Всемирен пощенски съюз правилник за писмовните праткистраница1/21
Дата15.09.2017
Размер3.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ВСЕМИРЕН ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ
Правилник за писмовните пратки

Заключителен протокол

Берн, 2013
Съдържание
Глава 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член


RL 101 Прилагане на свободата на транзита…………………………

RL 102 Неспазване на свободата на транзита………………………..


RL 103 Парична единица………………………………………………


RL 104 Пощенска сигурност…………………………………………..
Г л а в а 2

ЦЕНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗДУШНИ ЦЕНИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЦЕНИ
RL 105 Цени за заплащане………………………………………………

RL 106 Специални цени…………………………………………………

RL 107 Условия за прилагане на цените за заплащане………………

RL 108 Изчисление на допълнителните цени за въздушните пратки

RL 109 Равностойности……………………………………………….

RL 110 Служебни пощенски пратки, освободени от пощенски такси…………………..

RL 111 Освобождаване от пощенски такси на органи, занимаващи се с

военнопленници и интернирани граждани…………………………..

RL 112 Обозначаване на пратки, освободени от пощенски такси…………….

Г л а в а 3


ПОЩЕНСКИ МАРКИ. НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ
RL 113 Пощенски марки. Съобщаване за изданията и размяна между администрациите………………………………………………………..

RL 114 Заплащане на цените. Начини на заплащане…………………

RL 115 Характеристика на пощенските марки, знаци или отпечатъци за заплащане на цената………………………………………………..

RL 116 Предполагаемо използване на подправени пощенски марки,

знаци или отпечатъци за заплащане на цената……………………

RL 117 Поставяне на датно клеймо………………………………..


RL 118 Неплатени или недостатъчно платени пратки……………

RL 119 Заплащане на цената и клеймоване на пратките на борда на кораби


Г л а в а 4
КАТЕГОРИИ ПРАТКИ И НАЧИНИ НА ПРИЕМАНЕ
RL 120 Основни услуги………………………………………………

RL 121 Класификация на писмовни пратки на база на техния формат

RL 122 Особености по отношение на ограниченията за тегло

RL 123 Ограничения за размери……………………………………..

RL 124 Ограничения за размер и тегло за малки писма (Р) и големи писма (G)

RL 125 Условия за приемане на пратки. Изготвяне. Опаковане……

RL 126 Специални условия приложими към всяка категория пратки

RL 127 Обозначаване на предимството или начина на упътване……..

RL 128 Специални опаковки………………………………………….

RL 129 Пратки в плик с прозорче……………………………………..

RL 130 Стандартни пратки…………………………………………….

RL 131 Опасни стоки приемани по изключение

RL 132 Допустими радиоактивни материали, инфекциозни материали, литиеви клетки и литиеви батерии.

RL 133 Условия за приемане и обозначаване на пратки, съдържащи нетрайни проби от биологични материали ( човешки или животински)

RL 134 Условия за приемане и отличаване на пратки съдържащи инфекциозни материали…………………………………………….

RL 135 Условия за приемане и отличаване на пратки съдържащи радиоактивни материали………………………………………….

RL 136 Условия за приемане на писмовни пратки съдържащи литиеви клетки и батерии инсталирани в оборудване
Г л а в а 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
RL 137 Препоръчани пратки

RL 138 Пратки с обявена стойност


RL 139 Пратки с наложен платеж……………………………...


RL 140 Бързи пратки ……………………………………………….

RL 141 Известие за получаване ( обратна разписка )……………..

RL 142 Доставяне “лично” ...................................................

RL 143 Пратки освободени от цени и налози......................

RL 144 Услуга за международна търговска кореспонденция –отговор ( IBRS )

RL 145 Услуга за международна търговска кореспонденция-отговор на местно ниво

RL 146 Международни купони-отговор..............................

RL 147 Услуга за групиране “Consignment “ ......................


Г л а в а 6
ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ПИСМОВНИ ПРАТКИ. ОБРАБОТКА НА ПОГРЕШНО ПРИЕТИ ПРАТКИ. ПРЕПРАЩАНЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПРОИЗХОЖДЕНИЕТО. ОТТЕГЛЯНЕ. РЕКЛАМАЦИИ.
RL 148 Опасни материали, които са забранени за влагане в писмовни пратки

RL 149 Обработка на пратки, приети погрешно ................

RL 150 Препращане ..............................................................

RL 151 Пратки неподлежащи на доставяне Връщане в страната на местоподаването или на изпращача и срок за пазене

RL 152 Оттегляне. Промяна или поправка на адрес по искане на изпращача

RL 153 Оттегляне.Промяна или поправка на адрес. Пратки подадени в друга страна различна от тази, която приема заявлението

RL 154 Рекламации ..............................……………….........

RL 155 Рекламации отнасящи се за пратки подадени в друга странаГ л а в а 7
МИТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
RL 156 Пратки подлежащи на митнически контрол..... .

RL 157 Цена за представяне пред митницата...................

RL 158 Анулиране на митнически сборове и други налози......
Г л а в а 8
ОТГОВОРНОСТ НА ИЗБРАНИТЕ ОПЕРАТОРИ
RL 159 Прилагане на отговорността на избраните оператори

RL 160 Доставка на ограбена или повредена препоръчана пратка

или с обявена стойност..................................................

RL 161 Констатиране на отговорността на изпращача.... .

RL 162 Изплащане на обезщетение....................................

RL 163 Срок за изплащане на обезщетение ......................

RL 164 Служебно изплащане на обезщетение...................

RL 165 Определяне на отговорността между избраните оператори

RL 166 Начини за определяне отговорността на избраните оператори

RL 167 Възстановяване от въздушните превозвачи на платените обезщетения

RL 168 Възстановяване на обезщетението на плащащия избран оператор

RL 169 Разплащане на обезщетения между избраните оператори

RL 170 Разчитане на дължимите суми по обезщетения за писмовни пратки
Г л а в а 9
ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ, УПЪТВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕКСПЕДИЦИИ/ПРАТКИ
RL 171 Размяна на пратки ..................................................

RL 172 Предимство за обработка на пратки с предимство и на въздушни пратки

RL 173 Експедиции .............................................................

RL 174 Размяна на затворени експедиции ........................

RL 175 Размяна на пратки разделени по формати

RL 176 Транзит на открито ................................................

RL 177 Пътища и начини за изпращане на пратки с обявена стойност

RL 178 Изготвяне на експедиции ..........................

RL 179. Опис ...........................................................

RL 180 Изпращане на препоръчани пратки ......................

RL 181 Изпращане на пратки с обявена стойност ...........

RL 182 Изпращане на пощенски записи и на непрепоръчани пратки с наложен платеж

RL 183 Изпращане на “бързи” пратки ..............................

RL 184 Изпращане на пратки CCRI ..................................

RL 185 Изпращане на чували “М”.....................................

RL 186 Изпращане на пратки в голямо количество.............................

RL 187 Изпращане на пратки, предназначени за пряк достъп до вътрешната система

RL 188 Поставяне на етикети на експедициите ...............

RL 189 Използване на бар-кодове .....................................

RL 190 Проследяване – спецификации на пратка и на експедиция

RL 191 Упътване на експедиции .......................................

RL 192 Претоварване на въздушни експедиции и на земни експедиции, превозвани по въздушен път (S.A.L.)

RL 193 Изготвяне на пробни бюлетини ............................

RL 194 Предаване на експедиции ......................................

RL 195 Изготвяне и проверка на бордерата за предаване CN 37, CN 38 или CN 41

RL 196 Липса на бордеро за предаване CN 37, СN 38 или CN 41

RL 197 Проверка на експедициите ......................................

RL 198 Проверителни бюлетини .......................................

RL 199 Погрешно упътени пратки .................................

RL 200 Предприемане на мерки в случай на злополука

RL 201 Предприемане на мерки в случай на прекъсване на полет, на отклонение или на погрешно упътване на въздушни или земни експедиции, превозвани по въздушен път (S.A.L.)

RL 202 Предприемане на мерки в случай на временно прекратяване и възстановяване на услуги

RL 203 Връщане на празни съдове ....................................

RL 204 Експедиции разменяни с военни поделения .......Г л а в а 10

КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
RL 205 Цели относно качество на услугата ......................
Г л а в а 11

ТРАНЗИТНИ РАЗХОДИ И КРАЙНИ РАЗХОДИ
RL 206 Транзитни разходи и крайни разходи. Общи разпоредби
А. Транзитни разходи
RL 207 Прилагане на транзитни разходи ..........................

RL 208 Транзитни разходи .................................................

RL 209 Разстояния в километри ........................................

RL 210 Извънредни услуги. Разновиден превоз ..............

RL 211 Изчисление и разчитане на транзитни разходи за земни пратки в транзит на открито и погрешно изпратени пратки

RL 212 Транзитни разходи за отклонени или неправилно упътени експедиции

RL 213 Въздушни експедиции и S.A.L.в транзит по земен път

RL 214 Заплащане на транзитни разходи за празни чували върнати по земен път или по въздухB. Крайни разходи. Общи разпоредби
RL 215 Крайни разходи. Общи разпоредби

RL 216 Доброволно присъединяване на страните- членки от преходната система към целевата система

RL 217 Пряк достъп до вътрешната система ....................

RL 218 Допълнително възнаграждение за допълнителни услуги за препоръчани, пратки с обявена стойност и бързи пратки

RL 219 Измерване на изпълнението. Обявяване и потвърждаване.

RL 220 Изчисляване на възнагражденията за крайни разходи за страни като се прилага чл. 30.5 до 11 от Конвенцията

RL 221 Условия за обявяване на съответните разходи за изчисляване на ставките по крайните разходи.

RL 222 Възнаграждения за крайни разходи във връзка с качеството на услугата между избраните оператори на страни от целевата система

RL 223 Принципи за фиксиране на стандарти за качество на услугата и цели на качество на услугата свързани с разплащането по крайни разходи

RL 224 Възнаграждения по крайни разходи свързани с качеството на услугата приложими към пощенски потоци поща към, от и между избраните оператори на страните от преходната система................

RL 225 Механизъм за ревизиране на възнагражденията за крайни разходи

RL 226 Искане на специално възнаграждение за поща в голямо количество

RL 227 Затворени експедиции, разменяни с военни поделения
С. Операции по извадки
RL 228 Общи принципи отнасящи се до статистическите извадки и очакваният среден брой пратки за килограм

RL 229 Статистика за размените на поща между избраните оператори на страни от целевата система

RL 230 Статистика за размените на поща разделена по формати в преходната система

RL 231 Друг статистически метод при размяна на поща между избраните оператори на страни от целевата система..............

RL 232 Специална статистика за прилагане на механизма за ревизиране

D. Изготвяне, изпращане и одобрение на извлечения и на сметки, относно транзитни и крайни разходи
RL 233 Изготвяне, изпращане и одобряване на извлечения CN 53 и CN 54, CN 54bis и CN 54ter при размяна на поща между избраните оператори на страни от целевата система

RL 234 Изготвяне, изпращане и одобряване на извлечения CN 53 и CN 54 на механизма за ревизиране

RL 235 Изготвяне на извлечения за експедициите CN 55, CN 55bis и CN 56 и CN 56bis

RL 236 Изпращане и одобрение на извлеченията за експедициите CN 55, CN 55bis , CN 56 и CN 56bis

RL 237 Разчети за поща в голямо количество .

RL 238 Разчети за поща предназначена за пряк достъп до вътрешната система

RL 239 Изготвяне, изпращане и одобрение на сметки за транзитни и крайни разходи

RL 240 Специален адрес за изпращане на формулярите за транзитни разходи и

крайни разходи

RL 241 Одобрение на сметки за транзитни и крайни разходи

RL 242 Предварителни плащания на транзитни разходи и крайни такси.

RL 243 Плащане на дължими суми във Фонд за подобряване качеството на услугата в развиващите се страни


Г л а в а 12

РАЗХОДИ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

RL 244 Формула за изготвяне на базова цена и изчисляване на разходи за въздушен превоз на затворени експедиции

RL 245 Осчетоводяване на разходи за въздушен превоз

RL 246 Изготвяне на извлеченията за тежина CN 66 и CN 67

RL 247 Изготвяне на отделните сметки CN 51 и на общите сметки CN 52

RL 248 Изпращане и одобряване на извлечения CN 55, CN66 и CN 67,

на отделните сметки CN 51 и на общите сметки CN 52

RL 249 Изменения на стойността на разходите за транзит и за въздушен превоз

RL 250 Изплащане на разходите за въздушен превоз

RL 251 Разходи за въздушен превоз на отклонени или неправилно упътени

експедиции или съдове .

RL 252 Разходи за въздушен превоз за изгубена или унищожена пощаГ л а в а 13

УРЕЖДАНЕ НА СМЕТКИ. ЗАПЛАЩАНЕ
RL 253 Електронно изпращане на извлечения и сметки..

RL 254 Изготвяне и уреждане на сметки ..........................

RL 255 Уреждане на сметки чрез посредничеството на Международното бюро

RL 256 Изплащане на вземания, изразени в СПТ. Общи разпоредби

RL 257 Правила за плащане на сметки, чието уреждане не се извършва с посредничеството на Международното бюро.
Г л а в а 14

УСЛУГА МУП (МЕЖДУНАРОДНА УСКОРЕНА ПОЩА) ( EMS )
RL 258 Услуга Международна ускорена поща (ЕМS).....

RL 259 Експлоатация на услугата МУП (EMS)................


Г л а в а 15

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА. ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ
RL 260 Хибридна поща ....................................................

RL 261 Факсимилни услуги ...............................................

RL 262 Далекопечатъщи услуги ........................................

RL 263 Електронен пощенски знак за сертификация

RL 264 Пощенска препоръчана електронна поща

RL 265 Електронна пощенска кутия

RL 266 Правила за плащане на далекосъобщителните връзки

RL 267 Специални условия по отношение на далекосъобщителните връзки

RL 268 Правила за плащане на далекосъобщителни връзки
ГЛАВА 16

Услуга за цялостна логистика

RL 269 Услуга за цялостна логистикаГ л а в а 17

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ
RL 270 Сведения предоставяни от избраните оператори....

RL 271 Публикации на Международното бюро................

RL 272 Срок за съхранение на документите .............................

RL 273 Формуляри ..............................................................

RL 274 Формуляри за ползване от клиентите ..................

RL 275 Приложение на стандарти .....................................

RL 276 Въпроси по околната среда ...................................

Г л а в а 18

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
RL 277 Влизане в сила и срок на действие на Правилника за писмовните пратки
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ
Член

RL I Специални такси

RL II Печатни произведения. Максимално тегло....

RL III Специални разпоредби, приложими към всяка категория пратки

RL IV Стандартни пратки ..........................................

RL V Опасни стоки приемани по изключение

RL VI Допустими радиоактивни материали, инфекциозни материали, литиеви клетки и литиеви батерии

RL VII Условия за прилагане на цените зазаплащане

RL VIII Обозначаване на пратки, освободени от пощенски такси

RL IX Препоръчани чували “М”................................

RL X Максимални граници за пратките с обявена стойност

RLХІ Пратки с обявена стойност ….........................

RL XIІ Заплащане на услугата IBRS .........................

RL XIII Обработка на погрешно приети пратки ........

RL XIV Препращане

RL XV Обработка на рекламации .................................

RL XVI Пратки, подлежащи на митнически контрол.

RL XVII Доставка на ограбени или повредени препоръчани пратки или пратки с обявена стойност

RL XVIII Процедури за определяне отговорността на избраните оператори

RL XIX Чували ..............................................................

RL XX Поставяне на етикети на експедициите

RL XXI Упътване на експедиции .................................

RL XXII Специални транзитни разходи .......................

RL XXIII Разчети за поща в брой ...................................

RL XXIV Изпращане и одобрение на извлеченията CN 55, CN 66, и CN 67 на отделните сметки CN 51 и на общите сметки CN 52

RL XXV Международни купони отговор издадени преди 1 януари 2001 г.

RL XXVI Изплащане на задължения, произтичащи от уреждане на сметки, извършвано чрез окончателната разчетна сметка за международни купони отговор, доставени преди 1 януари 2002 г.

RL XXVII Изплащане на задължения, произтичащи от уреждане на сметки, извършвано чрез компенсационната система на Международното бюро в сила преди 1януари 2001г .

RL XX VIII Формуляри

СПИСЪК НА ФОРМУЛЯРИТЕ

No Наименование или вид на формуляра Справка

Член: RL

CN 01

Международен купон-отговор

146.5

CN 02 bis

Специално извлечение. Купони-отговор

XХV.4

CN 03

Отделно извлечение. Обменени купони- отговор

146.9

CN 03 bis

Обобщаващо извлечение. Купони- отговор

XХV.6

CN 04

Етикет “R” за препоръчани пратки

137.5.2

CN 05bis

Етикет за пратки с удостоверено доставяне

140.3.2

CN 06

Етикет “V” за пратки с обявена стойност

138.6.1

CN 07

Известие за получаване/ за доставяне/ за изплащане/ за вписване

141.2.2

CN 08

Рекламация

154.2.1

CN 08

Квитанция

154.2.8

CN 09

Извлечение за изпратени пратки CCRI

144.5.1

CN 10

Обобщаващо извлечение пратки CCRI

144.5.1

CN 11

Записка за заплащане на цена

143.4.2

CN 12

Отделна месечна сметка. Митнически

разходи и др.143.6.1

CN 13

Акт. Информация в случай на конфискация на пощенска пратка

149.5

CN 14

Сборен плик. Препращане на писмовни пратки

150.8.1

CN 15

Етикет “Обратно” / “Retour ”

151.8.2

CN 16

Опис. Пратки с обявена стойност Dispatch list.vd

181.1

CN 17

Молба / Заявление / за:

  • оттегляне

  • промяна или поправка на адрес

  • анулиране или промяна на сумата за наложен платеж

152.3.1

CN 18

Декларация за неполучена /или получена / пощенска пратка

154.2.6

CN 19

Отделна сметка. Разходи за услугата CCRI


144.5.3.2

CN 20

Извлечение. Разходи за услугата CCRI

144.5.4.1

CN 21

Известие. Препращане на формуляр CN 08


154.3.6

CN 22

Митническа декларация

156.1

CN 23

Митническа декларация

156.2

CN 24

Акт / нередности, относно писмовни пратки с обявена стойност или пощенски колети /

160.1

CN 25

Етикети за връзки

176.7.1

CN 26

Етикети за връзки

176.7.2

CN 27

Таблица. Пътища и начини за изпращане на пратки с обявена стойност

177.1

CN 29

Етикет “Наложен платеж”

/“Remboursement”/139.4.1

CN 29 bis

Етикет за пратки с наложен платеж

139.4.1

CN 29 ter

Купон за пратки с наложен платеж

139.4.3

CN 31

Опис. Размяна на експедиции

179.1

CN 32

Опис. Експедиции с поща в голямо количество

186

CN 33

Специален списък/опис. Препоръчани пратки

180

CN 34

Етикети за съдове за експедиции по земен път

188.2

CN 35

Етикети за съдове за експедиции по въздушен път

188.2

CN 36

Етикети за съдове за експедиции S.A.L.

188.3

CN 37

Бордеро за предаване. Експедиции по земен път

194.1.1

CN 38

Бордеро за предаване. Въздушни експедиции

194.2.1

CN 41

Бордеро за предаване. Земни експедиции превозвани по въздушен път / S.A.L./

194.2.1

CN 42

Етикет “Пряко претоварване”

“Transbordement direct”192.1

CN 43

Проверителен бюлетин. Размяна на експедиции

198.1

CN 44

Пробен бюлетин

193.1

CN 45

Плик за изпращане на бордера CN 38,

CN 41 и CN 47194.2.4

CN 46

Заместващо бордеро за предаване

196.3

CN 47

Бордеро за предаване. Експедиции с празни чували

203.4

CN 48

Сметка. Дължими суми за обезщетения

170.1

CN 51

Отделна сметка. Транзитни разходи

170.4

CN 52

Обща сметка

170.4

CN 53

Извлечение от наблюдение (извадки)

233.1.1

CN 54

Обобщаващо извлечение за пратките

233.1.2

CN 54 bis

Годишно обобщаващо извлечение

233.2.1

CN 54ter

Годишно обобщаващо извлечение за размяна на пощи поща разделена по формати

233.2.2

CN 55

Извлечение от експедиции

235.1

CN55bis

Извлечение на поща по формати

235.1

CN 56

Обобщаващо извлечение от експедиции

235.2

CN56bis

Обобщено извлечение по формати

235.2

CN 57

Сметка. Получена поща в брой

237.2.1

CN 58

Обобщаващо извлечение. Сметка за крайни разходи за поща в брой

237.2.3

CN 61

Отделна сметка. Крайни разходи

239.2.3

CN 62

Отделна сметка. Транзитни разходи

239.2.1

CN 62bis

Отделна сметка. Допълнителни разходи транзит

Морски транспорт207.2.2

CN 63

Извлечение. Транзитни разходи

241.2

CN 64

Извлечение. Крайни разходи

241.2

CN 64 bis

Отделно извлечение. Фонд “Качество на услугата”

243.1

CN 64 ter

Отделно извлечение.Фонд Кач. Услуга

243.4

CN 65

Бордеро. Тежина на пратки с предимство/

въздушни на открито211.3

CN 66

Извлечение за тегла. Въздушни експедиции и

S.A.L.


246.1

CN 67

Извлечение за тежина. Пратки с предимство/ въздушни на открито

246.2

CN 68

Общ списък на въздушните пощенски услуги

271.2.11


ПРАВИЛНИК ЗА ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ
Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, параграф 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, подписан във Виeна на 10 юли 1964 г., изготви следните мерки за осигуряване изпълнението на общите правила, прилагани към международната пощенска служба и разпоредби, отнасящи се до писмовните пратки.
Глава 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RL 101

Прилагане на свободата на транзита
1. Страните членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експедиции, които са им предадени от другите страни- членки.
Член RL 102

Неспазване на свободата на транзита
1. За прекратяването на пощенската служба със страна- членка, която не спазва свободата на транзита, трябва предварително да се съобщи на заинтересованите страни- членки и избрани оператори чрез електронна поща или всяко друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница