Програма по български език и литература за класстраница1/3
Дата19.07.2018
Размер0.59 Mb.
  1   2   3
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Учебната програма за избираемите учебни часове по български език и литература във втори клас отразява комплексния характер на учебния предмет, което предпоставя взаимосвързаност между отделните раздели в обучението. Ето защо всяка от темите формално е подчинена на целите на езиковото обучение, но тя интегрира учебното съдържание, като реализира в единство усвояването на българския език, развитието на литературните и на комуникативно-речевите компетентности. В този план конкретната тема осигурява както усвояването на съответното езиково знание, така и овладяването на умения за създаване на текст, а така също усъвършенстването на четивната техника и развитието на уменията за адекватно възприемане на литературен текст. По този начин чрез избираемите учебни часове се осигурява възможност за усъвършенстване на компетентностите, придобити от второкласниците не само чрез уроците по български език, но и чрез уроците по литература и уроците за формиране на комуникативно-речеви умения.

Учебната програма за задължителна подготовка по български език и литература във втори клас очертава явно изразен приоритет на правописните знания и умения. Ето защо учебната програма за избираемите учебни часове се изгражда така, че водещ е разделът „Звукове и букви“, чрез който се усвояват основните правописни правила за гласните и съгласните. Този раздел е изнесен на първо място, за да се осигури възможност тези правописни норми да бъдат максимално дълго на вниманието на второкласниците. По този начин учениците се упражняват да прилагат правописните правила при всяка от изучаваните части на речта, съставящи раздела „Думите в речта“.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Раздел в обучението по български език и литература

Основни теми

Очаквани резултати

1.

Езиково обучение

1.1. Звукове и буквиСтроеж на езика

Ориентира се за системните отношения в езика: звук-дума-изречение-текст.

Звукове

Разграничава гласни и съгласни звукове и техни признаци.

Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове (а-ъ; е-и, о-у).

Разграничава ударена от неударена гласна и знака за ударение.

Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност –беззвучност (б-п; в-ф; г-к; д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).Букви

Използва азбучен ред за търсене на дума в речник.

Правопис

Познава начини за правописна проверка на гласни в неударени срички.

Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните.

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.

Открива правописни особености на думи с: щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж.

Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратната частица се.

Пренася правилно многосрични думи.


1.2. Думите в речта

Думата като речникова единица

Знае за речниковото значение на думата.

Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник.

Познава учебни речници.

Търси думи с правописни особености в правописен речник.Части на речта

Познава съществителното име като част на речта.

Разграничава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.

Определя вида, рода и числото на съществителното име.

Разпознава умалителни съществителни имена.

Разпознава прилагателното име като част на речта.

Разпознава рода и числото на прилагателното име.

Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число.

Пише правилно формите на прилагателните имена за мъжки, женски и среден

род; за единствено и множествено число.

Познава глагола като част на речта.

Разпознава числото на глагола.

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, единствено и множествено

число и в трето лице в множествено число в сегашно време.

Разпознава глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта.

Употребява уместно глаголи, прилагателни и съществителни имена.


1.3. Изреченията в речта

Изречение

Разграничава изречение от словосъчетание.

Отделя изреченията в текста, като означава началото и края им.

Употребява различни словоредни варианти на изречението.


Видове изречения

Разпознава съобщително и въпросително изречение.

Знае различни начини за образуване на въпросително изречение (с възходяща интонация, с въпросителна частица ли, с нали).

Оформя пунктуационно правилно съобщително и въпросително изречение.

Преобразува съобщително във въпросително изречение и обратно.

Употребява уместно съобщителни и въпросителни изречения.


2.

Литературно обучение

Художествено възприемане

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на изучавано произведение.

Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение.

Открива образите на героите в изучавано произведение.

Коментира постъпките на героите от изучавано произведение.

Аргументира предпочитания към герои и епизоди.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано произведение.Четивна техника

Чете правилно и с подходяща интонация литературни произведения.

Чете с разбиране текст от хартиена страница и дисплей.3.

Обучение за развитие на комуникативно-речеви компетентности

Общуване

Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).

Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната ситуация.

Прилага правилата за речева учтивост.

Дава примери за речева учтивост при общуване.


Създаване на текст

Съставя кратки съобщения.

Създава текст на поздравителна картичка.

Прави кратко писмено описание на наблюдавани предмет, животно, растение.

Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст.

Съчинява приказка по предложена словесна опора: начало, аналогия, герой.


По преценка на учителя тази учебна програма може да се реализира в два варианта:

– в рамките на 32 учебни часа (1 час седмично), ако повечето от второкласниците в класа имат добра езикова култура и натрупан читателски опит, което им осигурява бърз напредък в ученето;

– в рамките на 64 учебни часа (2 часа седмично), ако преобладаващата част от учениците в класа изпитват трудности при усвояването на учебния материал по български език и литература.

УТВЪРДИЛ:

Директор ……………………………………………………(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (първи вариант)


Годишен хорариум: 32 ч.

Седмичен хорариум: 1 ч.

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението съгласно учебната програма

Понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК, 18 учебни седмици

1.

I

Да си припомним наученото в първи клас

Обобщение

Умее да открива пропуснати букви в думи;

Правилно пренася части от думи на нов ред;

Разграничава писането на йо и ьо в думи.

Умее да съставя изречения;

Ориентира се в разликите при писане на буквите й и и;

Пише правилно и четливо текст.


Решаване на кръстословица и игрословица; редактиране; подреждане на думи в изречение; допълване на пропуснати букви, препис на текст.

Устна проверка
Писмена проверка
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2.

II

Общуване

Упражнение

Употребява правилно изрази от речевия етикет;

Ориентира се относно участниците в общуването, темата на общуване и целта на изказването;

Разбира прочетеното, като отговаря правилно на въпроси към текст.


общуване

Четене с установяване на разбирането; редактиране на изречения с неправилно използвани думи за учтивост; съставяне на кратко съобщение; съотнасяне на изказвания спрямо конкретна речева ситуация; подреждане на изречения в текст и отговор на въпроси относно разбирането му.

Устна проверка
3.

III

Строеж на езика

Упражнение

Ориентира се за системните отношения в езика: звук-дума-изречение-текст;

Разграничава звук от буква;

Уместно употребява думи и се старае да ги пише правилно;

Умее да съставя изречения с правилен словоред;

Открива смисловата връзка между изреченията в текст.


звукове

букви


думи

изречение

текст


Четене на текст с проверка на разбирането му; решаване на игрословици; писане на думи; редактиране на изречения; откриване на излишно изречение в текст; препис на текст.

Устна проверка
Писмена проверка
4.

IV

Българската азбука.

Азбучен редУпражнение

Ориентира се в последователността на буквите в азбуката;

Умее да подрежда думи по азбучен ред.азбука

азбучен редВерижки от букви; проследяване на последователността от букви при съставяне на списъци; съставяне на редици от думи по азбучен ред.

Устна проверка
5.

V

Речници. Правописен речник

Упражнение

Ориентира се в речниковото значение на думите;

Използва азбучен ред за търсене на дума в речник;

Познава учебни речници;

Търси думи с правописни особености в правописен речник.речник
правописен речник

Попълване на думи в страница от правописен речник съобразно с тяхното значение; подреждане на думи с правописни особености в импровизиран правописен речник.

Текущо формиращо оценяване
6.

VI

Звуковете и буквите в българския език

Упражнение

Разграничава основните противопоставяния на звуковете в българския език;

Умее да прави модели на звуковия състав на думите;

Осъзнава буквите като писмен знак на звуковете;

Пише графически правилно буквите.звукове

букви


Оцветяване на звукови модели на думи; допълване на пропуснати звукове в думи; съставяне на редици от думи по посочен звуков модел.

Четене на стихотворение за буквите с последваща проверка на разбирането; откриване на скрити думи в редици от букви.Текущо формиращо оценяване
7.

VII

Гласни звукове. Ударение

Упражнение

Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове (а-ъ; е-и, о-у);

Разграничава думите с ударение от думите без ударение;

Разграничава ударена от неударена гласна и знака за ударение.


гласни звукове

ударение,

ударена гласна неударена гласна


Писане на гласните по двойки; кръстословица с пропуснати гласни; писане на думи с отделяне на гласните в тях; сравняване на думи според тяхното ударение; съотнасяне на дума спрямо звуков модел с ударение; четене на стихотворение с откриване на двойките думи с еднакво ударение.

Текущо формиращо оценяване
8.

VIII

Правопис на гласните звукове

Упражнение

Познава начини за правописна проверка на гласни в неударени срички;

Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка.


Избор на дума за проверка на неударен гласен; самостоятелно откриване на думи за проверка на гласни; запомняне на думи с непроверяеми гласни; подреждане на букви в думи с правописни особености при гласните; четене на стихотворение с добавяне на букви и с проверка на разбирането при четене.

Текущо формиращо оценяване
9.

IX

Съгласни звукове

Упражнение

Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност-беззвучност (б-п; в-ф; г-к; д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).
Свързване на съгласни по двойки; игрословица със съгласни; четене на гатанки с откриване на съгласни в отговорите им; съставяне на думи с предложени съгласни; добавяне на пропуснати съгласни в думи от текст; четене и препис на текст с проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване
10.

X

Писане на съгласни в средата на думата

Упражнение

Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните;

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни пред беззвучни.


Откриване на думи за проверка на правописа на съгласни; решаване на кръстословица с думи, при които има обеззвучаване на съгласни в средата на думата; допълване на звучни съгласни в думи от текст с последваща проверка на разбирането при четене.

Текущо формиращо оценяване
11.

XI

Писане на съгласни в края на думата

Упражнение

Открива звуковата промяна на звучни съгласни в края на думата;

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата.


Откриване на мястото на възможна грешка при писането на съгласни в края на думата; определяне на думи за проверка на звучни съгласни в края на думата; редактиране на думи с правописни грешки при съгласни в краесловие; оцветяване на скрита картина с думи с правописни особености; четене на стихотворение с проверка на разбирането и с добавяне на пропуснати съгласни в него.

Текущо формиращо оценяване
12.

XII

Правопис на съгласните звукове

Обобщение

Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните;

Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.


Определяне на думи за проверка; избор на правилна буква на съгласен; подреждане на букви в думи с правописна особеност при съгласните; прилагане на правилото в думи с обеззвучаване в средата и в края на думата; четене на стихотворение с проверка на разбирането и с допълване на пропуснати обеззвучени съгласни.

Текущо формиращо оценяване
13.

XIII

Трудности при писане

Упражнение

Открива правописни особености на думи с: ю, я, щ, дз, дж.
Допълване на пропуснати букви; кръстословици и игрословици с думи; писане на думи; допълване на букви в думи от текст; препис на текст с последваща проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване
14.

XIV

Думите в речта

Упражнение

Ориентира се с помощта на въпроси в значението на отделни класове от думи;

Разграничава на практическа основа трите основни класа от думи.


Откриване на думи според въпроса, на който те отговарят; съпоставяне и разпределяне на думи съобразно с техните семантични и граматически свойства; четене на стихотворение с проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване
15.

XV

Съществителни имена

Упражнение

Познава съществителното име като част на речта;

Прилага изучени правописни правила при писане на съществителни имена.съществително име

Откриване на съществителни имена; допълване на пропуснати букви в съществителни имена и коментар върху начините за проверка; откриване на съществителни имена в стихотворение и проверка на разбирането при четенето му.

Текущо формиращо оценяване
16.

XVI

Род и число на съществителните имена

Упражнение

Определя вида, рода и числото на съществителното име;

Разграничава съществителните имена по род и число.род и число на съществителното име

Определяне на рода и числото на съществителни имена; групиране на съществителни имена по граматическия им род; четене на стихотворение със съществителните имена в него и с последваща проверка на разбирането при четене.

Текущо формиращо оценяване
17.

XVII

Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена


Упражнение

Разграничава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена;

Съставя кратък текст по серия от картини.съществителни нарицателни имена
съществителни собствени имена

Оцветяване на скрита картина със съществителни нарицателни и съществителни собствени имена; възпроизвеждане на съществителни собствени имена; съчиняване на текст по серия от картини и помощни въпроси.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
18.

XVIII

Правопис на съществителните собствени имена

Упражнение

Прилага изучени правописни правила при писане на съществителни собствени имена;

Пише правилно съществителни собствени имена, употребени в текст.


Изброяване на имена на познати градове и държави; назоваване със съществителни собствени имена на животни от сюжетна картина; откриване на грешки при съществителни собствени имена; редактиране на текст с грешки при съществителните собствени имена; препис на текста и последваща проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК, 14 учебни седмици

19.

XIX

Умалителни съществителни имена

Упражнение

Разпознава умалителни съществителни имена;

Спазва изучените правописни правила при употреба на умалителни съществителни имена.умалително съществително име

Четене на текст с последваща проверка на разбирането и откриване на умалителни съществителни имена в него; игра за образуване на умалителни съществителни имена; игра за разграничаване на умалителни съществителни имена; откриване и поправяне на правописни грешки в умалителни съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване
20.

XX

Прилагателни имена

Упражнение

Разпознава прилагателното име като част на речта;

Употребява уместно прилагателни имена.прилагателно име

Лабиринт с прилагателни имена; образуване на прилагателни имена; оцветяване на сюжетна картина и съставяне на прилагателни имена по нея; разграничаване на прилагателни имена от сродни на тях съществителни имена.

Текущо формиращо оценяване
21.

XXI

Род и число на прилагателните имена

Упражнение

Разпознава рода и числото на прилагателното име;

Изменя прилагателно име по род и число.род и число на прилагателното име

Четене на стихотворение с проверка на разбирането и с откриване на прилагателни имена; определяне на рода и числото на прилагателни имена; образуване на форми на прилагателно име чрез промяна на рода и числото му.

Текущо формиращо оценяване
22.

XXII

Правопис на прилагателните имена

Упражнение

Пише правилно прилагателни имена с изучени правописни норми;

Умее да открива и поправя правописни грешки при прилагателните имена.


Добавяне на пропуснати гласни в прилагателни имена; писане на прилагателни имена с особености при съгласните; редактиране на текст с правописни грешки при прилагателни имена.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
23.

XXIII

Глаголи. Число на глаголите

Упражнение

Познава глагола като част на речта;

Разпознава числото на глагола;

Изписва отделно отрицателна частица и възвратната частица се;

Съчинява приказка по предложена словесна опора.глагол
число на глагола

Четене на стихотворение и откриване на глаголите в него; разделно писане на частици; образуване на глаголи; промяна на глаголи по число; съставяне на текст по сюжетна картина с предложена словесна опора от подходящи глаголи.

Текущо формиращо оценяване
24.

XXIV

Изговор и правопис на глаголите

Упражнение

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, единствено и множествено число и в трето лице, множествено число в сегашно време;

Умее да открива и поправя правописни грешки при глаголи.


Определяне на възможните грешки при глаголи; допълване на пропуснати букви в глаголи; редактиране на текст с грешки при глаголите.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
25.

XXV

Части на речта

Обобщение

Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число;

Употребява уместно глаголи, прилагателни и съществителни имена;

Съчинява приказка по предложена словесна опора: начало.


части на речта

Игра за отделяне на съществителни имена; игрословица с прилагателни имена; образуване на прилагателни имена и глаголи от съществителни имена; съставяне на текст по сюжетна картина и помощни въпроси.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
26.

XXVI

Думите при общуване

Упражнение

Знае за речниковото значение на думата;

Коментира постъпките на героите от произведение;

Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратната частица се.

Четене на текст и редактиране на част от него; изразяване на оценка на героя чрез отговор на въпрос към текста; кръстословица; разделно писане на изречения с предлози, съюзи и частици.

Текущо формиращо оценяване
27.

XXVII

Изреченията в българския език

Упражнение

Разграничава изречение от словосъчетание;

Прави кратко писмено описание.словосъчетание
изречение
описание

Образуване на словосъчетания; съставяне на изречения от словосъчетания; съчиняване на текст с описание на своя дом с опора на помощни въпроси.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
28.

XXVIII

Съобщителни изречения

Упражнение

Разпознава съобщително и въпросително изречение;

Отделя изреченията в текста, като означава началото и края им;

Употребява уместно съобщителни изречения.


съобщително изречение

Препис на текст без означено начало и край на изреченията; свързване на двойки прости изречения в сложно съчинено изречение; съставяне на изречения по сюжетна картина; последваща проверка на разбирането.

Текущо формиращо оценяване
29.

XXIX

Въпросителни изречения

Упражнение

Разпознава въпросително изречение;

Знае различни начини за образуване на въпросително изречение;

Употребява различни словоредни варианти на изречението.


въпросително изречение

Съставяне на въпросителни изречения; четене на стихотворение с въпросителни изречения и последваща проверка на разбирането; кръгови игрословици; съставяне на варианти на въпросителни изречения; разграничаване употребата на въпросителните местоимения кой и кого.

Текущо формиращо оценяване
30.

XXX

Изреченията при общуване

Обобщение

Разпознава различни по цел на изказване изречения (съобщителни и въпросителни);

Оформя пунктуационно правилно съобщително и въпросително изречение;

Употребява уместно съобщителни и въпросителни изречения.

Съставяне на съобщителни и въпросителни изречения; четене на текст и поставяне на знаци за край на изреченията; съставяне на изказвания на герои в откъс от позната приказка; коментар върху правилното писане на образуваните изречения.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
31.

XXXI

Правилно писане на думите и изреченията

Обобщение

Умее да прилага изучените правила за правописа на думите и за пунктуационното оформяне на изреченията;

Съчинява приказка по предложена словесна опора.


Игра за правописа на гласните; писане на думи с правописни особености; пренасяне на многосрични думи на нов ред;

съставяне на кратък разказ по приказен сюжет с опора на илюстрации и опорни думи.Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка
32.

XXXII

Какво научихме за българския език

Обобщение

Знае основните корелативни двойки при звуковете;

Разграничава съществителни имена, прилагателни имена и глаголи;

Умее да определя граматически род и число;

Прилага изучените книжовни норми на българския език.


Свързване на звуковете по двойки; подреждане на думи по азбучен ред; групиране на съществителни имена, прилагателни имена и глаголи; определяне на рода и числото на съществителни имена и на прилагателни имена; редактиране на текст.

Текущо формиращо оценяване
Писмена проверка  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница