Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г


Подкрепа на инициативи на неправителствени организации през 2014 гстраница9/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Подкрепа на инициативи на неправителствени организации през 2014 г. • Всяка година се подкрепят дейности на неправителствени организации за развиване и съхраняване на културната идентичност, насърчаване на пълноценно участие в обществения живот, утвърждаване на толерантни междуетнически отношения, свързани с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020). Средствата саот бюджета на Администрацията на Министерския съвет. Бяха подкрепени следните дейности:

 • по повод отбелязването на 8-ми април – Международен ден на ромите младежка организация„ Рома” – Ямбол;

 • подкрепа за провеждане на -ХІV Национален Етнофест-Видин 2014 и честване на 8-април - Международния празник на ромите – „По поречието на Дунавието”, сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека” - Филчев, Видин;

 • по повод отбелязването на 8-ми април – Международен ден на ромите, Фондация „Пламък” съвместно с фондация „Жени за милосърдие – Рома” – Сливен;

 • по повод отбелязването на 8-ми април – Международен ден на ромите, Фондация «Романо Дром, Плевен;

 • по повод отбелязването на 8-ми април – Международен ден на ромите Център за стратегии по проблемите на малцинствата – Варна;

 • по повод отбелязването на 8-ми април – Международен ден на ромите през, Фондация „Роминтерне – Право на живот”;

 • подкрепа за обновяване на инвентара на танцова група, „Алфа -2012” – Бобов дол;

 • подкрепа за издаване на един брой от списание „Етнодиалог”, Обществен съвет на етническите малцинства в България;

 • закупуване на книжка 3-4/2012 на сп. „Население”, закупени са 50 книжки на български език и 33 на английски език. издание на Института за изследване на населението и човека към БАН, свързано с ромската проблематика на английски език;

 • подкрепа за две предавания в продукцията, излъчвана по БНТ 1, от поредицата “Малки истории от света на ромите“, фондация „Ромски свят – 21 век”, гр. София;

 • подкрепа на Международния семинар и фолклорен фестивал на армъните в България, Сдружение „Център за аромънски език и култура в България”;

 • подкрепа за участие на танцовия състав „Шукарипе“ в Нестия интер форуми за изкуства „Черноморски перли“ - 2014 г., Народно читалище „Симона-2002” – София;

 • подкрепа за дейности по инициатива «Отворена врата», сдружение «МИГ-Крайморие» - Варна;

 • подкрепа за организиране на честване, посветено на 100-годишнината от смъртта на П.К. Яворов под наслов „Яворов – поклон от признателните арменци“, 21 юни 2014 г., град Чирпан, родното място на поета, Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян“ – София;
- подкрепа за участие на роми във Възпоменателна инициатива за геноцида над ромите по време на Втората световна война през 2014 г.,сдружение «Младежка мрежа за развитие» град Симитли.
Информация за доклади, позиции на България пред институции на Европейския съюз, Съвета на Европа


 • изготвена е информация до Генерална Дирекция „Правосъдие” на

Европейската комисия през ноември 2013 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 - по предварително зададен образец;

- изготвена е информация по конкретни теми до Външно министерство за отговор до Генералния секретар на Съвета на Европа, Торбьорн Ягланд;- изготвена е информация за включване в коментарите на българските власти по Третото мнение на Консултативния комитет към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства за България;

- проведена е международна среща „По-добро включване на ромите, чрез инициативи на гражданското общество“ с представители от Европейския икономически и социален комитет и Секретариата на НССЕИВ, както и с експерти от институциите, отговорни по изпълнението на приоритетите на НСРБИР, 20 октомври 2014, Министерския съвет.
 1. Информация за дейности с международен характерИнформация за дейности на международно ниво по „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”:

- Международна среща „Десетилетието - да бъде или не”, организирана от Румънското правителство под Черногорското председателство на Международната инициатива „Десетилетието на ромското включване 2005-2015”, 20 и 21 февруари в Букурещ, Република Румъния. На срещата бе обсъдена необходимостта от продължаване на Десетилетието във връзка с продължаващата дискриминация, борбата с бедността, затруднения достъп до образование, пазар на труда, здравни и социални услуги, както и с новопоявили се трудности, свързани с правото на свободно придвижване, миграция и др. Целта на Десетилетието за премахване на дискриминацията и затваряне на пропастта между ромите и останалата част от обществото беше определена като все още съществуваща, а в някои случаи като разрастваща се. Бяха предложени възможности пред държавите-членки на ЕС за постигане на синхрон с Европейската рамка; съвметяване на ролята на Националният координатор по Десетилетието и Национална точка за контакт, премахване на дублирането на елементи в рамката на ЕС с тази на „Десетилетието на ромското включване“ и др. Остана отворен форумът по отношение продължаването на международната инициатива и по-специално участието в инициативата на страните членки на ЕС, изпълняващи „ Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“. • Заседание на Международния управляващ комитет по Десетилетието на ромското включване 2005-2015, 19-20 юни 2014 г., Подгорица, Република Черна гора. Заседанието бе последното в рамките на Черногорското председателство на инициативата и бе направен преглед на постигнатото през този период. Осъществи се формалното преминаване на председателството от Република Черна гора към Босна и Херцеговина, след което бе представен и плана на Босненското председателство, което продължава една година.

Представен бе напредъка по изпълнение на приоритетите на Десетилетието за 2013 г. от държавите - участнички, както и констатации и наблюдения от страна на гражданското общество.

Сред основните теми бе въпросът за продължаването на Декадата след 2015 г.; търсене на форма на продължаване на сътрудничеството между държави-членки и тези, които не са членки на ЕС по въпросите на ромското включване. От ГД „Правосъдие“ бе обърнато внимание – особено на държавите, които не са членове на ЕС, че Декадата и Рамката на ЕС трябва да вървят паралелно, но не може да бъдат обединени. ЕК ще продължи да работи и да си сътрудничи с Международния секретариат на Десетилетието, както и с неправителствените организации - чрез инициативата Ромска платформа.Заседание на Международния управляващ комитет по Десетилетието на ромското включване 2005-2015, 29-30 септември 2014 г., Сараево, Босна и Херцеговина. Заседанието бе първото в рамките на Босненското председателство на инициативата, което ще продължи до м. септември 2015 г. Представени бяха приоритетите на председателството на Босна и Херцеговина: образование за заетост; интегрирани програми за жилищни условия и заетост; здраве и сигурност на ромската жена. На заседанието бе представена идеята за създаването на Европейски ромски институт. Съществуването на такъв институт е идея на ромския интелектуален елит от преди поне 15 години с цел да се развиват изследвания относно ромската идентичност и култура. Дискусии относно структурата, седалището, функциите на института, които не са изяснени, както и обсъжданията по темата ще продължат в рамките на различни събития и формати. Въпросът за бъдещето на инициативата Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г. след 2015 г. остава отворен. Обсъждени бяха предложения от Секретариата на Декадата проект на нови Процедурни правила, политическото представителство, приоритети и др.


 • Третата среща на високо равнище на ЕС, посветена на ромите се проведе в Брюксел на 04 април 2014 г. Това бе първата среща на високо равнище на ЕС, посветена на ромите, откакто през 2011 г. Комисията създаде Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите. Целта е да се направи преглед на това как се прилагат националните стратегии за ромите, представяни от държавите членки всяка година вследствие на приетата Рамка на ЕС, и дали те водят до подобряване на живота на ромските общности по места.

Тази среща направи преглед на напредъка, постигнат след това и се фокусира върху ролята на регионалните и местните власти в процеса на интеграция на ромите. Срещата събра представители на високо равнище на Европейската комисия и националните правителства, както и местните кметове от цяла Европа и ключови представители на гражданското общество. Заместник министър-председателят и министър на правосъдието, председател на НССЕИВ и секретарят на НССЕИВ взеха участие в срещата. Акцент беше поставен върху ефективността на политиките за приобщаване на ромите и на тяхното финансиране и на страни с разширяването, лайтмотивът за всяка една от тях на местно ниво.

- Заседания на работна група към Агенцията за основните права, която обсъжда подходи и добри практики за сравними резултати при измерване на ромската интеграция. Проведени бяха три срещи, по време на които се направи преглед на какъв етап са стигнали страните членки на Европейския съюз с мониторинга на Националните стратегии за интегриране на ромите и се обсъди изготвянето на минимален набор от индикатори, които да бъдат сравними за повечето или за всички държави. На базата на предложения от страните - участнички от Агенцията за основните права бе подготвена примерна рамка,съдържаща такива индикатори по формат (Структурни индикатори-Индикатори за процес-Индикатори за резултат) и насоки за нейното попълване. Темплейтът, съдържащ примерни индикатори и източници за набиране на данни и чрез националните контактни точки по изпълнение и мониторинг на националните ромски стратегии, бе изпратен за консултиране с институциите, ангажирани с интеграцията на ромите. Секретариатът на НССЕИВ изпрати на отговорните институции образеца и ги прикани да дадат становище по индикаторите, да ги допълнят с такива, които са характерни за нашата държава, както и да посочат, кои са неприложими и защо, да направят предложения за включване/премахване на индикатори и на източници на информация. Секретариатът обобщи становищата на отговорните институции от нашата страна и ги предостави на Агенцията за основните права. Доразвитата и доразработена рамка за индикатори бе тествана пилотно в някои държави, вкл. и в България. Работата по изработването на индикаторите продължава и през 2015 г.

 • Петото работно заседание на Националните контактни точки по Националните стратегии за интегриране на ромите, 5-6 ноември 2014 г., Рим, Италианска Република. На срещата се обсъдиха въпроси относно мониторинга и докладването по напредъка на изпълнението на стратегиите, подобряване на използването на средства от европейските фондове за ромската интеграция, подобряване на координацията и включването на всички заинтересовани страни за постигане на по-добри резултати на местно ниво. Представена бе информация за напредъка в дейността на Агенцията за основните права на Европейския съюз във връзка с изработването на индикаторите за измерване на ромската интеграция, както и съвместния проект Съвета на Европа и на ЕС - РОМАКТ.

 • Осмото заседание на Експертния комитет по въпросите на ромите към Комитета на министрите към Съвета на Европа се проведе в Сараево, Босна и Херцеговина от 28 до 31 октомври 2014 г. Комитетът обсъди мнения относно ревизираната концепция за създаването на Европейски ромски институт (ERI) предложи дискусията по този въпрос да продължи. Разменени бяха мнения относно сътрудничеството и взаимодействието между CAHROM и Националните контактни точки (NRCP). и постигна съгласие относно значението за поддържането на диалога между CAHROM и NRCP за да се избегне дублирането на дейности от двата органа. Комитетът разгледа различни теми относно ромската младеж миграция и свободно движение; образование на ромите и пътуващите деца; ранните бракове и трафика на хора; ромския език и култура; правен статут и идентичност / лични документи; анти-настроения и Доста! Кампания, здравеопазване и др. Набелязани бяха теми следващото пленарно заседание. България бе определена да бъде домакин на 11-то заседание на CAHROM през май 2016, когато България ще е председател на Съвета на Европа в България.

 • Среща на високо равнище по проект на Съвета на Европа и Европейската комисия «РОМАКТ», 2-3 октомври 2014 г., Брюксел, Белгия. Европейската комисия, в сътрудничество със Съвета на Европа, организира международна конференция на високо равнище в Брюксел на 2 и 3 октомври 2014 г., на която се направи преглед на напредъка и научените уроци при интегрирането на ромите на местно ниво с подкрепата на програмата ROMACT. Участваха повече от 400 участници от около 30 държави, представляващи публични органи на европейско, национално и местно равнище, международни институции и други заинтересовани страни. Събитието се превърна в платформа за кметове и избрани представители на ромските общности да обменят практики за конкретни успехи и предизвикателства в интегрирането на уязвими групи, в това число и роми. Кметовете обясниха как те работят с роми, какви са техните нужди и очаквания и как ROMACT, съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа, улеснява тяхната работа и подкрепя техните усилия.

ROMACT се прилага в около 40 общини в България, Румъния, Унгария, Словакия и Италия от 2013 г. Програмата скоро ще се разпространи и в други страни. Тя се извършва в синхрон с програмата Ромед, която е насочена към подобряване на местната демокрация чрез медиация с ромските общности.

Кметове от градове в Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Португалия, Румъния, Словакия и Македония направиха преглед на напредъка и поуките за интегриране на ромите на местно ниво, по-специално с подкрепата на ROMACT. Кметовете представиха някои от своите успешни практики, за България - във Варна местната власт определя общинско финансиране за създаването на читалище в квартал Аспарухово. Читалището ще подкрепи социалната интеграция на ромите и не-ромите, живеещи в района. Общината също ще се обучава да наеме здравни медиатори. • Годишна среща – преглед на ОССЕ на изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото измерение на държавите-участнички в ОССЕ– от 22 септември – 3 октомври 2014 г. Варшава, Полша. Тази среща илюстрира важната роля на гражданското общество в подкрепа на държавите - участнички в пълната защита и насърчаване на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Повече от 1 200 представители на правителства, активисти и експерти по правата на човека взеха участие в срещата в периода на провеждане и бяха обсъдени теми в областта на правата на човека и демокрацията, като акцент бе поставен върху насилието срещу жени и деца, правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства и правата на мигрантите. В срещите на 29 и 30 септември 2014 г. основният фокус бе правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства. Акцентира се и върху Националните стратегии за интегриране на ромите и Плана за действие за интегриране на ромите до 2020 г. Бе представен и Планът за действие на ОССЕ за подобряване на положението на ромите и синтите в рамките на зоната на ОССЕ. Посланието бе да се поеме по-активна роля при анализа на мерките, предприети от държавите-участнички за изпълнение на плана, включително в кризисни и пост-кризисни ситуации.

 • Стратегическа среща за насърчаване на сътрудничеството и институционален капацитет за интеграция на ромите в контекста на стратегията на ЕС за Дунавските региони (EUSDR), Националните ромски стратегии и фондовете на ЕС на 9 и 10 октомври 2014 г., Виена, Австрия.

На срещата присъстваха представители на Европейската комисия, на Управляващите органи по EUSDR, на правителствата на държавите от Дунавския регион, Националните контактни точки по изпълнението на Националните ромски стратегии, донори и представители на гражданското общество. Координаторът по Приоритетна област 9 "Инвестиране в хора и умения" от Дунавската стратегия изнесе доклад за мерките и дейностите и обърна внимание на сътрудничеството с гражданското общество и овластяването на ромската общност. Сътрудничество по отношение на политиките в областта на образованието и на пазара на труда е от полза по отношение на интеграцията и сближаването на Дунавския регион. Това е двоен процес, който води до общи предизвикателства на преден план, например младежката безработица, миграцията или реформата в образованието. Използването на човешкия капитал по най-добрия начин е от съществено значение за развитието на региона и на хората, които живеят в него. Представител на ЕК, ГД «Правосъдие» представи рамката за Националните ромски стратегии за страните от ЕС, както и Плана за действие към тях и степента на изпълнение на стратегиите на държавите-членки.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница