Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зслДата10.02.2018
Размер41.73 Kb.
#57238
ТипЗакон
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Въпросник по

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО 1. История на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация.

 2. Извори за историята на българската държава и право.

 3. Първо писано законодателство. Крумови закони.

 4. Отговорите на папа Николай I.

 5. Еклога – съдържание, съотношение Славянска и Византийска Еклога. Земеделски закон. Номоканон /Кръмчая книга/.

 6. Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на ЗСЛ.

 7. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло.

 8. Дарствени грамоти. Международни грамоти и договори. Други извори за историята на българската държава и право.

 9. Възникване на българската държава. Устройство, управление и развитие на Първата българска държава. Езически и християнски период.

 10. Устройство и управление на Втората българска държава. Органи на централно и провинциално управление. Фискална система.

 11. Правоспособност и дееспособност на българите и на чужденците.

 12. Брак и семейноправни отношения в средновековна България. Езически и християнски брак.

 13. Наследяване в средновековна България.

 14. Условия за развитие на стокообмена в средновековна България. Видове договори.

 15. Наказателно право. Развитие на наказателната репресия. Престъпление. Субект на престъплението. Вина.

 16. Престъпления против държавата и вярата.

 17. Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността.

 18. Престъпления против нравствеността.

 19. Престъпления против собствеността.

 20. Видове наказания – светски и духовни.

 21. Съдоустройство и съдопроизводство в българската средновековна държава.

 22. Устройство и управление на Османската държава. Административно-териториално деление. Органи на държавно управление. Социална структура на обществото.

 23. Османската правна система и законодателство. Мюсюлманско и светско законодателство. Източници на правото. Поземлена собственост в българските земи /ХV – ХІХ век/.

 24. Българските общини – структура и самоуправление.

 25. Българските еснафски организации –устройство, управление и правораздавателна дейност.

 26. Възстановяване на българската църковна независимост.

 27. Борби за възстановяване на българската държава.

 28. Българско обичайно семейно право.

 29. Българско обичайно наследствено право.

 30. Българско обичайно договорно право.

 31. Българско обичайно наказателно право.

 32. Обичайно съдоустройство и съдопроизводство.

 33. Временно руско управление. Изграждане основите на държавното устройство. Съдебна система в периода на ВРУ.

 34. Конституиране на Учредителното събрание от 1879 г., дейност по приемане на Търновската конституция.

 35. Държавно устройство на България според Търновската конституция.

 36. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт според Търновската конституция.

 37. Министерски съвет, видове министерства, министерска отговорност, правомощия.

 38. Народно събрание – видове, конституиране, правомощия.

 39. Съдебната власт в Княжество България.

 40. Уредба и съдебна система на Източна Румелия.

 41. Възникване и формиране на българската правна система след Освобождението – рецепция на чуждестранно право в България.

 42. Създаване на облигационно право.

 43. Създаване на търговско право.

 44. Създаване на вещно право.

 45. Създаване на семейно о наследствено право.

 46. Създаване на наказателно право.

 47. Създаване на гражданско и наказателно процесуално право.

 48. Местно управление и самоуправление.

 49. Развитие на частното и наказателно право в началото на ХХ век.

 50. Промишлено, трудово и социално законодателство..

 51. Законодателство на правителството на БЗНС. Наказателно законодателство. Съдебна и просветна реформа на БЗНС.

 52. Законодателство на поземлената реформа на БЗНС. Законодателство на БЗНС, свързано с провеждане на трудовата повинност.

 53. Законодателство на правителството на Демократическия сговор. Закон за защита на държавата.

 54. Законодателство на правителството на Народния блок. Закон за предпазния конкордат и други закони за преодоляване на икономическата криза.

 55. Законодателство на Деветнадесетомайското правителство.

 56. Антиеврейското законодателство в България през периода на Втората световна война.

ЛИТЕРАТУРА:
 1. Токушев, Д. История на българската средновековна държава и право. С., Сиби. 2009.

 2. История на българската държава и право. Извори.

 3. Петрова, Г. История на българската държава и право /680 – 1878/. С., Сиби, 2009.

 4. Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944. С., Сиби, 2001.

 5. С. С. Бобчев. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

 6. Токушев, Д. Съдебната власт в България (от Древността до наши дни). Сиби, 2003.

 7. Андреев, М. и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

 8. Андреев, М. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

 9. Манолова, М. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., Сиела, 2001.

 10. Йочев, Евг. История на българската държава и право (от Освобождението до 40-те години на ХХ век). С., 2014.

2015/ 2016 учебна година

Изготвил:

доц. д-р Петя Неделева


Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница