Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържаниестраница3/4
Дата07.08.2018
Размер315 Kb.
1   2   3   4

Голямата депресия
У

1 уч. часИзвлича и интерпретира информация от различни по вид исторически източници.

Познава причините и последиците от световната икономическа криза (1929 – 1933).

Дава примери за мерки за „Новия курс“ в САЩ.
Учениците работят с:

– текстове от учебника;

– работните листове;

– исторически извори;

– изображения.

Самостоятелно извличане и интерпретиране на информация от различни по вид исторически източници – документи, фотоси, графики, исторически карти, по зададени опори.Устно и писмено изпитване

Самооценяване


19

II

Промени в обществото в периода между двете световни войни

НЗ

1 уч. час


Представя с помощта на ИКТ постижения на личности, организации и движения за граждански и социални права.

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

Извлича информация от различни източници за дейността на личности, организации и движения.

Търси и подбира информация по зададени показатели за исторически събития чрез ИКТ.


феминизъм, аматьор, семейно планиране

Представяне на новата обществена роля на масите след Първата световна война.

Даване на примери за организации и движения за граждански и социални права и за мир (Общество на народите).

Представяне на борбата на жените за превръщането им в пълноправни граждани.

Характеризиране на олимпийското движение като отражение на принципа на интернационализма.

Представяне с помощта на ИКТ на постижения на личности, организации и движения за разширяване на гражданските и социалните права в междувоенния период.


Устно

Писмено

19

II

Култура и пропаганда между двете световни войни

НЗ

1 уч. час


Описва функциите и основните характеристики на културата в СССР, Италия и Германия.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели в тоталитарните държави.

Извлича информация от писмени документи и изображения.

пропаганда

Описание на особеностите в развитието на културата и пропагандата между двете световни войни и ограничаване на свободата на творците.

Разглеждане на: съветската пропагандна култура;

– италианска фашистка култура; – националсоциалистическо пропагандно изкуство.

Извличане на информация от писмени документи, плакати и изображения и формулиране на изводи.Писмено

Самооценяване

Оценяване на самостоятелното учене

20

II

Масовата култура – феномен на ХХ век

НЗ1 уч. час

Свързва произведения на изкуството със съответните им направления: абстракционизъм, сюрреализъм, кубизъм.

Извлича информация от произведения на изобразителното изкуство за развитието на масовата култура.

Посочва новите тенденции в музиката, изобразителното изкуство и киното.

Дава примери за влияние на модерните художествени стилове върху българската литература, изкуство и архитектура.

атоналност, кубизъм, абстракционизъм, сюрреализъм

Характеризиране на масовата култура като феномен на ХХ век.

Описание на новата култура, наложена след Първата световна война и подчинена на печалбата.

Описание на превръщането на киното в световно изкуство.

Описание на новите тенденции в развитието на музиката и изобразителното изкуство. Извличане на информация от произведения на изобразителното изкуство за развитието на масовата култура.Устно

Писмено

20

II

Културните хоризонти през първата половина на ХХ век
У

1 уч. часСвързва произведения на изкуството със съответните им направления: абстракционизъм, сюрреализъм, кубизъм.

Посочва новите тенденции в литературата, музиката, изобразителното изкуство, архитектурата и киното.

Дава примери за влияние на модерните художествени стилове върху българската литература, изкуство и архитектура.

Познава значими представители на изкуството и културата през първата половина на ХХ век.
Работа с текст от учебника.

Самостоятелно извличане и интерпретиране на информация от различни по вид исторически източници – исторически документи, фотоси, художествени произведения. Съпоставяне на стилове в изобразителното изкуство и архитектурата.

Разпознаване на културни достижения от периода по зададени опори.

Извличане на информация с помощта на ИКТ.Устно

Самооценяване

Оценяване на самостоятелно учене

21

II

Какво знаете за... светът от Първата световна война до 1945 г.
ОП

1 уч. часПознава значими исторически събития от периода 1919 – 1945 г.

Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

Извлича информация от писмени документи, историческа карта и изображения.

Изпълняват се дадачи за обобщение и преговор.


Учениците работят с текст от учебника, работните листове и ел. вариант на учебника.

Подреждане в хронологична таблица на събития от края на XIX и началото на ХХ в., които правят Първата световна война неизбежна.

Извличане и интерпретация на информация от различни по вид исторически източници.

Създаване на кратък исторически текст по зададени опори.Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
21

II

Какво знаете за... светът от Първата световна война до 1945 г.
ОП

1 уч. часПознава значими исторически събития от периода 1919 – 1945 г.

Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.

Извлича информация от писмени документи, историческа карта и изображения.

Изпълняват се дадачи за обобщение и преговор.


Учениците работят с текст от учебника, работните листове и ел. вариант на учебника.

Извличане и интерпретация на информация от различни по вид исторически източници, вкл. и с помощта на ИКТ.

Провеждане на дискусия по зададена тема.

Изпълняване на задачи, свързани с основни тенденции в културното развитие и обществения живот през периода.Устно

Писмено


Оценяване на самостоятелното учене
22

III

Проверете какво знаете за… светът от Първата световна война до 1945 г. – контрол
К

1 уч. часИзпълняват се задачи за контрол и оценка на знания, умения и компетентности.
Писмено изпитване – тест

Писмено

22

III

Студената война

НЗ

1 уч. час


Описва процеса на противопоставяне между Изтока и Запада.

Познава основните проявления на Студената война.

Извлича информация от различни източници за развитието на българската държава.Студена война, желязна завеса, доктрина, разведряване, дисидент

Формулиране на причините за началото на Студената война.

Характеризиране на следвоенното възстановяване в Европа и началото на противоборството между Източния и Западния блок. Разглеждане на кризите, изправили света пред гореща война.

Описание на процесите на разведряване, започнали в началото на 60-те години.

Работа с исторически източници и изображения. Представяне на личности от епохата по зададени опори.Устно
23

III

Студената война – упражнение
У

1 уч. часИзвлича информация от различни източници за същността и процесите по време на Студената война.

Познава значими кризи, изправили света пред гореща война.

Проследява процесите на развадряване, започнали в началото на 60-те години.

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.
Формулиране на причините за противопоставянето на Изтока и Запада в периода на Студената война.

Работа с исторически източници – проследяване на основни събития от периода.

Разчитане и сравняване на информация от писмени исторически документи.

Самостоятелно търсене на информация за „горещите прояви“ на Студената война.

Решаване на задачи от работните листове и ел. вариант на учебника.


Устно

Самооценяване

Оценяване на самостоятелното учене

23

III

Международни организации

НЗ

1 уч. час


Характеризира Нюрнбергския процес като първи международен съд за престъпления срещу човечеството.

Познава основната роля, структура и дейност на новата световна организация – ООН и ролята ѝ за запазването на мира.

Описва основни функции на регионалните организации, създадени след Втората световна война като фактор за запазването на мира.

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.

Извлича и интерпретира информация от политическа карта, исторически източници и изображения.
Характеризиране на Нюрнбергския процес като първи международен съд за престъпления срещу човечеството.

Описание на основната роля, структура и дейност на новата световна организация – ООН и ролята ѝ за запазването на мира.

Описание на основни функции на регионалните организации, създадени след Втората световна война като фактор за запазването на мира.

Търсене и подбор на информация чрез ИКТ за представяне на личности от епохата.

Работа с различни по вид исторически източници.


Устно,

писмено


Оценяване на самостоятелното учене
24

III

Деколонизация

НЗ

1 уч. час


Обяснява процесите на деколонизация.

Обяснява предпоставките за деколонизацията.

Използва хронологични и пространствени ориентири за представяне на етапите на антиколониалното движение след Втората световна война.

Описва характера на Движението на необвързаните страните от Третия свят.

Извлича информация от писмени документи и изображения.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

деколонизация

Представяне и обобщаване на предпоставките и процесите на деколонизация на Азия и Африка.

Описание на етапите на антиколониалното движение след Втората световна война и създаването на нови независими държави.

Представяне на Движението на необвързаните страните от Третия свят и опитите му за налагане на самостоятелна роля.

Разчитане и интерпретиране на разнообразни исторически източници.

Създаване на кратък исторически текст по зададена тема.


Устно

Писмено

24

III

Държави с демократично управление

НЗ

1 уч. час


Описва процеса на възстановяване на демокрацията чрез примера на Франция и Италия.

Обяснява процесите по превръщането на демокрацията в по-силна и социална след Втората световна война.

Извлича и интерпретира информация от различни исторически източници и изображения.

плурализъм, денацификация, декартелизация, „източна политика“

Представяне на процеса по възстановяване на демокрацията чрез примера на Франция и Италия.

Обясняване на процесите по превръщането на демокрацията в по-силна и социална след Втората световна война.

Съпоставяне на следвоенното развитие на Франция, Великобритания и Германия по зададени следните показатели.

Самостоятелно извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници и изображения.

Представяне с помощта на ИКТ на избрани личности от епохата.


Устно

Самооценяване


25

III

Източният блок

НЗ

1 уч. час


Описва процеса на налагане на съветския модел на социализъм на страните от Източна Европа.

Обяснява опитите за реформиране на комунистическия модел чрез примера на Унгария, Полша и Чехословакия.

Извлича информация от изображения и исторически документи.

Създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.

народна демокрация“, Коминформбюро, „Пражка пролет“

Систематизиране на етапите при налагането на съветския политически модел в страните от Източна Европа.

Извеждане на общите и специфичните проблеми на социалистическите страни.

Формулиране на причините за противопоставянето на Полша, Унгария и Чехословакия на съветския модел на социализма. Представяне на опити за реформи в тези страни.

Коментар на понятието „социализъм с човешко лице“ и на смисъла, вложен в него от Дубчек. Сравнение на процеса по налагане на политическа хегемония на комунистическите партии в Източна Европа след 1945 г. със завземането на властта в Русия, Италия и Германия. Извеждане на общите характеристики на комунистическата и фашистките тоталитарни диктатури.Устно

Писмено

25

IV

Демократични и тоталитарни държави през втората половина на ХХ век
ПД

1 уч. часИзползва хронологични ориентири при описание на исторически събития и процеси.

Извлича информация от писмени документи и изображения.

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.Проектна групова и индивидуална работа – създаване на презентации, представящи политическите модели през втората половина на ХХ век.

Самостоятелно търсене на информация с помощта на ИКТ.

Работа с различни по вид исторически източници – фотоси, исторически документи, изображения.


Писмено

Оценяване на самостоятелното учене26

IV

Тест: Демократични и тоталитарни държави през втората половина на ХХ век
К

1 уч. часИзпълняват се задачи за контрол и оценка ва знанията и уменията.Писмено изпитване – тест
26

IV

Краят на тоталитарните режими в Източна Европа

НЗ

1 уч. час


Свързва идеи и действия на политически лидери на САЩ, Великобритания, Франция, СССР и България.

Описва ролята на „перестройката“ на Горбачов за промените в Източния блок.

Описва процесите по разпадане на СССР и революционните промени в Източна Европа.

Обяснява съдържанието на понятието „нежни революции“.

Посочва последици от промените в СССР и държавите в Източна Европа.

нежна революция“,

„гласност“,

„перестройка“Очертаване на икономическите и политическите проблеми на източноевропейските страни в началото на 80-те години и извеждане на причините за реформиране на системата.

Определяне на значението на т.нар. перестройка в СССР за развитието на Източния блок и преустройването на системата.

Формулиране на ролята на обществото за сваляне на комунистическите режими и последиците от това. Работа с исторически източници.


Устно

Самооценяване


27

IV

Изграждане на обединена Европа

НЗ

1 уч. час


Представя развитието на идеята за обединена Европа.

Познава права и задължения на гражданите на Европейския съюз.

Извлича информация от документи на различни международни организации.

Представя с помощта на ИКТ процесите на разширяване на ЕС и евроинтеграцията на България.

европейска интеграция

Обосноваване на европейското сближение като историческа необходимост.

Описание на началото на европейското обединение. Разглеждане на създаването на Европейския съюз и етапите на неговото разширяване.

Извличане на информация от документи на различни международни организации – ООН, НАТО, ЕС.

Представяне с помощта на ИКТ на процесите на разширяване на ЕС и евроинтеграцията на България.

Съставяне на схема на институциите на Европейския съюз и техните правомощия по зададени опори.


Устно

Оценяване на самостоятелното учене


27

IV

Икономически модели в Европа

НЗ

1 уч. час


Посочва действия за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в Източна и Западна Европа.

Описва икономическите модели в Източна и Западна Европа.

Извлича и интерпретира информация от исторически документи и изображения.

Представя личности и идеи, свързани с новите икономически модели.

пазарна икономика, монетаризъм, неолиберализъм

Представяне на новия икономически модел в Западна Европа. Оценяване на предимства и недостатъци.

Описание на системата на т.нар. социална държава и посочване на проблемите, които разрешава тя.

Формулиране на основните характеристики на т.нар. неолиберализъм и икономическата пилитика на Маргарет Тачър.

Обясняване на взаимното влияние между политическа система и икономически модел.Устно

Писмено

28

IV

Съединените щати като световна сила

НЗ

1 уч. час


Посочва действия за преодоляване на следвоенната обществена, политическа и икономическа криза в САЩ.

Описва и разбира новите глобални отгворности на САЩ след Втората световна войната.

Обяснява основните вътрешнополитичес-ки проблеми на САЩ през 50-те и 60-те години и тяхното решаване.

Дава примери за основните външнополитически предизвикателства пред САЩ.

Представя предимствата на САЩ, превърнали ги в победител в Студената война.

Каталог: Razpredelenia-Bulvest -> 9kl2018bv
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Програма за разширена и допълнителна подготовка по български език и литература в избираеми учебни часове
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
9kl2018bv -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание
Razpredelenia-Bulvest -> Утвърждавам! (име и фамилия, подпис, печат) примерно годишно разпределение на учебното съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница