Техническо задание за възлагане извършване на услугиДата01.10.2017
Размер100.45 Kb.
Рег.№ 93-00- / 2013г.
“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
УТВЪРДИЛ,

ДИРЕКТОР „Р и Л“:

/инж. Ек. Станчева/


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИОТНОСНО: Обект: "Саниране фасадите на склад "Оборудване".
1. Съществуващо положение

Сградата е с голям процент на остъкления по фасадите, вследствие на което се получават големи топлинни загуби. Остъклението е тип стоманен еднокатен прозорец /СЕП/ - със стъкло, като последния ред прозорци е на височина ~ 8,40m. Силния вятър в района и недобре укрепените стъкла създават предпоставка за трудови злополуки. Първите два реда прозорци са затворени с черна ламарина. На места фугите между панелите са компрометирани.

След направено “Топлотехническо обследване” се препоръчва около 85% от остъклението да се редуцира с топлоизолационни сандвич панели. През 2008г. е изготвен проект за цветово оформление, който обхваща затварянето на съществуващите СЕП с термопанели, поликарбонат и PVC прозорци. Състоянието на фасадите на сградата е незадоволително, тъй като до момента не са ремонтирани. Дългогодишната експлоатация, агресивната среда и влиянието на атмосферните условия са създали необходимостта от боядисване фасадите на сградата.
2. Цел на задачата

Целта на задачата е:

- да се намалят топлинните загуби;

- да се подобри микроклимата и условията за работа в сградата;

- да се намали риска от трудови злополуки;

- да се подобри външния вид на сградата с пребоядисването, подмяната на стъклата с поликарбонат, уплътняване фугите между панелите, в унисон с производствените сгради на “Асарел – Медет” АД.


3. Обхват на задачата

Необходимо е да бъдат изпълнени следните дейности:

    • Да се демонтират съществуващите метални врати, ведно с носещата конструкция;

    • Да се демонтира съществуващата черна ламарина от СЕП;

    • Да се демонтират съществуващите стъкла от СЕП;

 • Да се възстановят обрушените мазилки и шпакловки по фасадите;

 • Да се коригира трасето на водосточните тръби;

 • Уплътнявяне фугите между панелите;

 • Почистване и измиване на фасадите преди полагането на фасадната боя;

 • Грудиране и боядисване (2 ръце) по фасади;

 • Почистване на металните повърхности и СЕП, двукратно грундиране и двукратно боядисване с блажна боя;

 • Направа на тухлена зидария над 12см от газобетонни блокчета “Итонг”;

 • Доставака и полагане на бетон В25 за пояси;

 • Доставка и монтаж на армировъчна стомана до N12

 • Доставка и монтаж на топлоизолационни панели с PUR пълнеж към СЕП с едностранно външно прахово боядисване, съгласно работния проект за цветовото оформление на сградата, а вътрешната им повърхност остава със стандартния си цвят светлобежав;

 • Доставка и монтаж на PVC дограма /трикамерна/ по СЕП с поликарбонат вместо стъклопакет и окантване, включително и уплътняването с полиуретанова пяна;

 • Доставка и монтаж на поликарбонат трикамерен 10мм цвят „Кристал” по СЕП и окантване с алуминиеви профили праховобоядисани 15/15мм;

 • Доставка и монтаж на окантващи профили прахово боядисани, около панелите и дограмата;

 • Доставка и монтаж на метална двулицева двукрила врата с размери 2,20х2,20, включително каса, като едното крило да е оборудвано със секретна брава и механизъм за автоматично затваряне, а другото крило да се застопорява в основата;

 • Изготвяне на ПБЗ и ПБ;

 • Доставка и монтаж на врата секционна, тип гилотина, изолирана - за отвор (ВхШ) 4000х5600 мм, включително подвързване и изготвяне на екзекутивна документация, като вратата да има следните характеристики:

- Ел. двигател осигуряващ максимално висока скорост на движение, управляван от стационарен контролен панел и механизъм за ръчно /авариино/ отваряне на вратата;

- Проходна врата (ШхВ) 900х2000 мм, със секретна брава и автомат за самозатваряне;

- Механизъм против отваряне на голямата врата при отворена проходна врата и обезопасително устройство срещу падане;

- Устройство за допълнителна защита от срещане на препятствие;

- Прахово /двустранно/ покритие RAL 9002 /сиво-бял/, двустранно;

- Устойчивост на вятър - клас 3;При формирането на цената да се интегрира следното:

- Осигуряване на специализирана механизация, оборудване, инструменти и материали за монтажа на вратата;

- Направа на заземления и представяне на протоколи от лицензирана електролаборатория от извършените замери;

- Единични изпитания и въвеждане в експлоатация;

- Обучение на персонала за работа с вратите, представяне на ръководство за експлоатация и каталог на частите за вратите;
Забележка: Възложителят си запазва правото по време на изпълнението на предвидените по-горе работи да прави промени / да заменя един вид работа с друг/.
4. Специфични изисквания за изпълнение на задачата


 • Относно отпадъците генерирани на обекта:

- до 3 дни след подписване на договор за строителство, фирмата изпълнител е длъжна да представи договор между него и регламентирано сметище;

Дейностите по демонтажните работи ще се заплащат след:

- представяне на кантарни бележки от кантар на "Асарел - Медет" АД и от сметището, с което е сключен договор, като стойностите на тонажа трябва да съответстват (за строителни отпадъци);- представяне на кантарни бележки от кантар на "Асарел - Медет" АД (за рециклируеми отпадъци);

 • Изпълнителят да представи „План за безопасност и здраве“ и „Пожарна безопасност“, в 3 дневен срок след подписване на Договор за стоителство, като цената за изработването им да се интегрира в единичните цени. Проектите ще се съгласуват с р – л отдел „БЗР“ и при нужда ще бъдат коригирани от Изпълнителя.

  • В описаните СРР към Приложение 1, в единичните цени да се интегрира изпълнението на работи във височина над 4 метра, там където е необходимо.

  • За изпълнените работи по част Електро да се представят протоколи от Лицензирана лаборатория за замервания заземителен контур и контури фаза/нула, като разходите да се интегрират към цените за предвидените СРР по тeзи части.


4. Качествени /офертни/ изисквания към услугата

4.1. Ценова част:

 • Предложения за крайни единични “твърди“ цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия пероид на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като на например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро - разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение 1;

 • За всички допълнително възникнали видове работи, да се посочат елементи на ценообразуване/ ср. ч. ставка, допълнителни разходи върху труд и механизация, материали, доставно - складови разходи и печалба/ в Приложение 1 /ценоразписа за механизацията да се представи отделно от Приложение 1/;

 • За основните видове строителни материали е необходимо да се попълни Таблица-спесификация - Приложение №4;

 • Фирмен Ценоразпис за цени на строителна механизация и транспорт;

 • Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./ Начин за гарантиране на аванса;

 • Всички попълнени от кандидата приложения описани по - горе се представят на хартиен и електронен носител CD /DVD/ диск. Таблиците да са разработени в Excel по формулярите – образец на Възложителя.

4.2. Техническа част:

 • Офертен срок за изпълнение в календарни дни;

 • Гаранционен срок за извършената работа;

 • Да се посочи срок /в календарни дни/ за отпочване на работа след евентуално подписване на договора;

 • Да се посочи срок на валидност на офертата не по - малък от 90 дни;

 • Копие от Регистрация по БУЛСТАТ /ЕИК/;

 • Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и e-mail;

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

 • Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата;

 • Текстова информация за фирмата /презентация/ и автореференция;

 • Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата;

 • Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;

 • Референции /минимум 3бр/ и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.

 • Приложение2 – Проекто - договор /не се попълва, само се парафира и подпечатва/.

 • Фирмата оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №3;

4.3. Важни условия за участниците:

 • При непредставяне на който и да е от указаните в Документацията документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по - нататъшно участие в процедурата.

 • Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено само в един кръг на процедурата.

 • Всички описани документи по „Състезателната част” ведно със CD/DVD/ диска при подаване на офертата се поставят в отделен по - малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Състезателна част”, който плик се поставя заедно с другите документи към офертата в общ голям плик.

 • Всички документи описани в точка 4.1. се поставят в малък плик с надпис „Ценово предложение” – /на хартиен и електронен носител/ .

 • Всички документи описани в точка 4.2. се поставят в малък плик с надпис „Техническо предложение” /на хартиен носител/.

 • Двата малки запечатани плика се поставят в общ голям плик, оформен съгласно изискванията.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа

 • ПИПСМР;

 • Протоколи по Наредба №3;

 • При изпълнението на видовете работи да се влагат качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това.

 • Количествата на всички видове работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение двустранно между Възложител и Изпълнител с Подробни количествени сметки.

 • Остойностяването на изпълнените видове работи ще се извършва по приети твърди единични цени по Приложение 1, а за непредвидените /нови/ видове работи с анализи по приетите елементи на ценообразуване в Приложение 1, което ще бъде неразделна част от договора.

 • Междинното отчитане и разплащане на извършените работи, ще бъде за СМР изпълнени на 100% на база двустранно съставен и подписан Протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен Приемо - предавателен протокол, съставен и подписан от Възложител и Изпълнител.

 • Окончателното отчитане и приемане на извършените работи за Подобекта ще стане с Приемо - предавателен протокол утвърден от Изпълнителния Директор.

 • Подготовка и изготвяне на Екзекутиви за извършените работи.

 • Снимков материал.


6. Други условия

 • Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ – Приложение №5 към ТЗ.

 • Да се спазват общите условия за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел - Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният Изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

 • Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от други контролни органи.

 • На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител, условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

 • Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на Подобекта.

 • Освен на хартиен носител, офертните предложения да се представят и на електронен носител /CD или DVD диск/.

Офертата да се представи до 16.00 часа на 21.02.2013г. по един от следните начини:

1. В деловодството на Дружеството в непрозрачен запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел - Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище, с надпис ОФЕРТА за Обект: "Саниране фасадите на склад "Оборудване" и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.

2. По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

3. На e-mail: rshumanov@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителния Директор на „Асарел – Медет” АД, д-р инж. Л. Цоцорков;

Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.
Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг. На разговори за подобряване и доуточняване параметрите се кани само класиралия се на първо място Оферент.
Обръщаме внимание, че създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
За контакти: „Асарел – Медет” АД; тел: (0357) 60 210/ вътр: 399 – инж. Стоян Димитров

ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Количествено – стойностна сметка

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Проекто – договор

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3Декларация за оглед на площадката

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Таблица - спесификация на основните видове строителни материали.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“
ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Инв. контрол: Директор „ПТД”:

/инж. Ст. Димитров/ /инж. Ив. Чолаков/

Р - л отдел „Строителство“:

/инж. Ат. Тасмов/

Р - л отдел „Екология”:

/инж. М. Джиджинкова/

Р - л отдел „БЗР”:

/инж. Н. Узунов/

Експерт, логистика-Складово стопанство:/инж. Д. Ранчева/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница