Техническа спецификация „Изработка и доставка на светлоотразителни жилетки” І. Техническа спецификацияДата18.02.2017
Размер84.69 Kb.
#15245
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изработка и доставка на светлоотразителни жилетки”І. Техническа спецификация
Светлоотразителната жилетка е във вид на елек с остро (V - образно) деколте и е предназначена да сигнализира за присъствието на служителя на определено място, особено в тъмната част от денонощието. Конструктивно жилетката е оформена за носене върху униформеното облекло. Закопчаването е с делим черен цип с дължина 35 см., а от двете страни са оформени пристягащи елементи, в които има вграден ластик 3,5 см. ± 0,3 см. широк, с дължина 10 см. ± 0,5 см. Гърбът е цял. Ръкавните извивки, деколтето, бордовата част и по линия на подгъва жилетката е обточена с черен кант (лента) от същата материя. Жилетката е със странични прорези с височина 8 см. ± 0,4 см. Страничните прорези следват извивките на лицевата страна на жилетката.

Основните материали за изработване са два вида:

• материал за фон – плетен плат от 100% полиестер със специфична площна маса 110 до 140 g/m2, с висока видимост, обагрена във флуоресцентно жълт цвят за “ПОЛИЦИЯ”, “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ”, “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”, “МИГРАЦИЯ” и оранжев за “ПБЗН”.

Канта за обточване на жилетката е от същия плат - плетен плат от 100% полиестер със специфична площна маса 110 до 140 g/m2, цвят черен.

• светлоотразителна лента с широчина 5 см, сребриста, която трябва да отговаря на следните изисквания:

- висока светлоотразителност (обикновено 500 cd/lx/m2)

- издръжливост на плетения плат на пране при 400 в домашни

условия – мин. 25 цикъла

- издръжливост на плетения плат на химическо чистене – мин. 25

цикъла.


Плетеният плат (основният материал) трябва да отговаря на изискванията на Възложителя.

Светлоотразителната лента да отговаря на изискванията на БДС EN 471:2003 + А1:2008 г. и на БДС EN ISO 14116:2008 индекс 3 или еквивалент, което се доказва с декларация за съответствие, издадена и заверена със свеж печат от производителя или негов официален представител, или протокол от изпитване от АИЛ, заедно с копия, преведени на български език и заверени от Изпълнителя.

Светлоотразителните жилетки се изработват с надпис на гърба от светло отразително фолио, с височина на буквите 5 см, както следва:

за арт.1. – “ПОЛИЦИЯ”

за арт.2. – “ПОЛИЦИЯ”

за арт.3. – “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

за арт.4. – “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ”

за арт.5. – “ПБЗН”

за арт.6. – “МИГРАЦИЯ”

На предната горна лява част - надписи на латински с височина на буквите 2 см:

за арт.1. – “POLICE”

за арт.2. – “POLICE”

за арт.3. – “BORDER POLICE”

за арт.4. – “SPECIAL POLICE FORCES”

за арт.5. – “Fire SАFЕTY &

CIVIL PROTECTION”

за арт.6. – “MIGRATION”

В долната част по околовръст на жилетката са разположени 2 броя светлоотразителни ленти с широчина 5 см, като първата лента е на отстояние на 10 см.  0,5 см. от линия на подгъва на изделието. Разстояние между първата и втората лента е 12 см.  0,5 см. Дължина при раменния шев - 10 см.  0,5 см.

Надписите и лентите са закрепени към основния светлоотразителен материал чрез термо апликиране.

Не се допуска разминаване на светлоотразителните ленти при съединителните шевове и ципа с допустимо отклонение повече от 0,3 см.

Не се допуска набиране (набръчкване) на шева в областта на съединителните шевове, окантоването (обточването), ципа и в областта на залепване на светлоотразителните ленти и надписи.

На жилетките арт.2 - предназначени за “Пътна полиция” се монтира джоб, за поставяне на индивидуален идентификационен бадж на потребителя на изделието, със страничен отвор и прозрачно лице. Той трябва да бъде изработен с размери:

- 11 см. (+ 0,3 см.) широк и 7 см. (+ 0,3 см.) висок за поставяне на бадж, с размери 9,5 см./5,5 см. и да бъде обточен с жълт кант от материята на основния плат.

Джобът се закрепва с две самозалепващи се ленти (велкро) в цвят - цвета на основния плат.

Основен плат за джоб: плетен плат от 100% полиестер със специфична площна маса 110-140 г/м2, с висока видимост, обагрена флуорисцентно в жълт цвят. Материалът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 471:2003.
IІ. Маркировка, опаковка и размери

1. Маркировка: на десният раменен шев е пришит етикет с означения съгласно БДС EN 13402-3:2005 със следната информация: състав, размер, име на фирмата - изпълнител, знаци за третиране и въздействие, година на производство.

2. Опаковка: в полиетиленов плик по 1 брой, по 20 броя в кашон от един и същи размер, с етикет на кашона със следното съдържание – вид на изделието, количество, размер, име на фирмата – производител.

3. Размери - жилетките се изработват в размери от M до ХХХL, или в ръстове от 164 ÷ 194 см и гръдна обиколка от 96 ÷ 138 см, съгласно БДС EN 13402-3:2005.

4. Обмерни данни на изделията за всички артикули: Начинът и местата за измерване на основните показатели на изделията се извършва, съгласно БДС 15409:1982, а означаването на размера на облеклата да се извършва съгласно БДС ЕN 13402-3.

5. Индивидуални поръчки - Изпълнителят изработва извън стандартни размери светлоотразителни жилетки при заявка от страна на Възложителя. Производството на извън стандартните изделия са част от сключения договор и се изпълняват в 30 (тридесет) дневен срок след датата на заявка.


IIІ. Изисквания към основния плат – плетен плат

Показатели

Мярка

Метод

на изпитване

ТИ на Възложител

1.

Количествен състав

%

НЕНТП ПМС

Д.В. бр.43/2010 г.100

полиестер2.

Маса на единица площ

g/m2

БДС EN 12127:2000

110-140

3.

Изменение на размерите

при пране при 400 С  • основа

  • вътък

%

%БДС EN ISO 6330:2012

БДС EN ISO 5077:2008max. 3.0


max. 3.0

4.

Устойчивост на

обагряния при:  • пране при 400 С
  • сухо триене
  • мокро триене
  • кисела пот
  • алкална пот
  • гладене

Бал
Бал


Бал
Бал
Бал
Бал

БДС EN ISO

105-С 06:2010

БДС EN ISO

105-Х 12:2005

БДС EN ISO

105-Х 12:2005

БДС EN ISO

105-Е 04:2009

БДС EN ISO

105-Е 04:2009

БДС EN ISO

105-Х 11:2002


min. 4-5/4


min. 4
min. 4
min. 4
min. 4
min. 4/5

5.

Площ на материалите

с повишена видимост:

- материал за фон

- светлоотразителен материал

(ленти)


m2

m2

БДС EN 471:2003+А1:2008

(клас 2)


min. 0.5


min.0.13

За всичко, което не е изрично посочено в настоящата “Техническа спецификация”, се прави справка с образците на Възложителя.

ІV. Доказателства за съответствие на образците с изискванията на Възложителя
1. За готовите изделия - образци да се представят протоколи от изпитването им и в съответствие с техническите изисквания на Възложителя, издадени от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ), декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС EN ISO/IEC 17050-2:2006, издадена от производителя, че изделията отговарят на изискванията в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

2. За вложените в образеца основен плат – плетен плат да се представят протоколи от изпитване, издадени от акредитирана от ИА “БСА” изпитвателна лаборатория (АИЛ).

3. Светлоотразителната лента да отговаря на изискванията на БДС EN 471:2003 + А1:2008 г. и на БДС EN ISO 14116:2008 индекс 3 или еквивалент, което се доказва с декларация за съответствие, издадена и заверена със свеж печат от производителя или негов официален представител, или протокол от изпитване от АИЛ, заедно с копия, преведени на български език и заверени от Изпълнителя.

4. За вложените в образеца спомагателни материали: шевни конци - да отговарят на БДС EN 12590:2004, ципове – да отговарят на БДС 4518:1981, ластик, самозалепваща лента (велкро) да се представят сертификати за качество, издадени от производителя на материалите.

5. Да се представи копие от сертификата за акредитация на съответната лаборатория, издаден от ИА “БСА”.
V. Гаранционен срок и рекламации
1. Гаранционен срок - 12 месеца от датата на получаване в складовете на Възложителя с примателно – предавателен протокол.

2. Рекламации:

- рекламации по количествата на доставените изделия могат да се правят само в момента на получаването им.

- рекламации относно качеството и скрити дефекти са правят в гаранционния срок. Рекламациите се извършват в 15 (петнадесет) дневен срок от откриването им. Рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламираното изделие.VІ. Образци
1. При подаване на жалба от участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, образците се връщат след влизане в сила на съдебен акт, когато с него не се отменя решението на възложителя и след приключване на процедурата, когато решението на Възложителя се отменя;

2. Когато не е подадена жалба от участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, образците се връщат до 14 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението за всеки кандидат и сключване на договор.

3. Образците на Изпълнителя се подпечатват от двете страни по договора, като служат за образци по време на неговото изпълнение. Те се задържат от Възложителя до приключването на договора и изтичане на срока за рекламации по него.

4. За непотърсени образци от участниците до един месец след сключване на договор с определения изпълнител, Възложителят не носи отговорност за връщането им.

5. Образците на участника трябва напълно да съответстват на технологичните и конструкционни изисквания на Възложителя. Несъответствието на образците на кандидата с техническата спецификация и образците на Възложителя е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в процедурата.

6. Образците на Възложителя се предоставят за разглеждане от участниците на адрес: ж. к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл.31-Б, всеки работен ден от 09.30 до 11.00 часа в сектор “Вещево осигуряване”.

7. При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основен материал и светлоотразителната лента, декларация за съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1 за вложените в партидата основен материал и светлоотразителна лента, издадени и заверени със свеж печат от производителите или техни официални представители, заедно с копия, преведени на български език и заверени от Изпълнителя.

8. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодична проверка по преценка на Възложителя, както следва:

8.1. Текущ контрол на качеството на готовите изделия и на вложени материали при стартиране на производството, както и по време на производствения процес;

8.2. Анализ в акредитирана изпитателна лаборатория (АИЛ) в рамките на ЕС на изделия, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на изпълнителя и се възстановяват от него на Възложителя.

8.3. На всеки 2000 бр. доставени количества изделия се вземат за анализ 2 броя.

Офертата на участника трябва да съдържа ясна изчерпателна информация за съответствие с техническите и функционални изисквания в табличен вид (Изискано от Възложителя – предложено от участника), подробно изписани.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница