Литература за клас за избираемите учебни часове годишен хорариум: 32 часа Седмичен хорариум: 1 часастраница1/3
Дата17.08.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3
УТВЪРДИЛ:

Директор: ……………………............................................................Име, презиме, фамилия

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ


Годишен хорариум: 32 часа
Седмичен хорариум: 1 часа


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Есен (преговор)
Езикови упражнения

Упражнение

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведение. Озаглавява текст.
Четене с разбиране на текст. Озаглавяване на текст. Препис на текст.

Устна проверка. Писмена проверка.
2

2

Изречение – (преговор)
Отново на училище –

Н. ЗидаровУпражнение

Отделя изреченията, като означава началото и края им.

Образува изречения от свободен набор от думи. Пише графически правилно ръкописните букви и правилно ги свързва в думи и изречения.


Подреждане на думи в изречения. Отделяне на изречения в текст. Препис на текст.

Устна проверка. Писмена проверка.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

3

Звук и буква

(преговор)


Обични букви – Калина Малина

Упражнение

Ориентира се в системните отношения в езика: звук – буква – дума – изречение – текст.

Разграничава гласни и съгласни звукове.


Образуване на думи. Тестови задачи.

Устна проверка. Писмена проверка.
4

4

Българската азбука (преговор)
Буквички –Калина Малина

Упражнение

Отразява впечатлението си от самостоятелно прочетено произведение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на произведение. Коментира произведението. Пише азбуката с ръкописни букви.
Четене на текст. Въпроси по съдържанието на текста и такива, които изискват аргументиране на текста. Изписване на азбуката с главни и малки ръкописни букви.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

5

5

Подреждане на думите по азбучен ред
Буквар – Тома Бинчев

Упражнение

Използва азбучен ред. Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник. Познава учебни речници.
Подреждане на думи по азбучен ред. Свързване на дума с нейното значение.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


6

6

Ударение. Откриване на ударената сричка в думата
Да не простине-Леда Милева

Упражнение

Разграничава ударена от неударена сричка и знака за ударение. Разграничава думите с ударение от думите без ударение. Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка.
Откриване и поставяне на ударението в думи. Попълване на пропуснати думи.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Текущо формиращо оценяване.

7

7

Тесни и широки

гласни звукове


Отмъщението на горското поточе – Петя Йорданова

Упражнение

Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове. Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка.
Разпознаване на тесните и широки гласни. Откриване на сгрешена буква на неударена гласна. Попълване на пропуснати букви в думи. Препис на текст.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


8

8

Съгласните звукове – звучни и беззвучни
Весели врабчета – Л. Станчев

Упражнение

Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност – беззвучност. Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучни. Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата.
Определяне на съгласния звук като звучен или беззвучен. Образуване на думи чрез замяна на съгласен звук. Тестови задачи. Писане на текст под диктовка.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

9

9

Правопис на гласни и съгласни звукове
Езикови упражнения

Упражнение

Познава начина за правописна проверка на гласни в неударена сричка. Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.
Правописна проверка на гласен в неударена сричка и на звучен съгласен в краесловие. Попълване на пропуснати букви.

Текущо формиращо оценяване.
10

10

Думи с я, ю, щ, дж, дз, йо, ьо
Умник Гюро с умници другари – Елин Пелин

Упражнение

Образува думи. Допълва изречения

с подходящи думи. Съставя изречения. Затвърдява правилото за правопис на йо и ьо.


Образуване на думи. Допълване на изречения с подходяща дума. Затвърдяване правилото за правопис на йо и ьо.

Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


11

11

Изреченията в българския език
Деца играят вън – Г. Данаилов

Упражнение

Открива различни по вид изречения. Отделя изреченията в текст. Съставя изречения.
Откриване на различни по вид изречения. Отделяне на изреченията в текст. Съставяне на изречения.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


12

12

Съобщителни изречение
Карлсон, който живее на покрива – Астрид Линдгрен

Упражнение

Разпознава съобщително изречение. Употребява уместно съобщително изречение. Отговаря на въпроси, за да се получи кратък текст.
Четене на текст с разбиране. Правилно пунктуационно оформяне на съобщително изречение. Допълване на изречения с подходяща дума. Отговори на въпроси, за да се получи кратък текст.

Устна проверка.

Писмена проверка Формиращо оценяване.


13

13

Въпросителни изречения
Приказка за слънцето – Камен Калчев

Упражнение

Разпознава въпросително изречение. Знае различни начини за образуване на въпросително изречение. Преобразува съобщително изречение във въпросително и обратно. Употребява уместно въпросително изречение.
Четене на текст с разбиране. Преобразуване на съобщително изречение във въпросително по няколко начина. Попълване на въпросителни думи в изречение. Отделяне на изречения в текст.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


14

14

Изреченията в речта – Диалог
Рибките – Илия Бурджев

Обобщение

Чете с разбиране и интонационно правилно художествен и нехудожествен текст . Определя вида и броя на изреченията в различни по вид текстове. Използва подходящи изречения за диалог.
Отговор на въпроси по текста. Четене на диалог. Водене на разговор. Четене интонационно правилно на художествен и нехудожестен текст. Тестови задачи

Тестови задачи.

Формиращо оценяване.


15

15

Пренасяне на части от думи на нов ред
Езикови упражнения

Упражнение

Пренася правилно думи на нов ред. Чете с разбиране писмо, съобщение, картичка. Използване на учтиви думи.
Пренасяне правилно думи на нов ред. Четене на писмо, съобщение

,картичка. Използване на учтиви думи.Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


16

16

Какво назоваваме с думите
Франклин посреща гости – П. Буржоа, Б. Кларк

Упражнение

Разпознава съществително и прилагателно. Използва ги правилно в изречения и текст. Открива думи с противоположно значение.
Попълване правилно съществително в текст. Откриване на думи с противоположно значение –прилагателни.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

17

17

Глагол
Езикови упражнения

Упражнение

Познава глагола като част на речта.
Определяне на глаголите. Използване правилно на подходящ за определен текст.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


18

18

Число на глагола
Разказ за домашен любимец

Упражнение

Познава глагола като част на речта. Разпознава числото на глагола.
Групиране на глаголи според числото им. Работа с многозначни думи. Свързване на съществително с подходящ глагол.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 14 седмици Х 1часa седмично = 14 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

19

Изговор и правопис на глаголите
Синигер се женеше-народна песен

Упражнение

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, единствено и множествено число и в трето лице, множествено число, сегашно време.

Различава народна песен.


Допълване на изречения с подходящ глагол. Откриване и поправяне на неправилно написани глаголи.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


20

20

Съществителни имена
Дворец от сладолед – Дж. Родари


Упражнение

Разпознава съществителните имена в текст и ги определя.
Откриване на съществителни имена. Определяне и използване на подходящи съществителни имена с прилагателни.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


21

21

Съществително нарицателно и съществително собствено име
Ласто-ласто, ластовичко – Елин Пелин

Упражнение

Познава съществителното име като част на речта. Разграничава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.
Включване на съществителни нарицателни имена в съобщителни и въпросителни изречения. Образуване на съществителни собствени имена от нарицателни и обратно. Съставяне на изречения.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


22

22

Умалителни съществителни имена
Майка – Петко. Р.

СлавейковУпражнение

Разпознава умалителни съществителни имена. Превръща съществителни имена в умалителни.
Допълване на изречения с умалителни съществителни имена. Превръщане на съществителни имена в умалителни.

Текущо формиращо оценяване.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

23

Род и число на съществителното име
Старият щърк – К. Константинов

Упражнение

Определя вида, рода и числото на съществителното име.
Образуване на съществителни имена, определяне на род и число. Групиране на съществителни имена според тяхното число. Образуване на съществителни имена.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


24

24

Правопис на съществителните имена
Езикови упражнения

Упражнение

Познава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена и ги записва правилно.
Правилно записване на съществителните имена. Поправяне на грешки.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


25

25

Прилагателни имена
Умната овчарка –Ран Босилек

Упражнение

Разпознава прилагателното име като част на речта.
Правилно записване и използване на прилагателни имена. Определяне.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


26

26

Род и число на прилагателните и съществителните имена. Съгласуване.
Езикови упражнения

Упражнение

Разпознава прилагателното име като част на речта. Разпознава рода и числото на прилагателното име. Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число.
Съгласуване на прилагателно със съществително. Определяне на род и число. Съставяне на подходящи словосъчетания.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

27

27

Правопис на прилагателните имена
Иван Вазов – Христо Ботев

Упражнение

Изговаря правилно прилагателни имена в мъжки род, при които в женски и в среден род и в множествено число изпада гласен звук . Пише правилно формите на прилагателните имена за мъжки, женски и среден род; за единствено и множествено число.
Допълване на пропуснати букви на гласен и съгласен звук, думи. Правописна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


28

28

Части на речта:

глаголи, съществителни имена, прилагателни имена


Хипопотам – Йордан Милев

Обобщение

Разпознава и употребява правилно глаголи, съществителни и прилагателни имена. Разграничава стихотворение като художествена единица.
Откриване на частите на речта. Определяне. Разграничаване на стихотворението като художествена единица.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

29

29

Правописните правила. Звукове, думи, изречения
Весели ята –

Емил КоларовУпражнение

Употребява правилно звукове, думи и изрази, глаголи, съществителни и прилагателни имена.
Правопис на думи. Проверка на съгласни в края на думата. Свързване на глагол с подходящо съществително име. Редактиране на текст. Правилно записване думи с „йо“, „ьо“, глагол.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

30

30

Строеж на българския език
Гълъбицата и мравката – Лафонтен

Упражнение

Правопис на гласни и съгласни в средата на думата. Открива близки по значение думи. Оформя писмен текст. Различава басня.
Допълване на изречения с подходящ глагол. Съставяне на изречения със зададени прилагателни имена за описание на познати животни. Писане на гласни и съгласни в средата на думата. Откриване близки по значение думи.

Устна проверка.

Писмена проверка.

Формиращо оценяване.

31

31

Преговор
Работливка –

Ем. СтаневУпражнение

Открива смислоразличителното значение на думите като образува словосъчетания. Допълва изречения с подходящи думи. Оформя писмен текст.
Откриване смислоразличителното значение на думите като образува словосъчетания. Допълване изречения с подходящи думи. Откриване на правописни грешки в текст.

Устна проверка. Писмена проверка.

Формиращо оценяване.


32

32

Преговор
Страхлив другар – Ем. Станев

Обобщение

Разпознава глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта. Подрежда правилно изречения в текст. Поставя заглавие.
Разпознаване глагол, съществително име и прилагателно име като части на речта. Подреждане правилно изречения в текст. Поставяне на заглавие. Отделяне на изречения.

Формиращо оценяване.  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница