Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница7/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел II.4 Режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик


 

Чл. 75. Режимът на паркиране на ППС за служебни нужди се прилага по отношение на ППС, които са собственост на Община Пазарджик и/или се ползват на валидно правно основание от административни, здравни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на общината 

Чл. 76. Не се допуска преотстъпване на трети лица на правата по чл.75

Чл. 77. Списъкът на ППС по чл. 75 се изготвя, изменя и актуализира от кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 78. (Списъкът по предходния член, както и актуалната информация за внасяните промени в същия, се предоставя своевременно на ОМ "Паркинги и охрана" , което организира контрола на паркиращите ППС за служебни нужди на територията на Община Пазарджик . 

Чл. 79. Служителите на ОМ "Паркинги и охрана" извършват контролни проверки доколко паркирането на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране и паркингите - общинска собственост на територията на Община Пазарджик е извършено при спазване на нормативните изисквания.  

Раздел III Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания 


Чл. 80. На територията на Община Пазарджик, в паркингите общинска собственост се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания с времетраене за паркиране до 3 часа.

Чл. 81. На територията на Община Пазарджик в зоните за почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания с времетраене за паркиране до 3 часа

Чл. 82. Физическите и юридически лица, предоставящи места за паркиране за обществено ползване, безплатно или срещу заплащане, осигуряват достъп до предлаганите места за паркиране за хора с трайни увреждания с времетраене за паркиране до 3 часа. 

Чл. 83. Местата за паркиране по чл.80 и чл.81 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д21 и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ за хора с трайни увреждания. 

Чл. 84. Броят, разположението и обозначаването на местата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания по чл.80 и чл.81 се определя както следва:

1. за зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Пазарджик:

а. най-малко 2 /две/ места в зоните с до 50 места;

б. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой на местата в зоните с повече от 50 места;

в. най-малко 5 /пет/ на сто от местата в зоните, които са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

2. в паркингите - общинска собственост на територията на Община Пазарджик:

а. най-малко 3 /три/ места в паркингите с до 50 места;

б. най-малко 4 /четири/ на сто от общия брой на местата в паркингите с повече от 50 места;

в. най-малко 10/десет/ на сто от местата за паркиране в паркингите, когато са в непосредствена близост, пред и около сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, административни и производствени дейности;

3. Местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик, се разполагат в непосредствена близост до достъпния вход за пешеходци на паркинга и отговарят на следните изисквания:

а. широчината на едно място за паркиране е 360 см.;

б. местата за паркиране и подходите към тях се изграждат при спазване на изискванията към настилката и са с наклон не повече от 3 /три/ % (1:33).

4. Броят и локалното фиксирано разположение на местата, предназначени за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик, се определят по схема, съгласувана от комисия, назначена от кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 85. Критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящ адрес на правоимащите:

1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител.

3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

4. Лицата по т. 1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.

5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 85. са следните:а) заявление по образец, утвърден от кмета на Община Пазарджик, подадено чрез дирекция "Социални дейности" до кмета на Община Пазарджик.

б) лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата - копие и оригинал (за сверяване);

е) решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване).

и) декларация по образец, утвърден от кмета на Община Пазарджик.

6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Община Пазарджик за срока на действие на решението от териториалната експертна лекарска комисия / ТЕЛК / .

7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Община Пазарджик, чрез Дирекция "Социални дейности", за промяната.

8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.

9. При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.

10. Кметът на Община Пазарджик назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

11. Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 /указващ, че се извършва принудително преместване на ППС/.

12. На гърба на знаците със стикер се указва конкретният регистрационен номер на автомобила на потребителите, номерът на заповедта на кмета на Община Пазарджик за предоставяне на правото и крайният срок за предоставянето му. 

Чл. 86. Критерии за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик:

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

6. Кметът на Община Пазарджик назначава комисия за разглеждане на подадените заявления.

а) Правилата за работа на комисията се утвърждават със заповедта за назначаването й.

б) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая. 

Чл. 87. Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Община Пазарджик, се издават и преиздават от Кмета на общината. 

Чл. 88. Оперативната дейност по издаването и контрола по използването им се осъществяват от ОМ"Паркинги и охрана". 

Чл. 89. Вид на картите за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили превозващи хора с трайни увреждания.

1. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране се изготвят в съответствие с изискванията на стандартизирания модел на общността от Приложение "Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране на хора с увреждания" към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04.06.1998г.

2. Картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране са задължително ламинирани с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата за паркиране трябва да бъде светло син, с изключение на белия знак за "инвалид", който трябва да бъде на тъмно син фон. 

Чл. 90. Задължителното информационно съдържание на картите за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране трябва да отговаря на изискватията на чл. 99 а , ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Чл. 91. Начин на обозначаване на ППС превозващи хора с трайни увреждания при преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране:

Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международния знак "Инвалид" на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло. При неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено.Чл. 92. Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на ОДМВР и “БМ Паркинги и охрана”

Чл. 93. При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на ОДМВР, БМ „Паркинги и охрана“ отнема картата, която се връща на органа, издал същата. 

Чл. 94. Служителите на ОДМВР и “БМ Паркинги и охрана “извършват контролни проверки доколко преференциалното паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е извършено при спазване на нормативните изисквания, както и изискват и доказателства от водача на съответното ППС, за това, че е паркирано при присъствието на лицето - притежател на картата, с която същото ППС е обозначено. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя. 

Чл. 95. При установено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето, притежател на картата, не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането. Предвидената в настоящата разпоредба санкция за повторно неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране се налага, ако за втори път се установи по предвидения в настоящата наредба ред използването на карта за преференциално паркиране без да е налице правно основание за това. 

Чл. 96. Редът и условията за осъществяване на контрола по чл. 94 и чл. 95 се регламентират със заповед на Кмета на Община Пазарджик. 

Чл. 97. Правоимащите лица заплащат цена за издаването и/или преиздаването на картата, в срока на валидност на същата, по сметка на Община Пазарджик, равняваща се на разходите по издаване и контрол на картата за преференциално паркиране. Цената се определя с решение на Общински съвет Пазарджик. 

Чл. 98. При недостиг на паркоместа по чл. 80 и чл. 81, паркирането се извършва по реда на раздел II.1.  
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница