Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница10/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   123.Информация за сключени съществени сделки.
Няма сключени съществени сделки.
4.Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д отдопълнителните разпоредби на ЗППЦК. През отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., са извършени следните сделки и разплащания между Фаворит холд АД и свързаните му лица:СПРАВКА ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

/Фаворит Холд” АД и дружества/


Контрагент

Вид сделка - приходи

сума хил.лв.

“ИФ Фаворит” ООД

Лихви по предос. кредит

17

“Котлостроене” АД

Лихви по предос. кредит

30

“Тримона” АД

Лихви по предос. кредит

17

“Рачо Ковача” АД

Лихви по предос. кредит

2

“Дружба” АД

Лихви по предос. кредит

5

„Фаворит Петрол” АД

Лихви по предос. кредит

3

„Промишлена енергетика” АД

Лихви по предос. кредит

2

„Складова техника ” АД

Лихви по предос. кредит

1

„Складова техника ” АД

Услуги

8

„Дружба” АД

Услуги

36

„Кортекс Трейдинг” АД

Лихви по предос. кредит

22

„Гарант” АД

Услуги

46

Общо

 

189

Контрагент

Вид сделка – разходи

сума хил.лв.

“Складова техника” АД

Лихви по депозит

22

„Тримона” АД

Лихви по депозит

1

„Автотрансснаб” АД

Лихви по депозит

2

„Котлостроене” АД

Наем офис

7

„ТК Мебел” АД

Лихви по депозит

15

„Гарант” АД

Лихви по депозит

11

„Аутобохемия” АД

Лихви по депозит

47

„ИП Фаворит” АД

Комисионни възнагр.

48

Общо

 

153
По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.
5.Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.
6.Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
Няма сделки, водени извънбалансово
7.Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона засчетоводството и източниците/начините на финансиране.Инвестиции в асоциирани предприятия.31.12.2016

31.12.2015

Инвестиция

% от прит.

Инвестиция

% от прит.

х.лв

капитал

х.лв

Капитал


1."Бългериън Бойлер Технолоджис" ООД гр.София

207

46.00

187

46.00

2."Лесекспорт" АД гр.Бургас

33

46.61

33

46.61

3."Лазурен бряг " АД гр.Приморско101

41.42

4."Металопак" АД гр.Карнобат170

33.66

6. "Кортекс Трейдинг" АД гр.София84

38.90

7. "Търговска къща Мебел" АД гр.София167

43.07

8.“Аутобохемия” АД1037

49.46

9. “Интърг” АД- гр.Сливен

160

59.00

160

59.00

10. "Гарант" АД гр.Бяла Слатина100

21,18

11. „Лазурно море” АД София6648

47.38

12. "Славянка" АД гр.Бургас

4

2.58

4

2.58

13. Еуратек Финанс АД200

20.00

14. „Флагман хотел” АД918

33.00

15. "Винекс" АД Славянци

24

3.13

24

3.13

16. "ИП Фаворит" АД63

20.00

17. Други инвестиции35
18. ЧЕЗ

300

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:

728
9931


Дългосрочните инвестиции нa дружеството първоначално ca оценени no цена нa придобиване.

Ha 1 януари 2003 г. предприятието с преминаването към МСС в съответствие с Международен счетоводен стандарт 39 (МСС 39) - "Финансови инструменти: признаване и оценяване" класифицира своите инвестиции в следните три категории - ценни книжа в оборотен портфейл, ценни книжа в инвестиционен портфейл, държани дo падеж и ценни книжа в инвестиционен портфейл за търговия при евентуално набиране нa оборотен капитал. Ценни книжа в инвестиционен портфейл за търговия се отчитат no историческата им цена. На част от тях е направена обезценка по реда на чл. 25 от отм. ЗСч. След 2002 г. нови обезценки не са извършвани. При продажба на акции на публични дружества се изчислява печалбата спрямо документално доказаната цена на придобиване, т.е. печалбата в резултат на направена обезценка се отделя, както са изискванията на данъчното законодателство.

В настоящият консолидиран финансов отчет сумата на инвестициите на предприятието-майка в неговите дъщерни предприятия е елиминирана, като едновременно с това е намален и размера на основния капитал на тези дъщерни дружества с делът на предприятието-майка. Разликата между двете суми е показана като репутация. Елиминирани са и предоставените дългосрочни кредити и получените депозити.

8.Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.
Текущи търговски и други задължения


Показатели

31.12.2016

31.12.2015

Задължения по получени заеми от банки

5437

3407

Текуща част на нетекущите задължения

443

224

Задължения към свързани предприятия
4154

Задължения по получени търговски заеми

2275

15

Задължения към доставчици и клиенти

11773

1141

Получени аванси

1101

1020

Задължения към персонала

1332

891

Други задължения

1606

1722

Провизии

77

35

ОБЩО:

24044

12609

Задълженията по получени заеми от банки към 31.12.2016 г. са на: • Складова техника АД………… 2934 х.лв.

 • Дружба АД ............................... 1664 х.лв.

 • Фаворит Холд АД .................... 124 х.лв.

 • Кортекс Трейдинг ........................ 715 хил.лв.

Като обезпечение по ползваните заеми дружествата са предоставили машини, съоръжения и оборудване и ипотеки върху недвижими имоти. Складова техника има овърдрафт от Райфайзенбанк (България)ЕАД от 29.07.2016г за 1750х.евра с лихвен процент 2.900% . Заемът на Кортекс трейдинг е в евро от Първа инвестиционна банка пригодишна лихва 4.5% + 6-месечен EURIBOR, но не по - малко от 6.5% годишно.

Задълженията по получени търговски заеми са на АутоБохемия АД -2144 х.лв., Дружба -166 х.лв.ИФ Фаворит 15 хил.лв.и са небанкови заеми без предоставено обезпечение.
Текуща част на нетекущи задължения имат Дружба 415 хил.лв. и Складова техника 28 хил.лв.
Задължения към персонала имат основно следните дружества:


 • Аутобохемия АД – 67 х.лв.

 • Гарант АД – 162 хил.лв.

 • Еуратек Финанс- 61 хил.лв.

 • Дружба АД – 323 хил.лв.

 • Складова техника АД – 189 хил.лв.

 • Промишлена енергетика АД- 74 хил.лв.

 • Автотрансснаб АД – 59 хил.лв.

 • Фаворит Петрол- 90 хил.лв.

 • Фаворит Холд АД – 121 хил.лв.

По-значителни задължения към доставчици и по получени аванси към 31.12.2016 г. имат следните дружества. • Складова техника АД…………………. 778 х.лв.

 • Котлостроене АД………………………. 402 х.лв.

 • Промишлена енергетика АД……… 112 х.лв.

 • Дружба АД ..................................... 791 х.лв.

 • Кортекс Трейдинг .......................... 509 х.лв.

 • Гарант АД ..................................... 313 х.лв.

 • Еуратек Финанс ..................................1158 х.лв.

 • Аутобохемия АД .................................7311 х.лв.

 • Лазурен бряг АД ....................................258 х.лв.

Други задължения имат основно: • Аутобохемия АД – 1212 х.лв., които са за дивиденти, гаранции по оперативен лизинг и други

 • Еуратек финанс АД – 234 х.лв., които са разчети по застраховане и гаранции по оперативен лизинг


9.Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.
Текущи търговски и други вземания
Вземанията в лева ca оценени пo стойността нa тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12. 2016 г. Вземания, за които са начислени провизии за обезценка, се представят в баланса по обезценена стойност


Показатели

31.12.2016

31.12.2015

Вземания от свързани предприятия
1314

Вземания от клиенти и доставчици

7120

2471

Предоставени аванси

48

44

Вземания по предоставени търг. заеми

77

47

Съдебни и присъдени вземания

127

47

Данъци за възстановяване

217

211

Други вземания

665

433

Вземания от персонала

2
Общо

8256

4567

По-значителни вземания от клиенти и доставчици към 31.12.2016 г. имат: • Котлостроене АД……………… 513 х.лв.

 • Складова техника АД……….... 795 х.лв.

 • Автотрансснаб АД……………. 67 х.лв.

 • Рачо Ковача АД……………….. 92 х.лв.

 • Промишлена енергетика АД…. 246 х.лв.

 • Дружба АД ………………......... 712 х.лв.

 • ИФ Фаворит ООД .................. 117 х.лв.

 • Кортекс Трейдинг АД .............. 228 х.лв.

 • Гарант АД ............................... 985 х.лв.

 • Еуратек Финанс АД ............... 2908 х.лв.

Другите вземания са вземания по застраховане .
10.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма извършена емисия на ценни книжа.


11.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Фаворит Холд АД не публикува по-рано прогнози за финансовите резултати.


12.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Финансовите ресурси в дружеството се управляват достатъчно рестриктивно. Ограничават се драстично разходи, спазват се договорените срокове за разсрочено плащане с доставчиците, обслужват се редовно ползвания кредит и предоставените депозити.


13.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

За следващата година дружеството няма значими инвестиционни намерения, с изключение на някои малки ремонти за подобряване условията на труд.


14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление в дружеството.


15.Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Участници в системата за вътрешен контрол и управление на риска, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения и отдели. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците. Надзорният съвет изпълнява ролята и на Одитен комитет, съгл.чл.40ж отЗНФО, с което пряко организира и участва във вътрешнофирмения контрол. Съвета на директорите предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.


16.Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2016г в дружеството няма извършена промяна в управителните или надзорните органи.17.Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества,независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения

б)условия или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент.

в)сума, дължима от емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии,обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница