Списък с публикациите на доц ас д-р Христина Лазарова Николова /Иванова до 2005 гДата27.09.2016
Размер54.73 Kb.
Списък с публикациите на доц. ас. д-р Христина Лазарова Николова /Иванова до 2005 г./:


 1. Иванова, Хр., Тодорова, Д., Източници за финансиране на транспортната фирма и оценка на възможностите за тяхното използване при пазарни условия, Сборник научни трудове, 1998 г., ВТУ “Тодор Каблешков”;

 2. Иванова, Хр., “Монополът, държавното регулиране и железниците”, XI Научна конференция с международно участие “Транспортът на XXI век”, Сборник доклади, ноември 2001 г., гр. София;

 3. Иванова, Хр., “Европейският опит и постижения в развитието на железопътния транспорт”, XII Научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, Сборник доклади, ноември 2002г., гр. София;

 4. Иванова, Хр., “Европейски модели за преструктуриране на железниците”, XII Научна конференция с международно участие “Транспорт 2002”, ВТУ „Тодор Каблешков”, Сборник доклади, ноември 2002г., гр. София;

 5. Ivanova, Hr., “Fiscal Harmonization of Bulgarian Transport Legislation: Precondition of Equal Competition”, 10th International Symposium: Railways on the Edge of 3rd Millennium, Zilina, 24-26 May 2003, conference proceedings’ book, (in English);

 6. Иванова, Хр., “Таксите за шосейна и железопътна инфраструктура – елемент от фискалната хармонизация на българското транспортно законодателство с европейските правни норми”, сп. “Железопътен транспорт”, бр.7-8/2003г.

 7. Иванова, Хр., “Системата от пътни данъци и такси в автомобилния транспорт”, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 8/2003г.

 8. Иванова, Хр., “Приходите от транспортна дейност”, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 11/2003 г.

 9. Иванова, Хр., “Един пример за определяне на себестойност на международните автомобилни превози”, Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл”, библиотека “Български счетоводител”, бр. 1 /2004 г. – студия.

 10. Иванова, Хр., “Преструктуриране на транспортния отрасъл в България и алтернативи за приватизация и управление на инфраструктрните предприятия”, сп. “Железопътен транспорт”, бр.2/2003 г.

 11. Иванова, Хр., “Проблеми при счетоводното отчитане на международния транспорт “, сп. “Счетоводство плюс”, бр.2/2004 г.

 12. Иванова, Хр., “Данъчно третиране на пенсионните (рентни) застраховки”, сп. “Счетоводство плюс”, бр.3, 4 и 5 /2004 г.

 13. Ivanova, C., “Transport Infrastructure Costs: basis for working out an Infrastructure accountant system”, 11th International Railway Symposium, Zel 2004, May 26-28 2004, Conference book.

 14. Ivanova, C., “Procedures for admission of primary documents in the international in the international freight transport”, Международная научно-практическая конференция “Страны мирового сообщества в условиях глобализации экономики”, Киров, Россия – 2004, сборник материалов.

 15. Иванова, Хр., Пазарът на транспортна инфраструктура и необходимостта от държавно регулиране”, сп. “Железопътен транспорт”, бр. 7-8/2004г.

 16. Иванова, Хр., “Практически и методологични аспекти при определянето на себестойността на международните товарни превози”, сп. “Железопътен транспорт”, бр. 9/2004г.

 17. Ненов, Н., Хр. Иванова, “Управление на развитието на човешките ресурси в железопътния транспорт”, сп. “Железопътен транспорт”, бр.1/2005г.

 18. Иванова, Хр., “Данъчно третиране на даренията”, сп. “Счетоводство плюс”, бр. 2 u 3/2005г.

 19. Николова, Хр., „Пазарът на железопътната инфраструктура”, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 9/2005г.

 20. Николова, Хр. „Пристанищните такси – интегрален елемент на системата от инфраструктурни такси и системата за управление и финансиране на пристанищата”, XV Научна конференция с международно участие “Транспорт 2005”, Сборник доклади, 10-11 ноември 2005г., гр. София.

 21. Николова, Хр., "Лицензионните режими – инструмент на държавното регулиране в транспорта”, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 11-12/2005 г.

 22. Николова, Хр., „Актуални проблеми на пазарните структури в транспорта”, Научна конференция за млади научни работници „Преструктуриране на българската икономика”, УНСС, 11 ноември 2005 г., сборник доклади.

 23. Николова, Хр., „Актуални проблеми на управлението на летищната инфраструктура в България ”, сп. „Икономически алтернативи”, бр.1/ 2006 г.

 24. Николова, Хр., „Нормиране на разходите на гориво в автомобилния транспорт”, сп. „Счетоводство плюс”, бр.3 /2006 г.

 25. Николова, Хр., „Нормиране на разходите на смазочни материали и автомобилни гуми в автомобилния транспорт”, сп. „Счетоводство плюс”, бр.5/ 2006 г.

 26. Николова, Хр., „Инфраструктурни данъци и такси в автомобилния транспорт”, сп. „Счетоводство плюс”, бр. 9/2006 г.

 27. Николова, Хр., “Определяне на инфраструктурните такси в транспорта”, сп. „Железопътен транспорт”, бр.10/2006г., стр.14-19.

 28. Николова, Хр., „Оценка на разходите и приходите при определяне на инфраструктурните такси”, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 1/2007г.

 29. Николова, Хр., „Анализ на системата от инфраструктурни такси в железопътния транспорт”, сп. „Железопътен транспорт”, бр. 2/2007г.

 30. Николова, Хр. „Възможности за усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в железопътния транспорт”, сп. „Железопътен транспорт” бр. 3/2007 г.

 31. Николова, Хр., Възможности за измерване и интернализиране на външните разходи за транспорт при определяне на инфраструктурните такси, Международна научна конференция «Икономически политики за устойчиво развитие» (19-20.10.2007 г., УНСС), сборник доклади, стр. 233-239.

 32. Nikolova, C., International Railway Transport in South-Eastern Europe – requirements and perspectives carriers face, сп. „Икономически алтернативи”, Бр.1ЕN/2008г, стр.115-127.

 • Николова, Хр. Международен железопътен транспорт в Югоизточна Европа – изисквания и перспективи пред превозвачите. Международна научна конференция “Икономическото сътрудничество в югоизточна европа: проблеми и перспективи”, (26-27.10.2007 г., УНСС), сп. „Икономически алтернативи”, бр.2/2008г, стр.85-99.

 1. Николова, Хр., Единен подход за определяне на инфраструктурните такси в транспорта, ХVII Международна научна конференция „ Транспорт 2007”, ВТУ „Тодор Каблешков” 16-17 ноември 2007г., сборник с доклади, стр. III-43 – III-48.

 2. Николова, Хр., „Система от инфраструктурни такси в транспорта – проблеми и проекции”, Младежки форум „Транспорт 2007”, СНТСТ, 30.11.2007г., публикуван в сп.”Железопътен транспорт”, бр.3/2008г, стр.22-24.

 3. Николова, Хр., „Усъвършенстване на ценообразуването на железопътната инфраструктура”, Научни трудове, том 1, УНСС, 2008г., стр. 227-269.

 4. Николова, Хр., „Командировките на шофьорите в автотранспорта”, сп. „Счетоводство плюс”, бр.3 /2008г. – Счетоводна и данъчна практика, стр.12-13.

 5. Николова, Хр., Определяне на командировъчните разходи при международни автомобилни превози, сп. „Счетоводство плюс”, бр.4 /2008г. – Счетоводство – методология и практика, стр. 6-8.

 6. Николова Хр., Примери за определяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози, сп. „Счетоводство плюс”, бр.5/2008г. – Счетоводство методология и практика, стр. 3-5.

 7. Nikolova, C., User Charges for the Railway Infrastructure in Bulgaria, Journal Transportation Research Part A: Policy and Practice, doi: 10.1016/j.tra.2008.01.015, Oxford: Elsevier, Vol 42/3, 2008, pp 487-502.

 8. Nikolova, C., Key issues of sustainable development of the railway transport in Bulgaria. Second International Railway Symposium IRSTurkey 2008, 15-17 октомври 2008, Istanbul, conference proceedings, стр.269-278.

 9. Nikolova, C., G. Gusmag, J. Troegl (editors). Perspectives for Transportation on the River Danube, Fachhoschule Technikum Wien, 2008.

 10. Nikolova, C. et al (editors). Business and Investment Location Bulgaria, Fachhoschule Technikum Wien, 2008.

 11. Николова, Хр. Разходи за пътуване и престой. Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл”, библиотека “Български счетоводител”, бр. 10 /2008 г.стр.34-42.

 12. Николова, Хр. Политика за устойчиво развитие на железопътния транспорт, сп. „Железопътен транспорт”, издателство „Агенция Груп Актис”, бр.11-12/2008г.

 13. Николова, Хр. Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструктурните такси в железопътния транспорт, сп. „Икономически алтернативи”, бр.3/2009г

 14. Nikolova, C. Institutional Framework for Sutainable Development of Railway and Road Transport in Bulgaria. Second International Conference Sustainable Development and Competitiveness”, 25 - 26 September 2009, UNWE – Sofia, Bulgaria. Conference Book, pp. .

 15. Николова, Хр. „Стратегия за устойчиво развитие на автомобилния и железопътния транспорт в България – възможности и перспективи”, XIX Международна научна конференция „Транспорт” 2009, 6-7 ноември, 2009, София. Сборник с доклади, стр. III-16-III-20.

 16. Nikolova, C., Railway Infrastructure Market in Europe. In: F. Columbus (ed.) Railway Transportation: Policies, Technology and Perspectives. New York, NOVA Publishers, 2009.

 17. Николова, Хр. Транспортен пазар в България: състояние и перспективи за развитие, УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

 18. Nikolova, C. Key issues in economic sustainability of road transport in Bulgaria. 51st Annual Transportation Research Forum, 11-13 March, 2010, Washington.

 19. Николова, Хр. и Бакалова, В. Икономика на транспорта. УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

 20. Николова, Хр. Организация на транспортната дейност и търговска експлоатация в транспорта. УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

 21. Николова, Хр. Международен транспорт и спедиция. УИ „Стопанство”, С., 2010 г.

 22. Николова, Хр. Състояние и перспективи за развитие на научните изследвания в областта на икономиката и търговската експлоатация на транспорта. Сп. „Инфраструктура и комуникации”, година 2/ януари 2011г.

 23. Nikolova, C., Sustainable Transport System: European Policy and Appraisal . In: Tonsen, D. and Green, E. (eds.) Transpor Policy. New York, NOVA Publishers, 2011.

 24. Николова, Хр. Социални аспекти на устойчивото развитие на транспорта. Юбилейна научна конференция по повод 60-годишнината от създаването на катедра „Икономика на транспорта”, 12 май 2011 г., сборник с доклади.

 25. Nikolova, C. Environmental Dimension оf Sustainable Transport Development. Third International Scientific Conference “Sustainable Development”, June 10-11 2011, Ravda.

 26. Nikolova, C. Macroeconomic Impacts and Economic Sustainability of Transport in the EU. Intelligent Transport Systems World Congress, Vienna, 2012

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница