За възлагане на обществена поръчка, на стойност по чл. 20 ал. 3 от зоп с рег.№918004 и предмет „Доставка на товарозахващащи приспособления”страница1/9
Дата13.10.2018
Размер1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9за възлагане на обществена поръчка, на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с рег.№ 918004 и предмет „Доставка на товарозахващащи приспособления”

Съдържание на документацията
Наименование

1.

Обява

2.

Образец на оферта

3.

Проект на договор

4.

Указания към участниците в обществената поръчка

5

Образци на документи

Съгласували:

Директор ДМОП:

Д. Неделчева
Директор ДАДФК:

Р. Германов


Ръководител ОМТС:

инж. Ив. Христова


Ръководител ТО:

М. Макаков


Юрисконсулт:

.......................ОБРАЗЕЦ
ОФЕРТА

за участие в Обществена Поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от зоп
До:

6265 “тЕц Марица Изток 2”ЕАД

с. Ковачево, обл. Стара Загора
От:

1.1. Фирма /наименование/ на участника:

…………………………………………………………………………………………………

ЕИК, БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………..

Регистрация по ЗДДС: ………………………………………………………………………

1.2. Седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….…….

телефон:………………; факс:………………; електронен адрес: ………………...………

1.3. Лични данни на представляващия:…………………………...……….……….……….

ЕГН…………………………; л.к.№…………………издадена на ………………..……….

от ………………………………………… гр.…………………………………….…………

1.4. Лице за контакти: ………………….…………..; длъжност ..…………………………

телефон………………..; факс……………………; електронен адрес: ……………………

1.5. Обслужваща банка:……………………….………………………………….………….

BIC………………….……….., IBAN…………………..................…………………………

титуляр на сметката ………………………..………………………………………………..

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

...........................................................................................................................................

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.
Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с рег. №918004 и предмет Доставка на товарозахващащи приспособления в частта й по I, II и III обособена позиция.


Първа обособена позиция - Доставка на сапани от стоманени въжета и сапани от вериги, съгласно спецификация - Приложение № 1

Втора обособена позиция - Доставка на полиестерни сапани, съгласно спецификация - Приложение № 2

Трета обособена позиция - Доставка на принадлежности към товарозахващащи приспособления и въжета стоманени, съгласно спецификация - Приложение № 3

(Участникът подчертава предмета на обособените позиции, за които участва)
I. Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както следва:

Приложение №1 - опис (подписан и подпечатан) на всички документи, съдържащи се в офертата на участника (представя се окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията следва да е обособено, обозначено)

Приложение №2 - документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 59-64 от ЗОП, и описани в обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП, както следва:

- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка /по образец на Възложителя/.


Приложение №3 - декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП (вкл. за подизпълнители или трети лица, ако е приложимо).

Приложение №4 - декларация по образец на възложителя за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Декларацията се представя и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от лицата, включени в обединението - участник в обществената поръчка, което не е юридическо лице.

Приложение №5 - декларация по образец на възложителя за използването/ неизползването на подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и декларация за поетите от подизпълнителя задължения.

Приложение №6 - документи за поетите от трети лица задължения (прилагат се, ако участникът се позовава на капацитета на трети лица).

Приложение №7 - декларация по образец на възложителя за удостоверяване липсата на основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 101, т.11 от ЗОП.

Приложение №8 - документите по чл.37, ал. 4 от ППЗОП – нотариално заверено копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението - когато е приложимо.

Приложение №9 - документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

II. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката:

1. Ще изпълним предмета на поръчката, съгласно посочените в обявата изисквания и спецификации – Приложения № 1, 2 и 3 на Възложителя.

2. Приемаме изискванията за качество и начина на приемане на доставката.

3. Приемаме срока за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, което от двете събития настъпи по рано, като сумите са следните: за Първа обособена позиция - до 15 000.00лв., без ДДС; за Втора обособена позиция - до 25 000.00лв., без ДДС; за Трета обособена позиция - до 20 000.00лв., без ДДС.

Доставките ще се осъществяват периодично, след заявка с посочени видове приспособления и количества, в рамките на 10 /десет/ дни от датата на заявка.

4. Място на изпълнение на поръчката: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД при условие на доставка DDP, съгласно Инкотермс 2010.

5. Предлагаме гаранционен срок 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка, удостоверена с двустранно подписан приемо – предавателен протокол, като тази гаранция се ограничава до използваните суровини, изработените от тях изделия и съответните EN - норми. Тя не важи за износване, ненормална или неправилна експлоатация и несъответстваща поддръжка, върху които нямаме влияние.

6. На основание чл.39, ал.3, т.1, буква „ж” от ППЗОП към настоящото техническо предложение прилагаме:

6.1. Декларация за производител и страна на произход на изделията, които ще се доставят.

6.2. Заверено копие на валидно свидетелство от акредитиран орган за калибриране на стенд за изпитване на сапани.


7. Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, съгласно обявата и по преценка на участника:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

III. Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Общата стойност на договорите по обособени позиции е както следва:

- за първа обособена позиция - до 15 000.00лв. (словом: петнадесет хиляди лева), без ДДС с включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката, при условие на доставка: DDP ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, съгласно Инкотермс 2010.

- за втора обособена позиция - до 25 000.00лв. (словом: двадесет и пет хиляди лева), без ДДС с включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката, при условие на доставка DDP ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, съгласно Инкотермс 2010.

- за трета обособена позиция - до 20 000.00лв. (словом: двадесет хиляди лева), без ДДС с включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката, при условие на доставка DDP ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, съгласно Инкотермс 2010.

2. Предлаганите от нас цени по обособени позиции и единичните цени за отделните изделия от обема на доставката са посочени в Приложения № 1, 2 и 3 - Спецификации към настоящата оферта. Същите представяме и в електронен вариант.

3. Приемаме следния начин на плащане: Плащането се извършва в срок до 60 дни, след двустранно подписан протокол за извършената доставка, представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл.66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.
IV. Декларираме, че:

1. Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Приемаме предложения от Възложителя проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП.

3. Валидността на техническото и ценовото предложение е 90 календарни дни от датата на представяне на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП.

4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП.

5. В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител при подписване на договора, ще представим следните документи:

- документи по чл.58, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП

- декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП /по образец на Възложителя/

- удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице)

6. Сме запознати с Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, раздел Профил на купувача) и ще изпълним изискванията им.

7. В еднодневен срок от подписване на договора ще осъществим контакт с отговорника по договора и с негово съдействие ще съгласуваме с компетентните лица на Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството.

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа.

8. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.
Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

................................................................................................................................................ /Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.
Забележка: Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.

подпис: .......................................


дата: ......................................... име:..............................................
град: ......................................... длъжност: ....................................


Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на сапани от стоманени въжета и сапани от вериги – Първа обособена позицияНаименование

М-ка

К- во

Производител/
Стандарт на
производство


Единична стойност, лева, без ДДС

Обща стойност, лева, без ДДС

I. САПАНИ ОТ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

I.1. ЕДНОВЪЖЕНИ САПАНИ ОТ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

1

Ф6 L = 1м Q = 400 kg., тип ухо-ухо

бр.

2


2

Ф6 L = 1.5м Q = 400 kg., тип ухо-ухо

бр.

2


3

Ф6 L = 2м Q = 400 kg., тип ухо-ухо

бр.

2


4

Ф8 L =1.5м Q = 700 kg, тип ухо-ухо

бр.

2


5

Ф8 L = 2м Q = 700 кg.тип ухо-ухо

бр.

8


6

Ф10 L = 1м Q = 1050 кg., тип ухо-ухо

бр.

10


7

Ф10 L = 0.5м Q = 1050 кg.,тип ухо-ухо

бр.

3


8

Ф10 L = 1.5м Q = 1050 кg. тип ухо-ухо

бр.

8


9

Ф10 L = 2м Q = 1050 кg. тип ухо-ухо

бр.

5


10

Ф10 L = 3м Q = 1050 кg. тип ухо-ухо

бр.

8


11

Ф10 L = 6м Q = 1050 кg. тип ухо-ухо Ф500мм

бр.

6


12

Ф11,L=16м, Q = 2500 кg .тип ухо-ухо

бр.

2


13

Ф11,L=20м, Q = 2500 кg. тип ухо-ухо

бр.

1


14

Ф12,L=30м, Q = 3000 кg. тип ухо-ухо

бр.

1


15

Ф12,L=12м, Q = 3000 кg. тип ухо-ухо

бр.

1


16

Ф13,L=40м, Q = 4000 кg. тип ухо-ухо

бр.

1


17

Ф12 L =1м, Q = 1550 кg. тип ухо-ухо

бр.

2


18

Ф12 L = 2м Q = 1550 кg., тип ухо-ухо

бр.

8


19

Ф12 L = 3м Q = 1550 кg., тип ухо-ухо

бр.

8


20

Ф12 L = 6м Q=1550кg.,типухо.ухо.Ф500мм

бр.

6


21

Ф14 L = 1м, Q = 2120 кg.,тип ухо-ухо

бр.

10


22

Ф14 L = 2м Q = 2120 кg.,тип ухо-ухо

бр.

5


23

Ф14 L = 3м Q = 2120 кg., тип ухо-ухо

бр.

5


24

Ф14 L =4м Q = 2120 кg.,тип ухо-ухо

бр.

4


25

Ф14 L = 6м Q = 2120 кg.,тип ухо-ухо

бр.

5


26

Ф14 L =8м Q = 2120 кg.,тип ухо-ухо

бр.

3


27

Ф16 L = 3м Q = 2700 кg., тип ухо-ухо

бр.

11


28

Ф18 L =2м Q = 3400 кg.,тип ухо-ухо

бр.

5


29

Ф18 L = 3м Q = 3400 кg., тип ухо-ухо

бр.

31


30

Ф18 L =6м Q =3400 кg.,тип ухо-ухо /Ф500/

бр.

5


31

Ф18 L =8м Q =3400 кg.,типухо-ухо /Ф500/

бр.

8


32

Ф18 L =5м Q = 3400 кg., типухо-ухо

бр.

6


33

Ф20 L =3м Q = 4000 кg., типухо-ухо

бр.

5


34

Ф20 L =4м Q = 4350 кg., тип ухо-ухо

бр.

8


35

Ф20 L =6м Q = 4350 кg., типухо-ухо

бр.

5


36

Ф22 L =4м Q = 5000 кg., типухо-ухо

бр.

5


37

Ф22 L =6м Q = 6000 кg., тип ухо-ухо

бр.

5


38

Ф22 L =10м Q = 5000 кg., тип ухо-ухо

бр.

4


39

Ф24 L =4м Q = 6000 кg., тип ухо-ухо

бр.

8


40

Ф24 L =6м Q = 6000 кg., тип ухо-ухо

бр.

5


41

Ф24 L =8 Q = 6000 кg., тип ухо-ухо

бр.

1


42

Ф28 L =4м Q =8000 кg., тип ухо-ухо

бр.

5


43

Ф28 L =6м Q =8000 кg., тип ухо-ухо

бр.

1


44

Ф28 L =8м Q =8000 кg., тип ухо-ухо

бр.

6
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница