Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014страница9/16
Дата21.07.2016
Размер2.32 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

В обобщение: през отчетния период се запазва тенденция за стабилизиране постъпленията на делата. Първоинстанционните дела се характеризират с фактическа и правна сложност. Основни причини за сезиране на съда е състоянието на икономиката и отражението й от една страна върху стопанските субекти – икономическа задлъжнялост, невъзможност търговските дружества и физическите лица да обслужват кредити към банки, а от друга страна междуличностни спорове на съдружници, респективно акционери в търговските дружества.

През 2014 година е извършена проверка от ИВСС на работата в търговско отделение. Във връзка с направените в доклада на проверяващите препоръки, са предприети мерки – издадени Заповеди на административния ръководител, проведено събрание на съдиите в отделението, на което са взети решения за подобряване и оптимизиране на дейността в ТО.

Може да се отчете, че като цяло кадровата обезпеченост в отделението през ревизирания период отговаря на нуждите за бързина, ефективност и качество на правораздаването.

VII. ФИРМЕНИ ДЕЛА

Работата във фирменото отделение през отчетния период е ръководена от съдия Георги Йовчев, който осъществява и разпределението на постъпващите дела и контрол върху деловодната работа.

Предвид настъпилите нормативни изменения през 2008 година, през последните години и в това число отчетния период работата на съдиите в отделението се състои основно в произнасянето по фирмени дела – по новообразувани за регистрация на сдружения и фондации по ЗЮЛНЦ, адвокатски дружества по ЗАдв и други; по искания за вписване и промени на обстоятелства, подлежащи на вписване на сдружения с нестопанска цел, фондации, адвокатски дружества, жилищностроителни кооперации, читалища. През годината съдиите в отделението дават дежурства на ротационен принцип за обработка на постъпващия доклад по издаване на удостоверения /вкл. и за пререгистрация/, както и на постъпващата кореспонденция.

Структурата на постъпилите фирмени дела е следната :

Решения за първоначална регистрация – 134 броя дела, при 194 дела за 2013 г. и при 133 дела – за 2012г.

Решения за вписване по партидите на еднолични търговци, и юридически лица – няма както и през предходната година.

Общо решения за вписване промени по партидите на делата, разглеждани във фирмено отделение – 205 броя.

Решения за вписване по партидите на сдружения с нестопанска цел на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване – 184 броя решения при 221 броя за 2013 г. и 200 за 2012г.;

Решения за вписване по партидите на фондации промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване 17 броя дела при 6 дела за 2013 г. и 16 дела за 2012г. ;

Решения за вписване по партидите на кооперации /промени / - 1 дело при 3 дела за 2013 г. и 1 дело за 2012г.

Решения за вписване на промени по партидите на вероизповеданията - 3 дела при 2 за 2013 година.

По 14 броя дела производствата са прекратени.

Анализът на горните цифри показва относителна стабилност в постъпленията за първоначална регистрация и промени по партидите на ЮЛ с нестопанска цел.

По-големият брой дела за първоначална регистрация през 2013 година е в резултат на конюнктурни особености - кампанийно регистриране на сдружения с нестопанска цел, който процес към 2014 година е затихнал.

През периода са издадени 71 броя удостоверения за пререгистрация на юридически лица при 67 броя от тази категория за 2013 година и 235 броя за 2012 година.Навременното и качествено осъществяване на работата се дължи и на много доброто сътрудничество с „Информационно обслужбане” АД.

СПРАВКА

за действителната натовареност на магистратите във ВОС през 2014г.показатели

дела за разглеждане


свършени дела

заети щатни бройки

бр. съдии по щат

отраб. Човеко

месеци

спрямо делата за:

разглеждане

свършени

ГО+ТО

6748

5639

45

49

445НО

1771

1634

21

21

210ВОС-общо

8519

7273

66

70

655Натовареност на гр. съдии по щат
11.48

9.59

Натовареност на нак.съдии по щат
7.03

6.48

Действителна натовареност общо за ВОС
13.01

11.10СПРАВКА ЗА ДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС )

ОТ ОС-ВАРНАгодина

Брой дадени разрешения за използване на СРС


Брой изготвени и получени ВДС екзл. № 1

Приложение на чл.18, ал.1-3 от ЗСРС


ефективност

2012

417

178

0

74.40%

2013

234

91

5

56.97%

2014

244

31

4

20.36%V. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

През 2014 г. в ОС-Варна бяха извършени планови проверки от Инспектората към ВСС по наказателни дела и граждански и търговски дела.

Обхвата на проверките включваше дейността на съда по образуването, движението и приключването на наказателните, гражданските и търговски дела за периодите: 01.01.2012г. - 31.12.2013г. за наказателни, 01.01.2012г. - 31.12.2012г., 01.01.2013г. - 31.12.2013г. и 01.01.2014г.-27.06.2014г. за граждански и търговски.

В Акта за резултатите от проверката по наказателни дела бе констатирано, че в ОС-Варна е създадена много добра организация на административната дейност. Процесът на обслужване на граждани е максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност на действията на съда. Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се обработват и докладват своевременно и с прецизност. Книжата по които се образуват дела се докладват в срока по чл.36, ал.4 от ПАС за образуване чрез програма за случайно разпределение на делата. В резултат на прилагането и е постигнато равномерно натоварване на съдиите от НО. Общата оценка на дейността по разглеждане и приключване на делата е много добра. Отлични са резултатите относно спазване на предвидените в процесуалните закони срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове. Независимо от високата натовареност на съдиите от ОС-Варна съдебните актове са изготвяни в предвидените процесуални срокове. Констатирани са незначителен брой и период на забава дела, но такива с правна или фактическа сложност. По дадените препоръки са предприети действия, за които е уведомен Инспектората към ВСС, а именно: Провеждане на ОС на съдиите от НО за обсъждане констатациите в акт и предприети действия /издадени заповеди/ относно групи дела по които се извършва разпределението на делата, процентната натовареност на отделните съдии и за определяне въззивните състави, брой и членове в отделението.

В Акта за резултатите от проверката по граждански и търговски дела бе констатирано, че организацията на административната дейност на Окръжен съд - Варна е много добра. Отделните служби работят ефективно, при много добро взаимодействие, което е предпоставка за бързо и качествено административното обслужване на гражданите.

Организацията на дейността по образуването, разпределението, администрирането, движението и приключването на гражданските и търговските дела е много добра, с изключение на някои пропуски, установени в констативната част на акта. Проверяващият екип намира, че много добрите впечатления за работата на съда, които са били констатирани при извършената през 2009г. проверка на ИВСС по граждански и търговски дела, се потвърждават и при настоящата планова проверка.

Проверяващите изразяват категоричното си мнение, че съдиите в ОС-Варна полагат усилия и изпълняват задълженията си точно и отговорно, работят съвестно и професионално по образуването, движението и приключването на гражданските и търговските дела. Необходимо е да се отбележи вложеното усърдие и на съдебните служители при изпълнение на задълженията, вменени им с ПАС и с длъжностните характеристики, което е препоръчително да продължи и в бъдеще.

Наред с високия професионализъм и впечатляващ опит на магистратите, са установени и някои пропуски, които не следва да се допускат. В тази връзка са и направени и конкретни препоръки, с цел още по-добра организация на дейността по разпределение, движение и приключване на гражданските и търговските дела, отстраняване на пропуските и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в ОС-Варна. В изпълнение на дадените препоръки, са предприети действия /издадени заповеди/ за регламентиране на действия по посочените пропуски, създаване на нови първоинстанционни състави, спазване на процесуалните срокове по движението на делата.

Общите изводи след извършените проверки от Инспектората към ВСС са за много добра организация на административната дейност, на дейността по образуването, разпределението, администрирането, движението и приключването на делата. Процесът на обслужване на граждани е максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност на действията на съда.

В края на 2014 година бе извършена проверка от Апелативен съд Варна относно организация, образуване и движение на делата и тяхното прикрлючване в заканоустановените срокове. От изготвените доклади е видно, че в ОС-Варна не са констатирани нарушения по горните показатели.

В началото на 2015 година бяха извършени проверки в трите районни съдилища от съдебен район Варна. Констатациите от тях са изложени по-долу в настоящия доклад.
VI. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. През 2014г.организацията на съдебната администрация се ръководеше от Съдебния администратор Анелия Бъчварова и Административния секретар Красимир Чернев.

През годината структурата на съдебната администрация претърпя известни структурни и персонални промени. Назначен бе Зав.регистратура КИ в организационната единица, което значително облекчи работата по ЗСРС и ЗЗКИ. В отделни структурни звена се увеличи броя на служителите - системен администратор -1, секретари - 2, призовкар -1, призовкар-чистач - 1. Извършени бяха промени с цел оптимизиране дейността на съдебните служители по отделения и по-равномерното им разпределение за по-ефективно изпълнение на служебните им задължения.

Приетият нов Правилник за администрацията в съдилищата в сила от 28.01.2014г. бе предизвикателство пред административното ръководство и администрацията, но смятам, че с общи усилия успяхме да се справим

През 2014 г. в ОС-Варна са проведени 2 конкурса: "съдебен помощник" по чл. 67,ал.1,т.1 от КТ, "съдебен секретар" по чл.68,т.3 от КТ, "съдебен деловодител" по чл. 67,ал.1,т.1 от КТ и "призовкар" по чл. 67,ал.1,т.1 от КТ. Двама служители бяха преназначени на длъжност "Зав.регистратура КИ" от 09.04.2015г. и "съдебен статистик" от 01.12.2015г. Четирима "съдебни секретари" постъпиха с преместване от РС-Варна, РС-Девня и РС-Провадия. В продължителен отпуск по болест и майчинство са четирима секретари и един призовкар, а в продължителен неплатен отпуск са двама деловодители.

По-голямата част от съдебните служители в ОС-Варна работеха за подобряване на административната дейност и обслужването на гражданите и като цяло липсваха прояви, съставляващи нарушения на Етичния кодекс на съдебните служители. Обособените звена на общата и специализирана администрации демонстрираха ефективност в дейността си, добро взаимодействие и подобрение на обслужването на граждани и адвокати.

През 2014г. значителен брой съдебни служители имаха възможност да повишат своята квалификация, като взеха участия в семинари и обучения на различни теми. Голяма част от обученията бяха финансирани по ОП "Административен капацитет". Темите - Етично поведение на съдебния служител", "Управление на човешките ресурси, "Организационно поведение и управление на стреса", "Работа по граждански дела", "Съдебно сътрудничество по наказателни дела и добрите практики в Европейския съюз", "Европейско сътрудничество по граждански и търговски дела", "Работа по търговски и фирмени дела и дела по търговска несъстоятелност", със своето разнообразие позволиха участие на служители от различни звена.

Съществен принос за повишаване на квалификацията на съдебните служители имаше и регионалната структура на НССС, чиито инициативи през годината, предоставиха възможност на съд.служители да участват в обучение на тема - "Мотивация за работа оценяване качеството на съдебните служители" в гр.Бяла. Това допринесе за сплотяване на колектива и подобряване на микроклимата.
VII. Сграден фонд и ИНФОРМАЦИОННО И

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Сграден фонд: През отчетната година сградния фонд и организацията по неговото поддържане се осъщесвяваше от гл.специалист ССИ - Венелин Владимиров.

През 2014 независимо от ограничените ни бюджетни средства, положихме усилия за подобряване на условията за работа на съдии и служители, както и по поддръжката на сградата, общите части и отоплението.

Извършиха се частични ремонти за осигуряване на добра техническа обезпеченост на съдиите и служителите за подобряване битовите условия, доколкото това е възможно при архитектурните ограничения, които поставя сградата, крайно неподходяща за нуждите на съдопроизводствената дейност. Недостигът на работни помещения и тази година бе проблем за нас, предвид увеличенията на щата за съдии и служители. Поради липса на свободни кабинети и работни места се наложиха преустройства на кабинети, а поради недобри битови условия се извършиха ремонти във всички съдийски кабинети в североизточното крило на втория етаж. Част от оборудването на работните помещения от бившия Военен съд – Варна беше преместена в кабинетите на ОС-Варна и бяха предприети допълнителни размествания. Реализацията на тези преустройства и ремонти бе осъществена благодарение своевременно отпуснатите от ВСС допълнителни средства, по наше искане.

Нерешен остана проблемът с помещение за дежурния съдия в наказателно отделение. Няма никакви условия за работа по досъдебните производства. Има случаи, в които се налага да се провеждат разпити в кабинетите на съдии, които са по двама или трима в кабинет. Възможността да се използва стаята на пресаташе и съдебен статистик, която се намира на 4 етаж, създава редица неудобства, тъй като се прекъсва работния процес на тези двама служители, създават се затруднения при конвоиране на задържани лица, а в някои случаи възникват и проблеми от битово и хигиенно естество. Всичко това налага да бъде намерено решение на проблема през тази година.

В края на годината се появиха повреди по таблото за включване на парното и с една от циркулационните помпи, като същите бяха временно отстранени с оглед довършване на отоплителния сезон, но след него следва да се намери трайно решение. Аварийни мерки почти без разход на средства се наложиха и във връзка със стари проблеми с покрива, но и там следва да се търси трайно решение. Освободеното помещение на бившата книжарница до входа на сградата бе предоставено на служителите ОД "Охрана" - Варна, а ползваното от тях помещение бе пригодено за работа на двамата архивари. През 2014 година беше завършено преместването на неправилно монтираните външни тела на климатиците. Осигурена бе поддръжката на пожароизвестителната система в сградата чрез сключване на договор с лицензирано дружество. Изпълнени бяха онази част от предписанията на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна, след извършената проверка, които бяха възможни с оглед техническите възможности на сградата и бюджета на институцията.

Извода, който се налага по отношение сградния фонд и техническата обезпеченост на съдиите и служителите от ОС-Варна, е че с всяка следваща година проблема с недостиг на кабинети се задълбочава и влошава условията на труд. Към изчерпания капацитет на сградата следва да прибавим и недостига на финансови средства за поддръжка на кабинените и залите. Невъзможността да бъде обособено помещение за пушачи в сградата е проблем, който към днешна дата остава нерешен. Крайно неудобно и неестетически изглежда сега определеното място за пушене на служебния вход, както за пушачите, така и за останалите магистрати и служители.2. Информационно и техническо осигуряване: През отчетната 2014 година продължи оптимизацията на виртуалната и комуникационна инфраструктура на информационната среда във ВОС. Осъществяваше се от системните администратори - Мария Утева, Дмитрий Танурков и Радослав Петков.

Увеличаването на личния състав във ВОС наложи разширяване на локалната мрежа с двадесет работни точки. Локалната мрежа вече е със 180 работни станции и 6 сървъра. През изминалата година бе закупено ново компютърно оборудване и периферия: 6 броя компютри, 6 монитора, 3 мрежови принтера, 3 персонални принтера, 6 UPS-и, 1 мрежови концентратора и защитна стена за обезпечаване сигурността на локалната мрежа от вътрешни и външни атаки.

Закриването на Военен съд Варна наложи създаване на временна комуникационна среда за обмен на информация между двете съдилища, посредством криптиран тунел.

През годината беше извършен ремонт и реконструкция на климатичната и ел.инсталацията на сървърните комуникационни помещения. Направена бе реорганизация в сървърното помещение на I-я етаж – инсталиран шкаф за комуникационно оборудване от Военния съд, поставен резервен климатик.

Системните администратори перманентно обучаваха съдии и служители за работа с програмните продукти, компютърната техника и периферия. През 2014г. възникнаха сериозни проблеми при осъществяването на електронния обмен на данни между Окръжен съд Варна, районните съдилища от Варненски съдебен район и Апелативен съд, както и публикуването на съд.актове в ЦУБИПСА. Въпреки положените усилия на системните администратори за отстаняване на възникналите проблеми и оказване на експертна помощ в тази връзка, проблемите се оказаха извън обсега на действие на системните администратори на ВОС-външен софтуер за комуникация между съдилищата на Апелативно ниво. И през тази година тези проблеми съществуват.

През 2014 г. бе създадена и въведена в експлоатация вътрешна информационна система- WEB-сайт. Целта беше да се създаде платформа за организиране и достъп до актуалната информация, необходима за ежедневната работа. Това повиши информираността на магистратите и съдебните служители и съществено подобри комуникацията между ръководство и личния състав на ВОС.

Предизвикателство пред съдебните служители от наказателно отделение, бе включването на ОС-Варна в Единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/ и задължението за подаване на данни и информация. ИТ-специалистите създадоха приложение, което обезпечи организацията по отстраняване на възникналите грешки при комуникацията с ядрото на ЕИСПП. Системните администратори организираха специално обучение на съдебните служители от НО.

Беше реализирана интеграция на базите данни «САС» и тази, която се ползва в Адвокатска колегия – Варна. В резултат на това документите за определяне на адвокати по Закона за правна помощ се разменят по електронен път, което значително намалява времето за обработка на съпровождащите документи и времето за получаване на уведомителното писмо, което АК – Варна изпраща до съда в отговор на отправеното искане.

През изтеклата 2014 г. САС ”Съдебно деловодство” бе актуализирана с нови 3 версии, с които се постигна своевременно отразяване на промените в Правилника за администрацията в съдилищата и подобряване на функционалността на системата. Активност проявиха завеждащ-службите, които изготвиха предложения за промени, реализирани при инсталиране на нови версии на САС. Продължи практиката за сканиране на всички постъпващи документи в съда и попълване на ел.папка на делата. Наложи се практиката, на адвокати, вещи лица, синдици и страните по делата да се предоставя информацията по делата на електронен носител.

Съдебните служители и магистрати ежедневно и активно ползват осигурените достъпи до други бази данни - Национална база данни „ГРАО”, Агенция по вписвания, Имотен регистър, Портала за отдалечен до съдилищата от Апелативен район Варна. Възстановена бе връзката със Системата за електронна кореспонденция между ОС-Варна и ОД на МВР – Варна /КИАД/.

Web – сайта на Окръжен съд Варна се поддържа в актуално състояние: публикуват се всекидневно постановените съдебни актове, обявите за свободни работни места и резултатите от конкурси, обявите за обществените поръчки, както и публичните продажби на частните и държавни съдия-изпълнители.

В края на отчетната година бе подновен абонамента за правно-информационен програмен продукт Апис 7-модули Право, Практика, Процедури, Време, Финанси, Европейско право и Апис регистър 7 плюс. Правно – информационните продукти са в мрежови вариант и са достъпни от всички работни места и се актуализират своевременно.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница