Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Гстраница6/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Приоритет „Култура и медии“Министерството на културата е водеща институция по изпълнението на приоритета и през 2014г. е изпълнило следното:

За насърчаване на творческото развитие на младите хора, сред които са и деца и ученици от етническите общности, през 2014 г. са предоставени стипендии и еднократно финансово подпомагане от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на младежта и спорта и общините на 916 деца, като е продължило изплащането на стипендиите, отпуснати през 2013 г. От тях, по предложение на министъра на културата, стипендии са получили 190 деца от държавни и общински училища. Право на стипендии и еднократно финансово подпомагане имат деца, класирани на първо, второ или трето място на национални и международни конкурси, олимпиади или състезания, включени в Програмата на мерки за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за съответната година. През 2014 г. еднократно финансово подпомагане са получили 33 деца, съгласно условията на Програмата на мерки за закрила на деца с изявени дарби.

За изява и развитие на млади таланти е подкрепено институционално и финансово организирането на фестивали, събори, конкурси, спектакли и други събития, които дават възможност за изява и развитие на млади таланти. Събитията, 95 на брой, са подкрепени чрез конкурсни сесии на Министерството на културата в областта на театъра, музиката и танца. Те се организират от училища по изкуства, читалища, други неправителствени организации, често пъти със съдействието на общинските администрации. Сред подкрепените прояви са: Отбелязване на ромската Нова година – Василица и Международният ден на ромите – 8 април, като тези две събития са проведени в сградата на Министерството на културата. Финансова помощ са получили няколко фестивала на етносите с активното участие на представители на ромската общност – Национален етнофестивал „По поречието на Дунавието във Видин, Национален фестивал на етносите „България за всички” в гр. Варна и Международен детски етнофестивал, Минерални Бани – Хасково. Под патронажа на Министерството на културата преминаха етнофестивалът „Различни сме, но сме заедно” в с. Хитрино и Националният конкурс за млади поети на името на Усин Керим в гр. Чепеларе.

В областта на книжния сектор и библиотечното дело са утвърдени няколко програми на Министерството на културата в подкрепа на професионалната реализация, самостоятелното учене и достъпа до човешкото знание.

По програма „Помощ за книгата” през 2014 г. са подкрепени 74 проекта за издаване на книги в направленията българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши; културно-историческо наследство и съвременна култура.

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 на ПМС № 153 от 28 юли 2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи и съгласно чл. 1, ал 4,. на всички регионални библиотеки бяха отпуснати допълнителни средства за изпълнение на отговорности свързани с координиране дейността на библиотечните ресурси, внедряване на съвременните технологии и координирано изграждане на регионалните библиотечни мрежи, оказване съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.

С ПМС № 134 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, на регионалните и на общинските библиотеки беше отпусната финансова подкрепа на 40 библиотеки за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2014 г. С този проект се цели да се подкрепи обновяването на библиотечните фондове на обществените библиотеки с нова актуална литература, културна и литературна периодика и други съвременни информационни източници, чрез което българските библиотеки ще могат да отговорят на нарастващите потребности на читателите.

От страна на Министерството на културата беше подкрепена продължаващата дейност по програма „Глобални библиотеки – България” - съвместна програма на Министерството на културата и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, чиято стратегическа цел е предоставянето на лесен и равноправен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно ползване на интернет в обществените библиотеки.

Учредена е фондация „Глобални библиотеки – България”, координират се действията, свързани с устойчивостта на проекта. Министерството участва активно в работата на фондацията. По инициатива на Министерството на културата през 2014 г. са предоставени целеви средства за развитие на програмата в размер на 300 000 лв.

За подобряване на условията в читалищата, през 2014 г. беше осъществена конкурсна сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища. Съгласно писмо на Министерството на финансите - № 04-01-40/02.04.2014 г., предвидените допълнителни целеви средства в държавния бюджет за 2014 г. бяха в размер на 4 млн. лв.

За организиране на процедурата за разпределение на тези средства бяха изработени, утвърдени и разпространени Правила за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г., както и съпътстващите ги проектни фишове по три направления за кандидатстване.


  • На конкурсната сесия бяха отпуснати и разпределени средства в размер общо на 3 910 954 лв., както следва:

- По направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства“ са предоставени средства в размер на 3 249 300 лв.

- По направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд“ са предоставени средства в размер на 567 514 лв.

- По направление „Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер“ са предоставени средства в размер на 94 140 лв.

Анализът на отчетите по програмата към момента показва, че по второто направление най-много средства са усвоени за попълване на библиотечния фонд – 144 868 лв., .за закупуване на сценични облекла – 210 121 лв., за организиране на културни събитие – 49 500 лв. и за закупуване на музикални инструменти и апаратура – 24 761 лв.

Държавната подкрепа, насочена към мрежата от библиотеки и читалища е насочена към улесняване на достъпа на всички социални групи, включително и на ромската общност до предлаганите продукти и услуги в тях.

През 2014 г. по инициатива на Министерството на културата бяха осигурени допълнително от централния бюджет 216 000 лв. за финансово подпомагане на регионални културни прояви с участие на деца, младежи и възрастни, включително и от ромската общност за развитие на творческия потенциал и за съхраняване на местните традиции.

Възстановена е дейността на информационния сайт на читалищата, който се поддържа от Министерството на културата и дава актуална информация за читалищата в страната. Поставен е линк към специализирания сайт на Министерство на образованието и науката за учене през целия живот за лесен достъп до стратегическите документи и запознаване с новостите в областта.

На този сайт се поставя информация за актуални програми на Министерството на културата за финансиране на читалищни дейности, които са насочени и към интеграция на ромската общност.

За реализиране на целите за развитие и модернизация на народните читалища в първото полугодие на 2014 г. Министерството на културата участва, чрез своите експерти в редица форми за обмяна на опит с външни организации и проведе информационни кампании за представяне на актуални програми за финансиране на културни, образователни и социални дейности. През отчетния период с участието на министерството са проведени: семинар „Локални политики за локално наследство”, национална научна конференция „Водачите на маскарада”, информационна среща „Европейски средства за безработни и социално слаби лица”, кръгла маса за мониторинг на сектора за учене през целия живот, работни срещи с читалищни дейци в областите Видин, Враца, Бургас, Варна и Ловеч, регионален форум „Живите човешки съкровища – фактор за устойчиво развитие”, „Еуропеана: прозорец към европейската култура – единни в многообразието” и др. На срещите бяха популяризирани годишните програми на Министерството на културата, Програмата за допълнителна целева подкрепа на народните читалища, програма „Глобални библиотеки”, програма БГ 08, Европа за граждани, Еразъм, Младежта в действие, програми на Агенцията за хора с увреждания и др.

За подобряване на диалога с областните и местните власти, както и с гражданските организации, включително и ромски, през 2014 г. Министерството на културата организира информационно - разяснителна кампания за ролята на етносите в културното многообразие в нашата страна и в Европа за запознаване с европейските и национални политики за признаване и опазване на универсалните ценности и насърчаването на културното многообразие.

Проектът на Министерството на културата, на стойност 44 000 лв., е реализиран в рамките на Работната програма за 2014 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и е част от дейностите по Приоритет 2 „Единни в различието – толерантност към различията и интегриране на етноси”.

Бяха проведени три пътуващи семинара и пет дискусионни форума, в чиито дневен ред бяха включени теми, целящи повишаването на административния капацитет, уменията за работа на гражданските организации, културните институти, обмяната на опит и знания и сътрудничество между отделните институции, основано на изпълнението на зададените приоритети в международни и национални стратегически документи, сред които е и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.).

Дискусионните форуми се организираха в периода 8-12.12.2014 г. в градовете Търговище, Монтана, Хасково, Пазарджик и Кюстендил за обучение на представители на общински администрации, музеи, училища, читалища, библиотеки, медии и неправителствени организации.

В Търговище взеха участие експерти от областите Търговище, Добрич, Разград и Шумен.

Форумът в Монтана обхвана представители на три области – Монтана, Видин и Враца.

В Хасково бяха поканени представители на областите Хасково, Бургас, Ямбол и Кърджали.

В Пазарджик проявата беше предназначена за участници от областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Софийска област.

Във форума в Кюстендил се включиха областите Кюстендил, Перник, Благоевград и област София.

В същия период се проведоха и три семинара, предназначени за директори на регионални библиотеки, директори на регионални исторически музеи, експерти от регионалните центрове „Читалища”, представители на общински администрации, представители на Министерството на културата, представители на медии и неправителствени организации. Във всеки семинар бяха включени по 50 участници, групирани по области с центрове Велико Търново, Пловдив и Благоевград, което осигури обучението на ръководни кадри и експерти от цялата страна.

Програмата за всеки един от форумите се конструира в два модула – теоретичен и практически.

Участниците бяха информирани за актуални политики за интегриране на етносите, прилагане и управление на процеса на културна интеграция в обществото ни, аспекти на партньорството между публичния и частния сектор на национално, регионално и местно равнище за пълноправно включване на етническите общности в националния културен живот и не на последно място търсенето и намирането на източници за финансиране на проекти. Бяха представени програми, които продължават своето действие след 2014 г. и в които има модули за етническа интеграция и по-специално за интегриране на ромската общност.

Всеки един от участниците беше насърчен да сподели своя опит по отношение на случаи от практиката, свързани с интегриране на етнически общности, като се откроиха примерите по отношение на ромската общност.

В същата посока през 2014 г. Министерството на културата инициира провеждането на работни семинари на тема: „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.).

Семинарите бяха организирани във всички областни градове на страната от регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” със съдействието и прякото участие на експерти от Министерството на културата. Обученията бяха насочени към работещите в народните читалища, като те бяха запознати с приоритетите и дейностите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот и конкретно за възможностите за развитие на потенциала на читалищата в областта на неформалното и самостоятелно учене.

В хода на семинарите се обърна специално внимание на един от водещите принципи на стратегията за равен достъп до формите за учене през целия живот и беше направен паралел с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, като се има предвид, че в последния документ читалищата са посочени като основна институция за работа с ромската общност.

На семинарите бяха поканени и взеха участие представители на областни и общински администрации, областните информационни центрове, регионални библиотеки, музеи, неправителствени организации, училища, регионални инспекторати на Министерство на образованието и науката и други структури, които работят в областта на образованието и културата.

Бяха представени добри практики от дейността на читалищата, успешни форми за учене през целия живот, осъществени в сътрудничество с други институции, потърсиха се нови възможности за споделяне на ресурси и актуални програми за финансиране на проекти.

За поддържането на диалога с областните и местните власти, както и диалога с гражданското общество и ромските общности за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, Министерството на културата планира дискусионни форуми и през 2015 г., на които ще бъдат обсъдени въпроси за изпълнението не само на настоящата стратегия, но и на други национални документи, които третират социалната интеграция на представителите на ромската общност у нас.

В качеството си на Програмен Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, в изпълнение на изискванията за финансиране на програмата Министерството на културата изготви Стратегия за приноса на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” към подобряването на положението на ромското население.

Стратегията съдържа описание на мерките, които ще имат за цел отделянето на 10% от бюджета, насочени към подобряване на положението на ромското население, предвидени по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства” (Програмни области 16 и 17) в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. и как Министерство на културата като Програмен Оператор планира да постигне целта от 10%, определена в Програмното Споразумение Анекс II и по-точно в т.1 Допустимост, т.2 Финансови параметри и т.3. Подбор на проекти, както е договорено в Раздел 2 на Анекс Б на Меморандума за разбирателство на Финансовия механизъм на ЕИП.

Стратегията следва да се разглежда и като важен преглед на възможната синергия на мерките в рамките на Националната Стратегия на Република България за ромското включване 2020 в областта на културата, изкуството и културното наследство. Настоящата ромска стратегия беше разработена с участието на всички заинтересовани страни, включително Норвежкото посолство в София. Окончателният вариант беше изпратен за одобрение на КФМ/НМВР (Комитета на Финансовия механизъм/Норвежкото министерство на външните работи) преди окончателното разпределение и отпускане на финансовите средства.

За Министерство на културата на Република България ромското участие е дългосрочна перспектива като част от въпроса за културната интеграция на етническите общности.

В рамките на тази цел възможностите на тази програма допълват създаването на условия за равнопоставена интеграция в социално-икономическия живот на представителите на ромската общност, хора в уязвимо състояние, както и, принадлежащи към други етнически групи, като гарантира равни възможности и равен достъп до права, стоки и услуги. Това следва да бъде постигнато чрез включването на подобни групи във всички обществени проекти и програми за културно наследство и подобряване на качеството им на живот чрез пазар на труда, ориентиран към алтернативно изкуство и култура, като се спазват принципите на равенство и недискриминация, включително равенство на половете. Най-лесният начин за навлизане на пазара на труда на ромите, които живеят във вътрешността на страната, е чрез подкрепа на надарени ромски представители да участват в съвременни арт събития и чрез подкрепа на проекти за съхранение и консервация на ромско наследство и проекти за повишаване информираността за ромското културно наследство. Ромите ще бъдат насърчавани да участват в проекти насочени към съхранение на и достъп до тяхното наследство и повишаването на информираността на обществото за тяхната култура.

Очаквани резултати от мерките по Програма БГ08:  • Нови познания относно въпросите на ромските общности – анализи и проучвания, включващи трансфер на знания между НПО и държавните органи и засилен капацитет на местните администрации за справяне с въпросите на ромското включване

  • Засилен капацитет на НПО в областта на ромското включване

  • Засилено включване на младежите роми (напр. в неформални инициативи за учене, общностни и културни събития, услуги)

  • Засилено включване и предоставяне на инициатива на ромските общности

  • Подобрени информационни услуги и бази данни

Приложимостта и очакваното въздействие на програма БГ08 по отношение на ромското включване произтичат от факта, че тя е насочена към посрещане на нуждите и приоритетите, определени в национални стратегически документи. Предвижда се интегриран подход, който се основава на недискриминация (отнася се до всички уязвими групи, включително ромите, но не се предвиждат отделни покани за подаване на проектни предложения за ромите, а широк достъп за свързани с ромите инициативи и организации и т.н.).

Като втора стъпка Програмният Оператор предлага разработването и въвеждането на цялостна система за мониторинг и оценка, основана на приложими индикатори. Министерство на културата предвижда партньорство с НПО, медиатори и общностни заинтересовани лица и организации, тъй като те могат да бъдат от съществена полза при оценяването на резултатите и събирането на обратна връзка от общността за ефективността на интервенциите, поради причината, че те са по-гъвкави при събирането на данни за етническата принадлежност на бенефициентите.

Програмата ще бъде използвана като пилотна експериментална възможност за идеи в областта на модерното изкуство/културно наследство, които да бъдат подпомогнати по-късно от предстоящите Оперативни програми по Структурните фондове в България -2014-2020 г., тъй като се предвижда проектите по СФ да почнат не по-рано от 2015 г.
    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница