Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологииДата23.07.2016
Размер174.09 Kb.
#2050
ТипКонкурс

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ


НА ДОЦ.Д-Р ИВО КИРИЛОВ ПАНОВ
Èâî Ïàíîâ å ðîäåí íà 5.Õ. 1958 ã. â ãð. Ñîôèÿ.

Çàâúðøâà ñðåäíî îáðàçîâàíèå ïðåç 1976ã. â Ïúðâà ãèìíàçèÿ, Ñîôèÿ.

Âèñøåòî ñè îáðàçîâàíèå çàïî÷âà ïðåç 1978ã. â Êàáóëñêèя äúðæàâåí óíèâåðñèòåò - Àôãàíèñòàí, ñïåöèàëíîñò “Ïåðñèéñêà ôèëîëîãèÿ”, êúäåòî ó÷è äî 1980ã.

 ïåðèîäà 1980-1984ã. ïðîäúëæàâà âèñшåòî ñè îáðàçîâàíèå â Àçåðáàéäæàíñêèя äúðæàâåí óíèâåðñèòåò “Ñ.Ì.Êèðîâ”, Ôàêóëòåò ïî èçòîêîçíàíèå, ñïåöèàëíîñò “Èçòî÷íè åçèöè è ëèòåðàòóðà”.

Äèïëîìèðà ñå през 1984г. ñ ìàãèñòúðñêà êâàëèôèêàöèÿ “Ôèëîëîã. Ïðåïîäàâàòåë ïî ïåðñèéñêè åçèê è ëèòåðàòóðà. Ïðåâîäà÷”.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:

През 1984г., след завръщането си в България, Иво Панов постъпва на работа като редактор с персийски и руски език в ДИ “Народна култура”, където работи до 1990г.

От 1985г. е хоноруван асистент по персийски език в СУ “Св.Климент Охридски”.

На 21.05.1990г. печели конкурс за редовен асистент по “Персийска литература и култура” в СУ “Св.Климент Охридски”, където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии.

На 29.06.1993г. е повишен в научното звание “Старши асистент”.

На 2.10.2001г. защитава пред ВАК докторска дисертация на тема: “Нови аспекти в изучаването на поетическото наследство на Омар Хайям”, за което му е присвоена научно-образователна степен “Доктор”.

На 18.06.2002г. е повишен в научното звание “Главен асистент”.

На 17.01.2005г., след обсъждане на хабилитационен труд на тема: “Омар Хайям в България” и откриване на конкурс от СУ “Св.Климент Охридски”, ВАК му присъжда научното звание “Доцент” по научната специалност 05.04.06 Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Афприка и Австралия (класическа персийска литература).

Преподава дисциплините:
В Бакалавърската програма на специалност Иранистика - ФКНФ:


 1. “Увод в иранското литературознание”

 2. ”Древна персийска литература”

 3. “Класическа персийска литература”

 4. “Съвременна персийска литература”

 5. “История на Персия и Иран”

 6. “Редактиране на преводен текст”

 7. “Енигмата Омар Хайям”.

 8. “Религиозно-мистични учения в Древния Изток”

В Магистърската програма “Индийско и иранско обществознание” - ФКНФ


1. “Персийска религиозна традиция”

2. “История и цивилизация на Персия и Иран”

3. “Четиристишията на Омар Хайям – фикции и реалност”

4. “Канон на персийската класическа литература”


В Магистърската програма “Антична история и култура” - ИФ
1. “Увод в иранистиката”
През учебната 1991-1992г. преподава практическа граматика на персийския език в ХVIII-то СОУ “Уилям Гладстоун”.

През учебната 1994-1995г. преподава практическа граматика на персийския език в “Бургаския Свободен Университет”.

През учебната 2001-2002г. преподава практически персийски език в “Академията на МВР”.

От 1996г. преподава в Департаментите “Култура и религия на Средиземноморието” и “Чужди езици и култури-ориенталистика” в “Нов български университет” дисциплините:


1. “Култура и религия на Древна Персия”

2. “История на Древна Персия”

3. “Генезис на персийската култура и религия”

4. “Типологични особености на персийската държавност”

5. “Персийски език – практически курс”

6. “Литературно-философско наследство на Омар Хайям”

7. “Увод в древната персийска литература”

8. “Ролята на харема в дворцовия живот на Персия”.


От 1999г. преподава в магистърската програма “Сравнително религиознание” на “Нов български университет” дисциплините:


 1. “Зороастризъм” I-ва и II-ра част

 2. “Манихейство”

От 2000 до 2004 г. е директор на новата магистърска програма по “Иранистика” в “Нов Български Университет”, където преподава дисциплините:
 1. “Рационалистически и мистически философско-религиозни учения в Персия и Иран”

 2. “История и цивилизация на Персия и Иран”

 3. “Персийска литературна традиция”


Ръководител е на:
1. Специалност Иранистика от създаването Ł през 1993г. Специалността е в състава на катедра “Класически Изток” при Центъра за източни езики и култури (ЦИЕК) към Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) на Софийския университет “Св.Климент Охридски”.

2. Катедра “Класически Изток” от 15. XI. 2007г.


Член е на:

1. Съюза на българските писатели от 2002г.

2. Съюза за преводачите в България; секция “Теория и критика на превода” – от 2006г.
3. Главен редактор на списание “Българско изтокознание” от 2007 г.

4. Главен секретар на Съюза на преводачите в България от 2008 г. до 2010г.

5. Председател и съучредител на “Дружеството на приятелите на персийския език и култура в Република България” от 2008г.

6. Ръководител на секция “Теория и критика на превода” към “Съюза на преводачите в България” от 2010 г.


Бил e в служебни, научни и творчески командировки в Азербайджан – гр. Баку /1987/; Афганистан – гр. Кабул /1988/; СССР - гр. Ленинград /1989/; Турция – гр. Анкара /1994/; ИР Иран – гр. Техеран, гр. Исфахан /1996/; ИР Иран – гр. Техеран /1999/; Ирак - Автономна република Кюрдистан – гр. Ербил /2006/; ИР Иран – гр. Техеран /2007/; Таджикистан – гр. Душанбе /2008/; Узбекистан – гр. Самарканд /2008/; Афганистан – гр. Мазаришариф, гр. Балх, гр. Пулихумри /2008/; Австрия – гр. Виена /2008/; ИР Иран – гр. Хой, гр. Тебриз, гр. Решт, гр. Техеран, гр. Исфахан, гр. Язд, гр. Персепол, гр. Шираз, гр. Ахаваз, гр. Шуш, гр. Керманшах, гр. Хамадан, гр. Санандадж /м. юни-юли, 2010/; ИР Иран – гр. Солтание, гр. Кашан, гр. Абиане, гр. Казвин / м. ноември-декември, 2010/.
Участник в Първата национална интердисциплинарна пилотна научна експедиция “Българи – Прародина” (17 август – 08 септември 2008 г.), проведена под патронажа на Софийски университет “Св.Климент Охридски” и на Българската академия на науките на територията на ИР Афганистан, Р Таджикистан и Р Узбекистан.

Зам. ръководител на Втората национална интердисциплинарна пилотна научна експедиция “Българи – Прародина” (14 юни – 03 юли 2010), проведена под патронажа на Софийски университет “Св.Климент Охридски” и на Българската академия на науките на територията на ИР Иран.


Научен консултант и участник във филма на Гена Трайкова “Великата Ерес (филм за Богомилите) – I-ва част”, БТВ, октомври, 2008.

Научен консултант и участник в трисерийния документален филм “Българи – Прародина”, БНТ, 9, 16, 23 май, 2010.


Многократен участник в предаванията на Българското национално радио - рубриката “Знание/История, Религия”, програма “Хоризонт”, нощния блок на “Програма Хоризонт”, програма “Дванайсет плюс три”, програма “Христо Ботев”, “Дарик радио - Шумен”.

През 2004 г. е удостоен с Грамота от Съюза на преводачите в България - Секция “Теория, история и критика на превода” за историко-критическата студия “Омар Хайям в България”.През 2010 г. е удостоен с Грамота от Съюза на преводачите в България за научната редакция на първия в България голям академичен Персийско-български речник, АИ „Проф. Марин Дринов”, 2009.


УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ: 1. Афганистан, Кабул, 1988г. Международен симпозиум, посветен на Насер Хосроу - Доклад на тема: “Утопични възгледи в творчеството на Насер Хосроу”.

 2. Турция, Анкара, 1994г. Симпозиум на иранистите-балканисти - Доклад на тема: “Основни проблеми по разпространението на персийския език и литература в България”.

 3. ИР Иран, Техеран, 2-6 януари, 1996г. – Първи международен конгрес на преподавателите по персийски език и литература. Доклад на тема: “Персийския език и литература в България – проблеми и перспективи” – цитиран в сп. “Habar-name-ie nohostin madjma-ie beinolemlali-ie ustadan-e zaban-e farsi” - №2/1996, стр.17 –18.

 4. ИРИран, Техеран, 2-5 март, 1999 г. – Втори международен конгрес на преподавателите по персийски език и литература. Доклади на тема: “Проблеми в изучаването и разпространението на персийския език и литература в България” и “Актуални въпроси, свързани с изучаването на поетическото наследство на Омар Хайям”

 5. България, София, 29 май, 1999 г. - СУ “Св.Климент Охридски”, ФКНФ – ЦИЕК, Симпозиум по ориенталистика - Доклад на тема: “Мистически мотиви в поетическото творчество на Омар Хайям”.

 6. България, Велико Търново, 29-30 октомври, 1999г. –Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, Катедра “Класически и източни езици”, Филологически четения - “Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим”. Доклад на тема: “Поетически паралели в литературата на Персия и Средиземноморието” /”Поетически паралели между лирическото творчество на Омар Хайям и това на представителите на мерената реч на Древна Гърция и Рим”/.

 7. България, София, 2. ХII. 1999г. - СУ “Св.Климент Охридски”, ЦИЕК, Филологически четения по случай петнадесетгодишината от основаването на Библиотеката по изтокознание. Доклад на тема: “Мистически и епикурейски мотиви в поетическото творчество на Омар Хайям”.

 8. България, София, 12.ХII.2001 г. “Нов Български Университет”, департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Семинар на тема: “Проблемът за войната в религиозните системи”. Доклад на тема: “Концепцията за противоборството в религиозните учения на Древна Персия – Зороастризъм и Манихейство”.

 9. България, София, 06.VI. 2003 г. “Нов Български университет”, Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Магистърска програма “Сравнително религиознание”. Семинар на тема: “Представата за “душата” в отделните религиозни системи: идеи и концепции”. Доклад на тема: “Представата за душата в персийските религии зороастризъм и манихейство”.

 10. България, София, 02.ХII. 2003г. “Нов Български университет”, Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Семинар на тема: “Анри Корбен и духовната топография на исляма в Иран”. Доклад на тема: “Идейно богатство и специфика на религиозността в Иран след арабското нашествие”.

 11. България, София, 03. III. 2005г. “Институт по интердисциплинарни изследвания на древни цивилизации”. Семинар на тема: “Някои паралели между “История славянобългарская и персийския епос “Шах-наме”.

 12. България, София, 30.VI. 2005г. “Нов български университет”, департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Годишна конференция на тема: “Религии и култури на Древността”. Доклад на тема: “Манихейство – втора персийска религия”.

 13. Иран, Техеран, 4-6, V, 2007г. Участник в “Петата международна научна среща по проблемите на съвременната персийска литература”.

 14. Австрия, Виена, 10. ХII. 2008г. Беседа “Прародината на българите” из цикъла “Произход и духовни корени на българите”, проведена в Българския културен институт “Дом Витгенщайн”.


ПУБЛИКАЦИИ: 1. Панов, Иво: Изобличител на недъзите - сп.”Родна реч”, бр. №6, 1985г., стр. 54, 55, 56, 57.

 2. Панов, Иво: Фаталният Фатали – сп. “Книгосвят”, бр. 2, 3, 1986г., стр.73, 74.

 3. Панов, Иво: “Когато тръстиките цъфтят” и “Пукнатина в зида” на Акрам Осман – сп. “Книгосвят”, бр.7, 1987 г.

 4. Панов, Иво: “Литературата – съсредоточие на минало и настояще” – сп. “Книгосвят”, бр.7, 1987г. ISBN 954-8786-52-4.

 5. Панов Иво: Трагедията на търсещата личност - сп.“Родна реч”, бр. № 3, 1988г. стр. 50, 51.

 6. Панов, Иво - Съпреводач, съсъставител и езиков редактор на стихосбирката на афганистанския поет Асадулла Хабиб “Сбогуване с мрака”, ДИ “Народна култура”, 1989.

 7. Панов, Иво: Храбър, но неуспешен скок в дълбокото… или когато не знаеш какво и колко знаеш, в-к “Български писател”, бр.20 /105/, 14-20 май, 1996г., стр.1, 13.

 8. Панов, Иво: Духовна близост – предговор към стихосбирката “Как се казвам…” на афганистанския писател Гулам Хайдар Ягоне, Издателско ателие “Аб”, София, 1997, ISBN 954-8786-52-4.

 9. Панов, Иво: Хайям, Хайям…, в-к “Литературен форум”, бр. 17 /359/, 5-11 май, 1998г., стр.1, 7.

 10. Панов, Иво: Име, което победи вековете, в-к “Нова Зора”, бр. 17, 19 май, 1998г., стр.11.

 11. Панов, Иво: Хаким Омар Хайям Нишапури. Рубайят. Филологически превод и коментар, Министерство на културата и ислямското напътствие, Техеран, 1998 г., ISBN: 964-6371-46-9. 380 стр.

 12. Панов, Иво: Нов превод на рубаите на Омар Хайям, в-к “Български писател”, бр.20 /175/, 26 май, 1998 г., стр.2.

 13. Панов, Иво: Предисторията на една книга, в-к “Български писател”, бр.7 /201/, 16 февруари, 1999 г., стр.1, 2, 6.

 14. Панов, Иво: Iranshenosi dar Bolgarestan (Иранистиката в България) – на персийски, сп. “Довоммин раховард”, Министерство на културата и ислямското напътствие”, 2-5 март, 1999 г., стр. 97, 98, 99.

 15. Панов, Иво: Taasir-e ajib-e afsaneha-ie shegoftangiz-e Sharg (Необикновеното въздействие на чудните легенди на Изтока) - на персийски, сп. “Name-ie parsi”, ИР Иран, ISBN: 964-6371-50-7, бр. 4, март, 1999 г., стр. 231-239.

 16. Панов, Иво: Йордан-Милевият Омар Хайям, в-к “Култура”, бр.11 /2071/, 19 март, 1999 г., стр.9.

 17. Панов, Иво: Омар Хайям, том I, Рубайят. Филологически превод, бележки и коментар, Второ преработено и допълнено издание, АИ “Проф. Марин Дринов”, Изд. “Рож”, София, 1999, ISBN 954-430-666-8, ISBN 954-90494-1-8, 403 стр.

 18. Панов, Иво: Мистически мотиви в поетическото творчество на Омар Хайям /1048-1131/, сп. “Религия и култура”, бр. 3, 2000г., ISSN 37 470, стр. 36-42.

 19. Панов, Иво: Омар Хайям в България, ИК РадарПринт, София, 2000, ISBN 954-9998-04-5, 174 стр.

 20. Панов, Иво: За Омар Хайям, за мига, за виното и любовта, за приятелите, за живота /Опит за анализ на някои основни мотиви в рубаите на Хайям/, сборник Арабистика и ислямознание, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, 2001г., ISSN 954-07-1555-5, стр.177-191.

 21. “Goft-o-gu bo Ivo Panov” /”Разговор с Иво Панов”/ - списание “Хок”, бр.1, зима 2001-2002, стр. 37-42 на персийски, стр.90-94 на български.

 22. Панов, Иво: 133 статии за персийски и персоезични автори. “Българска енциклопедия А…Я”, Второ преработено и разширено издание. Българска академия на науките, Българска енциклопедия, Книгоиздателска къща “Труд”, 2002, ISBN 954-8104-08-3; ISBN 954-528-313-0.

 23. Панов, Иво: Омар Хайям, Рубайят – трето преработено издание - джобен формат. ИК “РадарПринт”, 2002, ISBN 954-9998-08-8, 390 стр.

 24. Панов, Иво: Омар Хайям – певецът на виното, в-к “Пулс”, бр.23, 4-17 ноември, 2002 г., стр. 4 .

 25. Панов, Иво: Епикурейските мотиви в рубаите на Омар Хайям, в-к “Български писател”, бр.34 (347), 6.ХI.2002 г., стр.9.

 26. Панов, Иво: Омар Хайям. Рубайят, в-к “Пулс”, бр.4 (30), 24 февруари - 9 март, 2003 г., стр. 7.

 27. Панов, Иво: Успешно завръщане при Омар Хайям след тридесет и три години – предговор към сборника Рубайят на Любен Любенов, Издателство БПС, София, 2003г., ISBN 954-9782-43-3, стр. 5-12.

 28. Панов, Иво: Една от пътеките на вълшебната планина, сп. “Южнобългарски страници”, бр.4, 2003 г., стр.115-122.

 29. Панов, Иво: Нови нюанси към звученето на великия персиец Омар Хайям”, в-к “Български писател”, бр.22 (375), 4 юни 2003г. стр.11.

 30. Панов, Иво: Преводът на “Рубайят” на Георги Александров – сбогом, Фицджералд, прощавай, Хайям, в-к “Вяра”, бр.5 (7), юни 2003 г., ISSN 1312-1928, стр. 8-9.

 31. Панов, Иво: Поетически паралели между лирическото творчество на Омар Хайям (1048-1131) и това на представителите на мерената реч в Древна Гърция и Рим. Сб. SOCIETAS CLASSICA. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим. Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2003, с.43-58.

 32. Панов, Иво: Успешно завръщане при Омар Хайям след тридесет и три години. Предговор към “Омар Хайям. Рубайят”. Издателство “Авангард Прима”, София, 2004, с. 5-13.

 33. Панов, Иво: Три срещи. Сп. “Панорама”, година ХХV, София, декември, 2004, с.214-217.

 34. Панов, Иво: Верният път е един, погрешните са хиляди и още над 400 персийски пословици и поговорки” – съставителство и превод. София, Изд. Изток-Запад, 2004. ISBN 954-321-004-7, 158 стр.

 35. Панов, Иво: Мъдрост от страната на славеите и на поетите, предговор към “Верният път е един, погрешните са хиляди” и още над 400 персийски пословици и поговорки”. София, Изд. Изток-Запад, 2004. ISBN 954-321-004-7, 5-11 стр.

 36. Панов, Иво: Тръпчивата горчивина на превода от … трети език. В-к “Словото”, бр.9 (436), 10 март, 2005, с.11.

 37. Панов, Иво: Омар Хайям и Хафез Ширази. В-к “Култура”, бр.12 (2362), година ХLIХ, 1 април, 2005, с. 3.

 38. Панов, Иво: Рози от поетическата градина на Турция. В-к “Словото днес”, бр. 5 (474), 9 февруари, 2006, стр. 12.

 39. Панов, Иво: Незнание, предоверяване и... броеница от грешки (Някои бележки относно правописа на персийските собствени имена и топоними в българския език). В-к “Словото днес”, май, 2007.

 40. Панов, Иво: Валят непосветени стихове. В-к “Словото днес”, бр. 28 (537), 4 октомври, 2007, стр.10.

 41. Панов, Иво: Тръгнали сме от Покрива на света. Сп. “Осем” , бр.2, февруари, 2009, ISSN 1313-650Х, стр. 12.

 42. Панов, Иво: Към прародината.... Сп. “Българите в Австрия”, бр. 14, 02- 03, 2009, стр.14 и 15.

 43. Панов, Иво: Пътуване към прародината.... В-к “Словото днес”, бр. 7 (589), 26 февруари, 2009, стр. 9.

 44. Панов, Иво: Пътуване към прародината. В-к “Родово имение”, година V, бр. 22 (187), 25-31 май 2009, стр. 1, 10, 11.

 45. Панов, Иво: След многото изречени и изписани думи. В-к “Словото днес”, бр.27, 14 октомври, 2010, стр. 13.


АВТОР, АВТОР НА ПРЕДГОВОР, СЪСТАВТЕЛ, РЕДАКТОР, ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР, НАУЧЕН РЕДАКТОР, РЕЦЕНЗЕНТ ИЛИ КОНСУЛТАНТ Е НА КНИГИТЕ:

 1. Леонидас Яцинявичус, “Чай в пет сутринта”. ДИ “Народна култура”, 1985. Редактор Иво Панов.

 2. Юлиан Семьонов, “ТАСС е упълномощена да заяви”. ДИ “Народна култура”, 1985. Редактор Иво Панов.

 3. Светлана Алексиевич, “Войната не е с лице на жена”, ДИ “Народна култура”, 1985. Рецензент Иво Панов.

 4. Фазил Искандер, “Мъж светкавица”. ДИ “Народна култура”, 1986. Редактор Иво Панов.

 5. Мария Колесникова, “Да гадаеш на йероглифи”. ДИ “Народна култура”, 1986. Редактор Иво Панов.

 6. Юрий Казаков, “Есен”. ДИ “Народна култура”, 1986. Подбор Иво Панов. Редактор Иво Панов.

 7. Борис Василиев, “Препускат конете мои”. ДИ “Народна култура”, 1986. Рецензент Иво Панов. Редактор Иво Панов.

 8. Максим Горки, “Разкази за несподелената любов”. ДИ “Народна култура”, 1986. Редактор Иво Панов.

 9. София Ковалевска, “Замъкът Палибино”. ДИ “Народна култура”, 1986. Редактор Иво Панов.

 10. Николай Лесков, “Очарованият странник”. ДИ “Народна култура”, 1986. Редактор Иво Панов.

 11. Дмитрий Фурманов, “Червеният десант”. ДИ “Народна култура”, 1987. Редактор Иво Панов.

 12. Лев Толстой, “Възкресение”. Изд. “Радуга”, Москва, ДИ “Народна култура”, София, 1988. Отговорен редактор Иво Панов.

 13. Андрей Вознесенски, “Диалог с поезията”. ДИ “Народна култура”, 1989. Редактори: Иво Панов, Андрей Андреев.

 14. Натан Ейделман, “Последният летописец”. ДИ Народна култура”, 1989. Редактор Иво Панов.

 15. Валентин Пикул, “Фаворитът”, том I. ДИ “Народна култура”, 1989. Редактор Иво Панов.

 16. Владимир Дудинцев, “Белите одежди”. ДИ “Народна култура”, 1989. Редактор Иво Панов.

 17. Валентин Пикул, “Фаворитът”, том II. ДИ “Народна култура”, 1989. Редактор Иво Панов.

 18. Асадула Хабиб, “Сбогуване с мрака”. ДИ “Народна култура”, 1989. Съставители: Петър Андасаров, Иво Панов. Превод: Иво Панов, Сайед Афзали, Петър Андасаров.

 19. Голам Хайдар Ягоне, “Как се казвам…”. Печат: “АngoboY”, 1997. Предговор Иво Панов. Редактор Иво Панов.

 20. Хаким Омар Хайям Нишапури. Филологически превод и коментар Иво Панов. Министерство на културата и ислямското напътствие, Техеран, 1998.

 21. Омар Хайям, том I, Рубайят. Филологически превод, бележки и коментар Иво Панов. АИ “Проф. Марин Дринов”, Изд. “Рож”, София 1999. Предговор Иво Панов.

 22. Сборник поезия и проза “Непознатият Изток”. Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, 2001. Редакционна колегия: проф. Бора Беливанова, Агоп Орманджиян, проф. Александър Федотов, доц. Бойка Цигова, доц. Татяна Евтимова, доц. Цветан Теофанов, Валентина Тодорова-Маринова, Жана Желязкова, Иво Панов. Отговорен редактор Иво Панов.

 23. Ивета Златарова, “Уводен курс по персийски език”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001. Редактори: доц.д-р Татяна Евтимова, ст.ас. Иво Панов.

 24. “Българска енциклопедия А…Я”, Второ преработено и разширено издание. Българска академия на науките, Българска енциклопедия, Книгоиздателска къща “Труд”, София, 2002. Иво Панов – автор на 133 статии за персийски и персоезични автори.

 25. Сборник поезия и проза “Да си жена от Изтока…”. ИК “Радар Принт, 2002. Редакционна колегия: Йорданка Коларова, Мария Бегова, Валентина Тодорова-Маринова, Иво Панов, Надежда Розова.

 26. Иво Панов, “Омар Хайям в България”. ИК “РадарПринт”, София, 2002. Автор и автор на предговор Иво Панов.

 27. Хаким Омар Хайям Нишапури, Трето преработено издание /джобен формат/. Подбор, филологически превод, бележки и коментар Иво Панов. ИК “РадарПринт”, София, 2002.

 28. Ангел Орбецов, “Учебник по персийски език. Първа част”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2002. Редактори: Татяна Евтимова, Иво Панов, Майя Калудиева.

 29. Омар Хайям, Рубайят. Превод в стихове Любен Любенов под редакцията на д-р Иво Панов. Изд. БПС, София, 2003. Предговор Иво Панов. Коментар Иво Панов.

 30. Хаджар Фиюзи, “Общи думи в персийския и в българския език”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2004. Редактори: Иво Панов, Майя Калудиева.

 31. Наташа Манолова, “Жестока проза”, Изд. БПС, София, 2004. Редактор Иво Панов.

 32. “Верният път е само един, погрешните са хиляди / и още над 400 персийски пословици и поговорки”, Изд. “Изток – Запад”, София, 2004. Предговор, съставителство и превод Иво Панов.

 33. Мона Каушик, “Богатството е сянка на облак / и още над 400 индийски пословици и поговорки”, Изд. “Изток – Запад”, София, 2005. Редактор Иво Панов.

 34. دكتر رازق رويين ، از سالهاي توت و ابريشم.

(Д-р Разек Руиин, “От годините на дуд и коприна”), Поезия, Изд. “Авангард Прима”, София, 2006. Редактор доц. д-р Иво Панов.

 1. Сборник “Български изтоковедски изследвания”, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 2006. Редакционна колегия, съставители и редактори: екип… Иво Панов.

 2. “Съвременни сирийски разкази”, превод от арабски Баян Райханова, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 2006. Редактор Иво Панов.

 3. Светозар Панов “Царицата”, роман, печат “ДОУ-Ф” ООД, София, 2007г. Редактори Иво Панов, Слави Терзиев.

 4. Халед Хосейни “Хиляда сияйни слънца”, роман, превод от английски Дора Барова, издателство “ОБСИДИАН”, София, 2008. Консултант Иво Панов.

 5. Ивета Златарова “Уводен курс по персийски език”, Второ издание, София, 2008г. Рекактори доц.д-р Татяна Евтимова, доц.д-р Иво Панов.

 6. “Персийско-български речник” - 1372 стр., авторски екип, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, първо издание, София, 2009. Под научната редакция на Иво Панов.

 7. Наташа Манолова “Мъжете на Александра - половин роман”, Издателство “Български писател”, първо издание, София, 2009. Редактор Иво Панов.


ОТЗИВИ, ПОЗОВАВАНИЯ И ЦИТАТИ:


 1. Сп. “Habar-name-ie nohostin madjma-ie beinolemlali-ie ustadan-e zaban-e farsi” /“Информационен бюлетин на Първия международен конгрес на преподавателите по персийски език”/ - Министерството на културата и ислямското напътствие на ИР Иран, №2 / 1996, стр.18 –19.

 2. “Nomi ke garnha piruz bud” /“Име, което победи вековете”/, сп. “Персийски език и литература” - Министерството на културата и ислямското напътствие на ИР Иран, №49 / 1998, Техеран, стр. 18.

 3. Илиев, Стефан - “Нов превод на рубаите на Омар Хайям”, иранистът Иво Панов пред “Български писател”, бр.20 /175/, 26 май, 1998 г., стр.2.

 4. Редакционна – “Български принос в изучаването на Омар Хайям”, в-к “Дума”, бр. 142, 24 юни, 1998г., стр. 9.

 5. Редакционна – “В Иран отбелязват публикация на в-к “Зора”, в-к “Нова Зора”, бр. 39, 17 ноември, 1998 г., стр. 8.

 6. Николова, Моника – “Българин преведе Омар Хайям на три езика”, в-к “Труд, бр.82 /15938/, 26 март, 1999г.

 7. Редакционна - “Djostodju-ie rohho-ie gostaresh-e zabon-e farsi dar djahon” /“Търсене на нови пътища за разпространение на персийския език в света”/, в-к “Парси”, Техеран, бр. 2, 1999 г., стр.7.

 8. Семерджиева, Вилиана – “Българин преведе Омар Хайям по древни персийски оригинали”, Иво Панов пред “Дума”, в-к “Дума”, бр.123, 1 юни, 1999, стр. 11.

 9. Редакционна – “Омар Хайям – такъв, какъвто е”, в-к “Български писател”, бр. 2, 18 януари 2000, стр. 1, 7, 8.

 10. Ягоне, Голам Хайдар – “Автентичният Омар Хайям”, в-к “Дума”, бр. 48, 28 февруари 2000, стр. 15.

 11. Петкова-Ангелова, Лина – “Предизвикателство за всеки преводач”, Иво Панов - “Омар Хайям в България”, в-к “Сливенски новини”, бр.32, 11-17 август 2000, стр. 10.

 12. Вълчев, Найден – “Автентичен прочит на Омар Хайям”, в-к “Култура”, бр. 32, 18 август 2000, стр.7.

 13. Редакционна – “Прецизно и научно за Омар Хайям”, Иво Панов – Омар Хайям в България”, в-к “Дума”, бр.201, 28 август 2000, стр.15.

 14. Алекова, Елена – “С ерудиция и мяра”, Иво Панов - Омар Хайям в България”, в-к “Български писател”, бр. 26 (261), 4 октомври, 2000, стр. 4.

 15. “Неразбраният поет, Животът на Омар Хайям според преданията и мирогледът му въз основа на рубаятите”, д-р Сайед Мохаммад Дамади /превод на Гоар Хнканосян/, в-к “Български писател”, бр. 3 (275), 24 януари, 2001, стр.10.

 16. http://www.sca.bg/newpublicity/broj_3/broj3_en.html

Nayden Vulchev. “Authentic Reading of Omar Khayyam.Review of the book Khakim Omar Khayyam Nishapuri. Rubaiyat. Volume 1. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, 1999, compilation and translation by Ivo Panov”.

“In his explorations and structural analysis Ivo Popov selected 300 quatrains from all verse considered to have been written by Omar Khayyam, and with his philological translation and his transcriptions achieves something which has never been achieved either in this country, or abroad. The work of this young man is a serious scientific and creative achievement. Besides, another volume will soon follow…” 1. Редакционна – “Омар Хайям, Рубайят”, в-к “Пулс”, бр.21, 7-20 октомври 2002, стр.11.

 2. Hayyam’in Rubaileri Bulgarca çikti, Haftlik bagimziz haber ve yorum gazetrsi “Sabah”, Yil I, Sayi 7, 20 Ağustos 2002, 9: “Оmar Hayyam’in rübayileri, Ivo Panov tarafindan Bulgarcaya çevrildi. “Radar Print” Yayinevi tarafindan yayinlanan cep formatli kitabin içinde ayni zamanda farsça orjinalleri, latin harfleriyle transkripsiyonu ve rübayilerin ingilizce çevirileri de yer almaktadir.”

 3. Делчев, Красимир “Философските малки жанрове”. София, Изд. “Лик”, 2002, ISBN 954-607-571-Х, стр. 49, 50.

 4. Любенов, Любен, “Омар Хайям, Рубайят, 300 четиристишия” – Послеслов на преводача. Изд. БПС, София, 2003, ISBN 954-9782-43-3, стр.104, 106, 108.

 5. Алекова, Елена, “С ерудиция и критически нерв”, авторски сборник “По невидимите магистрали” – София, ИК “Христо Ботев”, 2003, с.71-75.

 6. Фиюзи, Хаджар “Персийски думи в българския език”. Изд. “Авангард прима, София, 2004, ISBN 954-323-008-0, стр.8-9.

 7. Каушик, Мона “Богатството е сянка на облак”. Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, ISBN 954-321-038-1, стр. 13.

 8. Янева, Людмила “Учебник по персийски език – 2”, Център за източни езици и култури, София, 2005, ISBN 954-9998-19-3, стр.9.

 9. Редакционна - “Miras-e farhang-e farsi dar Sufie” /“Персийско културно наследство в София”/, сп. “Сохан-е ешг”, Техеран, година 7, бр.1, зима 2005, стр.37.

 10. Асиова, Бойка “Жилавата връзка между две култури”, в-к “Земя”, 25 ноември 2005, стр. 17.

 11. Желязкова, Жана “Към въпроса за съответствията при пословиците и поговорките в турския и персийския език”, “Общуване с Изтока”, Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова”, Народна Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, София, 2007, ISBN 987-954-523-097-4, стр.397, 409.

 12. Вълчев, Найден “Попътни срещи”, Книга втора, Издателство “Захарий Стоянов”, София , 2007, ISBN 978-956-739-989-1, стр. 246, 270, 271, 272, 273.

 13. Златарова, Ивета “Уводен курс по персийски език”, Второ издание, София, 2008, ISBN 978-954-791-127-7, Редактори доц.д-р Татяна Евтимова, доц. д-р Иво Панов.

 14. Редакционна - “И в Памир открит Мадарски конник”, в-к “24 часа”, година XVIII, бр. 39 (6266), 27 стр.

 15. Редакционна - “Тръгнали сме от Покрива на света”, сп. “Осем”, бр.2, февруари 2009, ISSN 1313-650Х, стр. 10, 12, 13, 14, 15.

 16. Редакционна – “И в Памир откриха Мадарски конник”, в-к “Над 55”, бр. 6 (268), 14-20 февруари 2009.

 17. Редакционна – “Награди на Съюза на преводачите в България”, в-к “Култура”, бр. 41 (2614), 26 ноември, 2010.

 18. Павлова, Сабина “Персийско-български речник”, сп. “Български език” кн. 4, год. LVII , 2010, стр. 82-86.

 19. Костурков, Йордан – “Не сме висшисти, но сме най-добри в покривите” (“Нов прочит на публицистиката и литературната критика”), в-к “Словото днес”, бр. 4 (655), 10, февруари, 2011, стр. 4.

 20. Кюмюрджиев, Любомир “Експедиция” (“В търсене на идентичността”), сп. “Natoinal Geographic”, февруари 2011, стр. 18, 19.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература
files -> Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница