Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Г


Изтъргувани обеми през трето тримесечие на 2009 гстраница5/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Изтъргувани обеми през трето тримесечие на 2009 г.


Източник: www.investor.bg

Показатели

Описание

Стойност

Цена на акция към 04.09.2009 г.

-

1.200 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

1.795 лева

Пазарна капитализация на „ФЕЕИ” АДСИЦ

Пазарна цена * Брой емитирани акции

1,564,048.80 лева

P/E

Пазарна цена/Нетна печалба на акция

4.669

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.669

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.257

През периода 01.07.2009 – 30.09.2009 г. дружеството е закупило:Брой вземания

Размер

Цена на закупуване

1

534,736.73 лева

508,207.22 лева

През изминалия период, управляващите на компанията са сключили следните Договори за покупка на вземане:1-во вземане

№ на Договор 19.02.2009 г.

Предмет на Договора Договор за СМР на обекти: "Инженеринг, изпълнение на енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на Общежитие №2, Общежитие №4 и сграда ППО и МВР на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" и "Ремонт помещения и оборудване в спец корпус - 3", съгласно “Количествено-стойностна сметка” – Приложение № 1 А и Приложение № 1 Б

Длъжник „Енемона” АД

Размер на вземането 534 736,73 лв

Собственик на вземането «Изолко» ООД

Постъпления 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна вноска

Цена на закупуване 508 207,22 лв.

Дата на изготвяне на оценка 18.09.2009 г.

Метод на оценка Метод на дисконтиране на очакваните парични потоци

Стойност на вземането по оценка 508 207,22 лв.

Дата на сключване на сделка: 26.09.2009

В портфейла на дружеството са общо 44 (четиридесет и четири) договора за парични вземания. Матуритетната им структура, в зависимост от оставащия брой вноски според времевата структура на погасителните планове е както следва:


Срочност

Брой

%

До 3 години

14

32%

До 5 години

9

20%

До 7 години

21

48%В зависимост от типа договор и размера на секюритизираното вземане, договорите в портфейла на „ФЕЕИ” АДСИЦ се разпределят както следва:Тип договор

%

ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност с общини

89%

ЕСКО договори и договори за енергийна ефективност в индустрията

10%

Договори за парично вземане

1%

Принципи, приложени при изготвянето на оценката
При оценката на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники при оценки на финансови активи.
При преглед на документите, оценителите акцентират внимание на целта на договора, обезпечението – наличност и степен на ликвидност, начина на погасяване и финансовото състояние на длъжника.
Оценяваните вземания са със следната характеристика:


    • без налична котировка на активен пазар;

    • без наличие на публична информация за текущи пазарни стойности на аналогичини вземания;

    • неприложимост на опционно ценообразуване;

    • неприложимост на техника на конструирана база.

Поради липса на съществуваща пазарна цена на съставните елементи единствено приложима е техниката - Методът на дисконтираните парични потоци. Методът за оценка на вземания с равни месечни вноски се основава на теорията на стойността на парите във времето, като се прилага метод на дисконтираните парични потоци. Намаляването на полезността на парите във времето се формализира чрез дисконтиране на бъдещата стойност. От математическа гледна точка, дисконтовите коефиценти представляват поредица от намаляващи във времето тегла. Във финансовия смисъл те илюстрират отбива от номиналната стойност на бъдещите парични стойности и плътно покриват темпоралната динамика на ценността на парите. Предвид финансовите характеристики на оценяваните вземания, настоящата стойност на паричните потоци е изведена чрез Анюитетен фактор на настоящата стойност (АФНС).


Математическата интерпретация на метода е следната:
АФНСr,n={1-[1/(1+r)^n]}/r,
където:
АФНС - Анюитетен фактор на настоящата стойност;

r - процент на дисконтиране;

n - брой периоди/времеви интервал;

(1+ r)^n - дисконтов фактор

При оценката от основно значение е определянето на процента на дисконтиране. То е извършено по метода на съставния риск (build up/натрупване на риска):
r = r 1 + r 2 + r 3+ r 4, %
където:
r 1 - възвръщаемост на безрискова инвестиция;

r 2 - надбавка за общ риск / за страната, за отрасъл, за регион/;

r 3 - надбавка за специфичен риск;

r 4 - надбавка за специфичен договорен риск.
При определяне степените на риск оценителският екип отчита следните обстоятелства:
1. Отчетен е риск на сектора на база степен на регионално развитие на съответната община. Анализирани са лихвените нива и надбавки за емитирани общински облигации на Официален пазар;

2. Съгласието за незабавно инкасо не се третира като обезпечение, тъй като това е форма на разплащане;

3. Информация за наличия на забавени плащания по съответните договори е извлечена на база предоставена информация от Възложителя за хронология на плащанията по съответните договори;

4. Наличие на договорна клауза: "Разликата между стойността на Гарантирана Годишна Икономия и Достигната Годишна Икономия е за сметка на изпълнителя";5. Валутен риск, при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени във валутните курсове, не съществува, тъй като вземанията са в национална валута;
Приходите от закупените вземания дружеството получава на равни месечни вноски.
През периода дружеството няма изцяло необслужвани вземания.

II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
Няма влияние на важни събития върху резултатите във финансовия отчет на „ФЕЕИ” АДСИЦ.
Финансовият отчет на дружеството за третото тримесечие на 2009 г. показва нетен положителен финансов резултат в размер на 335 хил. лв. в сравнение с нетен отрицателен финансов резултат от 148 хил. лв. за предходния отчетен период.
Финансовият отчет за третото тримесечие на 2009 г. показва, че дружеството няма приходи от дейността. Това е обяснимо от естеството на дейността на дружеството – секюритизиране на вземания. Финансовите приходи възлизат на 1 033 хил. лв., като те са приходи от лихви. Разходите за дейността на дружеството към 30 септември 2009 г. са в размер на 698 хил. лв., от които разходи за външни услуги са 103 хил. лв. Финансовите разходи са 555 хил. лв., от които 531 хил. лв. са разходи за лихви, свързани с обслужването на облигационния заем на дружеството и заем към Европейската банка за възстановяване и развитие.
Собственият капитал на дружеството в края на периода е 2 339 хил.лв., с което е отчетено увеличение с 32,67% спрямо предходният отчетен период. Рентабилността на собствения капитал е 14,32%.
Активите на дружеството в края на третото тримесечие на 2009 г. Възлизат на 18 392 хил. лв., като се увеличават с 41,27% % спрямо предходния отчетен период.

III. Възможни рискове и несигурности пред компанията

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница