Г зкпо – чл. 10 Ксо чл. 4, ал. 1Дата08.05.2018
Размер67 Kb.
#68455
2_1199/11.05.2009г.
ЗКПО – чл.10

КСО - чл. 4, ал.1, т.8

ЗЗО - чл. 40, ал.1, т.1

Във Ваше писмено запитване изх.№………………..., заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр…………….. с вх.№…………………., са поставени следните въпроси, свързани с дейността на Сдружение «Л…………..»:

1.Каква част от задължителната документация по Закона за счетоводството и Търговския закон следва да се води?

2.Какви осигуровки следва да се плащат, предвид факта, че Управителния съвет се състои от 3 души – двама пенсионери и един работещ на трудов договор /преподавател/, който е председател на Сдружението? Дали председателството се признава за трудов стаж?

3.С какви документи се заприхождават встъпитевните вноски и месечния членски внос?

4.Каква отчетност да се води за даренията и спонсорствата?

5.Как да се заприхождават и изразходват средствата събрани с благотворителна цел от масови мероприятия в бъдещата литературно-творческа дейност?

6.Протоколните решения на Управителния съвет относно разходи за изпращане на писма, марки, цветя за тържества, награди и др., представляват ли опревдателен разходен документ?

7.Може ли банковата сметка на сдружението да се открие на името на председателя на сдружението, придружена с официално заверена декларация, че това е банкова сметка на сдружението?

Във връзка с поставените въпроси Ви уведомяваме, че:

В чл.17 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ са регламентирани основните права на задължените лица, сред които е и правото да им бъде предоставена информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения /ал.1, т.5, б.”б”/.

На правата на задължените лица съответстват и функциите и правомощията на Националната агенция за приходите, определени с чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите /ЗНАП/, от които е видно, че Националната агенция за приходите съобразно функциите и правомощията си е компетентна в сферата на данъчното и осигурително законодателство.

Предвид гореизложеното Националната агенция за приходите не е компетентна да Ви предостави обща юридическа консултация, а само да отговори на конкретни въпроси, които се отнасят до задълженията за данъци и осигурителни вноски.

Тъй като поставените въпроси не съдържат конкретна фактическа обстановка и се отнасят до бъдещи намерения и действия, изразяваме следното принципно становище доколкото въпросите касаят данъчното и осигурително законодателство:
Относно счетоводното отчитане:

Съгласно чл.1, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) юридическите лица, които не са търговци се определят като предприятия за целите на същия закон и същите следва да водят счетоводна отчетност при спазване изискванията на счетоводното законодателство.

В Счетоводен стандарт 9 «Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност» са определении изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Според т.3.2 от СС 9, предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.

Съгласно т.8.2 от СС 9 за стопанската дейност се съставя отчет за приходите и разходите, според изискванията на СС 1 „Представяне на финансови отчети”.

В глава пета, раздел ІІ /чл.34-36/ на ЗСч. са регламентирани изискванията, на които следва да отговарят съставителите на финансовите отчети.


Относно счетоводните документи:

Съгласно чл.4, ал.3 от ЗСч. предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство – Закона за счетоводството, ЗКПО, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стоиност и Правилника за приложението му и т.н.

В счетоводното законодателство не е регламентирана формата на счетоводните документи, но е определена информацията, която документите трябва да съдържат.

Изискванията към счетоводните документи и формата на счетоводство са нормативно установени в Глава втора на ЗСч.

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗСч. първичният счетоводен докумант, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация: наименование и №, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование, адрес и № за идентификация по чл.84 от ДОПК на издателя и получателя; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име и фамилия на съставителя.

Според чл.7, ал.2 от с.з. първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация: наименование и №, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име фамилия и подпис на съставителя.

Предвид гореизложеното в случаите на получаване на дарения е необходимо да се съставят документи, удостоверяващи факта, че предметът на дарението е получен. Такива могат да бъдат писмен договор, дарителско свидетелство, документ за банков превод, квитанция или други удостоверяващи документи.

Документалната обоснованост за целите на ЗКПО е регламентирана в чл.10 от с.з.Относно осигурителните вноски:

Лицата, които упражняват трудова дейност и получават доходи на изборни длъжности, за участие в управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани по Търговския закон задължително се осигуряват за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Месечните осигурителни вноски се изчисляват върху получените, или начислени, но неизплатени възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за съответната квалификационна група професии, определен в Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Здравното осигуряване на тази група лица се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1. от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Осигурителните вноски се внасят, върху дохода, върху който се правят и вноските за ДОО.

Следва да имате предвид, че лицата които получават доходи от дейности на различни основания /в случая изборна длъжност и трудов договор/ не са освободени от задължение за внасяне на осигурителни вноски, когато им са изплатени/начислени възнаграждения, тъй като съгласно чл.6, ал.10 от КСО, осигурителните вноски за тях се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Лицата на които е отпусната пенсия, когато упражняват трудова дейност и подлежат на осигуряване на някое от основанията по чл.4, ал.1 от КСО, каквито са и лицата получаващи доходи на изборни длъжности, не са освободени от задължение за осигуряване/социално и здравно/, върху получените или начислени доходи.

Видно от цитираните разпоредби, задължението за внасяне на осигурителни вноски възниква от датата, на която възнаграждението е изплатено/начислено. Ако не се изплаща/начислява възнаграждение за трудовата дейност, осигурителни вноски не се дължат.


Относно задълженията по ЗКПО:

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ юридическите лица с нестопанска цел определят свободно средствата за постигане на техните цели. Въпреки, че естеството на целта, за осъществяването на която се създават тези лица е нестопанска, предвид чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ същите могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, като използват приходите за постигане на определените в устава или учредителния акт цели.

Предвид горното, юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ са данъчно задължени на основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество.

Изброяването на сделките в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно, особено по отношение на услугите, визирани в т.13 на същата разпоредба. В резултат на това, за да се определи една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следните критерии:

1.дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/ или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;

2.цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.

Резултатите от дейността на сдружението, която отговаря на посочените критерии, както и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО.

Встъпителните вноски, които внасят членовете на сдружението, както и членския внос, не отговарят на посочените критерии и не са приходи от сделки по чл.1 от ТЗ.На основание чл.92 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Местните юридически лица, които не са търговци, подават годишна данъчна декларация само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от ТЗ и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.

Видно от гореизложеното, необходимо е сдружението да разграничи нестопанската и стопанската си дейност.
Въпросите относно начина за изразходване на средствата на сдружението и относно откриване на банкова сметка не са от компетентността на Националната агенция за приходите.

В заключение бихме желали да Ви информираме, че съгласно чл.85 от ДОПК задължените лица са длъжни да посочват идентификацията си (в случая БУЛСТАТ) в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите, което следва да имате предвид при последваща такава.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница