Увод в микроикономикатаДата21.08.2017
Размер267.97 Kb.
#28435
ТипЗакон
Увод в микроикономиката

Предмет – поведението на отделните стопански субекти. На индивидуалните пазари на стоки, услуги и производствени фактори.

Методи:


 • Наблюдение

 • Регистрация

 • Статистическа обработка

 • Анализ

 • Синтез

 • Изработване на модели и хипотези

 • Експеримент

Инструменти:

 • Таблици

 • Графики

 • Функционални зависимости

Основни проблеми:

 • Потребител - потребление – полезност, ценност, оскъдност, цена, търсене

 • Производител – производство – цена, предлагане, алтеративни разходи, стоки и услуги

 • Съвършенна-несъвършена конкуренция – пазар, равновесие

 • Пазар на производствени фактори – пазар, търсене, предлагане, еластиччност, конкуренция

 • Равновесие на индивидуалните пазари- общо пазарно равновесие- търсене прадлагане, конкуренция граница и крива на производствените възможности

 • Богатство-бедност

Стопански субекти:

 • Домакинства

 • Фирми

 • Държавата

Връзки в стопанството

Роля на пазарния механизъм: • Закон и крива на търсенето

 • Закон и крива на предлагането

 • Пазарно равновесие

 • Функции на пазара

 • Пазарни дефекти

Потребителско поведение

 1. Предварителни условия на анализа

 • Потребителят е рационален

 • Предварително зададени и постоянни са цените и доходите на потребителя

 • Потребителят е склонен да похарчи целия си доход, заделен за покупката на дадена стока

 • Потребителят е информиран за качествата и цените на стоките

 • Формират се потребителски кошници

 • Консумират се аднакви по качество и количество единици от дадено благо

 1. Полезност на благата и потребителски избор

 • Дефиниция на полезността

  • Субективна категория

  • Оценка за получената на потребяване на дадено благо

  • През даден период от време и при равни други условия

 • Обща(Tu) - обща полезност която потребителя получава в консумацията на даден обем благо.

 • Средна(Au) – колко обща полезност на единица благо получаваме. Au=Tu/Q

 • Пределна полезност(Mu) – допълнителната полезност, която се получава при добавянето на всяка допълнителна единица от благото.

 • Делта Tu/делтаQ наастване на общата полезност/нарастване на количеството

Брой консумирани единизи Q

Обща полезност Tu

Средна полезност Tu/Q

Пределна полезност

0

0

-

-

1

20

2

20

2

38

19

18

3

54

18

16

4

68

17

14

5

80

16

12

6

84

14

4

7

84

12

0
8

80

10

-4Пределната полезност изразява и наклона на кривата на общата полезност във съответната точка или интервал.

Когато функицията на общата полезност е в максимум, пределната полезност е нулева(пределната поленост е първа производна на функцията на общата полезност по количеството)

Кривата на пределната полезност отива в четвърти квадрант при нейните отрицателни стойности.

Закон за намаляващата пределна полезност – колкото повече блага от един и същи вид и в равни количества се консумират, толкова по малка става полезността на всяка следваща добавена единица.

Равновесие на потребитела:


 • Претеглената пределна полезност се измерва като пределната полезност на съответно количество се раздели на цената на балгото MU1/P1

 • В своето потребителско поведение потребителят се стреми да получи максимална обща полезност от всички блага, които едновременно потребява през наблюдавания период.

 • Максимизиране на общата полезност се потстига когато на всички блага в кошницата се изравни претеглената пределна полезност

MU1/P1=MU2/P2=MU3/P3=MUn=Pn

MU1-n са пределните полезности на съответните количества от блага включени в потребителската кошница

P1-n са цените на благата от 1 до n

Закон на Госен – потребителят е в равновесие когато така разположи оскъдните си средства, че успее да изравни получената пределна полезност от последната единица доход, вложен в покупката на определен кръг от блага.

Фактори на равновесието на потребителя:


 • Оценките за полезността

 • Цените на стоките

 • Доходът на потребителя

Полезност – търсене

 • Пределна полезност – индивидуално търсене

Потребителски излишък – посочва какъв е размера на „печалбата“ която потребителят получава при формиране на равновесната покупка(Qe) от даденото благо. При формиралата се пазарна цена(Pe). Той зависи от индивидуалните оценки на потребителя за полезността на благото, цената му и дохода насочен към неговото потребление. Може да се изчисли като разлика между общата полезнст(TU) за съответното количество и разходът направен от потребителят за покупката(P*Q) Графичната илюстрация на потребителския излишък е с площта формирала се между кривата на индивидуалното търсене(под нея) и линията на цената(над нея)

Криви на безразличието, бюджетни линии и равновесие на потребителя • Криви на безразличието – всяка крива на безразличието е съвкупност от точки, при която съвкупност потребителя извлича еднаква обща полезност в едновременното потреблението на 2 блага. След като потребителя си е избрал 2 блага, той трябва да консумира и от двете т.е. не може да се приема нулева стойност.

 • Графична илюстрация

 • Обща полезност – за да запази общата полезност потребителя движейки се по една крива увеличава консумацията на едната стока като жертва определени обеми от другата стока. Вида на кривата на безразличието подсказва към кое от двете блага им по силни предпочитания потребителят. Това е благото разположено по тази ос на координатната система, към която кривите са относително по перпендикулярни.

 • Едновременна консумация

 • Две стоки

 • Не се пресичат – тъй като считаме потребителя за относително устойчив във вкусовете и предпочитанията си.

 • Отдалеченост от началото на координатната система те изразяват степента на задоволеност. Кокото по отдалечена е от началото на координатната система толкова по-голяма полезност изобразява

 • Карта на беразличието – в съвкупноста си кривите на безразличие образуват карта на безразличие. Това е менюто на потребителя.

 • Даден период от време

Пределна норма на заместване в потреблението на двете блага показва със колко заместваме в потреблението единица от жертвеното благо или ако се увеличи с единица едното благо, колко единици от другото се жертват

MRS=X/Y

Наклон на кривата на безразличиетоMRS=MUx/MUy

Бюджетна линия: • Графична илюстрация – на общия разход който прави потребителя, когато едновременно купува 2 стоки. Това което е характерно за нея е че тя се влияе от цените на двете стоки и от дохода на потребителя, който се е насочил към тяхното потребление.

 • Общ разход

 • Две стоки

 • Едновременна покупка

 • Постоянни цени и доход

 • Даден преиод от време

Наклона на бюджетната линия(S)

S=Px/Py


Нарича се пределна норма на трансформация на благата MRT= Px/Py Наклона показва възможността да се замени потреблението на едната стока с другата.

Движение на бюджетната линия: • При промяна на дохода заделен за потреблението на съответните стоки(но без промяна на цените) бюджетната линия се измества съответно на горе и на дястно над първоначалната, като остава успоредна, докатоп при намаляване и се измества надолу и наляво.

 • При промяна в цената на стоката по Ox – когато поскъпне една от стоките при постоянен доход и цена на дугата стока новата бюджетна линия ще се формира, придвижвайки се над първоначалната и отдалечавайки се от началото на координатната система. Завъртайки се под първоначалната и доближавайки началото на кооридантната система.

Равновесие – потребителят е в равновесие когато с бюджетната си линия допре възможно най-отдалечената крива на безразличието. В тази точка съвпадат наклоните на двете линии, което дава основание да се изведе равенството MUx/Px=MUy/Py

Крива доход-потребление – формира се като графична илюстраиция основана на всички точки, които са равновесни за дадения потребител при промяна в дохода му и при равни други условия.

Индивидуална и пазарна крива на търсенето – формира се отразявайки 2 ефекта те са на дохода и на заместването. Проявяват се като резултат от промяната в цената на дадената стока чиято индивидуална пазарна крива се наблюдава. Ефектът на заместването е резултат от нарастването на цената на стоката свиване на количеството, което се търси от нея и замесването и с друга относително по евтина стока. Той винаги е отрицателен.


 • Индивидуалната крива отразява ефекта на дохода и ефекта на заместването

 • Ефект на заместването – винаги отрицателен

Ефект на дохода – при нарастване цената на стоката реалния доход на потребителя се свива и това води до промяна в търсеното количество. Ако стоката е малоценна ефектът е положителен доколкото расте цената и и се увеличава количеството получено от нея. При нормалните и луксозни стоки ефектът на дохода е отрицателен – расте цената и свива се търсеното количество.

От двата ефекта по-силен е този на заместването. При определени малоценни стоки и ниски равнища на дохода доминира ефекта на дохода над този на заместването. Те се наричат стоки на Джифън

Пазарна крива на търсенето – формира се от сумирането на индивидуалните криви придадено равнище на страните се обединяват количествата.

Теория на производството

Производствена функция - Най-общо описание на взаимодействието между факторите на производство и произведеният продукт. Общ запис: • Q=f(K,L,n)

 • Q – обема произведена продукция, максимално възможен

 • К – използвания капиталов ресурс

 • L – използвания трудов процес

 • n – други фактори като: земя, суровини, възвръщаемост от мащаба, управленски ресурси и др. неидентифициари фактори.

Особености на производствената функция:

 • Тя е техническо описание на връзката разходи-производството

 • Целта е максимален обем продукция

 • Отразява само ефективните методи на производство (Х-неефективност)

 • Възможни са различни съчетания на двата(или повече) ресурса

 • В много дълъг период са възможни промени във всички фактори, в т.ч. и в технологииге

 • Обикновено производствената функция се разглежда като едно продуктова, но фирмите произвеждат широк кръг блага

 • Трудово интензивно и трудо спестяващо производство

 • Капиталово интензивно и капиталово спестяващо производство

Времеви периоди

 • Много кратък период – това е период в който всички фактори са фиксирани

 • Кратък – един фиксиран фактор

 • Дълъг – такъв период от време в който всички фактори могат да бъдат променени.

 • Много дълъг – променят се фундаменталните принципи в техническо и техноогическо отношение.

Характеристика на продукта:

 • Общ продукт –от даден фактор(TP) е общия обем продукция, който фирмата произвежда през определен период от време. Той характеризира нейната обща производителност

 • Среден продукт от дадения фактор – Apt=TP/F Това е продуктът, който създава единица използван фактор изразява средната продължителност на фирмата през даден период от време измерва се чрез отношението на общия продукт и единиците изполван фактор

 • Пределен продукт от фактора MPf – допълнителния продукт, който се създава при използването на всяка следваща единица фактор добавена в производството. Той илюстрира допълнителната или пределна производителност на фактора . Измерва се чрез отношението между нарастването на общият продукт и нарастването на фактора който го е породил – MPf=лTP/лF

Графичната илюстрация на общия продукт изразява действието на закона за намаляваща възвръщаемост, той се проявява от там откъдето графиката от вдлъбната става изпъкнала към остта Oy. При графичните илюстрации на средния и пределния продукт законът започва да действа от там откъдето те започват да намаляват. Когато функцията на общия продукт достигне масимум пределният продукт е 0, пределният продукт може да бъде отрицателен ако следващата единица фактор използвана в производството води до намаляване негиявт общ обем.

Производството в дългосрочен период: • Изоквантни линии – графични илюстрации на еднаквия обем продукция който се получава от използването на 2 производствени фактора - капитал и труд. По една изоквантна линия се създава еднакъв общ продукт при едновременното използване на труд и капитал .

Изоквантните линии са отрицателно наклонени защото производителят за да запази същият обем продукция ако увеличава единия фактор задължително намалява другия. Наклонът се нарича пределна норма на техническо заместване (MRTS) и показва каква е заменяемостта в производството между труда и капитала MRTS=MPl/MPk

Изоквантните линии в свойта съвкупноста формират карта на изоквантите тя е менюто за избор пред предриемача, който в дълъг период трябва да избере с колко капитал и труд да произвежда съответен обем продукция. Изоквантните линии не се пресичат доколкото се запазват основните технологични принципи и не може да се произведе един и същи обем продукция при неизменен брой единици от единия фактор и променящи се единици от другия. Колкото по отдалечена от началото на координатната система е една изоквантна линия толкова по-голям обем общ продукт изразяваИзокосно ограничение:

 • Еднаквите разходи които прави предприемача при наемане и използване на 2та фактора

 • Вида и наклона на линията на изокостната линия както и отдалечеността и от началото на координатната система, отразяват действието на 2 фактора:

  • Дохода насочен към инвестиране

  • Цените на използваните производствени фактори

 • Наклон – S=Pl/Pk Измерва се с отношението на цените на 2та производствени фактора. Наклона е отрицателен.

Условияа за равновесие на производителя – производителят е в равновесие, когато с линията си на изокосното ограничение успее да допре възможно най-отдалечената изоквантна крива. Така той произвежда максимален обем продукция съобразно възможностите, които има – размер на инвестицията и цени на производствените фактори. В точката на допирането наклоните на 2те линии съвпадат което дава основание равновесието да се изрази като MPl/MPk=Pl=Pk или MPl/Pl=MPk/Pk

 • Максимален обем продукция

 • В рамките на бюджета

 • Съобразно преобладаващите цени

Икономии от мащаба:

 • Икономия от мащаба – фирмата извлича икономии от мащаба когато темпът на увеличение на производствените и разходи(използвания труд и капитаов ресурс) е по-нисък от темпа с който нарастват произведените обеми продукция

 • Загуба от мащаба има когато темпът на нарастване на използваните ресурси е по-голям от темпът на нарастване на произведената с тях продукция

 • Неизменен ефект – наблядава се когато са еднакви темповете на нарастване на използваните ресурси и произведената ппродукция

Износване на капитала

 • Физическо – дължи се на физическата експлоатация или природните сили

 • Морално – настъпва когато се появят нови по производителни машини от същият тип.

 • Амортизационни норми – строго регламентирани

 • Линейна амортизация -

 • Намаляващ остатък и др.

Производствени разходи на фирмата в кратък период

 • Фиксирани разходи – FC – разходи които са относително постоянни за фирмата и не се променят с обема произвеждана продукция. Включват амортизациите, разходите за лихви, ренти и наеми и онази част от работните заплати, която не зависи от обема произведена продукция.

 • Променливи разходи – VC – изменят се в зависимост от промените в обемите произвеждана продукция. По структура включват разходи за суровини, материали, енергия и онази част от работните заплати, който пряко зависи от обема произвеждана продукция.

 • Общи разходи – TC=FC+VC

 • Пределни разходи – MC – допълнителните разходи които фирмата прави за производството на единица допълнителен продукт. Те се измерват като се съпостави нарастването на общите разходи към нарастването на обема продукция. Същият резултат се получава ако се вземе нарастването на променливите разходи към нарастването на продукцията.

MC=лTC/лQ=лVC/лQ

 • Средни разходи

  • Средни общи разходи – ATC(AC)=TC/Q Измерват колко е средният общ разход за всяка единица произведен продукт

  • Средни променливи разходи – AVC=VC/Q Показват колко е средния променлив разход на единица произведена продукция

  • Средни фиксирани разходи – AFC=FC/Q Измерват колко средно фиксирани разходи има на всяка единица произведен продукт

Графичната илюстрация на фиксираните разходи е права линия успоредна на оста Ох, по която се мерят количествата. Графиките на общите и на променливите разходи са нарастващи линии успоредни една на друга. При по малките значения на количествата те са изпъкнали към оста Оу след определено равнище на продукцията започва да действа законът за намаляващата възвращаемост и графиките стават вдлъбнати към оста Оу. Графичните илюстрации на средните променливи, средните общи и пределните разходи е U-образни криви, които имат тази форма под действието на закона за намаляващата възвращаемост. Когато задейства този закон, кривите от намаляващи стават нарастващи, първа в минимум изпада кривата на пределните разходи и тя пресича от долу нагоре във минимумите кривите на средните променливи и на средните общи разходи. Кривата на средните фиксирани разходи е постоянно намаляваща и при големите обеми продукция се доближава до абцисната ос.

В дълъг период фирмата избира с какъв мащаб да работи, всичките и разходи са променливи на различните мащаби съответстват и различни равнища на краткосроните средни разходи(SAC). Ако в минимумите на тези крактосрочни средни разходи се прекара допирателна тя обвива кривите SAC и формира дългосрочната крива на средните разходи(LAC) Формите на тази крива се определя от 3 участака – намаляващ, успореден на оста Ох и нарастващ. Когато дългосрочните средни разходи на фирмата са намаляващи тя се намира в състояние на иконмия от мащаба. Когато дългосрочните средни разходи нарастват фирмата извлича загуби от мащаба и трябва да спре производството. Участъкът в който кривата е успоредна на Ох изразява неизменна възвращаемост от мащаба.Приходи на фирмата

Приход е онова, което се получава при реализацията на продукта, той зависи от пазарната цена.

Общ приход – получава се като общия обем продукция реализирана на пазара се умножи по пазарните цени. TR=PxQ Целта на фирмата е да получи максимален общ приход от реализация.

Среден приход – получава се като общия се раздели на количеството реализирана продукция. AR=TR/Q

Пределен приход – добавката към общия приход при реализирането на единица допълнителен обем продукция. MR=лTR/лQ . Пределният приход може да се измери и чрез наклона на кривата на общият приход. Когато функцията на общият приход, достигне максимум, пределният приход е равен на 0.

Печалба на фирмата

Разходите, които фирмата прави могат да бъдат разглеждани като: • Експлиитни разходи – това са разходи, които фирмата прави към външни собственици на производствени фактори. За тях има оправдателен документ и могат да бъдат осчетоводени.

 • Имплицитни разходи – това са разходи, които фирмата трябва да направи към нейният собственик. Те включват възнаграждение за трудовите му услуги компенсация за неговите собственици като лихва наеми ренти и други. За тях няма оправдателен документ, но те са алтернативната цена за да остане предприемача в бизнеса. Закона ги компенсира чрез нормативно признатите разходи.

Експлицитните разходи са счетоводни.

Икономическите разходи включват експлицитните и имплицитните разходи на фирмата.

Печалбата на фирмата може да бъде разгледана в два аспекта:


 • Нормална печалба – това са имплицитните разходи. Те трябва да бъдат на равнище, което да подържа интереса на предприемача към бизнеса.

 • Икономическа печалба(наднормална, чиста) – печалбата, която предприемачът получава от реализацията когато общият приход, надвишава общите икономически разходи.

Стремежът на предприемача е да максимизира икономическата печалба. Това се полуава, когато положителната разлика между общия приход и общите разходи е максимална при изпълнението на това условие се постига и равенство между пределният приход и пределните разходи, поради което MC=MR се нарича пределно правило или универсално условие за получаване на максимална печалба. Предприемачът независимо при каква пазарна структура функционира трябва да предложи този обем продукция, който съответства на универсалното условие.

Пазарни структури и фирмено предлагане

Пазарната структура се фарактеризира с: • Специфична

 • Динамична система

 • От взаимоотношения между участниците на даден пазар

 • Цел – полуаване на максимална печалба

 • Фактическа среда на функциониране на фирмата

 • Пре даден период от време

Условия за съвършена конкуренция:

 • Голям брой продавачи и купувачи

 • Незначителен пазарен дял – нито един от продавачите и купувачите не може да повлияе на равновесната цена и количество

 • Хомогенни продукти – всики които участват на дадения пазар се конкурират за абсолютно идентичен продукт

 • Единична цена

 • Получатели на цената(price takers) – получават цената си от пазара и адаптират своето поведение

 • Напълно достъпна информация – информацята е свободна, безплата, достъпна и разбираема

 • Мобилни и достатъчни ресурси -

 • Свободно влизане и излизане от отрасъла – няма капиталов праг за започване на дейност и после лесно може да се излезе от отрасъла

 • Няма транспортни разходи –

Монопол – един производителн на даден продукт без близки заместители

Причини за поява на несъвършени конкуренти:Естествен монопол

 • Притежаване на права на собственост

 • Рлитежаване на уникана и високо ценена дарба

 • Икономии от мащаба

 • Пространствени ограничения пред пледлагенето

Институционален монопол – причини:

 • Продуктът/услугата се произвежда и предлага само от държавата или местната власт

 • Франчайз – даване права за извършване на определени дейности на дадени фирми

 • Съглашения и обединения на производителите от типа:

  • Картел - съглашение между 2 или повече фирми, които запазват производствена, търговска, финансова и юридическа независимост. Те се договарят за пазарите на които ще реализират продукта или си определят квоти за производството

  • синдикат (съглашение между 2 или повече фирми, които губят търговската си самостоятелност. Една от тези фирми или обща фирма създадена от тях извършва снабдяване със суровини и материали, и реализация на готовата продукция)

  • Тръст – обединение от фирми които губят самостоятелността си и функционират в рамките на един отрасъл

  • Концерн – обединение от фирми, които губят самостоятелността си, произвеждат допълващи се продукти в резултат, на което се получава един краен продукт

  • Конгломерати – обединение на фирми от не свързани по между си дейности

 • Притежаване на патент или лиценз

 • Митнически бариери

 • Диверсифициране на продукта и привличане на купувачи

Монопсон – наличието на един единствен купувач на даден продукт:

 • Чрез голям обем покупки

 • Индивидуални договори за покупка

 • Предпрочитания към точно определена качествена характеристика на продукта

Видове пазарни структури:

 • Съвършен конкурент – много производители и производители на един и същи продукт

 • Чист монопол – пълен(ако срещу него има много голям брой потребители) или нарушен(ограничен)(когато срещу единия производител има няколко купувачи)

 • Чист монопсон – пълен или нарушен(ограничен)

 • Двустранене(билатерален) монопол

Измерване степента на несъвършенство

 • Икономическа мощ – в стопанството, дял на водещите компании – финансови и нефинансови, БВП, капитала и т.н.

 • Пазарна мощ – в даден отрасъл, дял на водещите 5, 10 и т.н. фирми

 • Световни класификации

Фирмено предлагане при съвършена конкуренция

 • Търсенето на продукта на фирмата е съвършено еластично спрямо установилата се пазарна цена – илюстрира се с права, хоризонтална линия

 • Съвпадат средния и пределния приход от реализацията с цената

 • По кривата MC в участъка на точката на бягството S

 • Възходяща крива на пределните разходи

 • Индивидуална и пазарна крива – това е агрегирана крива на предлагането т.е. събираме при една и съща цена какви колическва биха предлагали различните фирми

 • Пазарната крива зависи от брой и среден размер на фирмите в отрасъла, равнище на цените на ресурсите, използваните технологии

Дългосрочна крива на предлагане

 • Няма икономическа печалба

 • Оптимизирано е производството

 • Оптимално е равнището на средните разходи AC

Монопол

 • Единствен производител

 • Много потребители

 • Може да определя цената или количеството

 • Спазва правилото MC=MR

 • Среща пазарната крива на търсене на продукта

 • И кривата на пределния приход MR е намаляваща

Олигопол

 • Определение

 • Стопанска значимост

 • Отражение върху конкуренцията

Ценова дискриминация

 • От първа степен – индивидуална цена за всеки потребител

 • От втора степен – различни цени за различни количества

 • От трета степен – при ефективно обособени пазари с различна ценова еластичност на търсенето

Ценова конкуренция

 • Промени в цените

 • Сговор между производителети/продавачи

 • Лидерство в цените

 • Ценообразуване на база средни разходи

Извънценова конкуренция

 • Реклама

 • Маркетинг

 • Научни изследвания

 • Стандартизация на продукта

 • След продажбен сервиз

 • Финансиране на потребителите

 • Получаване на лиценз или запазена марка

Монополистични конкуренти

 • Много на брой

 • Диференциран продукт

 • Обособен пазар

 • Нямат крива на предлагането

 • Роля за стопанството

Всички не съвършени конкуренти – монопол, олигополи, монополистични конкуренти нямат крива на предлагането, по скоро имат точка на предлагане доколкото всеки един от тях произвежда и продава точно определен обем продукция

Антимонополно законодателство

Срещу ограничаване на конкуренцията в дадени производства: • Запазване и засилване на конкуренцията

 • Недопускане на ценова и извън ценова дискриминация на потребителите

 • Съхраняване на определени зони за изява на дребния бизнес

 • Закон за защина на конкурецията

 • Дефиниция на монополно положение основана на

 • Създадени затруднения за стопанска дейност

 • Прилагане на неравноправни договорни отношения

 • Създаване на изкуствен недостиг на дадени стоки

Нелоялна конкуренция:

 • Увреждане на доброто име на конкурента

 • Реклама, приписваща несъществуващи качества на продукта и ефекти в потреблението

 • Заблуждаване на потребителя

 • Неправорно и едностранно прекратяване на договори

 • Разгласяване или изнасяне на търговска тайна

Пазар на произвоствените фактори

Сфера на разпределението – като част останалите 3 стопански сфери на производството, размяна на потребление • Доходи – богатство и персонален подход

 • Функционален подход – разглежда факторите

 • Персонален подход

 • Труд – човешки капитал

 • Капитал – материални и финансови активи

 • Земя – натурални ресурси

 • Първични и вторични фактори

Ценообразуване на пазара на производствени фактори

 • Равновесната цена зависи от:

  • Пределната производителност на фактора

  • Приход от предния физически продукт

  • MRP = MR*MPP

 • Стойност на пределния физически продукт

  • VMP = MPP*P(value of marginal product) • Приход от средния продукт

  • ARP-AR*APP

При графичната илюстрация на прихода от пределния и средния продукт в максимум изпада прихода от пределния продукт, след което започва да намалява пресичайки отгоре надолу прихода от средния продукт в неговия максимум. Спицифичната форма на прихода от средния и пределния продукт се дължи на действието на закона за намаляващата възвръщаемост. Когато той се задейства двата прихода започват да намаляват.

Цена на производствените фактори • Пределни фактори разходи MFC

 • Качествена характеристика на фактора

 • Мобилност на фактора

 • Период от време

 • Други фактори като:

  • Динамика и особености на производството

  • Техника и технология

  • Разполагаемост с ресурси

  • Организация и мениджмънт

  • Институционални бариери и стимули

  • Преобладаващата пазарна структура

Търсене на производствените фактори:

 • Извлечено/производно от търсенето на крайния продукт създаван с фактора

 • Индивидуалната крива на търсенето на един фактор се определя от кривата на прихода от пределния продукт в участъка и под кривата на прихода от средния продукт. Тя е намаяваща

 • Отрасловата крива се формира от сумирането на индивидуаните криви на факторното търсене

 • Ефект на заместването – при поскъпване на един фактор той бива заместен с друг по-евтин

 • Ефект на производството – поскъпването на един фактор свива производството на краен продукт, за който той се използва, което води до свиване на търсенето на този фактор

 • Взаимозависимо търсене – търсенето на един производствен фактор е свързано и с търсенето на други производствени фактори

 • Времеви период

Еластичност на факторното търсене – степента на реакция на търсенето на един производствен фактор, при промяна в неговата цена:

 • Формула Edf = лF(%)/лPf(%)

 • Видове еластичност

  • Не елестичносто, когато коефициента е между 0 и 1

  • Елестично когато е над 1

  • Едностранно еластично, когато коефициента е равен на 1

  • Безкрайно еластично, коефициента клони към безкрайност

  • Съвършено нееластично, когато коефициента е равен на 0

 • Фактори

  • Ценова еластичност на търсенето на крайния продукт - по еластично търсене на крайния продукт, по еластично търсене на съответния фактор

  • Дял на фактора във фирмените разоди – нееластично

  • Възможности за лесна и бърза субституция – свобода на субституцията – колкото по-лесно може да се замене един фактор с друг толкова по-еластично е неговото търсене

  • Времеви период – колкото по-дълъг е периода толкова по-еластично е търсенето

Предлагане на производствените фактори:

 • Оскъданост на факторите

 • Разполагаемост – колкото по разполагаем е един фактор толкова по-ниска е неговата цена

 • Изобретателска и иновационна дейност – разширява предлагането на производствения фактор

 • Институционални фактори -

 • Периоди от време

Еластичност на факторното предлагане – степанта на реакция на предлаганото количество от фактора отнесена към промяната във факторната цена. Тя зависи от:

 • Мобилност на фактора и съществуващи бариери

 • Паричните и непарични предимства за собственика

 • Данъчна сисстема

 • Оскъдност

 • Времеви период

Равновесие на факторните пазари

Във факторния доход има 2 компонента: • Трансферно възнаграждение – онази част от факторния доход, която компенсира обичайните характеристике на фактора

 • Чиста икономическа рента – онази част от факторното възнаграждение, която компенсира уникалните характеристика на фактора

Пазар на труда:

 • Специфика на търсенето и предлагането при съвършена конкуренция

MRP=VMP и MFC=Sl

 • Вид производство – техника и технология

 • Вид търсене на крайния продукт

 • Зависимост от други фактори

Фактори на предлагането:

 • Обичайните за всички фактори

 • Държавни синдикати

 • Работно свободно време

 • Условия на труд

 • Минимална заплата

 • Възрастови ограничения

Ефект на дохода – действа при високо равнище на работните заплати, когато работника свива предлагането на труд и увеличава свободното си време. Това завърта кривата на предлагането към оста Oy

Ефект на заместване – когато нараства работната заплата работника е склонен да заменя склонно време за работно време

Когато има продуктов монопол, който търси продукт, той може да си позволи спазвайки правилото MRP=MFC да наеме работници на които да заплаща заплата по-ниска от стойността на продукта, които те създават. Това се нарича монополистична експлоатация на труда.

Когато има монопсон на трудовия пазар – пределните факторни разходи(MFC) са по-големи от цената защото монопсона срещаотрасловото предлагане на труд. Той наема работници спазвайки правилото MFC=MRP, но им заплаща по-ниска работна заплата, която съответства на кривата на предлагането. Това става източник на монопсонна експлоатация на труда.

Пазар на капитала:


 • Възвръщаемост от капитала

  • Брутна – амортизации, нормална печалба, премия за риска

 • Чиста възвръщаемост

 • Норма на възвръщаемост

 • Функции на печалбата: информационна, стимулираща и регулираща

Лихвен процент. Лихва наричаме годишното плащане за използването на заемния капитал.

 • Дефиниция на лихва и процент

 • Нормален лихвен процент – текущия пазарен лихвен процент

 • Реалин лихвен процент – номиналния изчистен от инфрацията може да бъде отрицателен

r = i – п/1 + п

i – номинален лихвен процент п – норма на инфлация • Доходоност на падежа – yield

Текуща стойност – използва се за да може да вземем решение

 • Осъвременява очакван бъдещ поток от доходи

 • Финансови изчисления

 • Инвестиционни решения

Текуща стойност на еднократно бъдещо постъпление PV = Y/1 + I

PV – текуща стойност i – доходност до падежа Y – очакван доход

Текуща стойност на краен поток от постъпления – формула интернет

Текуща стойност на безкраен поток от постъпления PV = Y/i

Нетна текуща стойност – формула интернет

Пазар на земята • Поземлена рента – възнаграждението за ползването на дадена земя

 • Търсене на земя

  • Производен характер

  • Сезонен характер

  • Роля на меанизацията

  • Качества на фактора

 • Предлагане на земя

  • Ниска мобилност

  • Оскъдност

  • Ниска еластичност

  • Без много близки заместители

  • Невъзпроизводими качества

 • Квази рента – плащането на всеки ресурс с фиксирано предлагане. Равна е на TR – VC

Пазарни структури. Съвършена и несъвършена конкуренция. Пазар на производствените фактори.

Общо пазарно равновесие – цените са отразили промените в търсенето и предлагането. • На всички пазари търсенето е равно на предлагането

 • Няма основания за промяна в поведението на продавачите и купувачите т.е. те са максимизирали поведението си и са постигнали поставените си цели

Условия за постигане на равновесие

 • Всички потребители подбират такава комбинация от стоки, която е детерминирана от:

  • Субективната оценка за полезността

  • Бюджетните ограничения за крайни блага(доходи и цените)

 • Всички потребители предлагат определено количество производствени фактори съобразно:

  • Дадено ръвнище на цените им

  • Цените на крайните продукти

  • Доходите от тях

 • Всяка фирма максимизира печалбата си в кратък период при:

  • Зададени технологии

  • Търсене на крайните продукти

  • Предлагане на производствените фактори

  • В дългорсрочен период икономическата печалба е равна на 0

Търсените количества са равни на предлаганите количества при съответните цени на продуктовите и факторните пазари.

Основни характеристики на поведение на фирмите и домакинствата: • Конкурентното търсене и предлагане определят цените и количествата на единичните пазари

 • Пазарната крива на търсенето отразява динамиката на пределната полезност на благата

 • Пазарните криви на предлагането отразяват пределните разходи в производството на благата

 • Фирмите максимизират печалбата си като се ориентират по MC = MR и MFC = MRP

 • Пределната възвръщаемост от производствените фактори мотивира търсенето им

 • Производното търсене на производствени фактори е в комбинация с предлагането им домакинствата и определя пазарната цена

 • Цените на производствените фактори и равновесните им количества определят доходите на домакинствата

Равновесие в потреблението

 • Потребителят се стреми да максимизира полезността в рамките на бюджетното ограничение

Двама потребители, две блага

 • Равновесие се постига когато се изравят пределните норми на заместване на двете блага за двамата потребители

 • При скоти x и y и потребители 1 и 2

MRSxy1 = MRSxy2 = Px/Py или MUx = MUy = Px/Py

 • Разпределението на благата е ефективно, когато пределните норми на заместване между тях са еднакви за всички потребители

 • Така разределението удовлетворява всички потребители и лежи на договорната крива, то е ефективно само по кривата

Алокална ефективност

 • Установяване на разпределението на благата според която и да е точка от договорната крива

 • Потребителите избират предпочитана от тях комбинация и всички

 • Извличат максимална полезност

Равновесие в производството:

 • Условия

  • Използват се два фактора капитал К и тру

  • В производство на две блага X и Y

  • При минимални разходи

 • MRSx = MRSy = Pl/Pk

 • Производствените фактори се разпределят в точки, лежащи на договорната крива на произвоителите на X и Y

Производствена ефективност:

 • Състояние на най-добро използване на ресурсите в производството при максимално възможни обеми във всички отрасли

MC = P за двете стоки MCx/MCy = Px/Py = MRTxy

 • Икономиката е на границата на производствените възможности, която е и граница на продуктова трансфомация

Общо равновесие и оптимум на Парето:

 • Обединяване условията на ревновесие в потреблението и производството

MRSxy1 = MRSxy2 = MRTxy

 • Потребителите максимизират полезността

 • Производителите максимизират печалбата

 • Нито един производител или потребител не може да подобри положението си без някой друг да го влоши т.е. има оптимално

Оптимално разпределение на ресурсите

 • Пределната норма на заместване на благата е една и съща за всички потребители

 • Пределната норма на техническо заместване межд произвоствените фактори е една и съща за всички производители

 • Пределната норма на заместване между благата за потребителите е равна на пределната норма на продуктовата трансформация

Пазарна неефективност

 • Пазарни дефекти:

  • Функционални

   • Несъвършена конкуренция

   • Информационна асиметрия

   • Външни(странични) ефекти

   • Непредлагане на публични блага

   • Производство на вредни блага

   • Свръхпроизводство и кризи

   • Безработица

  • Социални

   • Неравенство в разпределението на доходите

   • Неравенство в богатството

   • Неравнопоставеност по отношение на здравеопазване и образование

Роля на държавата

 • Закони

 • Стабилизацияонна политика

 • Преразпределителна политика и социална полотика

Инструменти на държавата

 • Данъци правителствени разходи за:

  • Закупка на крайни стоки и услуги

  • Производство на публични блага

  • Трансферни плащания

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница