Доклад оценка на въздействието върху околната среда (овос) на инвестиционно предложение ”Изграждане на хидроенергийна система мвец “Мартиново” – мвец ”Чипровци-нова”страница6/22
Дата27.04.2017
Размер1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2.10. Риск от аварии. Риск за околната среда и населението


Деривационните централи на течащи води при спазване на нормативните изисквания в стадий технико-работно проектиране (Наредба № 14/2006 год. за проектиране на ХТС към ВЕЦ) притежават необходимата конструктивна (цялост и нормативни показатели на конструкцията) и технологична (изпълнение на целите) сигурност както при строителството, така и при експлоатацията им.

Всеки строителен обект е с потенциален риск за поява на инциденти при изпълнение на строителните работи. На строителните площадки и участъци работят десетки работници с различна квалификация, които изпълняват определени технологични изисквания. Възложителят осигурява организация и технология на строителството, която да не създава условия за възникване на производствени аварии, да наема за работа квалифицирани работници и да провежда обучение на начинаещите.

Мащабите, разположението и конструкциите на системата не представляват опасност за аварии с последствия за населението и околната среда.

При изпълнение на строителството производствени аварии от различно естество не могат да доведат до значимо влияние върху околната среда (специални мерки трябва да се предвидят при началната сработка на езерото).

По време на експлоатация двете централи при предвидената автоматизация на управление не създават риск от аварии с опасност за околната среда и населението. Не съществува опасност от замърсяване на водите на р.Мартиновска.

След успешно приключване на водните проби на системата, обектът се въвежда в експлоатация съгласно Наредба № 6 за разрешаване ползването на строежите в България, с което се гарантира възможността за изпълняване на предназначението им.

В момента на въвеждане в експлоатация за системата или за съоръженията и група от тях ще има разработена Инструкция за експлоатация и Авариен план за действие в екстремни и аварийни ситуации (природни бедствия – високи води, земетресения).

ІІІ. Алтернативи за МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”

3.1. Алтернативи по местоположение


Представената в т.1.2 информация относно развитието на проекта за енергийно оползотворяване на водите на р.Мартиновска убедително показват, че реката е била обект на разглеждане на редица варианти за МВЕЦ по различно време. При всички проведени проучвания са влияли следните фактори:

  • наличието на рудодобива и ангажираните от него води в яз.”Мартиново” и земи за хвостохранилища и помощни стопанства под язовирната стена;

  • натоварването на територията от комуникациите за рудодобива;

  • да се търси лек достъп до съоръженията.

При представяне на инвестиционното предложение за “Изграждане на хидроенергийна система МВЕЦ “Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова” (при ликвидиране на рудодобива и закупуване на яз.”Мартиново” от Възложителя) проектантът е разгледал следните варианти по местоположение.

Вариант А

Избор на една МВЕЦ “Чипровци-нова”, която се намира над гр.Чипровци и поема води от яз.”Мартиново” от апаратна камера на основен изпускател. Трасето на напорната водопроводяща част преминава по цялата си дължина на левия бряг на р.Мартиновска. Централата е с наименование МВЕЦ “Чипровци-538”. Трасето на напорния тръбопровод от апаратна камера до централата е с дължина L = 1400 m. Централата е разположена на левия бряг на р.Мартиновска при кота ДВН 538,00. МВЕЦ “Чипровци-538” има непосредствена връзка с асфалтов път гр.Чипровци – с.Мартиново, но в голяма част напорният тръбопровод е открит, поради което отпада за по-нататъшно разглеждане.Вариант В

Избор на една МВЕЦ “Чипровци-нова”, разположена над гр.Чипровци. Тя поема водите от апаратна камера към основния изпускател на яз.”Мартиново”. Трасето на напорната водопроводяща част преминава по левия бряг на р.Мартиновска (в банкета на асфалтов път отклонение от пътя гр.Чипровци – с.Мартиново) на дължина L = 1000 m, след което премоства реката, излиза на десния бряг, достига до хвостопровода и използва неговото трасе до водна кула. Дължината на напорната деривация е L = 2500 m. Поради значителния напор от Н = 118 m, в системата се включва водна кула и напорен тръбопровод след нея. Централата е с наименование МВЕЦ “Чипровци-495”. Системата се възприема поради по-високия енергоикономически ефект и по-приемливи въздействия върху околната среда спрямо вариант А (засипана водопровеждаща част) с изключение на по-дългия с 1100 m участък на напорната деривация и останалата част на водопровеждаща част, с които се нарушава режимът на речния отток на около 3000 km от р.Мартиновска. Вариантът отпада за по-нататъшно разглеждане.І Вариант

І вариант се предлага след решение на Възложителя да се предвиди изграждане на две МВЕЦ – МВЕЦ “Мартиново” под яз.”Мартиново” и МВЕЦ “Чипровци-нова”.

Вариантът в голямата си част е идентичен с вариант В с изключение на връзката с яз.”Мартиново”. МВЕЦ “Мартиново” се разполага на площадката под язовира. За връзка с яз.”Мартиново” се изгражда апаратна камера, къс напорен тръбопровод, долна вада и разпределителна шахта. Водите за МВЕЦ “Мартиново” се подават от съществуващата водовземна кула в езерото. МВЕЦ “Чипровци-нова” поема водите, обработени от МВЕЦ “Мартиново”, от разпределителната шахта. Поради новото решение за включване в схемата на втора централа, дължината на напорната деривация към МВЕЦ “Чипровци-нова” се намалява на 2320 m, изгражда се наклонена водна кула и напорен тръбопровод с дължина 460 m. Засегнатият участък от р.Мартиновска с нарушен естествен режим на оттока остава с дължина около 3000 m.

ІІ Вариант

ІІ вариант разглежда също изграждане на две МВЕЦ. Поради необходимост от основен ремонт на съществуващата водовземна кула в езерото при неясното й конструктивно състояние и изтакане на езерото до кота мъртъв обем се възприема ново решение за МВЕЦ “Мартиново”. На левия бряг на езерото се изгражда нова водовземна (водна) кула на кота 606,00. От нея към МВЕЦ “Мартиново” е предвиден засипан напорен тръбопровод. Централата отново е разположена на строителната площадка, използвана за изграждане на язовирната стена. Напорният тръбопровод за МВЕЦ “Мартиново” е с дължина 164,12 m. Водите за МВЕЦ “Чипровци-нова” се вземат от разпределителна шахта след изтичалото на МВЕЦ “Мартиново”. Напорната деривация на дължина около 800 m преминава по левия бряг на р.Мартиновска в банкета на пътя от яз.”Мартиново” до пътя гр.Чипровци-с.Мартиново и върху рекултивирано хвостохранилище, пресича с мостово съоръжение реката и се полага върху рекултивирано хвостохранилище в просека през издънково габърово насаждение и по трасето на съществуващото трасе на хвостопровода. Дължината на деривацията е Lдер. = 2720,00 m. Тя е от стоманени или стъклопластови тръби, положени в траншея и засипани. В края на деривацията се намира наклонена водна кула с дължина 156,50 m с водна камера с обем V = 45,00 m3. Напорният тръбопровод от водната кула до МВЕЦ също е засипан и е с дължина Lн.тр. = 180,00 m. Нарушаването на режима на оттока на р.Мартиновска е на дължина 2900 m.

Предлага се за осъществяване ІІ вариант.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница