Николай дойнов два ключа към една необикновена книгастраница10/17
Дата21.07.2016
Размер3.05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

АСПЕКТИТЕ НА УРАН С ПЛУТОН
При съвпад имаме човек с притъпена активност и решителност при изпълнение на всяка задача. При добри аспекти роденият Ще разполага с голяма енергия, решителност и устой в изпълнението на всичко. При лоши аспекти, особено ако са точни, роденият ще преживее непоносими, мъчителни и изненадващи сътресения, при които не рядко ще иска да ликвидира с живота си, особено ако аспектът е точно 90 градуса.
НЕПТУН
Следващата след Уран планета е Нептун, със символичен знак //. Откриването на тази Планета е едно забележително събитие в историята на астрономията. Това събитие е ярък пример, с който се потвърждават принципите и тържеството на Небесната механика. В 1846 година великият френски астроном Леверие приел, че наблюдаваните смущения в орбитата на Уран се дължат на присъствието зад нея на Планта с голяма маса. Когато Леверие завършил изчисленията за положението на тази неизвестна Планета и бил уверен в тяхната правота и точност, поради по-добрите възможности, които съществували в Берлин, за наблюдение на Небесната сфера, той изпратил своите изчисления на младия френски астроном Гале. След като Гале ги получил, още следващата нощ открил точно на посоченото място (с едно отклонение от около един градус) неизвестното Небесно тяло. Затова често се казва, че откриването на тази Планета е станало с върха на перото. Тази планета нарекли на името на древноримския бог на моретата Нептун. Тя се намира на средно разстояние от Слънцето 30 Астрономически единици, което не отговаря на положението, дадено от закона на Тициус - Боде. Според този закон тя би трябвало да бъде на 39 Астрономически единици. Следователно тя не се подчинява на този закон, на който всички предишни Планети се подчиняват. От гледище на Астрологията това изключение е от особено важно значение за характера и естеството на нейното влияние.

В отдавнашни времена се е приемало, че има две науки - Геология и Теология. Геологията е обхващала всички науки, знания и умения, които имат отношения към онова което ни заобикаля, неговото разбиране, ползата, която то ще допринесе за задоволяване на нашите нужди и улеснения за живота; изобщо всичко онова, което засяга чисто практичните въпроси. Теологията има за цел да разбира живота и света извън триизмерния и физическия, да разбира по-висшите светове - идейните, Божествените, които имат отношение към нематериалния образ на човека, който някои наричат Душа, други - Звездно тяло, трети - Двойник. Всички Планети преди Нептун със своите влияния имат отношения към първия дял науки - Геологията. А влиянието на Нептун именно поради това изключение, дава възможност за отношение и разбиране предимно на този втори дял науки - Теологията. Неговото влияние внася в живите форми и човека едно отчуждаване от порядките на заобикалящия свят, нещо по-друго, което не може да се приеме като една необходимост за практичните задачи и техните насъщно нужди. За по-пълното и ясно разбиране на влиянието на силовите течения, изтичащи от Нептун, нека посочим и други негови особености. Пътят, по който обикаля около Слънцето (неговата орбита), е почти окръжност с ексцентрицитет 0,008, което говори, че той върви ръка за ръка със Слънцето, обикаляйки около центъра на нашата галактика със скорост от 250 километра в секунда. Друг един важен елемент е, че плоскостта на неговата орбита почти се слива с тази на Еклиптиката, като сключва ъгъл само малко повече от един градус. Всички тези благоприятни положения на Нептун говорят, че той е много малко засегнат от демоничното влияние на Черното Слънце, което е предизвикало катастрофата в Слънчевата система. Затова неговите силови течения са запазили първичния и съвършен характер на влияние, създаващи по-висшето и по-съвършеното. Всички тези данни определят ценното и най-доброто във влиянието на Нептун върху живите форми на Земята – птиците, обитателите на водните басейни и сушата. Това влияние създава у тях стремеж към по-особено отношение помежду си,преди всичко към едно групиране, обединение, общуване, което е една по-висша изява на живота: птиците да образуват ята, водните обитатели с по-малко хищни изяви да образуват пасажи, а на сушата лишените от хищнически склонности тревопасни да формират стада. Всичко това не може да се обясни с необходимостта от някакви по-ясно изразени практически цели, свързани с ежедневните нужди, а с някакъв подтик, създаден от силовите течения на Нептун. При човек тези създават и оформят мозъчните центрове, които се намират в горната област на главния мозък. Там са мозъчните центрове, които нямат отношение към практическите въпроси на човека, засягащи ежедневните му насъщни нужди, а тези, които създават моралните ценности - възпитанието, благородството, стремежа към оказване на помощ, услуга, съчувствие към всичко и всички. Тези центрове създават и тласкат човека към познаване на по-висшите светове, извън заобикалящия ни триизмерен свят. Такива хора имат и подтик към обединение, към създаване на ИДЕЙНИ ОБЩЕСТВА, където ясно е изразен стремежът към познаване на по-висшите светове, което създава възможност за по-бърза еволюция на човека. Тези качества на нептуновото влияние, този стремеж към по-висшето създава у човек и способност към различни видове изкуства. Това не е нищо друго, освен стремеж и възможност към едно занимание от по-висш порядък, имащо за задача да поднесе нещо по-съвършено от това, което ни заобикаля, т.е изява на по-съвършените светове. Тези творби въздействуват облагородяващо както на околната среда, така и на живите форми и по-специално на човека.

Измереният диаметър на нептуновия диск е около 50200 километра, с относително тегло (плътност на общата му маса) от2Д. И тук, както и при другите Небесни образувания с малка плътност, съществуват същите странни и неприемливи хипотези за неговия строеж. Всъщност и тук имаме кълбо, като това на Земята, чийто диаметър е около 23000 км. Това говори, че след Юпитер Нептун е най-голямата планета в Слънчевата система. Оттам е и неговият по-голям устой срещу пристъпите на разрушителните и демоничен домогвания на Черното слънце в нашата система. Този голям размер определя и силното му влияние върху Земята, живота на нея и по-специално върху човека. При това положение не може да се приеме, че Нептун и Уран са някакви близнаци. Уран, както отбелязахме, е значително по-малък по отношение на своето кълбо.

Атмосферният слой на Нептун е значително по-тънък, отколкото на другите Планети с малка плътност, и е дебел около 13 000 километра; не е и много плътен. Че наистина е така, говори фактът, че при наблюдение на неговия диск краищата му се виждат малко размити. Тези качества на нептуновата атмосфера със своето влияние говорят, че мисловният свят, обсъждането, като психични процеси в човека, слабо са проявени и са оставени на по-заден план при хората под силното влияние на тази Планета. Нептун, както вече отбелязахме, има отношение към т.нар. ПИНЕАЛНА ЖЛЛЕЗА, която се намира между двете хемисфери на главния мозък. Службата и функциите на тази жлеза не са известни на сегашните учени. Но според други, добре запознати с човека, френолози, задачата и службата ù е да дава ИНТУИЦИЯТА у човека, когато е добре развита, както това е при Нептуновите типове и хората под силното влияние на тази Планета. Тези хора, когато имат да разрешават даден въпрос, преди още да са се напрегнали за неговото обсъждане, обмисляне и търсене на път за разрешаването му, вече имат готово по пътя на интуицията това, което искат.

Дискът на Нептун при полюсите е доста сплеснат, което се дължи не само на неговата бърза ротация, но и на това, че оста на въртенето не се е променяла за дълги периоди. Това дава на неговото влияние при по-висшите Нептунови типове устой на идеите, които имат или ще придобият, а също така и устои в постигане на всяка поставена задача. При нисшите типове това се изразява в инат (може - не може, иска да постигне). Въобще, оста на всяка Планета, както сме отбелязали, има отношение към идейния свят.

Отразителната способност на Нептун (неговото АЛБЕДО) е най-висока от това на всички останали Планети и е около 60 процента. Това говори, че в своите влияния Нептун не създава голяма привързаност към материалните ценности, а определя готовност за леко отношение към тях и за раздаването им с лека ръка.

Изброените дотук качества на планетата Нептун дават на неговото влияние възможност да създава хора с много мили симпатични качества, които със своето присъствие предизвикват разположението и вниманието на всички около тях. Тези хора, където и да отидат, в каквато и среда да попаднат, навсякъде и у всички ще предизвикват съчувствие и разположение да им се помогне и услужи. Изобщо привлекателни хора са те, имащи всякога отношение към изкуството.

Наклонът на екваториалната плоскост на неговата орбита е 29 градуса, или с други думи оста на въртенето е отклонена от перпендикуляра към плоскостта на орбитата с толкова градуса. Това отклонение е твърде голямо и говори, че по отношение на оста Нептун е пострадал доста. Това придава на влиянието му една не всякога правилна връзка с идейния свят, при която до главите на хората със силно влияние на Нептун идват неправилни идеи, създаващи криви насоки в живота, поддържани често пъти с една фанатичност.

Нептун идва най-близо до Земята, когато е по правата линия Нептун –Земята -Слънце. Тогава той е в противостояние (опозиция). При това положение неговото влияние е най-силно. Най-далеч от Земята отстои, когато е по правата линия Земя – Слънце - Нептун, при т.нар. СЪВПАД. Тогава влиянието на Нептун е най-слабо.

Нептун обикаля около Слънцето за 164,78 Земни години,със средна скорост от 5,43 километра в секунда. Това говори, че всички ефекти и събития, които влиянието на Нептун дава, преминават значително по-бавно.

До този момент е установено, че Нептун има два спътника. Единият е ТРИТОН, който има диаметър от 5000 километра, с малко относително тегло (което говори, че има атмосфера) и се движи около Планетата по кръгова орбита, всички тези качества говорят, че Тритон е Небесно тяло, в което процесите на живот са ясно изразени, което ще рече, че той е истински спътник. С тези си качества и влияния той подсилва благоприятните влияния на Нептун. Другият спътник, наречен НЕРЕИДА и открит през 1949 година, е с диаметър от около 320 километра. Със своя малък размер и с това, че обикаля около Планетата по много отдалечена орбита (на няколко милиона километра, което е много голямо разстояние за един спътник), той не е нищо друго, освен къс от разрушената Планета. На снимки от Нептун, получени през 1968 година, се откриват тънки пръстени около Планетата. За тях сега не може да се каже нищо повече, но ще приемем, че и те, както и пръстените на другите Планети, не са нищо друго, освен късове, попаднали в зоната на РОШ на Планетата, които са се разрушили и частиците им са образували тези бледи пръстени. Пръстените, заедно с къса Нереида, със своите лоши влияния придават някои неприятни качества във влиянието на Планетата, като злъчност, невлизане в положението на околните при нужда, стремеж за отклонение от истината и др.(това е уточнено при аспектите на Нептун с Планетите, Слънцето и Луната). Установено е също, че и Нептун има топлинно излъчване, а и светлинно би трябвало да има, но поради голямата му отдалеченост не се забелязва. Приемаме също, че поради много по-голямата му маса от тази на Уран, силовите процеси при Нептун са много по-могъщи. Това определя и силата на неговото влияние.За създаването и оформянето на планетата Нептун са взели участие Небесните образувания в Зодиакалното съзвездие РИБИ. Това съзвездие се вижда най-добре от началото на октомври до края на януари. Слънцето престоява в него от 22 февруари до 22 март. В ясна и безлунна нощ в съзвездие Риби могат да се видят с просто око около 75 звезди, но те са много слаби. Тези звезди, както и при други случаи сме изтъквали, в действителност нямат слаба светлина, но са много отдалечени от нас и затова до Земята достигат силовите течения на късите вълни. Тези течения засягат и имат отношение към горните слоеве мозъчни клетки - там, където са мозъчните центрове, даващи на човека моралните качества, най-благородните негови прояви, милосърдие, състрадание, благоговение, уважение към всичко. На това съзвездие Саабей е дал образа на две риби, свързани с дълга и широка лента, символизираща връзката между влюбените. За съзвездието Риби е дадена чудна по своето съдържание и смисъл легенда: всяка сутрин, когато първите лъчи на Слънцето започват да позлатяват високите планински върхове и когато капчиците роса още блестят като брилянти по зелените листа на цветята и тревата, от дълбочините на морето излизат, заловени за ръце, една след друга петдесетте дъщери на морския бог. Весело играели и лудували те на морския бряг. От песните и смеха им утихвал вятърът и бурните вълни на морето, всичко се заглеждало и заслушвало в тях. Една от тези дъщери - най-красивата и прекрасна - ГАЛАТЕЯ, веднъж, като гонила пъстроцветна пеперуда, се отделила от сестрите си. По това време минавал младият Акид - висок, строен, красив като Аполон. Видяла го Галатея, забравила пеперудата и го пронизала с дълбоките си сини очи. Но и Акид, очарован от божествената ù красота, забравил закъде е тръгнал и се насочил към нея. Обикнали се двамата и от този ден станали неразделни. Всеки ден, щом на морския бряг се показвала Галатея, Акид я хващал за ръка и двамата отивали до една малка пещера, недалеч от един висок скалист връх. Но не само Акид обичал прекрасната Галатея. Обичал я и едноокият, грамаден като планина циклоп Полифем. Видял я той на морския бряг, сияеща в своята младост и прелест, и безумна любов пламнала в сърцето му, в сърцето на ужасния циклоп, до когото никой ; не смеел да се доближи, за да не бъде разкъсан и изяден. Уплашила се Галатея от страшния му види винаги се криела от него. Но любовта на Полифем към Галатея все по-силно се разгаряла. Всеки ден той докарвал многобройните си стада овце до високия планински връх, сядал на него и започвал да свири със свирката, който сам си направил от сто дебели тръстикови стебла. Далече се разнасяли звуците на свирката му които разклащали дърветата. Достигали те и до Галатея и Акид, които седели на любимото си място край пещерата, далеч от погледа на ужасния циклоп Полифем. Един ден той ги съзрял и обезумял от любовта си към Галатея, скочил от планинския връх и затичал към тях. Разтърсила се Земята от неговото огромно тяло, развълнувало се и морето. Изправили се Галатея и Акид и се хвърлили в бурното море. Там, превърнати в риби, те плували из глъбините му, свързани с дългата и широка лента на любовта им... Така и чувствата, емоциите на хората под силното влияние на Нептун са най-характерният белег
НЕПТУНОВИЯТ ТИП

иг. 20. Мъжки Нептунов тип
Изтъкнатите качества, които Нептун има, дават на неговото влияние възможност за създаване на Земята на живи форми, които ясно изпъкват със своята красота и нежност. При хората Нептуновото влияние създава също типове нежни и деликатни, с меки одухотворени форми. Тези типове са неспособни за по-голямо физическо напрежение и за издръжливост на неблагоприятни външни условия. Тези качества се отнасят най-вече за дихателната система. Колкото тя е по-добре развита, толкова възможността за физическа издръжливост и съпротива срещу неблагоприятните условия са по-големи. Способността дълбоко да се диша и да се приемат големи количества кислород дава здрав и устойчив на физическото поле човек. При хора със силното влияние на Нептун дихателната система е, общо взето, слабо развита и те често заболяват. Тези типове имат бяла, нежна кожа, меки мускули, почти без косми. Главата е добре оформена, с меки форми. Косата на главата е светла, руса, с тънък косъм и мека. Челото е гладко, без бръчки, показващо липса на напрежение при разрешаването на поставените задачи, защото се разрешават по пътя на интуицията. Веждите са и са по-високо над очите, което показва човек, който лесно се поддава на вълнения, доверчив е и лесно може да бъзе излъган. Очите са с

иг. 20. Женски Нептунов тип
мек и приятен поглед. Останалите форми по лицето - нос. устни, брада и пр., са с мек. н нежен израз. Отрицателните Нептунови типове имат остър и неприятен поглед, от който лъха хлад поради ниската температура от около минус 200 градуса върху повърхността на не нептуновия диск, издаващ незаинтересованост и липса на съчувствие към близките и околните.
НЕПТУН В ДОМОВЕТЕ
В първи дом имаме човек, които носи чертите и качествата, за които вече отбелязахме при Нептуновите типове.

Във втори дом Нептун подсилва изявите на своята вътрешна природа в човека.

В трети дом Нептун създава в човек подтици и умение да се влага нещо фино, по-одухотворено, по-голямо изкуство в своята работа или в каквато и да била дейност; също така и голяма привързаност, милосърдие, подтик за помощ на близки хора и на тези, с които има връзка.

В четвърти дом показва, че роденият ще бъде поставен при благоприятни, меки, сърдечни условия от страна на родителите и близките му. В по-напреднала възраст роденият ще има възможност или за дълго да бъде извън родното са място, или да напусне завинаги това място, като в повечето случва ще бъде задомен с човек не от родният му края - чужденец.

Нептун в пети дом говори за мили. нежни, топля връзки н преживявания с човек от противоположния поя - с любимия човек.

В шести дом роденият ще предразполага близките, околните и всички от средата, в която се намира, да му помагат и да имат добри отношения към него. Помощи изневиделица определя Нептун в този дом.

В седми дом Нептун определя добър семеен живот. топли и добри отношения с партньора. Но такъв човек някак не може да приеме, че е свързан здраво в тази колективна форма – женитба, и често пъти си има друг любим – нещо като домашен приятел, връзка, която е на по-платонична основа и не е в състояние да развали брака.

В осми дом влиянието на Нептун е притъпено, качествата, които той носи и дава, са по-слабо проявени.

В девети дом имаме човек, който има топло, добро отношение към всичко и всички. Той има известно предразположение към идейни общества и към много пътувания.

В десети дом роденият ще има връзки с хора от идейните течения, идейните общества и той по всяка вероятност ще се включи в тях.

В единадесети дом Нептун се изявява в своите най-добри форми – способност към литературно творчество, отзивчивост, приятно отношение към всичко и всички; идейното също го привлича.
АСПЕКТИТЕ НА НЕПТУН С ПЛУТОН
Пои съвпад всичко, което Нептун дава и носи, е парализирано в този човек и много често определя лоши постъпки. При добри аспекти имаме голямо активизиране в природата на всичко, което Нептун носи и дава. При лоши аспекти дава заболявания от най-странно естество, също и склонност и подтик към неразумни решения и действия, като напускане на работата (службата). смяна на професията, смяна на партньора (разводи).

Поради бавното движение на Нептун и Плутон аспектите между тях бавно се променят, но в Календара,за който по-нататък ще отбележим, тяхното влияние ясно се определя и разбира. Този Календар има отношение към годишните събития в живота на родения човек


ПЛУТОН
Последната известна засега планета от Слънчевата система е Плутон.

Стремежът да се проникне в тайните на Слънчевото семейство чрез използуване на Нютоновия закон за всемирното притегляне и чрез най-старателно наблюдение е бил всякога приложим, продължава и сега. Връх на тези усилия е откриването на планетата Плутон. Обстоятелствата, при които е била открита тази Планета, са напълно сходни с тези, при които е открит Нептун.В началото на двадесети век гениалният американски астроном Пърсифал Лоуел, живял между 1855 и 1916 година, проявил много голям интерес към възможността за съществуването на Планета зад Нептун. По смущенията, които Лоуел е наблюдавал в орбитите на планетите Уран и Нептун, в началото на 1905 година той стига до извода за съществуването на неизвестна Планета с голяма маса. Изчисленията на Лоуел за орбитата и положението на тази Планета не са били публикувани до 1914 година. Години наред не е имало условия за нейното търсене и едва в 1929 година са били създадени такива. На младия по това време асистент по астрономия Клайд Т о м б о е е била възложена задачата систематично да проучва и фотографира през дълги интервали от по две-три денонощия определения от Лоуел участък от Небесната сфера, където е трябвало да се намира неизвестната Планета. Клайд Томбо много внимателно сравнявал фотографските пластинки и на 12 март 1930 година било открито Небесно тяло, движещо се между неподвижните звезди -търсената Планета. Тази Планета учените единодушно нарекли с името на древногръцкия бог от подземното царство -Плутон.

Сведенията за тази Планета засега са все още оскъдни и по-специално за нейния размер, плътността на масата, от която е съставена, и спътници. От всички досега известни Планети в Слънчевото семейство Плутон е израз на най-голямо безредие и неподчинение на порядките, които другите Планети имат. Пърсифал Лоуел. който, както вече отбелязахме, е посветил много години в търсене и изчисляване на смущенията, които Плутон е създавал в орбитите на Уран и Нептун, е приемал, че масата на тази крайна Планета е се д е м пъти по-голяма от тази на Земята. Трима астрономи, след като са подложили на обработка 5 500 наблюдения на Нептуновата орбита в интервала между 1946 до 1968 година, стигат до извода че Плутон има голяма плътност (голяма маса). Американският астроном Джерард Кьопер, изследвайки Плутон, стига до извода, че неговата плътност е по-голяма от тази на златото – 19,26. За размера на Плутон Кьопер е стигнал до извода, че неговият диаметър е около 5 800 километра. Такъв малък размер при такава голяма плътност е неприемлив в случай за една Планета. Международният астрономически съюз приема, че Плутон има плътност 15, без да определя неговия размер. И други астрономи, освен Кьопер, приемат, че Плутон има малък размер и че даже е най-малката Планета в Слънчевата система, което е неприемливо от гледището на Астрологията. Плутон е планета, устроена приблизително като нашата Земя, но вземайки предвид голямата ù възраст и влиянието ù върху живота на Земята и по-специално върху човека, би следвало нейната маса да е съставна от най-тежките елементи от таблицата на Менделеев и да има голям диаметър, не по-малък от този на Нептун. Къде можем да предположим, че са направили грешка Кьопер и онези астрономи, които приемат, че Плутон има малък размер? Установено е, че на повърхността на Планетата има температура от минус 220 градуса. При тази температура всички елементи са в течно или предимно в твърдо замръзнало състояние. Изчислено е също, че ако имаме един наблюдател на Плутон, той ще види Слънцето оттам само като голяма звезда с диаметър от около пет-шест сантиметра. Естествено е да приемем, че с този размер Слънцето не може да осветява изцяло Планетата; тя ще бъде тъмна, а тъмният диск на Планетата ще отразява Слънчевия образ само в едно кръгче от изпратена слънчева светлина, което съвсем не отразява действителния размер на Планетата. Опитно може да се установи този ефект: ако в тъмно помещение поставим тъмна на цвят топка и от известно разстояние светнем с малко електрическо фенерче, то ще видим само отражението на светлината, която фенерчето е изпратило до централната или някоя друга област от топката, но съвсем не трябва да се приема, че това е размерът на самата топка. На снимки, получени през месец април 1978 година, образът на Плутон се е оказал удължен. Така изглеждал и на серията снимки от 1979 година Поради това се приема от някои астрономи, че Плутон има спътник много близо до него, но поради голямата отдалеченост Планетата и спътника не се виждат като отделни. Този все още неустановен спътник, наречен Д а р о н, отстои от Планетата на разстояние 15 000 и 19 000 километра Това предположение е също неприемливо. Едно такова малко разстояние на спътник до Планета е недопустимо. Допускайки, че от гледището на Астрологията Плутон има голям диаметър, ще приемем, че това светло кръгче, наблюдавано на толкова малко разстояние, не е нищо друго, освен отразен по периферната повърхност на Плутон образ на някое по-светло Небесно тяло.

Неправилното и необикновено разпределение на едва забележими светли и тъмни петънца върху диска на Плутон говорят в потвърждение на това, което Астрологията приема, че на тази Планета има бурни процеси, от които произтичат неговите резки, неочаквани импулси, които неговото влияние дава.

Въз основа на останалите данни, които имаме за Плутон, ние приехме, че той е в пълна несъгласуваност с това, което е налице при другите Планети. Плутон обикаля около Слънцето за около 250 години, движейки се по една орбита на крайно разтеглена елипса, каквато никоя друга Планета няма. Тази орбита има екцентрицитет от 0,25. Най-малкото му разстояние до Слънцето (в Перихелий) е 4 425 милиона километра, а най-голямото (при Афелий) е 7 375 милиона километра. Това представлява разлика от около три милиарда километра, по-точно 2 950, която е толкова голяма, че през известни периоди той е по-близо до Слънцето. отколкото Нептун. С други думи, през тези периоди Нептун остава като най-периферна Планета. Такъв период започна от април 1979 година и ще трае до март 1999 година, т.е, с продължителност 20 години. Неговото влияние през този период ще бъде особено силно, със своите благоприятни влияния при добрите аспекти, бурни, контрастни и неблагоприятни при лошите аспекти и парализиращи. ограничаващи влиянието на Слънцето, Луната и останалите Планети при съвпад с тях. Средната му скорост на движение по орбитата е 4,74 километра в секунда, което говори, че последиците от неговото влияние бавно ще преминават. Равнината на неговата орбита сключва с плоскостта на Еклиптиката ъгъл от 17 градуса и десет минути, който е не само голям, но е и с рязък отскок спрямо тези на другите Планети. Това е израз на учудваща дисхармония с порядъка, на който са подчинени другите Планети. Това така остро отклонение, заедно с много разтеглената орбита на Плутон, говори, че от всички останали Планети, той най-много е пострадал (след аетон) при катастрофата в Слънчевата система, предизвикана, както вече сме отбелязали, от проникването на Черното слънце в нея. При това проникване Плутон е имал по-тесен контакт с него и е приел някои от неговите демонични качества, които се отразяват в неговото влияние като рязко изразена бруталност, сила, създаваща нещастия, демоничен подход за създаване на страдания, парализиращо въздействие върху влиянието на Слънцето, Луната и Планетите, когато е в съвпад с тях.

За създаването и оформянето на планетата Плутон са взели участие и Небесните образувания в съзвездието СКОРПИОН. Това съзвездие е разположено на юг от Небесния екватор. в най-красивата и широка част на Млечния път. От северното полушарие над хоризонта се вижда само малка част от него през нощите на юли и август. Слънцето престоява в това съзвездие от 22 октомври до 22 ноември. В ясна и безлунна нощ в съзвездие Скорпион могат да се видят с просто око около 100 звезди, някои от които са със значителна яркост. Най-силно светещата звезда в това съзвездие е именувана Антарес и е от първа звездна величина. Тя привлича погледа със своя червея цвят. По цвят и яркост тази звезда съперничи на планетата Марс, поради което тя е наречена с това име - от думата „Арес” означаваща „Марс”. По своя гигантски размер тази звезда е втора след звездата Б е т е л г е й з е, най-ярката от съзвездието Орион. Диаметърът на Антарес е шестстотин пъти по-голям от този на нашето Слънце, а неговата светимост е 22 000 пъти по-голяма. Тази звезда принадлежи към полуправилните променливи звезди, което говори, че около нея се въртят. Небесни образувания – Планети, Слънца. В съзвездие Скорпион има и една друга звезда, която поразява с огромното количество енергия, която излъчва. Мощността на излъчената от нея енергия е 400 000 пъти по-голяма от тази на нашето Слънце. От Северното полушарие тази звезда не се вижда. В Зодиакалното съзвездие Скорпион има и два звездни купа, които са с означение „М6” и „М7”. Тези два купа са образувани от по около 80 звезди. Купът М6 има диаметър 21 светлинни години, а М7 е по-бляскав и има диаметър от 17 светлинни голини. Небесните образувания, които Скорпион има – тези изключителни качества на Антарес, звездата с непонятна за нас мощност и двата звездни купа придават на Плутон, от една страна изключително голяма творческа и градивна енергия в неговото влияние, подчертано съвършенство, а от друга страна – диаметрално противоположно н демонично влияние, получено от контакта му с Черното слънце. Но за да може тази могъща и благородна сила на тези изключителни по своите качества Небесни образувания от Зодиакалното съзвездие Скорпион да се приемат и проявят в даден човек, трябва устройството на целия му мозък да бъде в една най-съвършена форма. Изобщо, звездите и звездните купове според Астрологията са плод на един много напреднал стадий в еволюционния процес на веществото и за да може да се приемат от човека техните влияния, трябва голямо съвършенство и качество на неговия мозък.

Изтъкнахме, че големият английски математик Пол Дирак в 1428 година доказа с уравнение от Квантовата механика, че човешката мисъл е сила.. Но какви размери и възможности може да има и да даде тази сила, ние не знаем и нямаме представа. По този въпрос Дирак нищо не е казал. Ние само можем да приемем, че тази сила има непонятни за нас размери и може да ни даде също непонятни възможности. Този извод можем да направим, гледайки творенията на света около нас и над нас, защото всичко това е плод на мисълта на Същества с изключителна разумност и творчески възможности, плод на могъщата сила на тяхната мисъл. Няма друга сила, която може да ги създаде. Мисълта е най-големият източник на сила и може да даде на човек най-големи възможности както за творчество (висша разумна изява), така и за разруха - демоничната изява, носеща мрак и смърт. Необходимата висока степен на съвършенство при човешкия мозък засега липсва. Ето защо ние сме далеч от възможността да приемаме пълното влияние от Небесните образувания както в Зодиакалните съзвездия, така и в много по-малка степен от Небесните образувания в другите съзвездия. Затова човешкият род засега приема предимно демоничното влияние на Плутон, придобито от контакта му с Черното слънце, и само незначителна част от висшето му влияние при интелигентните и възпитани хора, изразяващо се в сила, издръжливост, устойчивост в постигане на благородни идеи и задачи, съвсем неочаквано и изненадващо проявяване на мило, топло внимание и състрадание, което се дава от Звездните купове в съзвездието Скорпион.

Изтъкнахме, че когато Плутон е в съвпад с който и да е било член от Слънчевото семейство, влиянието му въздействува парализиращо или отровно върху влиянието на този член. Затова Саабей е дал на това Зодиакално съзвездие, което участвува със своите Небесни образувания в създаването и оформянето на планетата Плутон, образа на Скорпион. Това голямо насекомо, както е известно, има опашка, която завършва с торбичка. В нея има жлеза, която отделя отрова, събираща се в торбичката, а на края има кух шип. Своите жертви Скорпионът убожда с шипчето и отровата преминава през отвора му, влиза в жертвата и тя се парализира; така я използува за храна. Тъкмо такова е въздействието на Плутон при съвпад (контакт) с членовете на Слънчевото семейство.

Плутоновите типове по-рядко се срещат. Те имат около среден ръст и не са пълни, месести. Характеризират се с остър, заповеднически поглед, на който трудно може да се устои, без да се подчини човек. Имат добре оформена твърда, издадена напред брада, широка, показваща непоколебим устой, твърдост в постигане на всяка поставена задача. Такива са обикновените човешки типове. Висшите типове, които влиянието на Плутон изгражда, т.е. тези,които имат много добре организирана и облагородена мозъчна система, способна да приеме силовите течения и влияния от Небесните образувания на Зодиакалното съзвездие Скорпион са тези, за които ние четем и слушаме да се говори, че съществуват, които притежават т.нар. Психически сили, способни с мисълта си да вършат невъзможни за обикновените хора деяния и чудеса.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница