Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница36/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

Подприоритет 2.1.2. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за регионалното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на институционално равнище към служби на местно равнище

Изграждане на локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване

Описание на въздействието: подобрена енергийна инфраструктура, увеличаване броя на хората, които се възползват от топло- и газоснабдяване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция

Описание на въздействието: подобрена енергийна инфраструктура, увеличаване броя на хората, които се възползват от топло- и газоснабдяване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за сградите/помещенията на общински лечебни заведения, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.

Описание на въздействието: подобряване на условията за пациентите в здравните заведения, повишаване на ефективността на дейностите им в полза на здравето на хората

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно
Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социалните жилища, в който да бъдат настанени представители на целевата група.

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможно отделяне на емисии на шум и токсични вещества по време на строителството

Оценка на въздействието: отрицателно, временно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: по-добри условия на обитаване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение

Оценка на въздействието: дългосрочно, положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подприоритет 2.1.3. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности

Приоритет 2.2. Повишаване на заетостта и развитие на пазара на труда

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.

Приоритет 2.3. Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управление

Подприоритет 2.3.1. Достъп до качествени обществени услуги

Предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги. Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване

Описание на въздействието: подобряване на количеството и качеството на услугите за населението и бизнеса, удобство и бързина за хората.

Оценка на въздействието: положително, средносрочно
Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно управление

Описание на въздействието: подобряване количеството и качеството на услугите за населението и бизнеса, удобство и бързина за хората, по-добро координиране на информацията и дейностите

Оценка на въздействието: положително, средносрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските администрации (кметствата по райони) с цел качествено и улеснено обслужване на гражданите и бизнеса

Описание на въздействието: възможност за допълнително обучение и развитие, по-добър човешки капацитет в администрациите

Оценка на въздействието: върху работещите в администрацията – пряко положително; за населението – непряко положителноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Описание на въздействието: възможност за допълнително обучение и развитие, по-добър човешки капацитет в администрациите

Оценка на въздействието: върху работещите в администрацията – пряко положително; за населението – непряко положителноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Включване на бизнеса и другите заинтересовани страни в управлението на териториалните общности чрез подходящи форми на сътрудничество

Описание на въздействието: възможност за пряко решаване на общностни проблеми с участието на гражданите, удовлетворяване на потребностите на населението

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подприоритет 2.3.2. Подобряване управлението на процесите и дейностите

Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и ефективно прилагане на електронно управление

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подобряване на вътрешните връзки в администрациите и връзката им с централната администрация

Описание на въздействието: възможност за допълнително обучение и развитие, по-добър човешки капацитет в администрациите

Оценка на въздействието: върху работещите в администрацията – пряко положително; за населението – непряко положителноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Повишаване на капацитета за управление на проекти

Описание на въздействието: възможност за допълнително обучение и развитие, по-добър човешки капацитет в администрациите

Оценка на въздействието: върху работещите в администрацията – пряко положително; за населението – непряко положителноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Повишаване капацитета на местните власти за прилагане принципа на партньорство и стимулиране на междуобщинското сътрудничество

Описание на въздействието: възможност за допълнително обучение и развитие, по-добър човешки капацитет в администрациите

Оценка на въздействието: върху работещите в администрацията – пряко положително; за населението – непряко положителноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено планиране на територията – разработване на кадастрални карти и устройствени планове на центровете на общините и други населени места, които да осигуряват комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на населените места

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации – създаване на нови форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално развитие

Описание на въздействието: развитие на модерно гражданско общество в района, решаване на проблемите на населението

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с планирането и управлението на територията - изграждане на ГИС базирана национална информационна система за интегриране на статистическа, картна и др. информация необходима за процеса на стратегическо планиране на регионалното и местно развитие.

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност

Приоритет 3.1. Развитие на транспортната инфраструктура

Продължаване строителството на магистрала „Хемус“ (високоскоростен път)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на скоростен път Видин - Ботевград

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-35 Плевен-Ловеч-Троян-Кърнаре и изграждане на алтернативно трасе в гр. Троян

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Модернизация на път ІІ-15 Враца-Оряхово (четирилентов път)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Мездра - Ботевград

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІ и ІІІ клас

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на обходен път на гр. Враца

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване (избягване на задръствания в центъра на града), намаляване на замърсяванията в градската среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване (избягване на задръствания в центъра на града), намаляване на замърсяванията в градската среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на пътен тунел Троян-Хр. Даново

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Изграждане на тунел под прохода „Петрохан“

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки в общината, бързината и удобството на придвижване, по-добра градска среда, подобри свързаността и мобилността в системата градове-села и ще насърчи икономическата активност на местно ниво

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Проектиране и строителство на нов път Хърлец-Галово (област Враца)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Проектиране и строителство на нов път с. Ботуня-граница с област Монтана

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на нов мост над р. Дунав (Оряхово-Бекет)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки с чужбина, бързината и удобството на придвижване към Европа

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането и поддържането на транспортното съоръжение се очаква, както временно, краткосрочно отрицателно въздействие от отделяните вредни емисии, така и дългосрочно, постоянно отрицателно въздействие от фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове.

По време на експлоатацията, също се очакват вредни емисии и безпокойство на животни. Тези въздействия са дългосрочни, от временни до постоянни и отрицателни. Очаква се също така и положително въздействие върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на източен обходен път на гр. Плевен с цел осигуряване на транзитния автомобилен поток от и към автомагистрала Хемус

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване (избягване на задръствания в центъра на града), намаляване на замърсяванията в градската среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на обходен път на град Луковит и път ІІ-35 в Троян с цел подобряване безопасността на движението и оптимизиране на трафика

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване (избягване на задръствания в центъра на града), намаляване на замърсяванията в градската среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Улесняване на достъпа до ГКПП Оряхово-Бекет чрез изграждане на обходен път на гр. Мизия и трета лента на път ІІ-15 Мизия Оряхово и рехабилитация на път в Окръг Долж, Румъния

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване (избягване на задръствания в центъра на града), намаляване на замърсяванията в градската среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на ГКПП Монтана-Пирот и Салаш-Ново корито

Описание на въздействието: подобряване на трансграничното придвижване, модерна визия на граничните ни участъци

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноПо време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Път Враца – пещерата „Леденика“ (път III – 1002)

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване за населението и туристите, по-добри условия за туризъм и достъп до туристически обекти

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на пътната мрежа се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Модернизация на железопътната линия Видин-София

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на жп транспортните връзки в България и към Европа, евтин и екологично чист транспорт за населението, намаляване на замърсяванията на околната среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на ж.п. инфраструктурата се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Подобряване и развитие на железопътната инфраструктура

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на жп транспортните връзки в България, евтин и екологично чист транспорт за населението, намаляване на замърсяванията на околната среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането, ремонта и поддържането на ж.п. инфраструктурата се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на фериботен комплекс Лом (България)-Раст (Румъния)

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване за населението и туристите, по-добри условия за туризъм и достъп до туристически обекти

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноПо време на изграждането, ремонта и поддържането на фериботния комплекс се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания и загубата на местообитания и видове, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Развитие на пристанищата като мултимодални логистични центрове

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на транспортните връзки, бързината и удобството на придвижване

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения срещу високите води на р. Дунав

Описание на въздействието: превенция на наводнения и намаляване на опасностите за населението

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноВ зависимост от дейностите развивани при модернизация, укрепаване и доизграждане на защитни съоръжения се очакват както положителни така и отрицателни кумулативни въздействия върху околната среда. Очаква се положително кумулативно въздействие върху околната среда поради предотвратяването на наводнения и опазване на околните територии от преовлажняване. Отрицателни въздействия се очакват в резултат от замърсяване на околните терени по време на строителството с прах, отпадъци, гориво-смазочни материали от строителната техника.

Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом

Описание на въздействието: по-добра визия и условия за пътуващите от/за пристанище Лом

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Реконструкция и възстановяване на летище Видин

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: по-добра визия и условия за пътуващите от/на летище Видин

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите подлежащи на здравна защита.

Приоритет 3.2. Развитие на техническата инфраструктура

Изграждане на газопровод и свързване на област Видни с националната газопреносна мрежа

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, вибрации и химични вредности по време на строителството

Оценка на въздействието: временно, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на бита на хората по отношение на газоснабдяването- евтин и екологично чисто гориво.

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


По време на изграждането на газопровода се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, фрагментация на местообитания, а по време на експлоатацията от вредни емисии и безпокойство на животни. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Изграждане на нова комуникационна инфраструктура - мрежи и услуги на информационни и комуникационни технологии, въвеждане на широколентов достъп за всички общини, изграждането на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на обществени места и гарантираното предлагане на Интернет услуги за обществения сектор

Описание на въздействието: подобряване на комуникацията, удобство за населението и бизнеса, връзка с обществените институции за по-добро обслужване на гражданите, съвременни условия в населените места - модерни комуникации, осигуряване на съвременна и модерна градска среда

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно
Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изготвяне на инвестиционен проект за мост на р. Дунав

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.


Приоритет 3.3. Опазване на околната среда и биоразнообразието

Подприоритет 3.3.1. Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъци

Изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на водопроводни системи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.

По време на строителството:

Описание на въздействието: емисии на шум, прах, химични и биологични вредности

Оценка на въздействието: кратковременно, локално, отрицателно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: осигуряване на постоянно водоснабдяване и пречистване на отпадните води, подобряване на битовите условия за населението

Оценка на въздействието: дълготрайно, положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж.

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, прах, химични и биологични вредности

Оценка на въздействието: кратковременно, локално, негативно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: осигуряване на по-добри битови условия за населението, по-добро пречистване на отпадъчни води, по-чиста жилищна среда

Оценка на въздействието: косвено, дълготрайно, положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж.

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, прах, химични и биологични вредности

Оценка на въздействието: кратковременно, локално, негативно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: осигуряване на по-добри битови условия за населението, по-безопасни отпадни води, по-хигиенна жилищна среда

Оценка на въздействието: косвено, дълготрайно, положително


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, прах, химични и биологични вредности

Оценка на въздействието: кратковременно, локално, негативно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: оползотворяване на отпадъците, подобряване на екологичната и градска среда

Оценка на въздействието: положително, дълготрайно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Поддържане на съществуващите озеленени площи и отреждане на терени за нови такива

Описание на въздействието: създаване на по-привлекателна екологична среда и подобряване качество на живот на хората

Оценка на въздействието: положително, дълготрайноОчаква се положително въздействие върху околната среда чрез подобряване на условията за живот в градска среда и създаване и поддържане на устойчива зелена система.

Реализиране на проекти за газификация на градове с население над 10000 жители

По време на строителството:

Описание на въздействието: възможни емисии на шум, прах, химични и биологични вредности

Оценка на въздействието: кратковременно, локално, негативно

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на бита на хората по отношение на газоснабдяването и подпомагане създаването на по-чиста градска среда чрез използване на икономически изгодно и екологично чисто гориво.

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждане на хидровъзел „Черни Осъм“

Описание на въздействието: подобряване на водоснабдяването в района

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подобряване на състоянието и поддържане на хидротехническите и хидромелиоративните мрежи и съоръжения на територията на област Плевен

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подприоритет 3.3.2. Превенция на природни рискове и климатична сигурност

Укрепване на свлачища и бреговата ивица на р. Дунав (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения)

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Борба с бреговата ерозия

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждане на малки по обем преливници, бентове и др.

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн

Описание на въздействието: предпазване на населението от опасности, свързани с наводнения

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите за които са определени, че има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв

Описание на въздействието: превенция на рискове за населението, опазване на здравето и живота

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Разработване и изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения за определените райони

Описание на въздействието: превенция и защита на здравето и живота на населението

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализирането й


Описание на въздействието: превенция и защита на здравето и живота на населението

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подприоритет 3.2.3. Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктура

Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони

Дейността няма доведе до въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Внедряване на системи за устойчиво управление на горите

Дейността няма доведе до въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Приоритет 3.4. Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен район

Подприоритет 3.4.1. Подобряване качествата на градската и агломерационната среда

Изграждане на интегриран градски транспорт - разработване на планове за управление на трафика, подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания и др.; обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване; изграждане/реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на условията за живот и визията на района, създаване на условия за задържане на населението в СЗР

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


При дейностите по изграждане на интегриран градски транспорт се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, и замърсяване от строителната техника, а по време на експлоатацията от вредни емисии от транспорта. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението от създадените възможности за по-бързо развитие и модернизацията на района.Реконструкция на централната градска част на общинските центрове, включваща пешеходни зони и пространства, озеленяване и рехабилитация на инженерната инфраструктура

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на условията за живот и визията на района, създаване на условия за почивка и рекреация на населението, задържане на населението в СЗР

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


При дейностите по реконструкция на централната градска част на общинските центрове се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, и замърсяване от строителната техника, а по време на експлоатацията от вредни емисии от транспорта. Възможен е кумулативен ефект при едновременно строителство на няколко обекта.

Положително въздействие ще има върху населението в следствие озеленяването и рехабилитацията на инженерната инфраструктура в градска среда.Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения „Кайлъка” гр. Плевен

Описание на въздействието: подобряване на условията за почивка, рекеация, туризъм в района

Оценка на въздействието: положително, дългосрочноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждане на система от обекти за масов и професионален спорт в област Плевен

Описание на въздействието: развитие на спорта в района, включване на повече лица от различни възрасти в масов и професионален спорт, подобряване на физическата култура на населението, профилактика на социално-значими заболявания

Оценка на въздействието: дългосрочно, положителноКато цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подприоритет 3.4.2. Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони

Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, здравни и социални услуги в населените места

Описание на въздействието: подобрена жизнена среда за населението в селата; подобряване на социалните условия, по-широки услуги за населението и бизнеса; възможност за образование и развитие, културни и спортни развлечения и мероприятия за хората в различни възрасти; задържане на населението в селата на СЗР, намаляване на емиграцията и обезлюдяването;

Оценка на въздействието: дълготрайно, положителноПри дейностите по подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на достъп до туристически, исторически обекти се очаква както положително така и отрицателно кумулативно въздействие върху околната среда. Отрицателното въздействие е по време на строителството в следствие от отделяните вредни емисии, и замърсяване от строителната техника, а по време на експлоатацията от вредни емисии от транспорта. Положително въздействие ще има върху населението в следствие развиването на туристическата инфраструктура, и подобряване на условията за живот в населените места.

Приоритет 3.5. Развитие на териториалното сътрудничество

Подприоритет 3.5.1: Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗР

Подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и опазване на околната среда

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на условията за бизнес и инициативи, социално и културно развитие, опазване на околната среда, подобряване на имиджа и визията на района за задържане на населението

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Разработване на интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии и ефективни механизми за регионална координация

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични райони

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на условията на живот, икономическата активност на районите, интеграция на развитието, задържане на населението по граничните райони на СЗР

Оценка на въздействието: положително, дългосрочно


Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Развитие на трансгранично сътрудничество за решаване на съвместни екологични проблеми

По време на експлоатацията:

Описание на въздействието: подобряване на условията на живот и екологията, градската и околна среда, задържане на населението в СЗРОценка на въздействието: положително, дългосрочно

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Създаване на Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Изграждане на комуникационна мрежа на местната администрация в Западната част на трансграничната зона Connect West.

Не се очаква въздействие върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Като цяло тази дейност няма доведе до кумулативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху населението, човешкото здраве и обектите, подлежащи на здравна защита.

Подприоритет 3.5.2: Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕС.

В рамките на този подприоритет не са определени допустими дейности.1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница