Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница12/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Към 31/12/2016 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:Акционерно участие 5% и повече

ИМЕ

%

ЕУРАТЕК ООД

11,14

ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

19.39

4.2.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Капиталът на „Фаворит Холд" АДе в размер на 2 356 923лева, разпределен в 2 356 923 безналични, поименни, непривилегировани акции с номинал 1.00 лев, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.
4.3. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Всички акционери на „Фаворит Холд" АДАД имат право на един глас на представена акция в Общото събрание на акционерите, имат право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.


4.4.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

„„Фаворит Холд" АД”АД има двустепенна форма на управление. Състои се от Надзорен и Управителен съвет

Правилата за работа на Управлението са регламентирани в Устава на „Фаворит Холд" АД

При изпълнение на своите задачи и задължения Надзорният и Управителният ограни се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите, заедно с другите компетентности по Чл.15. (1):

-Определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорният и Управителният съвет, определя възнаграждението на членовете , включително правото им да получат част от печалбата на дружеството;

-Избира и освобождава регистрирани одитори;

-Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

-Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;

-Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките по чл.114 от ЗППЦК;


4.5.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Капиталът на„Фаворит Холд" АДможе да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми.

При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

При увеличаване на капитала следва да бъдат спазени специалните изисквания на ЗППЦК относно реда и лицата, които могат да участват в увеличението.

Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Акциите на дружеството могат да се обезсилват при изключване на акционер по реда на чл.189 на Търговския закон или след придобиването им от дружеството и с цел намаляване на капитала. Правилото на чл.189 не се прилага за акционери, придобили акции от предходни емисии – същите губят правата си от акциите от допълнителната емисия. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Обезсилването на акциите на изключен акционер става с решение на Съвета на директорите след изтичане на срока по чл.189, ал.2 на Търговския закон. Копие от решението за обезсилване се прилага в книгата на акционерите, от която се заличават обезсилените акции.

Обезсилването на акции след придобиването им от дружеството става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон и на ЗППЦК.
5.Описание състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети.(информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК)

Броят на членовете на Надзорния и Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите. Член Надзорния и Управителния съветможе да бъде физическо или юридическо лице с добра търговска репутация.Физическите лица и представителите на юридическите лица трябва да имат подходяща квалификация, опит, личностни качества и добра репутация.

Месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съветсе определя от Общото събрание на акционерите.
Надзорния и Управителния съветна „Фаворит Холд”АД имат следните компетентности:

1. Приема правилата за работата си;

2. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание;

4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;

5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;

6. Избира между членовете си председател и заместник председател;

7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;

8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, учредяване на залог и ипотека, ползване на инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества при спазване на изискванията на ЗППЦК.

10.Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и етика.


6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението й и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.(информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК)

„Фаворит Холд" АД декларира, че прилага политика за многообразие при подбора и оценката на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи на Дружеството, като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.

Членовете на управителните органи могат да бъдат само дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;

Членовете на Надзорния и Управителния съветимат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

Добра репутация, професионален опит и управленски умения, са важни изисквания, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности;

Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения;

Членовете на Надзорния и Управителния съветмогат да бъдат преизбирани без ограничения.

Членовете на Надзорния и Управителния съветмогат да бъдат и юридически лица с добра търговска репутация. Представителите на юридическите лица трябва да имат подходяща квалификация, опит, личностни качества и добра репутация.


7. Заинтересовани лица(информация по чл.100н, ал.8, т.7 от ЗППЦК)
„Фаворит Холд" АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други.

„Фаворит Холд " АД, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.


„Фаворит Холд" АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление на интернет сайта на Дружествотоwww.favhold.com с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, (7) и (8) от Закон за публично предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и 2 от Закон за счетоводството за изготвяне и включване на Декларация за Корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Фаворит Холд" АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2016 година на „Фаворит Холд" АД.


Даниел Георгиев Ризов

Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и Изпълнителен директор;


Христо Владимиров Илиев

Зам.Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и Изпълнителен директор;


Емил Игнатов Петков

Ръководител отдел Финансово-икономическаполитика и ВФК и член на Управителния съвет на ФаворитИнформация по приложениие 11 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. относно публичното дружество- към консолидирания годишен финансов отчет за дейността на групата през 2016


 1. Структура на капитала на групата и информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружествата в групата, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.


1.1. Структура на капитала на ФАВОРИТ ХОЛД АД


Акционер

31.12.2016г.

31.12.2015г.

Брой акции

Стойност

% Дял

Брой акции

Стойност

% Дял
 1. Иван Ангелов Тодоров 456965 456965 19.39 456965 456965 19.39

 2. „Еуратек” ООД 262478 262478 11.14 262478 262478 11.14

 3. „Аутобохемия” АД 56371 56371 2.39 56371 56371 2.39

 4. Ангел Иванов Тодоров 8726 8726 0.37 8726 8726 0.37

 5. Други акционери 1572383 1572383 66.71 1572383 1572383 66.71


ОБЩО: 2356923 2356923 100.00 2356923 2356923 100.00
Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

Към 31/12/2016 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Фаворит холд АД:
Акционерно участие 5% и повече

ИМЕ

%

ЕУРАТЕК ООД

11,14

ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

19,39


1.2. Структура на капитала на групата и акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас


Наименование и ЕИК на дружеството

Общ размер на капитала

лв.


Общ брой акции/дялове

бр.


Притежавани от ФЛ

(в брой акции/дялове и в % от капитала)Информация за акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас

КОТЛОСТРОЕНЕ АД

237 588

237 588

29 722 (12.51%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. АУТОБОХЕМИЯ АД184 353

22 569


77. 59%

9.50%


КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД


129 872

32 468

2303 (7%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ЕУРАТЕК ООД

2. ФАВОРИТ ХОЛД АД

3. ЕТ ИВАН АНГЕЛОВ


3600

12 632


13 933

11 %

39%


43%

ИФ ФАВОРИТ ООД

1 180 600

11 806

5 (0.04%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД6335

5063


53.66%

42.89%


ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД

76 770

38 385

16 907 (44.05%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

21 478

55.99%

ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД

50 000

50 000

0 (0%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД

3. АВТОТРАНССНАБ АД


23 000

24 500
250046%

49%
5%МЕТАЛОПАК АД

80 638

40 319

3999 (9.92%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД

2. ФАВОРИТ ХОЛД АД

3. БРОД ХОЛДИНГ АД


20 684

13 572


2064

51.30%

33.66%


5.12%

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД

281 968

281 968

14 319 (5.08%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. АУТОБОХЕМИЯ АД118 014

79 635


66.68%

28.24%


ТРИМОНА АД

69 052

34 526

7023 (20.34%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

27 399

79.36%

ТЪРГОВСКА КЪЩА „МЕБЕЛ” АД

198 396

66 132

3552 (5.37%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой акции

% от общия капитал

1. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД

2. ФАВОРИТ ХОЛД АД33 033

28 485


49.95%

43.07%


РАЧО КОВАЧА

69135

23045

8212 (35,63%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

14 833

64.37%

ПРЕСЛАВ-АН АД

115 239

115 239

35 964 (31.21%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. РМД ИНЖЕНЕРИНГ76 706

2 544


66.56%

2.21%


ГАРАНТ АД

124 335

124 335

80 673 (64.88%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. ВЕКС 2000 ЕООД26 330

14 335


21.18%

11.53%


ДРУЖБА АД

204 895

204 895

20 424 (9.97%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД

3. Други юридически лица

4. Иван Георгиев Георгиев100 260

59 915


13 937

10 359


48.93%

29.24%


6.80%

5.06%


ИП ФАВОРИТ АД

250 000

25 000

1 250 (5.00%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. ЕУРАТЕК ООД

3. АУТОБОХЕМИЯ АД


5 000

11 251


7 501

20.00%

45.00%


30.00%

ЕУРАТЕК ФИНАНС АД

1 000 000

 1000000
Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. ЕУРАТЕК ООД200 000

800 000


20.00%

80.00%


ЛАЗУРНО МОРЕ АД

13900000

13900000
Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. ИФ ФАВОРИТ ООД

3. АУТОБОХЕМИЯ АД


2 017 000

4 631 000

7 252 000


14.51%

33.32%


52.17%

ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД

3000000

3000000
Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ИФ ФАВОРИТ ООД

2. АУТОБОХЕМИЯ АД960 000

2 040 00032.00%

68.00%


АВТОТРАНССНАБ АД

95 563

95 563

28237 (29,5%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД


66 516

69.60%

АУТОБОХЕМИЯ АД

3 776 536

3 776 536

1 558 (0.04%)

Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. ЕУРАТЕК ООД

3. Иван Ангелов Тодоров


1 867 770

655 503


1 251 705

49.46%

17.36%


33.14%

ЛАЗУРЕН БРЯГ АД

103 325

103 325

30126

(29,15%)Наименование

Размер на дяловото участиеБрой дялове

% от общия капитал

1. ФАВОРИТ ХОЛД АД

2. БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ АД42 424

26347


41.06%

25,50%

 1. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от групата се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружествата в групата или друг акционер.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на групата са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на групата финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.


Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.


7. Споразумения между акционерите, които са известни на групата и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни на групата споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.
 1. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството- майка и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащият устав:


Надзорен съвет

МАНДАТ


Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5( пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Наздорен съвет.


Управителен съвет

МАНДАТ


Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5( пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Наздорния съвет на нов Управителен съвет.


Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси: 1. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции.За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.


 1. Правомощията на управителните органи на дружеството - майка, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:


 1. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;

 2. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;

 3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;

 4. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;

 5. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпънение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи.За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:


 1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;

 2. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;

 3. Съществена промяна в дейността на Холдинга;

 4. Съществени организационни промени;

 5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;

 6. Създаване на клон и участие в дружество;

 7. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.

 8. Увеличаване на капитала на Холдинга;

 9. Издаване, придобиване и продажба на облигации. 1. Съществени договори на групата, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.
 1. Споразумения между дружествата в групата и управителните им органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :

___________________________ Даниел Ризов – Председател на УС

___________________________ Христо Илиев – Зам. Председател на УС

Декларация
по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

от

Даниел Георгиев Ризов- Председател на Управителен съвет и Изпълнтелен директор
Христо Владимиров Илиев- Заместник Председател на Управителн съвет
и Изпълнителен директор
Анелия Дочева Русанова- Главен счетоводител

С настоящата декларация удостоверяваме, че доколкото ни е известно за 2016 година:


1. Консолидираният годишен финансов отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние на ФАВОРИТ ХОЛД АД и на дружествата включени в консолидацията.
2. Консолидираният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента и дружествата включени в консолидацията, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;
Известна ни е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.

Декларатори: Даниел Ризов _______________________


Христо Илиев _______________________


Анелия Русанова _________________
Page of Фаворит Холд АД, КОНСОЛИДИРАН Доклад за дейността 2016 година
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница