Становище за осъществен предварителен контролДата24.07.2016
Размер163.25 Kb.


Изх. № Е-31-00-037566
Дата: 29.07.2015 г.


СТАНОВИЩЕ

за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Официално наименование

Община Бургас

Адрес

гр. Бургас – 8000, ул. „Александровска“ № 26

Партиден номер в РОП

00797


ПРОЦЕДУРА


Уникален номер в РОП


0

0

7

9

7
2

0

1

5
0

0

4

4Основание за откриване

чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

Предмет на поръчката

Предвижда се възлагане на допълнително строителство - монтажни работи по отводняване за обект „Преустройство и реконструкция на автогара „Юг“ и прилежаща територия“ поради настъпване на непредвидени обстоятелства, свързани с продължителни наводнения на строителната площадка и околното пространство на строеж: „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“, вследствие на значителни валежи в град Бургас на 05.09.2014 г., 06.09.2014 г. и 25-27 октомври 2014 г. (природни бедствия)“


СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:


  1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание изисква едновременно да са изпълнени следните условия:

а) наличие на предходен договор с обект услуга или строителство;

б) настъпване на непредвидени обстоятелства, по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП;

в) в резултат от непредвидените обстоятелства се поражда необходимост от допълнителна услуга или строителство;

г) невъзможност допълнителната услуга или строителство да се раздели технически или икономически от предмета на договора без значителни затруднения за възложителя или въпреки че може да се раздели, е съществено необходима за изпълнението му;

д) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, да не надвишава с 50 на сто от стойността на основната поръчка;

е) поканата е изпратена до изпълнителя на предходния договор.


  1. Мотиви на възложителя и представени доказателства

В Агенцията по обществени поръчки е получено Решение № 1717 от 14.07.2015 г. на заместник-кмета на Община Бургас за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП. В решението възложителят е посочил мотиви, свързани с избора на процедура, в подкрепа на които е представил заверени копия на следните документи:

1. Констативен протокол за резултатите от проверка и оценка на последиците от бедствието на 05-06.09.2014 г. в района на автогара „Юг“, разположена на територията на гаров площад „Царица Йоана“, гр. Бургас. В протокола се посочва, че във връзка с въведено бедствено положение в гр. Бургас и нанесени щети, на 06.09.2014 г. комисия от Община Бургас е извършила оглед в района на гаров площад „Царица Йоана“ и автогара „Юг“, за да оцени обстановката и последствията от бедствената ситуация, възникнала през дните 05-06.09.2014 г., поради силен вятър със скорост 20 м/сек. и обилен валеж от 176 л/кв.м. Допълва се, че комисията е установила следното: в района на гаров площад „Царица Йоана“, вследствие на обилния валеж и неспособността на канализацията да поеме водните количества, в обедните часове на деня на 05.09.2014 г. се наводнява площта на квартала, разположен между светофарите на улиците „Цар Петър“ и „Иван Вазов“, и бул. „Иван Вазов“ и ул. „Булаир“, както и по ул. „Фотинов“, до кръстовището с ул. „Александровска“, до входа на „Пристанище – Бургас“. Пояснява се, че водата достига максимален воден стълб 50 см. над нивото на пътната настилка и се оттича постепенно, като нивото видимо спада едва в късните следобедни и ранните вечерни часове. Отбелязва се, че в резултат на наводнението за около 3 часа е невъзможно преминаването на пътни превозни средства по улицата при площад „Царица Йоана“, като за дните 05. и 06.09.2014 г. е затруднен автобусният и тролейбусният трафик, както и работата на автогара „Юг“ по обслужване на направленията Слънчев бряг/Несебър, Поморие, Созопол и Царево/Ахтопол. В протокола се посочва, че комисията е установила следните щети: наводнени подземни и приземни етажи на сградите по ул. „Иван Вазов“, около площад „Царица Йоана“ и по ул. „Булаир“ и ул. „Фотинов“; наводнена сграда на автогара „Юг“ с поражения върху подови настилки, дограми, електроинсталация; неработеща система за видеонаблюдение в района на автогарата; неработеща система за входно-изходен контрол с картови устройства и бариери на автогарата; наводнено помещение за охраната на автогарата с поражения по укрепването и вътрешните настилки и оборудване; затлачени с боклуци отводнителни шахти; изкъртени бетонови анти-паркинг стълбчета по протежение на площад „Царица Йоана“; наводнен павилион за билети на градския транспорт и спиркозаслон на площад „Царица Йоана“; повредена пътна настилка в джоба на спирката, в зоната на отводнителните шахти; отчупени от бурния вятър клони, паднали върху въздушно-контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Към констативния протокол е приложен снимков материал, от който се виждат нанесените поражения, в резултат на природното бедствие.

2. Писмо, изх. № 117/09.09.2014 г. от Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория /ХМО/ - Бургас до началника на „УКОМП“ – Община Бургас. В писмото се посочва, че измереното количество валеж на 06.09.2014 г. в синоптична станция – Бургас е 176 л/кв.м., като се уточнява, че измереното количество валеж е за предходните 24 часа. Допълва се, че на 05 и 06.09.2014 г. максималната скорост на вятъра е 20 м/сек., като се уточнява, че вятър със скорост над 14 м/сек. е силен, а над 20 м/сек. – бурен.

3. Заповед № 1493/19.06.2014 г. на кмета на Община Бургас за назначаване на постоянна експертна комисия. В заповедта се посочва, че комисията се назначава с цел ограничаване на последиците от бедствия от вредното въздействие на водите или от други природни бедствия, за извършване на оглед на местата от критичната инфраструктура на територията на общината и да съставя протоколи за нанесените щети. Допълва се, че при възникване на бедствено положение трябва да се въвежда в изпълнение общинският план за защита при бедствия и специализираните му части.

4. Заповед № 2220/06.09.2014 г. на кмета и председателя на Общинския съвет – Бургас относно въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия, специализирана част „Защита при наводнения“. В заповедта се посочва, че предвид създалите се обстоятелства и утежнената критична ситуация, в резултат на проливни дъждове в периода от 09.00 часа на 05.09.2014 г. до 07.00 часа на 06.09.2014 г. – по данни на ХМО -Станция – Бургас – сумарно 176 л/кв.м. се въвежда в изпълнение план на Община Бургас за защита при бедствие, специализирана част „Защита при наводнения“.

5. Заповед № 2221/06.09.2014 г. на кмета на Община Бургас относно обявяване на бедствено положение. В заповедта се посочва, че предвид създалите се обстоятелства – проливни дъждове от 11.00 часа на 05.09.2014 г. до 08.00 часа на 06.09.2014 г. – сумарно 174 л/кв.м. се обявява частично бедствено положение на територията на гр. Бургас за кв. „Победа“, обхващащо най-ниските улици в квартала, рибарско селище „Ченгене скеле“, с. Маринка и с. Извор, считано от 01.00 часа на 06.09.2014 г. Със заповедта се разпорежда да се въведе в изпълнение общинският план за защита при бедствия, в специализирана част „Защита при наводнения“.

6. Информация за последици от бедствие или опасно състояние, Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет /ПОДМКВПМС/ от кмета на Община Бургас. В документа се посочва, че предвид създалите се обстоятелства – проливни дъждове от 11.00 часа на 05.09.2014 г. до 08.00 часа на 06.09.2014 г. – сумарно 174 л/кв., с цел защита на населението и предвид критичната ситуация – наводнения в централната градска част на гр. Бургас, квартали и села, на 05.09 и 06.09.2014 г., е обявено частично бедствено положение със Заповед № 2221/06.09.2014 г. на кмета на Община Бургас. Допълва се, че е засегната пътната инфраструктура на гр. Бургас, кв. Победа, селата Извор и Маринка, вилни образования Росенец, Черниците и Рибарско селище, като степента на увреждане е много тежка. Пояснява се, че преди събитието обектите са се използвали по предназначение, като пътната инфраструктура с отводнителните съоръжения, мостове и дерета са били в добро техническо състояние.

7. Писмо, изх. № 160/27.10.2014 г. от Национален институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, филиал Варна, Хидрометеорологична обсерватория /ХМО/ - Бургас до Община Бургас. В писмото се посочва, че за периода 25.10.-27.10.2014 г. на територията на гр. Бургас са измерени следните количества валежи и скорост на вятъра: на 25.10.2014 г. в гр. Бургас е измерено количество валеж от дъжд, възлизащо на 24.2 л/кв.м., максималният измерен вятър е бил с посока север и скорост достигаща 28 м/сек.; на 26.10.2014 г. в гр. Бургас е измерено количество валеж от дъжд, възлизащо на 93.6 л/кв.м., максималният измерен вятър е бил с посока север и скорост достигаща до 12 м/сек.; на 27.10.2014 г. в гр. Бургас е измерено количество валеж от дъжд и сняг, възлизащо на 5.8 л/кв.м, максималният измерен вятър е бил с посока северозапад и скорост, достигаща 10 м/сек. Уточнява се, че измереното количество валеж е за предходните 24 часа, а вятър със скорост над 14 м/сек. е силен, а над 20 м/сек. – бурен.

8. Информация за последици от бедствие или опасно състояние, Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от ПОДМКВПМС от кмета на Община Бургас. В документа се посочва, че предвид създалите се обстоятелства – интензивни проливни дъждове от 01.00 часа на 25.10.2014 г., в продължение на 48 часа, силен вятър, високи морски вълни над 6 бала, покачване нивото на Черно море и езерото Вая, с цел защита на населението и предвид критичната ситуация – наводнения в гр. Бургас, квалрталите и селата в южната част на общината, в периода 25.10.-27.10.2014 г., е обявено бедствено положение със Заповед № 2918/25.10.2014 г. на кмета на Община Бургас. Допълва се, че със Заповед № РД-10-240/25.10.2014 г. на областния управител е обявено бедствено положение в Област Бургас. Допълва се, че е наводнена и унищожена инфраструктура в гр. Бургас, в селата Извор, Маринка, Димчево, Твърдица, кв. Крайморие, кв. Лозово, кв. Сарафово, кв. Долно Езерово, вилни образования Росенец, Черниците, Рибарско селище, като степента на увреждане е много тежка. Пояснява се, че преди събитието обектите са се използвали по предназначение, като пътната инфраструктура и съоръженията към нея, отводнителни канали, мостове, водостоци, знаково стопанство, речни корита на реки и дерета, спортни детски площадки, зали, стадиони, училища, болници и другите общински обекти са били в добро техническо състояние.

9. Заповед № 2925/25.10.2014 г. на кмета на Община Бургас за назначаване на комисия, във връзка с настъпилото наводнение на 25.10.2014 г. на територията на гр. Бургас и общината. В документа се посочва, че комисията се назначава с цел ограничаване на последиците от бедствието, обявено със Заповед № 2918/25.10.2014 г. на кмета на Община Бургас, и описване на щетите, нанесени в резултат на вредното въздействие на водите върху инфраструктурата, на територията на града и населените места в общината, и за оформане на документите за кандидатстване за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет /МКВПМС/.

10. Заповед № 2920/25.10.2014 г. на кмета на Община Бургас за извършване на спешни аварийно-възстановителни дейности за ликвидиране последиците от бедствени ситуации чрез привличане на сили и средства. В заповедта се посочва, че предвид създалите се обстоятелства – изключително интензивни дъждове, силен ураганен вятър над гр. Бургас и южната част от територията на Община Бургас, вдигане нивото на Черно море, от 01.00 часа на 25.10.2014 г., с цел защита на населението и предвид създалата се критична ситуация и обявено бедствено положение със Заповед № 2918/25.10.2014 г. на кмета на Община Бургас, се заповядва да се привлекат допълнителни сили и средства от юридически лица и общински предприятия за извършване на дейностите по овладяване на наводнението на територията на гр. Бургас, комплексите, кварталите и населените места в общината.

11. Заповед № РД-10-240/25.10.2014 г. на областния управител на Област Бургас за обявяване на бедствено положение на територията на областта, считано от 18.00 часа на 25.10.2014 г.

12. Заповед № 2976/31.10.2014 г. на зам.-кмета на Община Бургас, изпълняващ по заместване функциите на кмет на общината, за отмяна на бедственото положение на територията на Община Бургас, обявено със Заповед № 2918/25.10.2014 г. на кмета на общината.

В поле V.3) на решението е отбелязано, че настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 1210 от 14.05.2014 г. на възложителя, информация за която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки /РОП/ под уникален № 00797-2014-0033. След извършена справка в РОП се установи, че под посочения уникален номер е публикувана информация за проведена от възложителя „открита“ по вид процедура по ЗОП, с предмет: „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“. В поле II.3) на обявлението е посочено, че крайният срок за изпълнение на поръчката е 8 месеца. От публикуваната в РОП информация за сключен договор се установи, че в резултат на проведената открита процедура е сключен договор № 93-ОП-53(35) от 29.09.2014 г. с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София, на стойност 5 715 405.38 лв. без ДДС. В поле VI.1) e посочено, че основната поръчка е свързана с проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001. В РОП не е публикувана информация за изпълнението на договора.

В поле V.3) на решението е посочено, че прогнозната стойност на допълнителното строителство е на обща стойност 898 783.29 лв. без ДДС.

Видно от поле V.2) на решението и приложената покана, същата е изпратена до „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, град София – изпълнител по основния договор.
  1. Изводи

От изложените мотиви и представените доказателства се установи, че с разглежданото договаряне се цели възлагане на допълнително строителство – монтажни работи по отводняване на обект „Преустройство и реконструкция на автогара „Юг“ и прилежаща територия“ в гр. Бургас, в рамките на изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, съфинансиран по ОПРР 2007-2013 г.

Видно от изброените видове допълнителни строително-монтажни работи /СМР/ в поле V.1) на решението за откриване на настоящата процедура, посочените дейности следва да се квалифицират като „строителство”, а не като „услуга”, както неправилно са определени в поле ІV) на решението.

Прилагането на избраното правно основание е обосновано, когато е налице действащ договор между възложителя и поканеното в договарянето лице. В случая, в мотивите се твърди, че Община Бургас има сключен договор за изпълнение на СМР на обекта. От направената справка в РОП се установи, че със свое решение № 1210/14.05.2014 г., възложителят е открил „открита“ по вид процедура по ЗОП, в резултат на която на 29.09.2014 г. е сключен договор с предмет: „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“, с поканеното лице. В поле II.3) на обявлението е посочено, че крайният срок за изпълнение на поръчката е 8 месеца, но тъй като договорът не е приложен като доказателство, не може да се установи дали изпълнението му не е приключило. Предвид изложеното не може да се направи безспорно заключение, че е налице действащ договор за строителство между възложителя и поканеното в договарянето лице.

За да е приложимо избраното правно основание при възлагане на посочените дейности, е необходимо нуждата от реализацията им да произтича от „непредвидени обстоятелства“ по смисъла на § 1, т. 14б от ДР на ЗОП, т.е. от обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. В случая, от приложените документи е видно, че необходимостта от допълнителните СМР на обекта е възникнала след откриването на предходната процедура по ЗОП /на 14.05.2014 г./, а именно във връзка с проливни дъждове в гр. Бургас, в периода 05.09.-06.09.2014 г. и в периода 25.10.-27.10.2014 г., станали причина за обявяване на частично бедствено положение в гр. Бургас и на бедствено положение в гр. Бургас, със Заповеди, съответно: № 2221/06.09.2014 г. и № 2918/25.10.2014 г. на кмета на общината, приложени към преписката. От приложените писма на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, филиал Варна, ХМО – Бургас, от 09.09.2014 г. и 27.10.2014 г. е видно, че измереното количество валеж в гр. Бургас, за периода 05.09.-06.09.2014 г. е 176.00 л/кв. м., а максималната скорост на вятъра е 20 м/сек., а за периода 25.10.-27.10.2014 г. измереното количество валеж е както следва: на 25.10.2014 г. - валеж от дъжд 24.2 л/кв. и максимален измерен вятър със скорост до 28 м/с., на 26.10.2014 г. - валеж от дъжд 93.6 л/кв. м, максимален измерен вятър със скорост до 12 м/с., на 27.10.2014 г. - валеж от дъжд и сняг 5.8 л/кв.м и максимален измерен вятър съ скорост до 10 м/сек. Пояснява се, че измереното количество валеж е за предходните 24 часа, а вятър със скорост над 14 м/сек. е силен, а над 20 м/сек. – бурен.

Дъждовете, могат да се приемат за непредвидено обстоятелство, когато са с интензитет, количество и обем, надвишаващи обичайните норми. В случая това се потвърждава от приложените: писмо от 09.09.2014 г. на НИМХ при БАН, филиал Варна, ХМО – Бургас, констативен протокол от 06.09.2014 г. на комисия при Община Бургас, Заповед № 2221/06.09.2014 г. на кмета на Община Бургас за обявяване на частично бедствено положение в гр. Бургас, Заповед № 2220/06.09.2014 г. на кмета на общината за въвеждане в изпълнение на общински план за защита при бедствия, специализирана част „Защита при наводнения“; писмо от 27.10.2014 г. на НИМХ при БАН, филиал Варна, ХМО – Бургас, Заповед № 2918/25.10.2014 г. на кмета на общината за обявяване на бедствено положение в гр. Бургас, Заповед № 2925/25.10.2014 г. на кмета на общината за назначаване на комисия, във връзка с настъпилото наводнение на 25.10.2014 г., Заповед № 2920/25.10.2014 г. на кмета на общината за извършване на спешни аварийно-възстановителни дейности за ликвидиране последиците от бедствени ситуации чрез привличане на сили и средства.

От констативния протокол от 06.09.2014 г. на комисията при Община Бургас, извършила оглед в района на гаров площад „Царица Йоана“ и автогара „Юг“, във връзка с оценка на обстановката и последствията от бедствената ситуация, възникнала през дните 05-06.09.2014 г., поради силен вятър със скорост 20 м/сек. и обилен валеж от 176 л/кв.м., се установи, че вследствие на обилния валеж и неспособността на канализацията да поеме водните количества се е наводнила площта на квартала, като са нанесени следните щети: наводнени подземни и приземни етажи на сградите по ул. „Иван Вазов“, около площад „Царица Йоана“ и по ул. „Булаир“ и ул. „Фотинов“; наводнена сграда на автогара „Юг“, с поражения върху подови настилки, дограми, електроинсталация; неработеща система за видеонаблюдение в района на автогарата; неработеща система за входно-изходен контрол с картови устройства и бариери на автогарата; наводнено помещение за охраната на автогарата, с поражения по укрепването и вътрешните настилки и оборудване; затлачени с боклуци отводнителни шахти; изкъртени бетонови анти-паркинг стълбчета по протежение на площад „Царица Йоана“; наводнен павилион за билети на градския транспорт и спиркозаслон на площад „Царица Йоана“; повредена пътна настилка в джоба на спирката, в зоната на отводнителните шахти; отчупени от бурния вятър клони, паднали върху въздушно-контактната мрежа на тролейбусния транспорт.

От изложеното може да се направи заключение, че вследствие на необичайните, интензивни и поройни дъждове, в периода 05.09.-06.09.2014 г. и в периода 25.10.-27.10.2014 г., станали причина за обявяване на бедствено положение на територията на гр. Бургас, е наводнена и унищожена пътната инфраструктура, съоръженията към нея и отводнителните канали на територията на строителната площадка и околното пространство на обект „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежащо пространство“. Може да се приеме, че това поражда необходимостта от допълнителни СМР, свързани в отводняване на автогара „Юг“ и прилежащата й територия, гарантиращи качествено завършване на обекта, както и защита и устойчивост на изградената инфраструктура.

За основателни могат да се приемат доводите на възложителя, че допълнителните СМР са технологично обвързани с дейностите по преустройство и реконструкция на автогара „Юг“ и прилежащата ѝ територия, попадат в границите на строителния обект, поради което не е обосновано разделянето им от предмета на основния договор. Може да се направи заключение, че допълнителното строителство не може да се раздели технически и икономически от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя, предвид необходимостта от спазване на определена технологична последователност на строителните дейности и преплитане на допълнителни видове СМР със заложените за изпълнение по основния договор и тъй като смяната на изпълнителя би предизвикала значително неудобство и съществено дублиране на разходите на възложителя, с оглед качественото завършване на обекта в цялост и поемането на отговорността за гаранционното обслужване от един изпълнител.

За изпълнено може да се приеме и условието, общата стойност на поръчките, с които се възлага допълнително строителство, да не надвишава с 50 на сто от стойността на основната поръчка. От публикуваната в РОП информация за предходната поръчка се установи, че стойността на основния договор е 5 715 405.38 лв. без ДДС, а в поле V.3) на решението за откриване на настоящото договаряне е посочено, че прогнозната му стойност е 898 783.29 лв. без ДДС.

Предвид изложеното, прилагането чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП може да се приеме за обосновано, ако възложителят може да докаже, че към момента на откриване на настоящото договаряне, изпълнението на предходния договор не е приключило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен.Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства в подкрепа на изложените в мотивите обстоятелства.Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или представените доказателства са недостатъчни.Изборът на процедура е незаконосъобразен.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Предходни процедури свързани с настоящата процедура1  ДА  НЕ

Уникален № в РОП на предходната процедура


0

0

7

9

7

-

2

0

1

4

-

0

0

3

3Предмет на предходната поръчка

Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“

Етап на предходната процедура

отворена затворена

спряна прекратена

възложена отменена

неизвестен друго2

Забележка:

1Попълва се толкова пъти, колкото е необходимо

2Задължително се попълва „Забележка“ (напр. договорът е изпълнен).


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./


Вярно с оригинала,

подписан на хартия
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница