Доклад по околна среда доклад за оценка на въздействието върху околната средастраница5/24
Дата19.07.2018
Размер3.18 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.3. Обща необходима площ.


Инвестиционното намерение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63000 броя в ПИ 077005 в землището на село Баячево община Търговище на ЗП И* Б*“ В ПИ №077005 .

Общата площ на имотите:. 17.685 дка С реализация на това инвестиционно предложение няма да се усвояват допълнителни площи.


2.4. Етапи на реализация на . инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение ще се реализира едноетапно, до края на 2017 година, а експлоатирането на обекта ще се осъществи след получаване на комплексно разрешително. Експлоатацията е предвидена да бъде дълготрайна. За момента не се предвижда закриване на дейността. При необходимост помещенията ще се почистят и консервират до решаването за промяна на дейността. При закриването на дейността почистването ще се извърши така, че да не се въздейства отрицателно върху околната среда.

2.5. Използвани суровини, материали,енергия, горива и опасни вещества


Производителят ще закупува, суровините, спомагателните материали и медикаментите от водещи фирми в бранша.

Основни суровини и материали използвани по време на експлоатация:

- еднодневни пилета

- фуражи


- лекарства и медикаменти

- препарати за дезинфекция, дезисекция и дератизация

- въглища за отопление

- вода


- електроенергия

- слама


- гориво и масла

Фуражът ще се съхранява в 2 силоза по 40 тона.Доставката ще се извършва с автомобилен транспорт.Въглищата ще се съхраняват в отделен склад и в обособените помещения където ще бъдат печките.

Лекарствените препарати и медикаменти ще се съхраняват в специални помещения обособени към сградата, където достъпът ще е ограничен.

Препаратите за дезинфекция, дезинсекция и дератизация няма да се съхраняват във фермата, а ще се вика фирма за извършване на тази дейност.

Водоснабдяването и електроснабдяване ще се извършва по изградената преносна мрежа на обекта.

За отглеждане на 1000 броя пилета при смъртност 8,2% са необходими 1090 броя еднодневни пилета от люпилнята.Схема за жизнения цикъл на 1000 броя пилета

Планираната консумация на фураж, при максимален капацитет на инсталацията:Еднодневните пилета се доставят на площадката след приключване на етапа на почистване и подготовка на сградите за новите партиди и се зареждат в помещенията.Доставят се посредством специализират транспорт на фирмата доставчик.

Планираната консумация на еднодневни пилета, при максимален капацитет: • 1 082 броя еднодневни бройлери за 1 000 броя бройлери готова продукция.

Въглищата използвани за отопление на производствените халета ще се съхрани в обособен за целта склад. Във всяка сграда, в близост до печките се предвижда да се съхранява и необходимото количество за 24 часова консумация.

Планираната консумация на въглища, при максимален: • 0,61 t/t угоени бройлери;

 • 1 977 t/y;

 • 1,65 t/1000 птици/цикъл.

Слама ще се използва за постелята на птиците в птицевъдните сгради. Тя ще се доставя в необходимите количество, преди зареждането на помещенията с нова партида птици, с автомобилен транспорт.Сламата ще се разтоварва директно в производствените сгради.

Планираната консумация на слама, при максимален капацитет: • 0,49 t/t угоени бройлери;

 • 1 588 t/y;

 • 1,33 t/1000 птици/цикъл.

Масла ще се използват за ремонтни работи на съоръжения на площадката – хранителна, поилна и други. Предвид рядкото използване, ще се доставят ограничени количество, които ще се съхраняват в помещение за материали.

Планираната консумация на масла, при максимален капацитет е: • 0,1 l/t угоени бройлери;

 • 324 l/y;

 • 0,27 t/1000 птици/цикъл.

Гориво ще се използва за дизеловия агрегат в случай на нужда. Планираната консумация на гориво, при максимален капацитет е:

 • 0,1 l/t угоени бройлери;

 • 324 l/y;

 • 0,27 t/1000 птици/цикъл.

Води за производствени нужди:

 • 22,6 m3/d за поене;

 • 6 328 m3/y за поене;

 • 6,02 m3/1000 птици/цикъл;

 • 128 m3/y. питейно-битови нужди.

Електроенергия за производствени и битови нужди:

 • 8 MWh за 1000 бр. птици/y;

 • 50 MWh/y - битови нужди.

Лекарствените препарати, гарантиращи здравето на птиците, ще се съхраняват в специално обособено за целта помещение с ограничен достъп.

Препаратите за дизенфекция, дизинсекция и дератизация ще се използват след края на всеки цикъл, като няма да се а ще се вика фирма за извършване на тази дейност.


2.6. Източници на водни ресурси


За функционирането на обекта са необходими:вода за производствено – технологични нужди, за противопожарен резерв, вода за битови нужди и питейна вода.

Води за производствено – технологични нужди.Възприетата технология на отглеждане на птиците предполага използването на вода за техния водопой. При разходна норма за водопой на една птица средно 150 cm3/d, водопотреблението в цялата ферма при максималния капацитет 87500 бр. птици се предвижда да бъде около 13,1 m3/d, 4782 m3/y . Предвидено е водата да се осигурява от съществуващата водопроводна мрежа на село Баячево. Налична е вътрешна площадкова водопроводна инсталация, по която се доставя вода до производствените сгради.

При така предвидената технология на отглеждане, вода за производствено – технологични нужди няма да се използва.Вода за противопожарни цели. Съгласно Наредба Iз-1971 за СТПИНЗОБПП , Чл .193, т.10 вътрешно пожарогасене не се изисква. Необходимото водно количество за външно пожапогасене е 5 l/s ,(Наредба Iз-1971 за СТПИНЗОБПП Чл. 172, табл. 16). При необходимост от пожарогасене, количеството ще се осигурява от водопроводната мрежа. На площадката ще бъде поставен резервоар за противопожарен резерв.

На територията на имотите няма разположени собствени водоизточници. Инвеститорът не възнамерява изграждане на такъв.Вода за хигиенно – битови нужди. Битовото обслужване на персонала ще се извършва в битовото помещение на сградата.За предвидения брой работещи във фермата, максимално 5 човека, ще бъдат необходими не повече от 128 m3/y.Водата ще се осигурява от водоснабдителната мрежа.

Вода за питейни нужди.За питейни цели се предвижда използването на вода от водоснабдителната мрежа на селото.

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница