвя годишен финансов отчет в националната парична единица на България – български лев, който от 1 януари 1999 г. е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.
Настоящите финансови отчети са изготвени в хиляди лева.

3 ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС3.1 Имоти, машини съоръжения и оборудване
Възприетият подход при класифициране на дълготрайни активи - имоти, машини, съоръжения и оборудване като нетекущи активи е за активи, които се държат от предприятието за да се използват за производство или доставка на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели, очаква се да се използват през повече от един отчетен период, стойността им е надеждно изчислена и предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с тези активи.
Възприетият стойностен праг на същественост, под който имоти, машини, съоръжения и оборудване, независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500,00 лв.
Първоначалното оценяване на машини, съоръжения и оборудване активи се извършва:

 • по цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в съответствие с предназначението му - за активи придобити от външни източници с изключение на разходите за пускане на актива в експлоатация и други подобни пред производствени разходи;

При класифициране на последващите разходи по имоти, машини, съоръжения и оборудване като разходи за увеличаване на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността се има предвид дали тези разходи са свързани с увеличаване на икономическата изгода спрямо първоначално оценената ефективност на актива, т.е. дали разходите са свързани с: • удължаване на полезния срок на годност на актива;

 • увеличаване на производителността му; п

 • одобряване на качеството на продукцията и/или услугите; създаване на възможност за производство на нови продукти и/или нови услуги;

 • въвеждане на нови производствени процеси;

 • икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.

В тези случаи с величината на разходите се коригира балансовата стойност на актива.

Дълготрайните активи, са отчетени по цена на придобиване, включваща покупната цена и други свързани с придобиването разходи, намалена с натрупаната амортизация.

Към 31.12.2003 г. балансовата стойност на дълготрайните активи по класове, е както следва:


 • Земи 782 хил.лв.

 • Сгради 3 359 хил. лв.

 • Машини, съоръжения и оборудване 64 хил. лв.

 • Транспортни и други активи 33 хил.лв.

 • Активи, в процес на изграждане 197 хил.лв

Възприет подход при оценката на машини, съоръжения и оборудване след първоначалното им признаване: препоръчителен подход.Бележка №1

Пояснение на ред Общо нетекущи активи от Баланса на дружеството
Земи


(хил.лв)

Сгради


(хил.лв)


Машини,

съоръжения

и оборудване
(хил. лв)

Транс-портни средства
(хил.лв.)

Други

(хил.лв.)

Имоти, машини, съоръжения, в процес на изграждане (хил.лв.)

Финансови активи
(хил.лв)

Общо


(хил.лв.)
Първоначална или преоценена стойност

Салдо към 31 декември 2002

782

4721

574

43

3

190

2

6315

Придобити29
3

84
116

Излезли177
78
Салдо към 31 декември 2003

782

4721

602

43

6

197

2

6353
Натрупана амортизация

Салдо към 31 декември 2002
1269

515

13

11798

Начислена през периода
93

24

1

1119

Отписана през периода1

1
Салдо към 31 декември 2003
1362

538

14

21916
Балансова стойност към 31 декември 2002

782

3452

59

30

2

190

2

4517
Балансова стойност към 31 декември 2003

782

3359

64

29

4

197

2

4437

Възприет е линейният метод на амортизация за всички групи амортизируеми активи. Годишната амортизационна норма по групи активи е, както следва:
 • сгради 4 %

 • съоръжения 4 %

 • машини и производствено оборудване: 20 %

 • транспортни средства и автомобили 8 %

 • други (стопански инвентар) 14.3 %

Амортизация не се начислява на неамортизируемите активи - земи, напълно амортизирани активи, активи в процес на придобиване и консервирани активи.

Балансовата стойност на временнно извадените от употреба дълготрайни материални активи (консервирани) към 31.12.2003 г. е 1 800 хил.лв.

3.2 Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по по-ниска от цената на придобиване или нетната реализируема стойност. Цената на придобиване включва покупната цена, транспортни и митнически разходи и други подобни разходи.Прилаган метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е препоръчителен подход - стоково-материалните запаси се отписват по метода на конкретно определена стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти.
Когато няма условия за прилагане на метода на конкретно определената стойност се използва методът Първа водяща – първа изходяща стойност, при който стоково-материалните запаси, закупени първи се изписват първи при влагане в производство и/или други форми на реализиране. Оставащите в края на отчетния период материали, стоки и продукция са тези, които са придобити последни.
Бележка №2

Пояснение на ред Текущи активи - Стоково-материални запаси от Баланса на дружеството

31 декември

2003

(хил.лв.)


31 декември

2002 (хил.лв.)

Продукция


Хибридни семена слънчоглед

396
217

Хибридни семена слънчоглед “Пионер”

338Хибридни семена царевица

163
521

Био-кориандър

25Био-синап

12Хибридни семена домати

5
6

Синап

1
1

Овес3

Общо готова продукция

940
748

Материали


Основни материали - препарати

28
7

Други материали

4
3

Амбалаж

2Общо материали

34
10

Стоки


Бял синап

45Маслодаен слънчоглед

74Зеленчукови семена

8
6

Препарати

1
2

Други

1
2

Слънчоглед “Сан Лука”42

Кориандър26

Фасул5

Овес1

Общо стоки

129
84

Незавършено производство

4Общо

1107
842

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница