Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г


II.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ПО ПРИОРИТЕТИстраница2/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

II.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ПО ПРИОРИТЕТИ

Анализирайки много внимателно препоръките и оценката на ЕК за изпълнението на НСРБИР в доклада за 2013 г., същите бяха взети под внимание в заложения план и мерки за изпълнение през 2014 г. Всички препоръки са отразени в настоящия доклад. Той дава информация за извършеното по приоритети, съгласно стратегията.

Като се имат предвид функциите на НССЕИВ по координация, а именно консултативни и координиращи, информацията, представена в настоящия доклад е израз на отчет и изпълнение на всяка отговорна институция.


 1. Приоритет „Образование”

Като водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020) в приоритет „Образование”, през 2014 г., Министерството на образованието и науката изпълнява ангажиментите си по целите, задачите и дейностите, заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“, както следва:

За постигането на цел 1 „Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища“ са създадени условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност.

Относно осигуряване на позитивни образователни условия в системата на висшето образование (дейност 1.3.), съгласно чл. 4 от Закона за висшето образование, във висшето образование не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, раса, народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, политически възгледи и вероизповедание. Отпускането на стипендии на студентите, докторантите и специализантите се осъществява на базата на обективни критерии по реда на Постановление № 90 на Министерския съвет от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Във връзка с дейност 1.4.1. „Постепенно въвеждане на целодневна организация на учебния ден до седми клас“ и в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден, през учебната 2014/2015 година са създадени условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в държавните и общинските училища. Чрез целодневната организация на учебния ден се предоставят на учениците, включително и на тези от ромски произход, разнообразни възможности за интелектуално, физическо и социално развитие и се осигуряват условия за по-добра адаптация към училищния живот.

През 2014 г. е разработена, утвърдена от министъра на образованието и науката и публикувана в Държавен вестник (бр.93 от 11.11.2014 г.) Инструкция № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден. С тази инструкция се определят условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас в училищата в системата на народната просвета.

Посредством изпълнението на проект BG051PO001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ (ОП РЧР) е въведена целодневна организация на учебния процес за учениците от І до VІІІ клас във всички средищни училища в България. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл (задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене) за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

За постигане на Цел 2 „Повишаване на качеството на образование в обособените детски градини в големите ромски квартали и в селските региони, в които учат предимно ромски деца“ и в изпълнение на дейност 1.2.1. „Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от обособените по етнически признак детски градини чрез поетапен прием в детски градини извън ромските квартали в многоетнически групи“ през 2014 г. са реализирани 21 проекта, финансирани по конкурсна процедура 33.12-2013г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Отчетени са следните стойности на индикаторите за изпълнение на визираните проекти: • Брой ромски деца и ученици, интегрирани в смесени училища – 387;

 • Брой приемни училища – 13;

 • Брой детски градини -11;

 • Брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места – 99;

 • Брой неформални дейности с интеграционен характер в приемни училища извън ромските градски квартали – 95;

 • Брой родители, участващи в дейности – 187;

 • Брой валификационни дейности с педагогически специалисти – 62;

 • Брой учители, обучени за работа в мултикултурна среда – 356;

 • Брой адаптирани деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българския език не е майчин – 370;

 • Брой задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от етническите малцинства – 580.

Дейност 2.1.2. се отнася до подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи и допълнителни занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин. По модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” на Националната програма „С грижа за всеки ученик” се финансира организирането на допълнително обучение на деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата. За всяко училище/детска градина се определя размер на отпусканата сума в съответствие с броя на сформираните групи и на планирания брой педагогически ситуации. Броят на детските градини/училищата, участвали с проекти по модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” на Националната програма „С грижа за всеки ученик” през учебната 2013/2014 година е 277, броят на сформираните групи е 535. Общият брой деца, включени в обучение е 3363, от които 2350 са получили удостоверение за завършена подготвителна група. Децата, които не са получили удостоверение, са включените 5-годишни деца в програмата, които ще продължат своята задължителна предучилищна подготовка още една година.

Целта на проект BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ по ОП РЧР е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение; засилване на мотивацията за участие в образователния процес допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин. В насоките за кандидатстване не са предвидени отделни индикатори за децата на възраст от 3 до 6 години, а са дадени общо за деца и ученици. По процедура за подбор на проекти по операцията са сключени 153 договора, финансирани по ОП РЧР на обща стойност 21 855 390,03 лева. Крайният срок за реализация на проектите по операция BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ е месец октомври 2015 г.

В изпълнение на дейност 3.1.1., свързана с периодичното обявяване на конкурси за проекти по Стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ. през 2014 г. по конкурсна процедура 33.12-2013 г. са реализирани 24 проекта от 29 детски градини и училища. В дейности за въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование са обхванати 2692 деца и ученици; осъществени са 31 форми на интеркултурно образование и 289 класни и извънкласни форми, представящи културните постижения на етническите малцинства. В рамките на проектите, финансирани по процедурата, 346 учители са обучени за работа в мултикултурна образователна среда.

Във връзка с изпълнението на дейност 3.1.3. „Включване на компонент «интеркултурна компетентност» при определяне на диференцираното заплащане на учителя и директора”, съгласно чл. 12, ал.1 от Наредба № 4 от януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена, с изключение на директорите, въз основа на оценяване, извършено по показатели и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет. В приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 са посочени показателите за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти (с изключение на директорите). В т. 4 са включени показатели за работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от отпадане; в риск; в мултикултурна среда; със специални образователни потребности и/или хронични заболявания и др.

Дейност 3.2.3. се отнася до разширяване на обхвата на свободноизбираема подготовка (СИП) „Майчин език”, СИП „Култури на етносите” (Етнология) и други форми на свободноизбираема подготовка, допринасяща за запазване и развитие на културната идентичност чрез спазване на законовите разпоредби. Децата и учениците, независимо от етническия си произход, съобразно своите желания могат да избират СИП или задължителноизбираема подготовка (ЗИП) „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. За учебната 2014/2015 година в различни форми на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ са сформирани общо 99 групи.

За осъществяване на дейност 3.2.4. „Включване на занимания по интереси, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските деца в рамките на целодневната организация на образователния процес и на часа на класа и на останалите етнически общности“ в Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП РЧР са предложени теми и дейности, които училищата прилагат при разработването на училищните програми за целодневна организация на учебния процес. В часовете за дейности по интереси са включени разнообразни тематични ядра, включително и такива, свързани с историята и традициите на етносите. Темите, свързани с етническата толерантност присъстват и в годишните тематични разпределения в училища, които не са средищни.

Цел 4. се отнася до превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

Съгласно Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 28 юни 2011 г., засягаща политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище (2011/C 191/01) като „преждевременно напуснали училище” се определят лицата между 18 и 24 години, завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен, и които вече не участват в никаква форма на образование или обучение1 . За 2014 г. делът на преждевременно напусналите образователната система е 12,9%.2

Министерството на образованието и науката и през 2014 г. продължи да реализира политики и мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование и за предотвратяване на преждевременното напускане на образователната система, насочени към всички деца и ученици в Република България, с фокус към децата и учениците от уязвимите групи и допринасящи за намаляване на социалното изключване, повишаване качеството на работната сила и благосъстоянието на гражданите.

Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/ обединява и синхронизира усилията на институциите в цялостен интегиран подход за адресиране на предизвикателствата, свързани с това явление. План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за 2014-2015 г. е приет с Решение на Министерския съвет по протокол № 44 от 30.10.2014 г. За осъществяване на първия План за изпълнение на Стратегията за периода 2014-2015 г., през 2014 г. фокусът пада върху следните моменти:


 1. Преимуществено са разработени мерки за превенция, като най-значими по отношение справянето с риска от отпадане от училище, сред които реализиране на политики за преодоляване обособяването по етническа принадлежност на децата и учениците и повишаване обхвата за допълнително обучение по български език чрез използване на подходящи форми за допълнително обучение (консултации, работа по програми и проекти).

 2. Засилената информационна дейност за популяризиране на ползите от образование и обмяната на добри и работещи практики между всички заинтересовани страни обхващат всички нива: национално, областно, местно и училищно.

 3. Поставя се началото на разработване на система за ранно предупреждение, която да бъде напълно функционираща в рамките на действието на Стратегията. Системата ще осигури постоянна и надеждна информация за движението на учениците, включително и тези от ромски произход в рамките на страната и възможности за проследяване на тяхното образование и развитие.

Министерството на образованието и науката и през 2014 г. продължи да реализира национални програми, част от които са фокусирани върху превенцията и ограничаването на преждевременното напускане на училище, включително и на деца и ученици от уязвими групи.

По Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”, се предоставят средства за допълнително обучение на учениците от началния и от прогимназиалния етап на основното образование, показали ниски резултати от външното оценяване.

С реализирането на модул „Подкрепа на целодневната организация на обучението в начален етап“ от Националната програма „Училището – територия на учениците” се повишава интересът на учениците и родителите към обучението в полуинтернатни групи. Модулът дава възможност за включването на учениците, в това число и на тези от уязвими групи, в различни дейности в рамките на целодневна организация на обучение.

По мярка „Без отсъствие“ в рамките на Национална програма „На училище без отсъствия” на училищно ниво се разработват и прилагат мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система, за реинтеграция на отпадналите от училището лица, както и за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

По проекти, реализирани от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” се реализират дейности за повишаване на толерантността в училище и превенция на отпадането. Провеждат се обучения на учители за подобряване уменията им за работа в мултикултурна среда. Осъществяват се различни форми на работа с родителите на децата и учениците от уязвими етнически общности за създаване на позитивно отношение към образованието.

Участието в извънкласни и извънучилищни дейности води и до повишаване мотивацията на учениците за участие в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците в училищата се включват в занимания по интереси в различни извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез включване на учениците (включително и тези от ромски произход) в дейности по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ (УСПЕХ) се създават условия да се осмисли свободното им време. Това е от особена важност за ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие. Участието в извънкласни и извънучилищни дейности води и до повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Извънкласните дейности по проект УСПЕХ се осъществяват по желание на учениците и в тях може да участва всеки, който писмено е заявил желанието си, независимо от етническата си принадлежност. През учебната 2011/2012 година са включени 149 888 ученици в различни форми на извънкласни и извънучилищни дейности (ИИД), финансирани по проекта. Сформирани са 12 238 групи за ИИД в 1307 училища. През учебната 2012/2013 година са включени 177 696 ученици в различни форми на ИИД. Сформирани са 15 042 групи в 1303 училища. През учебната 2013/2014 г. са включени 189 930 ученици и са сформирани 16 283 групи за ИДД в 1304 училища. През учебната 2014/2015 година 185 325 ученици са включени в различни форми на ИИД, сформирани са 15 709 групи за ИИД в 1 252 училищa.

В резултат на последователната политика за всеобщо и достъпно образование през 2013/2014 учебна година, в сравнение с 2012/2013 учебна година, се наблюдава повишаване на груповия нетен коефициент на записване в предучилищното образование, в началното и средното образование.

Динамиката на груповите нетни коефициенти на записване на населението в образователната система за 2012/2013 учебна година и 2013/2014 учебна година по степен/етап на образование е онагледена в последващата таблица3.Таблица 1. Групов нетен коефициент на записване в образователната система /проценти/
2012/2013

2013/2014

Предучилищно образование

82,1%

83,6%

Начално образование (I-IV клас )

95,4%

95,5%

Средно образование (IX-XIII клас‚)

82,1%

83,0%

В изпълнение на цел. 4.3. за осигуряване на условия за пълен обхват и ранна адаптация в системата на училищното образование, вкл. условия за реинтеграция на отпаднали ученици в училищната система и за осъществяване на Дейност 4.3.3. „Образователна интеграция и реинтеграция“ през 2014 г. се изпълняват проекти по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” и схема BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” по ОП РЧР.

В рамките на проекти, реализирани по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ по ОП РЧР 44 582 ученици са участвали в мерки, насочени към превенция на отпадането от училище и на ранното/преждевременното напускане на училище.

Целта на операцията по схема BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система“ по ОП РЧР е реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане. По схемата са сключени 19 договора на обща стойност 3 000 000 лева. През 2014 г., посредством реализацията на посочените проекти, 21 383 отпаднали ученици отново са интегрирани в образователната система.

Броят на неграмотните лица у нас е 112 778, а относителният им дял от населението на възраст 9 и повече навършени години е 1.5%. При самоопределилите се като българи 0.5% са неграмотни, при турската етническа група - 4.7%, и при ромската - 11.8%. За първи път при преброяването през 2011 г. е включена и категорията „никога не посещавали училище”. По данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на тези лица в България е 81.0 хил., или 1.2% от населението на 8 и повече навършени години.

За превенция и справяне с негативните последици от неграмотността, с Протокол на МС №: 43.5 от 22.10.2014 г. е приета Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.). Голяма част от планираните в Стратегията мерки имат за цел преодоляването на причините за ниска грамотност, като фокусът пада върху застрашените групи – бедните, при които ниските доходи ограничават възможностите и намаляват мотивацията; билингвите, при които езикът е съществена пречка за придобиване на образование; ромите, при които бедността и езикът увеличават преградите в придобиването на образование.

Във връзка с дейност 4.4.2. „Ограмотяване на възрастни роми“ Министерството на образованието и науката изпълнява проект „Нов шанс за успех“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG 051РО001/4.3-01 „Ограмотяване на възрастни“ по ОП РЧР. Проектът е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици. Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора (включително роми) до общообразователна и професионална подготовка и до участието им на пазара на труда.

В изпълнение на проектните дейности е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който включва разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

В третия обучителен етап на проекта, реализиран през 2014 година, са включени 5 423 обучаеми.

Предвид големия интерес към дейностите по проекта е планиран и още един обучителен етап през 2015 г. Това ще даде възможност на лицата, включени в курсовете по ограмотяване по проекта в първия обучителен етап, да завършат и последния предлаган по проекта курс за овладяване на учебно съдържание, предвидено за VII клас.

В края на всеки обучителен етап обучаемите полагат изпит, като въз основа на резултатите от него и съгласно чл. 80 д и чл. 80 е от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета получават удостоверение. Удостоверението дава право на обучаемите да продължат обучението си в системата на училищното образование при условията и по реда на Закона за народната просвета.

В изпълнение на дейност 5.1.1. „Организиране на курсове за придобиване на квалификация за част от професия чрез модулно обучение“ през 2014 г. лицензирани Центрове за професионално обучение (ЦПО) са организирали 7 328 курсове за придобиване на квалификация за част от професия.

В изпълнение на дейност 5.1.2. „Предоставяне на продължаващо професионално обучение за лица, навършили 16 г.“ през 2014 г. 80 214 лица над 16 г. са завършили успешно курсове, организирани от лицензирани ЦПО. В този брой се включват 18 481 лица, които успешно са преминали професионално обучение с придобиване на свидетелство за професионална квалификация; 51 828 лица, които са преминали обучение с придобиване на удостоверение за професионално обучение; 7 134 лица, които са придобили удостоверение за правоспособност.

В изпълнение на дейност 5.1.3. в училища и детски градини, по преценка на директора, се назначават помощник-възпитател и помощник на учителя за подпомагане на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.За осъществяване на дейност 5.1.5. „Организиране на дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците при избора на професия, при преходите в рамките на образователната система или от образование към заетост“ се реализира проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по ОП РЧР. Проектът е с период на изпълнение от 2012 до 2015 година и е с бюджет от 8 846 683,26 лв. За периода от 01.11.2012 г. до 31.12.2014 г. в Програма за обучение по кариерно ориентиране са включени общо 27 799 ученици от I до XII клас от ромски произход, от които 12 838 жени.

В изпълнение на цел 6 „Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот“ през 2014 г. по Конкурсна процедура 33.12-2013 г. на ЦОИДУЕМ са реализирани 16 проекта. Чрез мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици е постигнат ефект на задържане на ромски деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование. В проектните дейности са участвали 804 родители от ромски произход на общо 1045 деца, обучени са 111 педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда и са реализирани 56 модела за работа с родители. Осъществени са 61 съвместни дейности с участието на родители, деца/ученици и учители. Създадени са 10 групи по интереси и са издадени 7 наръчници и помагала.

За осъществяване на контрол върху приемните детски градини и училища за недопускане по етнически признак на обособени групи и паралелки (дейност 7.1.1.) през 2014 г. са извършени проверки от Министерството на образованието и науката в училища и в детски градини. Не е констатирано наличие на групи или паралелки, обособени по етнически признак.

С цел изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на ромските деца се въвеждат различни форми на взаимодействие и дейности в детските градини и училищата (дейност 7.1.2.) през 2014 г. ЦОИДУЕМ започна реализация на дейности по проект “Изграждане на капацитет“, изпълняван по договор BG06 № ДОЗ 86/04.03.2014 г. по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. Партньор на ЦОИДУЕМ в работата по програмата е Съветът на Европа. Проектът е пряко свързан с изпълнението на приоритет 3 „Работа с родителите на децата и учениците от ромски произход“ на Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ за периода 2013-2015 г.

Целта на проекта е чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещи с младежи, служители в детски градини и медиатори да се изгради капацитет на младежките центрове и детските градини, участващи в проекти, избрани по компонент 1. „Грижа за младежи в риск“ и компонент 2. „Грижи за деца в риск“ на програма „Деца и младежи в риск“.

През 2014 г. по проект “Изграждане на капацитет“ са проведени следните дейности: • Обучение на 11 обучители;

 • Обучение на 39 служители, работещи в младежки центрове и 59 ромски медиатори;

 • Обучение на 179 учители и други служители в детски градини.

Обученията се провеждат паралелно с изпълнението на местни проекти. Съдържанието на обученията и предоставените материали се позовават на опита на Съвета на Европа и представляват конкретна подкрепа за българските институции. Реализацията на проекта допринася за постигане на напредък в диалога с областните и местните власти и тяхното участие в изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

В изпълнение на дейност 7.2.1. „Квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Национална програма „Квалификация“ за 2014 г. по Мярка 1 „Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления“ в периода 23-27 юли 2014 г. е проведено обучение на 60 учители в подготвителни групи на тема „Как да учим децата билингви да учат?“.

По проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР. през 2014 г. е проведено обучение на 4111 учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.

През 2013-2014 г. ЦОИДУЕМ осъществява дейности по проект „Учене в толерантност“ по схема № BG051PO001-7.0.02-0004-C0001/15.10.2012 г. по Приоритетна ос 7 на ОП РЧР. Проведени са 16 модулни обучения на учители, педагогически съветници, училищни психолози, директори на всички държавни училища към Министерството на образованието и науката, началници и експерти от регионалните инспекторати по образование. Обучени са общо 804 педагогически специалисти. С цел получаване на знания и умения за създаване на толерантна среда в държавните училища са организирани обмяна на опит и споделяне на добри практики на 35 български педагози с техни колеги от Кралство Дания.

За осъществяване на политиката за всеобщо, достъпно и качествено образование Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя интеркултурната перспектива като общосподелен възглед, основан на взаимно опознаване, диалог и взаимодействие между културите при запазване на идентичността на всяка една от тях.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ за периода 2014-2020 г.

Представител на секретариата на НССЕИВ бе част от тематичната работна група за изработването на програмата. Представители на гражданския сектор – също. Редица предложения бяха направени и приети. Служители на секретариата на НССЕИВ участват в Комитета за наблюдение на ОП НОИР.Първо, предварително заседание на Комитета за наблюдение на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бе проведено на 27 ноември в гр. София. Oперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” получи одобрението на Европейската комисия за изпълнение през новия програмен период 2014-2020 година през м. февруари 2015 г.
Разпределението на средствата по програмата е в съответствие с възможностите за финансиране от Европейския социален фонд /ЕСФ/, Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и тематичните цели, определени в Споразумението за партньорство. ЕСФ може да финансира мерки в обхвата на две тематични цели:

 • насърчаване на социалното включване, намаляване на бедността и всички форми на дискриминация;

 • инвестиции в образование, обучение, включително професионално обучение за придобиване на умения и учене през целия живот.

ОП НОИР предвижда мерки в подкрепа на маргинализираните общности през програмния период 2014-2020 г. Двете тематични цели включват мерки и дейности, свързани с интеграцията на ромите.

Систематично ще се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и религиозен признак. Ще се акцентира върху преквалификация на учители и административен персонал в областта на образованието за работа в мултиетническа среда и особено на работещите с деца-билингви.

Други мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование за децата и учениците от ромски произход.

Предвиждат се дейности за подготовката на децата в ранна детска възраст /3 – 6 години/ за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на децата, за които българският език не е майчин, включително роми. Очакваният резултат от тези мерки е ранното интегриране в образователната система като превенция срещу отпадането от следващите образователни етапи. От особена важност е осигуряването на равен достъп до качествено образование чрез преодоляване на първично и недопускането на вторично обособени по етнически признак училища, както и подобряването на училищната среда. Очаква се да бъде намален броят на обособените по етнически признак училища, да бъде увеличен броят на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и да бъде осигурена среда, ориентирана към съхраняване на тяхната културна идентичност.

По приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР има два инвестиционни приоритети: 9i „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ и 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.

С интервенциите по инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като ромите“ се очаква да бъде намален броят на обособените по етнически признак детски градини и училища, да бъде увеличен броят на интегрираните деца и ученици, за които българският език не е майчин и да бъде осигурена среда, ориентирана към съхраняване на тяхната културна идентичност.

Идентифицирани са следните потребности, които трябва да се удовлетворят със средствата от Европейския съюз:

- намаляване броя на преждевременно напусналите образователната система;

- увеличаване на броя на учениците от етнически малцинства и особено ромите, които продължават образованието си във висши училища;


 • осигуряване на равен достъп до качествено образование и услуги за индивидуална подкрепа в съответствие с нуждите на децата от етнически малцинства.

Очакваният резултат, който България се стреми да постигне с подкрепа от Европейския съюз е ранното интегриране в образователната система. България е създала нормативни условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, в т.ч. от етническите малцинства и деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и систематично се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.

Специфичните цели, съответстващи на Инвестиционни приоритети 9i и 9ii по Приоритетна ос 3 на ОП НОИР са: • увеличаване на броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;

 • повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

По приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР са определени следните общи и специфични за програмата показатели за резултатите:

 • деца от 3 до 6 години, които са получили услуги за ранна превенция на обучителни затруднения;

 • целодневни детски градини/обединени детски заведения, осигурили подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения;

 • деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система;

- дял на педагогическите специалисти, от включените в дейности по ОП НОИР, квалифицирани за работа в мултикултурна среда;

- дял на получилите включително роми удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование.

Общият размер на средствата, заложени по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР е 128 860 921 евро. Размерът на финансирането от ЕС възлиза на 109 531 782 евро /делът на общата подкрепа от съюза за тази ос на ОП НОИР е 18,38 %/. Общият размер на средствата и общият размер на средствата от ЕС, заложени по Инвестиционен приоритет 9i на Приоритетна ос 3 на ОП НОИР са съответно 25 500 000 евро и 30 000 000 евро. Общият размер на средствата и общият размер на средствата от ЕС, заложени по Инвестиционен приоритет 9ii на ПО3 на ОП НОИР са съответно 84 031 782 евро и 98 860 920 евро.


Държавна агенция за закрила на детето изпълнява следните дейности:
Цел: 1. Намаляване на изоставянето на деца от ромската общност и предотвратяване на институциализацията

Задача: 1.1. Ранно идентифициране и ранна превенция на рискове от изоставяне и неглижиране на деца в риск от ромската общност

Дейност: 1.1.1. Разкриване на центрове за майчино и детско здраве при закриването на домовете за медико-социални грижи за деца – 8 пилотни области

В изпълнение на проект „ПОСОКА: семейство” през 2014г се подготви концепция за нови интегрирани услуга. При преструктуриране на 8 пилотни ДМСГД ще бъдат разкрити интегрирани здравно-социални услуги, една от които е „Център за майчино и детско здраве”. Услугата включва дейности за промоция на здраве, превенция и профилактика на болестите; подготовка и подкрепа за добро родителство; здравно консултиране за формиране на родителски умения и нагласи за грижа за децата (кърмене, хранене, къпане, масажи, възпитание, стимулиране развитието на детето и др. Специфично за услугата е, че потребители могат да бъдат идентифицирани и чрез мобилна работа в рискови общности. Такава услуга ще бъде разкрита във всички пилотни общини.Дейност: 1.1.2. Лицензиране, мониторинг и контрол по приемна грижа

През 2014 г. Председателят на ДАЗД е издал 6 лиценза на доставчици на социални услуги за деца за предоставяне на социалната услуга: „Приемна грижа”.


Дейност: 1.1.3. Лицензиране на доставчици с цел разкриване на социални услуги (ЦОП, ЦСРИ и др.) в близост до високо рискови ромски общности.

От 01. 01. 2014г. до 31.12. 2014г. председателят на Държавната агенция за закрила на детето на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето е издал/подновил 89 лиценза за предоставянето на 113 социални услуги за деца, от които:«Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”22 бр. лицензи;

„Център за обществена подкрепа” – 17 бр.;

„Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца” – 18 бр.;

„Мобилен център за работа с деца” – 18 бр.;

„Център за настаняване от семеен тип” – 6 бр.;

„Звено „Майка и бебе” – 2 бр.;

„Социално общежитие за майки с деца и семейства” – 1 и др.

Предоставената информация е за всички издадени от председателя на ДАЗД лицензи, където част от целевата група са деца от ромската общност. ДАЗД не събира информация по етническа принадлежност.


  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница