Виндферм Балчик 4 еоод пояснителни бележки 31 Март 2017 Пояснителни бележки



Дата28.10.2018
Размер172.5 Kb.


Виндферм Балчик 4 ЕООД
Пояснителни бележки

31 Март 2017


Пояснителни бележки


1)Статут и предмет на дейност 3

2) База за изготвяне на пояснителнит бележки 3

3)Счетоводна политика и промени през периода 3

4)Приходи 4

5)Използвани суровини, материали и консумативи 4

6)Разходи за външни услуги 4

7)Разходи за амортизации и обезценка 4

8)Други разходи 4

9)Финансови разходи 4

10)Имоти, машини, съоръжения и оборудване 4

11) Нематериални активи 5

12)Търговски и други вземания 5

13)Пари и парични еквиваленти 5

14)Капитал и резерви 5

15)Заеми 5

16)Търговски и други задължения 5

17)Данъци 6

18)Свързани лица 7

19)Условни задължения и права 8

20)Събития след датата на отчетния период 8




 1. Статут и предмет на дейност


Виндферм Балчик 4 ЕООД е дружество с ограничена отговорност, основано през 2008 г., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200093864. Седалището и адресът на управление на дружеството е в Република България – гр. София 1404, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 3, офис 10-11. Адресът за кореспонденция е в гр. София 1404, ул. Твърдишки проход № 23, ет. 3, офис 10-11. Електронният адрес за кореспонденция е office@atlasconsultingbg.com.

Предмет на дейността на Виндферм Балчик 4 ЕООД е: производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, включително проектирането, изграждането и експлоатацията на такива енергийни източници (особено на вятърни електроцентрали).

Управители на Дружеството към 31.03.2017 г. са Бернд Нойнер, Австрия и Мартин Рене Хернах, Австрия.

Прокуристи на Дружеството към 31.03.2017 г. са Гералд Бергер, Кристиян Шварц и Давид Хубер.

Прокуристите имат право да представляват Дружеството заедно с управител или заедно с друг прокурист.

КИ Келаг Интернешънъл ГмбХ е собственик на 100% от капитала на Дружеството.

Регистрираният основен капитал на дружеството е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лева.

Виндферм Балчик 4 ЕООД няма персонал.


 1. База за изготвяне на пояснителнит бележки


Тези пояснителни бележки към справки по образец, определен от заместник-председателя на КФН за период от три месеца до 31 март 2017 г. е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно МСФО и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г.и междинния съкратен финансов отчет към 31 декември 2016 г. изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Тези пояснителни бележки са изготвени в лева, което е и функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Тези пояснителни бележки към справки по образец, определен от заместник-председателя на КФН са съставени при спазване на принципа за действащо предприятие.

 1. Счетоводна политика и промени през периода


Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г. с изключение на прилагането на следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са задължителни за прилагане за първи път от финансовата година, започваща на 1 януари 2016 г. и които биха могли да имат ефект върху междинния финансов отчет на Дружеството:

 • Изменения в МСС 1 Представяне на Финансови Отчети. Приети от ЕС на 18 декември 2015 г.

 • Изменения в МСС 16 Имоти, Машини и Съоръжения. Приети от ЕС на 02 декември 2015 г.

 • Изменения в МСС 27 Консолидирани и Индивидуални Финансови Отчети. Приети от ЕС на 18 декември 2015 г.

 • Изменения в МСС 38 Нематериални Активи. Приети от ЕС на 02 декември 2015 г.

 • Изменения в МСФО 11 Съвместни предприятия. Приети от ЕС на 24 ноември 2015 г.

 • Изменения в МСС 16 Имоти, Машини и Съоръжения. Приети от ЕС на 23 ноември 2015 г.

 • Изменения в МСС 41 Земеделие. Приети от ЕС на 23 ноември 2015 г.

 • Годишни подобрения на МСФО 2012-2014. Приети от ЕС на 15 декември 2015 г.

Горепосочените изменения не налaгат промени в счетоводната политика и промени в оповестяванията.



 1. Приходи

















В хиляди лева
















31.03.2017 г.

31.03.2016 г.

























Продажба на електроненергия по преференциална цена




389

378



















389

378

Основният приход на Дружеството е от продажба на електроенергия, произведена от собствен ветрогенератор.
 1. Използвани суровини, материали и консумативи


Няма важни събития или промени в структурата на разходите за суровини, материали и консумативи, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Разходи за външни услуги


Няма важни събития или промени в структурата на разходите за външни услуги, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Разходи за амортизации и обезценка


Няма важни събития или промени в структурата на разходите за амортизации и обезценка, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Други разходи


Няма важни събития или промени в структурата на други разходи, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Финансови разходи


Няма важни събития или промени в структурата на финансовите разходи, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване


На база на направен анализ, ръководството не е идентифицирало индикации за обезценка.

Няма важни събития или промени в структурата на Имоти, машини, съоръжения и оборудване, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.


 1. Нематериални активи


На база на направен анализ, ръководството не е идентифицирало индикации за обезценка.

Няма важни събития или промени в структурата на нематериалните активи, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.


 1. Търговски и други вземания


Няма важни събития или промени в структурата на търговските и други вземания, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Пари и парични еквиваленти


Няма важни събития или промени в структурата на пари и парични еквиваленти, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Капитал и резерви





31.03.2017

31.03.2016




Брой дялове

Стойност в хил. лева

Платени

Брой дялове

Стойност в хил. лева

Платени

Издадени към 1 януари

50

5

5

50

5

5

Издадени към 31 декември – напълно изплатени

50

5

5

50

5

5

Резерви

-

2,059

2,059

-

2,059

2,059


 1. Заеми


Няма важни събития или промени в структурата на получените заеми, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Търговски и други задължения


Няма важни събития или промени в структурата на търговски и други вземания, които да налагат допълнително оповестяване в пояснителните бележки.
 1. Данъци


Признатите разходи за данък са базирани на най- добрата преценка от страна на ръководството за очакваната годишна ставка за корпоративен данък, приложена за финансовия резултат, реализиран през текущия междинен период към 31 март 2017 г. Използваната годишна ставка на корпоративния данък за 2017 г. е 10% е 10% (годишна ставка за дванадесетмесечния период, приключващ на 31 декември 2016 г., и за тримесечния период приключващ на 31 март 2017г. е била 10 %).

Съответните данъчни периоди на Дружеството могат да бъдат обект на проверка от Данъчните органи до изтичането на 5 години от края на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация, като могат да бъдат наложени допълнителни данъчни задължения или глоби съобразно интерпретирането на данъчното законодателство. На ръководството на Дружеството не са известни обстоятелства, които биха могли да доведат до възникване на допълнителни съществени задължения в тази област.



Приложимата данъчна ставка е 10%, определена със Закона за корпоративното подоходно облагане.
 1. Свързани лица




Идентифициране на свързани лица

Име на фирма

Вид на свързаност

Степен на свързаност

Виндферм Балчик 1 ЕООД

под общ контрол




Виндферм Балчик 2 ЕООД

под общ контрол




КИ Келаг Интернешънъл ГмбХ, Австрия

едноличен собственик на капитала

100%

Търговски сделки със свързани лица


Общата сума на сделките със свързани лица и дължимите салда за текущия и предходен отчетен период са представени както следва:







01.01-31.03

01.01-31.03

31.03

31.03







Продажби на свързани лица

Покупки от свързани лица

Суми, дължими от свързани лица

Суми, дължими на свързани лица







хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Продажби на / покупки от свързани лица
















Други свързани лица
















КИ Келаг Интернешънъл ГмбХ

2017

-

-

-

-

КИ Келаг Интернешънъл ГмбХ

2016

-

1

-

-






















2017

-

1

-

-







 

 

 

 




2016

-

1

-

-

Заеми от/към свързани лица







01.01-31.03

01.01-31.03

31.03

31.03







Начислени лихви по предоста- вени заеми

Начислени лихви по получени заеми

Суми, дължими от свързани лица

Суми, дължими на свързани лица







хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Заеми от / на свързани лица


































КИ Келаг Интернешънъл ГмбХ

2017

-

0

-

1,636

КИ Келаг Интернешънъл ГмбХ

31.12 2016

-

0

-

1,636




2017

-

0

-

1,636













 

 




31.12.2016

-

0

-

1,636


 1. Условни задължения и права


На база решение Ц-33/14 септември 2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от септември 2012 г. за производителите на електроенергия от възобновяеми източници е въведена временна цена достъп, която производителите на електроенергия следва да заплащат на съответните оператори на електропреносната мрежа. За Дружеството стойността на временната цена достъп е определена в размер на приблизително 10% от договорената изкупна цена.

През 2013 г. в резултат на заведена съдебна жалба от Дружеството, Върховният Административен Съд (ВАС) отменя решение Ц-33/14 септември 2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решения номерa 7526/2013 г. и 15298/2013 г.

През март 2014 г. ДКЕВР публикува решение Ц-6/13 март 2014 г., съгласно което е определен окончателния размер на цена достъп за производители на електрическа енергия, произведена от слънчева или вятърна енергия, която се изкупува по преференциални цени в размер на 2.45 лева за мегават час без ДДС. Считано от 01.08.2015 г. цената за достъп за производители на електрическа енергия, произведени от слънчева или вятърна енергия е 7.14 лв за мегаватчас. Считано от 01.07.2016 цената е 7.02 лв за мегаватчас.

През март 2014 г. с решение КМ-1/13 март 2014 г. ДКЕВР постановява компесаторни механизми за разликата между временната и окончателната цена достъп. В същото решение ДКЕВР постановява, че за Дружествата, за които има влезли в сила съдебни решения срещу решения Ц-33/14 септември 2012 г. към датата на влизане в сила на решение КМ-1/13 март 2014 г. съществува правна възможност да предявят искове срещу операторите на съответните мрежи съгласно действащото гражданско законодателство.

Дружеството е завело дело срещу оператора на електропреносната мрежа за възстановяване на надвнесените суми.

 1. Събития след датата на отчетния период


Няма други събития след датата на отчетния период, изискващи корекции или оповестяване във финансовия отчет, които са се случили за периода от отчетната дата до датата, когато този междинен съкратен финансов отчет е одобрен.



 1. Oсновни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година

Неблагоприятните законодателни промени от последните години оказват отрицателно въздействие върху финансовите показатели на дружеството, като влиянието на този фактор върху финансовите показатели е сравнително най-интензивно в края на годината – през последното тримесечие. Отчасти това се дължи на разликата при формирането на цената на продадената електрическа енергия, поставена в зависимост от нетното специфично производство, определено с Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

При отсъствието на основна промяна в правната рамка, дружеството допуска регулярното проявление на горепосочения фактор през последното тримесечие от годината, като евентуални флуктуации в ликвидността дружеството планира да компенсира чрез финансиране от едноличния собственик под формата на вътрешен заем, увеличение на капитала на дружеството или по друг начин.




Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница