За възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, Ал. 3, т. 2 От закона за обществените поръчки, с предметстраница1/7
Дата25.07.2016
Размер1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:

Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на Единна Технологична Информационна Система (ЕТИС) с прилежащите към нея хардуер, софтуер, модули и интерфейси, включително и обучение”София, 2016 г.

Пълно описание на предмета на поръчката. Обем и количество.
1. Предмет на поръчката: „Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на Единна Технологична Информационна Система (ЕТИС) с прилежащите към нея хардуер, софтуер, модули и интерфейси, включително и обучение”
2. Място на изпълнение
Място на изпълнение на поръчката - ТР „София Изток”, бул. „Цариградско шосе” № 28 Б
3. Срок за изпълнение
Срокът за проектиране, доставка и въведеждане в експлоатация, включително и обучението се посочва от участника, в календарни дни. Посочва се цялостен срок за изпълнение предмета на поръчката, независимо от броя и вида на продуктите и дейностите, включени в поръчката. Участникът следва да представи примерен график за проектирането, доставката и въвеждането в експлоатация на модернизираната единна технологична информационна система, включително и за обучението. В срок от 5 (пет) работни дни след подписване на договора, Изпълнителя съгласува Графика с Възложителя или упълномощени от него лица.
4. Гаранционен срок
Гаранционният срок на изградената модернизирана единна технологична информационна система е по предложение на участниците, в месеци. Посочва се общ срок, независимо от броя и вида на продуктите, включени в поръчката. Гаранционният срок не може да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на двустранен Протокол за окончателно приемане изпълнението на поръчката.
5. Прогнозна стойност
Общата прогнозна стойност на поръчката е 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС.
6. Начин и срок на плащане
Възложителят ще заплаща стойността на извършената услуга в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписването на двустранен Протокол за окончателно приемане изпълнението на поръчката, представяне на фактура и документите посочени в проекта на договор. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му.
7. Гаранции
7.1. Гаранция за участие в процедурата:
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без ДДС.

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена в касата на „Топлофикация София” ЕАД - гр. София, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 1, ст. 105 или по сметката на „Топлофикация София” ЕАД:

„Общинска банка” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по приложения в настоящата документация образец.

Банкова гаранция трябва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата.7.2 Гаранция за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС и се представя преди сключването му в една от следните форми:

- Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след предложения гаранционен срок от учасника.

- Или като парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя:
Условията за редуциране и възстановяване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция задължително се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.


8. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в откритата процедура.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

на

Обществена поръчка с предмет:

Проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на Единна Технологична Информационна Система (ЕТИС) с прилежащите към нея хардуер, софтуер, модули и интерфейси, включително и обучение”
 1. Използвани съкращения

ЕТИС – Единна Технологична Информационна Система

ОРИОН – сървърно помещение на ЕТИС

АСУ – Автоматизирана Система за Управление

РТ – Ремонтно Технически отдел

БУ – Бойлерна Уредба

НБУ – Нова Бойлерна Уредба

ПП – Питателна Помпа

РПП – Резервна Питателна Помпа

ВПИ – ВодоПодготвителна Инсталация

ТКЗ – Технологична Командна Зала (ТКЗ = ТЩ)

ТЗ – Технологична Зала;

ТЩ – Топлинен Щит (ТЩ = ТКЗ)

КЗ ел. цех – командна зала ел. цех (ЦЩУ)

ДИС – Дежурен Инженер на Смяна

ЕК – Енергиен Котел

ВВК или ВК – (Върхов) Водогреен Котел

МПС – Мрежова Помпена Станция


 1. Съществуващо положение

Съществуващата ЕТИС е в експлоатация повече от 20 години, като през това време са извършвани множество изменения в нейната структура и са добавяни непрекъснато нови връзки и данни от изграждащите се системи за управление. В сегашното си състояние ЕТИС се състои от 5 броя OPC сървъра и 8 броя клиентски станции със софтуер Comicon OS2 с OPC клиенти.


 1. Концепция ЕТИС

Да се проектира, достави и въведе в експлоатация Единна Технологична Информационна Система (ЕТИС) с прилежащите към нея хардуер, софтуер + лицензи, модули и интерфейси и да изпълнява минимум следните функции:

 • да събира необходимите технологични данни (аналогови стойности, дискретни стойности, статуси и състояния) от наличните АСУ описани в Приложение 1 – Списък на съществуващи АСУ;

 • да притежава хардуер, модули, терминални сървъри, интерфейси, драйвери и софтуер+ лицензи посредством които да извършва четене на данните от наличните АСУ. Един от начините за достъп до данни на различните АСУ е показан в колонката „Възможен достъп до данните” от Приложение 1 – Списък на съществуващи АСУ;

 • да архивира (съхранява) получените технологични данни в историческа база данни като създава информационни масиви през различни времеви интервали – бързи (5 до 30 секундни) моментни стойности, 5 (или 6) минутни средни стойности, 1 часови средни стойности, 24 часови средни стойности;

 • да визуализира технологичните данни на клиентските станции посредством мнемосхеми в реално време;

 • да визуализира трендове на технологични данни за произволен период от време (включително и в реално време) на клиентските станции и да съдържа потребителски инструменти за настройка на визуализацията;

 • да се визуализират съобщения и аларми със съответното време на възникване на събитията на клиентските станции, да притежава инструмент за конфигурирането им;

 • да генерира предварително конфигурирани и форматирани отчети за различни периоди (24 часови, месечни и др.) на клиентските станции;

 • да генерира потребителски дефинирани отчети за различни технологични параметри и различни периоди на клиентските станции;

 • да събира, обработва и подава данни (по изисквания, протокол и начин определн от „ЕСО” ЕАД) като осъществява непрекъсната връзка с „ЕСО” ЕАД по протокол IEC 60870-5-104;

 • да има възможност да се свързва към източници на данни като PLC, DCS, SCADA на други производители;

 • старата ЕТИС да остане в експлоатация до пълното въвеждане в работа на новата;
 1. Изисквания към хардуера за новата ЕТИС

  1. Сървър(и) ЕТИС

Да се достави, инсталира и въведе в експлоатация сървърна конфигурация (един или повече) за ЕТИС със следните минимални изисквания:

 • монтаж в 19” rack (в помещението където ще се монтират има наличен 19” rack);

 • x64 съвместим хардуер;

 • 2 броя захранващи блока, с възможност за подмяна без прекъсване работата на сървъра;

 • най-малко 4 броя твърди дискове в RAID масив с възможност за подмяна на диск без прекъсване на работата и автоматична синхронизация след това;

 • да поддържа 8 броя слота (drive bay) за твърди дискове (SAS, SATA, SSD);

 • RAID конфигурация позволяваща запзване функционирането на системата и целостта на всички данни при повреда на един твърд диск;

 • да поддържа RAID 0, 1, 5 и 10;

 • използваните твърди дискове да са с капацитет поне 1TB, 10000 об/мин, SAS;

 • оперативна памет 16 GB, 1600 MT/s и поне 4 свободни слота за памет;

 • възможност за разширение на паметта до 64GB;

 • процесор 6 ядрен, с честота 2 GHz;

 • слотове за разширение: 1 бр PCIe 3.0 и 1 бр. PCIe 2.0;

 • видео поне 16 MB, резолюция минимум 1024х768;

 • DVD-RW;

 • 4 порта USB 2.0;

 • да има възможност за дистанционен контрол (на захранване, основни функции, драйвери, рестарт и др.) при неработеща операционна система;

 • интегриран Ethernet интерфейс 10/100/1000 – 2 порта;

 • захранващо напрежение 230VAC, 50Hz;

 • хардуерната конфигурация да е предназначена и проверена от производителя за работа с избраната версия на операционната система;

 • гаранция на сървърния хардуер 5 години;
   1. KVM Switch

Да се достави, инсталира и въведе в експлоатация KVM switch за обслужване на сървърите и домейн контролерите със следните минимални изисквания:

 • монтаж в 19” rack (в помещението където ще се монтират има наличен 19” rack);

 • портове 8 броя;

 • комплект с клавиатура, мишка и монитор;

 • комплект с кабели.
  1. Клиентски станции

Да се доставят, инсталират и въведат в експлоатация 10 броя клиентски станции за ЕТИС със следните минимални изисквания:

 • x64 съвместим хардуер;

 • процесор 4 ядрен, с честота 2.5 GHz;

 • твърд диск с капацитет 1000 GB;

 • оперативна памет 8 GB, DDR3;

 • слотове за разширение 1 бр. PCIe 2.0 и 1 бр. PCIe 3.0;

 • видео 512 MB, резолюция 1920х1080, 32 bit color;

 • DVD-RW, x8;

 • 4 порта USB 2.0;

 • интегриран Ethernet интерфейс 10/100/1000 – 1 порт;

 • клавиатура и оптична мишка със скрол бутон;

 • LED монитор 24”, резолюция най-малко 1920х1080 пиксела;

 • захранващо напрежение 230VAC, 50Hz;

 • хардуерната конфигурация да е предназначена и проверена от производителя за работа с избраната версия на операционната система;
  1. Непрекъсваемо токозахранващо устройство

Да се достави, инсталира и въведе в експлоатация 1 брой непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) за захранване на сървърната част на ЕТИС и домейн контролерите със следните минимални изисквания:

 • напрежение на изхода на инвертора 230 VAC, 50 Hz, синусоидално;

 • захранващо напрежение на инвертора 230 VAC, 50 Hz;

 • ефективна мощност на изхода 5 KW (киловат);

 • минимално време за работа от батерия 30 мин при 3 KW товар.
 1. Изисквания към софтуера за ЕТИС

 • да се състои от сървърна и клиентска част;

 • всички настройки на системата (инсталиране/деинсталиране на софтуер, конфигуриране на всички функции, мрежови настройки и интерфейси, пълен достъп до настройки на сървъра/ите и т.н.) да са възможни само от администраторски акаунт;

 • системата да има възможности за разработка на допълнителни VBA приложения; WEB приложения; автоматични таблични отчети;

 • софтуерът да е предназначен за стандартна x64 хардуерна платформа;

 • софтуерът да е съвместим с операционни системи Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows Server 2008 R2 standard с последни обновявания и SP (Service Pack) или по-нови версии на операционните системи;

 • Системата трябва да има интерфейси за връзка с бази данни, като минимум с MS SQL и файлове

 • ако софтуера изисква работа с офис продукт, то трябва да е съвместим с Microsoft Office 2010 x64 продукт;

 • лицензните пакети на операционната система, сървърната и клиентската част и приложния софтуер да са с възможност за преместване на съвместима хардуерна платформа при излизане от строя (повреда) на хардуера върху който са инсталирани;

 • да поддържа Microsoft Excel Data Exchange;

 • Системата трябва да поддържа двупосочна интеграция с MS Excel (импорт и експорт на данни), възможност за ръчно въвеждане на данни през MS EXCEL;

 • да поддържа ODBC (Open DataBase Connectivity);

 • софтуера да има възможност да работи с Terminal server, както и с Remote Desktop Services;

 • софтуера да поддържа OPC Data Access Server и OPC Client Interface със спецификация на интерфейса OPC DA (OPC Data Access) не по нисък от 2.05;

 • софтуера да поддържа Modbus RTU и Modbus TCP протоколи;

 • софтуера да поддържа обмен на данни по протокол IEC 60870-5-104, за връзка с „ЕСО” ЕАД;

 • да поддържа мониторинг на работоспособността и свързаността на отделни възли от ЕТИС;

 • софтуера да има възможност за e-mail уведомяване при събития свързани с нарушаване работоспособността на ЕТИС;

 • да съхранява бързите (5 до 30 секундни) моментни архивни стойности най-малко 72 часа;

 • да съхранява 5 (или 6) минутните и 1 часовите средни архивни стойности най-малко 7 денонощия (168 часа);

 • да съхранява 24 часовите средни архивни стойности най-малко 1 година;

 • системата да е в състояние да генерира автоматично предаваритено конфигурирани отчети за различни периоди (24 часови, месечни, годишни) най-малко като тези описани в Приложение 2 – Отчети;

 • Системата да може да изпраща автоматично генерираните отчети по протокол SMTP по предварително дефиниран график с автентификация на потребителя

 • Системата да поддържа буфериране на данните откъм източниците при прекъсване на връзката към сървъра минимум за 168 часа. При възстановяване на връзката буферираните данни автоматично да се изпращат в основната база от данни

 • Системата да може да експортира данни към външни системи

 • Системата да поддържа LDAP/Active directory за идентификация на потребителите

 • Системата да може да интегрира данни от различни източници с различни формати и протоколи за предaване в единна база данни

 • Системата да поддържа връзки с други системи чрез SDK и подобни средства

 • Системата да позволява настройка на достъпа до данните на ниво точка (tag)

 • Системата да има вграден алгоритъм за компресиране на архивираните данни без загуба на точност

 • Системата да предоставя инструменти за статистически анализ и обработка

 • Извличането на данни да може да става по различни атрибути – име, източник, време на архивиране и т.н.

 • Системата да позволява наблюдение в реално време със закъснение 1-2 секунди

 • Системата да позволява на потребителите да генерират собствени отчети, основни коефициенти за производство (KPI), собствени екрани и др.

 • Системата да има средства за реализация на програмни конструкции – сценарии (scripts), изчисления и др.

 • Системата да има на системно или приложно ниво термодинамични таблици за водна пара и вода

 • да има възможност за генериране на потребителски дефинирани отчети за произволни парамети и произволен интервал от време, да могат да се конфигурират и генерират на клиентските станции;

 • системата да генерира отчетите във формат Microsoft Excel;

 • сървърната част да може да обслужва най-малко 20 броя клиентски станции едновременно;

 • всички потребителски менюта да са български език;

 • софтуера трябва да обработва (събира, архивира, визуализира и т.н.) 4000 точки (tag);

 • софтуера да има възможност за увеличаване на броя на обработваните точки (tag) до 100000 /сто хиляди/;

 • да извършва пълен Backup и Restore на базата данни върху външен носител на информация (HDD, SSD, друг сървър или компютър и др.);

 • всички доставени софтуерни лицензи да са безсрочни и остават собственост на Възложителя;
  1. Мнемосхеми

На клиентските станции е необходимо да се визуализират мнемосхеми (графични изображения на технологични линии, агрегати, съоръжения и т.н., на които са показани в числов и графичен вид стойности на величини, състояния на съоръжения и друга информация). Мнемосхемите трябва да са с количесто, обем и съдържание на визуализираната информация не по-малко от сега съществуващата. В мнемосхемите трябва да се запази използваният цветови код за обозначаване на технологични потоци като вода (топла, студена), пара, масло, мазут, въздух, газ и т.н., както и състояния за съоръжения - работи, не работи, повреда, аларма, отворено, затворено и др.

Всички надписи в мнемосхемите да са на български език. Данните в мнемосхемите да се обновяват за не-повече от 10 секунди.В Приложение 3 – Описание съществуващи мнемосхеми е предоставен списък с всички съществуващи мнемосхми както и описание на броя и вида на визуализираните данни:

 • в колона „Числови данни - Аналогови” е показан броя на визуализираните аналогови данни, като например стойности на технологични параметри – налягане, температура и т.н.

 • в колона „Числови данни – Аналогови + корекция” е показан броя на визуализираните аналогови данни за които е небходима корекция на показанието като например разход (корегира се по нялягане и/или температура);

 • в колона „Числови данни - Изчислителни” е показан броя на визуализираните данни, които се формират от математически операции върху други данни;

 • в колона „Числови данни - Барграф” е показан броя на визуализираните данни, които се изобразяват като графичен обект с променлив размер в зависимост от стойността на величината, например запълване на резервоар;

 • в колона „Дискретни – 2 бита” е показан броя на визуализираните обекти с 4 състояния които се опредеят от стойността на 2 бита (например електрозадвижване на спитарелна арматура - отворено, затворено, движение, повреда);

 • в колона „Дискретни – 1 бит” е показан броя на визуализираните обекти с 2 състояния които се опредеят от стойността на 1 бит (например състояние на съоръжение – включено, изключено);
  1. Domain контролери (primary & secondary)

Да се достави, инсталира и въведe в експлоатация 2 броя домейн контролери (основен и резервен) със следните минимални изисквания:

 • за монтаж в 19” rack (в помещението където ще се монтират има наличен 19” rack);

 • x64 съвместим хардуер;

 • софтуерът да е съвместим с операционна система Microsoft Windows Server 2008 R2 с последни обновявания и SP (Service Pack) или по-нова версия на операционната система;

 • използваните твърди дискове да са с капацитет поне 1TB, 10000 об/мин, SAS;

 • оперативна памет 16 GB, 1600 MT/s и поне 4 свободни слота за памет;

 • възможност за разширение на паметта до 64GB;

 • процесор 6 ядрен, с честота 2 GHz;

 • слотове за разширение: 1 бр PCIe 3.0 и 1 бр. PCIe 2.0;

 • видео поне 16 MB, резолюция минимум 1024х768;

 • DVD-RW;

 • 4 порта USB 2.0;

 • интегриран Ethernet интерфейс 10/100/1000 – 2 порта;

 • да има възможност за дистанционен контрол (на захранване, основни функции, драйвери, рестарт и др.) при неработеща операционна система;

 • клавиатура и оптична мишка със скрол бутон;

 • захранващо напрежение 230VAC, 50Hz;

 • хардуерната конфигурация да е предназначена и проверена от производителя за работа с избраната версия на операционната система;

 • лицензните пакети на операционната система и приложния софтуер да са с възможност за преместване на съвместима хардуерна платформа при излизане от строя (повреда) на хардуера върху който са инсталирани;

 • всички доставени софтуерни лицензи да са безсрочни и остават собственост на Възложителя;

 • конфигурацията на домейн контролерите да позволява ефективно управление на правата в съществуващата локална мрежа на около 50 броя компютърни конфигурации с различни версии на MS Windows;

 • гаранция на хардуера 5 години;
  1. Рутер и защитна стена (Router/firewall) за връзка към „ЕСО” ЕАД

Да се инсталират (окабелят, захранят, монтират и т.н.) и въведат в експлоатация 2 броя Ethernet рутера за връзка към „ЕСО” ЕАД.

Единия рутер да се инсталира в помещението на ТЗ на ел. цех, до където има положен оптичен кабел към „ЕСО” ЕАД. Другия рутер се инсталира на територията на „ЕСО” ЕАД – гр. София.

Избора и доставката на двата рутера е задължение на Възложителя.


 1. Ethеrnet комуникационни връзки

  1. Изграждане на нови комуникационни връзки

Да се изградят нови Ethernet комуникационни връзки между следните местоположения:

 • ОРИОН и административна сграда;

 • ОРИОН и ВПИ

 • ОРИОН и ВПИ2

 • ОРИОН и ТКЗ1

 • ОРИОН и ТКЗ2

Изграждането на връзките включва всички дейности до въвеждането им в експлоатация като не се изчерпват със следните: полагане на нови кабели (медни и/или оптични в зависимост от условията); изграждане на трасе или участъци от него (където е необходимо), доставка и инсталиране на необходимия хардуер (media convertor, switch/hub, конектори и т.н.); конфигуриране, настройка и въвеждане в експлоатация.


Ethernet комуникационните връзки да отговарят на следните минимални изисквания:

 • използваните технически решения да позволяват осъществяване на ефективна комуникация със скорост 1000 Mbps (мегабита в секунда);

 • използвания мрежови кабел да е категория 6 екраниран (STP), 250 MHz, със структура и състав съобразен с начина му на полагане (вътрешно, подземно, в трасе и др.);

 • използвания оптичен кабел да е със структура и състав съобразен с начина му на полагане (вътрешно, подземно, в трасе и др.);

 • не се допуска LAN кабел (меден) да преминава по външно окачено трасе (външни стени на сгради, окачено между сгради);

 • само оптичен кабел може да преминава през външно окачено трасе.
  1. Каталог: uploads -> files
   files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
   files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
   files -> 10 години движение за социален хуманизъм
   files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
   files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
   files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
   files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
   files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
   files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
   files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница