Обяснителен меморандум контекст на предложението


Раздел 3 Избор на участници и възлагане на поръчкистраница6/13
Дата23.07.2016
Размер2.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Раздел 3
Избор на участници и възлагане на поръчки


Член 54
Общи принципи


 1. Поръчките се възлагат въз основа на критериите по членове 66–69, стига да са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

а) офертата съответства на изискванията, условията и критериите, посочени в обявлението за поръчката или поканата за потвърждаване на интерес и в документите за обществената поръчка, като се отчита член 43;

б) офертата е подадена от оферент, който не е изключен в съответствие с членове 21 и 55 и който отговаря на критериите за подбор, установени от възлагащия орган в съответствие с член 56 и, когато е уместно, недискриминационните правила и критерии по член 64. 1. Възлагащите органи могат да решат да не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато са установили, че той не спазва, най-малко в еквивалентна степен, задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XI.

 2. При откритите процедури възлагащите органи могат да решат да разгледат офертите, преди да проверят изпълнението на критериите за подбор, стига съответните разпоредби на този раздел да бъдат спазени, включително правилото, че поръчката не може да се възлага на оферент, който е би трябвало да бъде изключен по член 55 или който не отговаря на критериите за подбор, установени от възлагащия орган, в съответствие с подраздел 1 от настоящия раздел.

 3. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на списъка в приложение XI, когато това е необходимо поради сключването на нови международни споразумения или изменение на съществуващите.

Подраздел 1
Критерии за качествен подбор


Член 55
Основания за изключване


 1. От участие в обществена поръчка се изключва всеки кандидат или оферент, осъден с окончателна присъда по една от следните причини:

а) участие в престъпна организация съгласно определението в член 2, параграф 1 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета35;

б) корупция съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз36, и член 2 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета37, както и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган или на икономическия оператор;

в) измама по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности38;

г) терористично престъпление или престъпление, свързано с терористични дейности, по смисъла съответно на членове 1 и 3 от Рамково решение 2002/475/ПВР39, или подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение;

д) пране на пари по определението в член 1 от Директива 91/308/ЕИО на Съвета40.

Задължението за изключване на кандидат или оферент от участие в обществена поръчка се прилага и в случаите, при които с окончателна присъда са осъдени директори на дружеството или други лица с правомощия да представляват, вземат решения от името на кандидата или оферента или да го контролират. 1. Икономически оператор се изключва от участие в поръчка, когато възлагащият орган е запознат с решение, което има силата на окончателно отсъждане и което постановява, че икономическият оператор не е изпълнил задължения по отношение на плащането на данъци или осигурителни вноски в съответствие с нормативните разпоредби на държавата, в която е установен, или с тези на държавата-членка на възлагащия орган.

 2. Възлагащ орган има право да изключи от участие в обществена поръчка който и да е икономически оператор, ако едно от следните условия е изпълнено:

а) когато е запознат с нарушаване на задължения, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или на разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XI. Съблюдаването на законодателството на Съюза или на международните разпоредби също включва съблюдаване в еквивалентна степен.

б) когато икономическият оператор е обект на производство по несъстоятелност или прекратяване на стопанската дейност, когато с неговите активи се разпорежда синдик или съдът, когато е сключил споразумение с кредитори, когато е преустановил стопанската си дейност или се намира в аналогична ситуация, възникваща от подобна процедура по националните нормативни разпоредби;

в) когато възлагащият орган може да демонстрира по някакъв начин, че икономическият оператор е виновен за други тежки професионални нарушения;

г) когато икономическият оператор е демонстрирал значителни или постоянни недостатъци при изпълнението на съществено изискване в предишна поръчка или поръчки от подобно естество със същия възлагащ орган.

За да се приложат основанията за изключване по буква г) от първа алинея, възлагащите органи са длъжни да предвидят метод за оценка на изпълнението на поръчката, основан на обективни и измерими критерии и прилаган по систематичен, последователен и прозрачен начин. Всяка оценка на изпълнението се съобщава на въпросния изпълнител, като му се предоставя възможност да оспори констатациите и да получи юридическа защита.


 1. Всеки кандидат или оферент, попаднал в една от ситуациите по параграфи 1, 2 и 3, може да представи на възлагащия орган свидетелства, демонстриращи неговата надеждност, независимо от наличието на съответните основания за изключване.

За тази цел кандидатът или оферентът доказва, че е възмездил всички щети, предизвикани от престъплението или нарушението, изяснил е изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на разследващите органи, и е взел конкретни технически, организационни и персонални мерки, които са подходящи за предотвратяването на нови престъпления или нарушения. Възлагащите органи оценяват взетите от кандидатите и оферентите мерки, като се съобразят с тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. Когато възлагащият орган счита мерките за недостатъчни, той посочва причините за своето решение.

 1. Държавите-членки осигуряват на възлагащите органи и икономическите оператори възможност за лесно получаване на информация и съдействие по отношение на прилагането на настоящия член посредством звеното за връзка, предвидено в член 88.

 2. Държавите-членки предоставят на други държави-членки при поискване всяка информация, отнасяща се до основанията за изключване, изброени в настоящия член. Компетентните органи в държавата-членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с разпоредбите на член 88.

Член 56
Критерии за подбор


 1. Възлагащите органи могат да поставят условия за участие по отношение на:

а) правоспособност за упражняване на професионалната дейност;

б) Икономическо и финансово състояние

в) технически и професионални способности.

Те не са длъжни да налагат всички условия, изброени в параграфи 2, 3 и 4, но нямат право да поставят изисквания, различни от тях.

Възлагащите органи ограничават условията за участие само до необходимите за гарантиране, че кандидат или оферент има както правните и финансовите възможности, така и търговските и техническите способности да изпълни възлаганата поръчка. Всички изисквания са свързани с предмета на поръчката и строго пропорционални на него, като се отчита необходимостта да се гарантира реална конкуренция.


 1. По отношение на правоспособността за извършване на професионалната дейност възлагащите органи могат да изискват от икономическите оператори да бъдат включени в един от професионалните или търговските регистри, поддържани в тяхната държава-членка по установяване, както е описано в приложение XII.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото кандидатите или оферентите трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват съответната услуга в своята държава по произход, възлагащият орган може да поиска от тях да докажат, че притежават такова разрешение или членство.

 1. По отношение на необходимото икономическо и финансово състояние възлагащите органи могат да изискват от икономическите оператори да разполагат с необходимите финансови и икономически ресурси. За тази цел те могат да изискват от икономическите оператори да имат определен минимален годишен оборот, включително определен минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, и адекватна застраховка за професионална отговорност.

Изискваният минимален годишен оборот не превишава трикратната прогнозна стойност на поръчката освен при надлежно обосновани обстоятелства, имащи отношение към специалните рискове, свързани с естеството на строителството, услугите или доставките. Възлагащият орган посочва тези изключителни обстоятелства в документите за обществената поръчка.

Когато една поръчка е разделена на обособени позиции, настоящият член се прилага по отношение на всяка обособена позиция. Въпреки това възлагащият орган може да изисква минимален годишен оборот по отношение на групи от обособени позиции, в случай че на спечелилия оферент се възложат няколко позиции за едновременно изпълнение.

Когато поръчки се възлагат по рамково споразумение след подновяване на състезателната процедура, максималното изискване за годишен оборот по втора алинея от настоящия параграф се изчислява въз основа на очаквания максимален размер на конкретните поръчки, които ще се изпълняват едновременно, или когато той не е известен – въз основа на прогнозната стойност на рамковото споразумение.


 1. По отношение на техническите и професионалните способности възлагащите органи могат да изискват от икономическите оператори да притежават необходимите човешки и технически ресурси и опит за изпълнение на поръчката спрямо подходящ стандарт за качество. Възлагащият орган може да реши, че икономическите оператори няма да изпълнят поръчката спрямо подходящ стандарт за качество, когато е установил, че те имат конфликт на интереси, който би могъл да се отрази неблагоприятно на изпълнението на поръчката.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки, чийто предмет е свързан с проучване на терена или инсталиране, за предоставянето на услуги или изпълнението на строителство, способността на икономическите оператори да предоставят услугата или да изпълнят инсталирането или строежа може да бъде оценявана по отношение на техните умения, ефективност, опит и надеждност.

 1. Възлагащите органи посочват задължителните условия за участие, които могат да бъдат изразени като минимални нива на способностите, заедно със съответните свидетелства в обявлението за поръчката или в поканата за потвърждаване на интерес.

Член 57
Декларации от собствено име и други свидетелства


 1. Възлагащите органи приемат декларации от собствено име като предварителни свидетелства, че кандидатите и оферентите изпълняват което и да е от следните условия:

а) не се намират в една от ситуациите по член 55, при които икономическите оператори е задължително или възможно да бъдат изключени;

б) отговарят на критериите за подбор, установени по член 56;

в) когато е уместно, отговарят на обективните правила и критерии, установени по член 64;

г) са в състояние при поискване и без забавяне да представят съпътстващата документация, поискана от възлагащите органи в съответствие с членове 59, 60 и когато е уместно – членове 61 и 63. 1. Възлагащ орган може да поиска от кандидат или оферент във всеки момент по време на процедурата да представи изцяло или отчасти необходимата документация, когато това очевидно е необходимо за осигуряване на правилното провеждане на процедурата.

Преди да възложи поръчката, възлагащият орган изисква от оферента, на когото е решил да я възложи, да представи документацията в съответствие с членове 59 и 60 и когато е уместно – член 61. Възлагащият орган може да покани икономическите оператори да допълнят или изяснят сертификатите и документите, представени по членове 59, 60 и 61.

 1. Възлагащите органи не изискват други сертификати освен тези по членове 60 и 61; по отношение на член 62 икономическите оператори могат да разчитат на всякакви подходящи средства, за да докажат на възлагащия орган, че ще разполагат с необходимите ресурси.

От кандидатите и оферентите не се изисква повторно представяне на сертификат или друго документално свидетелство, което вече е било представено на същия възлагащ орган през последните четири години в рамките на предишна процедура и което продължава да бъде валидно.

 1. При поискване държавите-членки предоставят на други държави-членки в съответствие с член 88 всяка информация, имаща отношение към основанията за изключване, изброени в член 55, към правоспособността, финансовия и техническия капацитет на оферентите, описани в член 56, и към съдържанието или вида на свидетелствата, посочени в настоящия член.

Член 58
Онлайн хранилище за сертификати (e-Certis)


 1. С оглед улесняване на трансграничните оферти държавите-членки осигуряват постоянното поддържане в актуално състояние на информацията по отношение на сертификатите и другите форми на документални свидетелства, въвеждана в e-Certis.

 2. Използването на e-Certis става задължително и възлагащите органи се задължават да изискват само такива видове сертификати или форми на документални свидетелства, каквито се предлагат в e-Certis, най-късно две години след датата, предвидена в член 92, параграф 1.

Член 59
Европейски паспорт за обществени поръчки


 1. Националните органи издават Европейски паспорт за обществени поръчки при поискване от икономически оператор, установен в съответната държава-членка и изпълняващ необходимите условия. Европейският паспорт за обществени поръчки съдържа данните, посочени в приложение XIII, и се изготвя по стандартен образец.

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за изменение на приложение XIII поради развитието на технологиите или по административни причини. Тя също така установява стандартния образец за Европейския паспорт за обществени поръчки. Тези изпълнителни актове приемат в съответствие с процедурата по консултиране по член 91.

 1. Най-късно две години след датата, предвидена в член 92, параграф 1, паспортът ще се предоставя единствено в електронен вид.

 2. Органът, издаващ паспорта, изисква съответната информация директно от компетентните органи, освен ако това не е забранено от националните правила за защита на личните данни.

 3. Европейският паспорт за обществени поръчки се признава от всички възлагащи органи като доказателство за изпълнение на условията за участие, попадащи в неговия обхват, и не може да се оспорва без основание. Такова основание може да бъде свързано с факта, че паспортът е издаден преди повече от шест месеца.

 4. Държавите-членки предоставят на други държави-членки при поискване всяка информация, имаща отношение към автентичността и съдържанието на Европейския паспорт за обществени поръчки. Компетентните органи в държавата-членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с разпоредбите на член 88.

Член 60
Сертификати


 1. Възлагащите органи приемат следното като достатъчно свидетелство за това, че нито един от случаите, посочени в член 55, не се отнася за икономическия оператор:

а) по отношение на параграф 1 от настоящия член, представянето на извадка от съответния регистър, например съдебен, или при липса на такава – на еквивалентен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата по произход или държавата по установяване на икономическия оператор, показващ, че тези изисквания са изпълнени;

б) по отношение на параграф 2 и параграф 3, буква б) от настоящия член, сертификат, издаден от компетентния орган във въпросната държава-членка;в) когато въпросната държава не издава такива документи или сертификати или когато те не обхващат всички случаи, посочени в параграфи 1, 2 и параграф 3, буква б) от настоящия член, те могат да се заменят от официална декларация в същия смисъл от националното звено за връзка, определено в съответствие с член 88.

 1. Доказателството за икономическото и финансовото състояние на икономическия оператор може по принцип да се представи посредством едно или няколко от свидетелствата, изброени в приложение XIV, част 1.

Когато по някаква валидна причина икономическият оператор не е в състояние да представи поисканите от възлагащия орган свидетелства, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с всеки друг документ, който възлагащият орган счита за подходящ.

 1. Свидетелство за техническите способности на икономическите оператори може да се представи по един или повече от начините, изброени в приложение XIV, част 2, според естеството, количеството или важността и използването на строителството, доставките или услугите.

 2. При поискване държавите-членки предоставят на други държави-членки в съответствие с член 88 всяка информация, имаща отношение към свидетелствата за основанията за изключване, документите, доказващи правоспособността за упражняване на професионалната дейност и финансовия и техническия капацитет на оферентите, както и всички други свидетелства по параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Член 61
Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление


 1. Когато изискват представянето на сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на определени стандарти за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за лица с увреждания, възлагащите органи се позовават на системите за осигуряване на качеството, основани на съответните серии Европейски стандарти, сертифицирани от акредитирани органи. Те признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки. Те приемат и други свидетелства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от икономически оператори, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове.

 2. Когато възлагащите органи изискват представянето на сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на определени схеми или стандарти за екологично управление, те се позовават на Схемата на Европейския съюз за управление по околна среда и одит (EMAS) или на други схеми за екологично управление, признати в съответствие с член 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета41, или други стандарти за екологично управление, основани на съответните Европейски или международни стандарти от акредитирани органи. Те признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки. Те приемат и други свидетелства за еквивалентни мерки за екологично управление от икономически оператори, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове.

 3. При поискване държавите-членки предоставят на други държави-членки в съответствие с член 88 всяка информация, имаща отношение към документите, представени като свидетелство за съответствие със стандартите за качество и екологично управление по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 62
Разчитане на възможностите на други субекти


 1. По отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, установени по член 56, параграф 3, и критериите, свързани с техническите и професионалните способности, установени по член 56, параграф 4, икономически оператор може, когато е уместно и подходящо за конкретна поръчка, да разчита на възможностите на други субекти независимо от характера на правоотношенията, които има с тях. В този случай икономическият оператор доказва на възлагащия орган, че ще има на разположение необходимите ресурси, например чрез представянето на доказателство за ангажимента, поет за целта от тези субекти. По отношение на икономическото и финансовото състояние възлагащите органи могат да изискват икономическият оператор и тези субекти да бъдат солидарно отговорни за изпълнението на поръчката.

При същите условия група от икономически оператори, посочена в член 16, може да разчита на капацитета на участниците в групата или на други субекти.

 1. В случай на поръчки за строителство, поръчки за услуги и операции, свързани с проучване на терена и инсталиране в контекста на поръчка за доставки, възлагащите органи могат да изискват определени операции от критично значение да бъдат извършени пряко от самия оферент или когато оферта е подадена от група икономически оператори по член 6 – от участник в групата.

Член 63
Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от публичноправни или частноправни органи


 1. Държавите-членки могат да въвеждат или поддържат официални списъци на одобрените изпълнители и доставчици на стоки или услуги или да предвиждат сертифициране от сертифициращи органи в съответствие с Европейските стандарти за сертифициране по смисъла на приложение VIII.

Те уведомят Комисията и другите държави-членки за адреса на сертифициращия орган или органа, отговарящ за официалните списъци, на който трябва да се изпращат заявленията.

 1. Държавите-членки съгласуват условията за регистрация в списъците по параграф 1 и за издаването на сертификати от сертифициращи органи с разпоредбите в настоящия подраздел.

Държавите-членки съгласуват тези условия и с разпоредбите на член 62 по отношение на заявленията за регистрация, подадени от икономически оператори, които са част от група и разчитат на ресурси, предоставени им от други дружества в групата. В такъв случай тези оператори доказват пред органа, който изготвя официалния списък, че ще разполагат с тези ресурси през целия период на валидност на сертификата, удостоверяващ тяхното регистриране в официалния списък, и че през същия период тези дружества продължават да изпълняват изискванията за качествен подбор, предвидени от официалния списък или сертификата, на които икономическите оператори разчитат за своето регистриране.

 1. Икономическите оператори, регистрирани в официалните списъци или притежаващи сертификат, могат за всяка отделна поръчка да представят на възлагащия орган удостоверение за регистрация, издадено от компетентния орган, или сертификат, издаден от компетентния сертифициращ орган. В сертификатите се посочват свидетелствата, които дават възможност на тези икономически оператори да бъдат регистрирани в списъка или да бъдат сертифицирани, както и класификацията, давана по този списък.

 2. Удостоверената регистрация в официални списъци от компетентните органи или сертификатът, издаден от сертифициращия орган, представлява презумпция за съответствие с изискванията за качествен подбор, обхванати от списъка или сертификата.

 3. Информацията, която може да бъде извлечена от регистрацията в официални списъци или сертификат, не може да бъде оспорвана без наличието на основание. По отношение на плащането на вноските за социално осигуряване и данъците от всеки вписан икономически оператор може бъде изискван допълнителен сертификат по повод възлагането на обществена поръчка.

Възлагащите органи от други държави-членки прилагат параграф 3 и първа алинея от настоящия параграф единствено в полза на икономически оператори, установени в държавата-членка, която поддържа официалния списък.

 1. Изискванията за доказателство за критериите за качествен подбор, обхванати от списъка или сертификата, съответстват на членове 59, 60 и когато е уместно – на член 61. За всяка регистрация на икономически оператори от други държави-членки в официален списък или за тяхното сертифициране не се изискват доказателства или декларации, различни от исканите от националните икономически оператори.

Икономическите оператори могат да поискат във всеки един момент да бъдат регистрирани в официален списък или да им бъде издаден сертификат. Те се информират в разумно кратък срок за решението на органа, който изготвя списъка, или на компетентния сертифициращ орган.

 1. Икономическите оператори от други държави-членки не биват задължавани да преминават през процеса на регистриране или сертифициране, за да участват в обществена поръчка. Възлагащите органи признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки. Те приемат също и други еквивалентни свидетелства.

 2. При поискване държавите-членки предоставят на други държави-членки в съответствие с член 88 всяка информация, имаща отношение към документите, представени като свидетелство, че икономическите оператори изпълняват изискванията за регистриране в списъка на одобрените икономически оператори, или като свидетелство, че икономическите оператори от друга държава-членка притежават еквивалентен сертификат. .

Подраздел 2
Намаляване на броя на кандидатите, офертите и решенията


Член 64
Намаляване на броя на иначе квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие


 1. При ограничените процедури, състезателните процедури с договаряне, процедурите за състезателен диалог и партньорствата за иновации възлагащите органи могат да ограничават броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или провеждане на диалог, стига да има достатъчен брой квалифицирани кандидати.

Възлагащите органи посочват в обявлението за обществена поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес обективните и недискриминационни критерии или правила, които възнамеряват да приложат, минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят и, когато е уместно, максималния им брой.

 1. При ограничената процедура минималният брой кандидати е пет. В състезателната процедура с договаряне, в процедурата на състезателния диалог и в партньорството за иновации минималният брой е три. При всички случаи броят на поканените кандидати е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.

Възлагащите органи канят поне минималния брой кандидати. Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните нива за способности по член 56, параграф 5, е под минималния брой, възлагащият орган може да продължи процедурата, като покани кандидатите, които притежават необходимите способности. По отношение на същата процедура възлагащият орган не може да включва други икономически оператори, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите способности.

Член 65
Намаляване на броя на офертите и решенията

Когато възлагащите органи използват възможността за намаляване броя на офертите, които подлежат на договаряне съгласно член 27, параграф 5, или на решенията, които трябва да бъдат обсъдени съгласно член 28, параграф 4, те прилагат критериите за възлагане, формулирани в обявлението за обществена поръчка, в спецификациите или в описателния документ. На крайния етап постигнатият брой гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения или квалифицирани кандидати.Подраздел 3
Възлагане на поръчката


Член 66
Критерии за възлагане на поръчката


 1. Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критерият, по който възлагащите органи възлагат обществените поръчки, е един от следните:

а) икономически най-изгодна оферта;

б) най-ниски разходи.

По усмотрение на възлагащия орган разходите могат да се оценяват въз основа единствено на цената или посредством подход за оценка на ефективността на разходите, като например с използване на подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл съгласно условията по член 67.


 1. Икономически най-изгодната оферта по параграф 1, буква а) от гледна точка на възлагащия орган се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната обществена поръчка. Тези критерии включват, освен цената или разходите по параграф 1, буква б), и други критерии, свързани с предмета на въпросната обществена поръчка, като:

а) качество, включително технически качества, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични характеристики и новаторски характер;

б) за поръчки за услуги и поръчки, включващи строително проектиране, могат да се вземат под внимание организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, вследствие на което след възлагането на поръчката този персонал може да се замества единствено със съгласието на възлагащия орган, който трябва да провери дали заместниците осигуряват еквивалентна организация и качество;

в) обслужване след продажбата и техническо съдействие, дата на доставка и период на доставка или период за изпълнение;

г) конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги или за всеки друг етап от съответния жизнен цикъл по точка 22 от член 2, доколкото тези критерии са посочени съгласно член 4 и засягат фактори, участващи пряко в тези процеси и характеризират конкретния процес за производство или осигуряване на заявеното строителство, доставки или услуги. 1. Държавите-членки могат да предвидят възлагането на определени видове поръчки да става въз основа на икономически най-изгодната оферта по параграф 1, буква а) и по параграф 2.

 2. Критериите за възлагане не дават неограничена свобода на избор на възлагащия орган. Те гарантират възможността за ефективна конкуренция и да бъдат придружени от изисквания, които позволяват представената от оферентите информация да се проверява ефективно. Възлагащите органи ефективно проверяват дали офертите отговарят на критериите за възлагане въз основа на представените от оферентите информация и свидетелства.

 3. В случая по параграф 1, буква а) възлагащият орган посочва в обявлението за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес, в документите за обществената поръчка или – при състезателен диалог – в описателния документ, относителната тежест, която определя за всеки от избраните критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Тези тежести могат да се изразят, като се предвиди интервал с подходящи максимални разлики.

Когато претеглянето не е възможно по обективни причини, възлагащият орган степенува критериите по важност в низходящ ред .Член 67
Оценка на разходите за целия жизнен цикъл


 1. Оценката на разходите за целия жизнен цикъл включва по целесъобразност всеки от следните разходи в целия жизнен цикъл на продукта, услугата или строителството по определението в член 2, точка 22:

а) вътрешните разходи, включително разходите, имащи отношение към придобиването, като производствените разходи, към използването, като потреблението на енергия, разходите за поддръжка, и към края на жизнения цикъл, като разходите за събиране и рециклиране, и

б) външните екологични разходи, свързани пряко с жизнения цикъл, стига тяхната парична стойност да може да се определи и провери, които могат да включват разходите за емисиите на парникови газове и други емисии на замърсители, както и други разходи за намаляване на въздействието върху изменението на климата. 1. Когато възлагащите органи оценяват разходите чрез подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документите за обществените поръчки използваната методология за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл. Използваната методология трябва да отговаря на следните условия:

а) да е изготвена въз основа на научна информация или на други обективно проверими и недискриминиращи критерии;

б) да е създадена за многократно или непрекъснато приложение;

в) да е достъпна за всички заинтересовани страни.

Възлагащите органи позволяват на икономическите оператори, в т.ч. икономическите оператори от трети държави, да прилагат различни методологии за установяване на разходите за целия жизнен цикъл на своето предложение, ако те докажат, че въпросната методология отговаря на изискванията по букви а), б) и в) и е еквивалентна на посочената от възлагащия орган методология. 1. Когато обща методология за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл бъде приета като част от законодателен акт на Съюза, включително чрез делегирани актове съгласно законодателството в конкретните сектори, тя се прилага, когато оценката на разходите за целия жизнен цикъл е включена в критериите за възлагане по член 66, параграф 1.

Списък с такива законодателни и делегирани актове е даден в приложение XV. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 89 за актуализирането на този списък, когато се налагат изменения в него поради приемането на ново законодателство, отмяната или изменението на съществуващото.

Член 68
Пречки пред възлагането

Възлагащите органи не възлагат поръчката на оферента, подал най-добрата оферта, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) оферентът не може да представи сертификатите и документите, изисквани по членове 59, 60 и 61;

б) декларацията, предоставена от оферента по член 22, е с невярно съдържание;

в) декларацията, предоставена от оферента по член 21, параграф 3, буква б), е с невярно съдържание.

Член 69
Оферти с необичайно ниска стойност


 1. Възлагащите органи изискват от икономическите оператори да обяснят обявената от тях цена или начислените разходи, когато са изпълнени всички долупосочени условия:

а) цената или начислените разходи са с повече от 50 % по-ниски от средната цена или разходи на останалите оферти;

б) цената или начислените разходи са с повече от 20 % по-ниски от цената или разходите на втората най-ниска оферта;

в) подадени са най-малко пет оферти.


 1. Когато стойността по офертите изглежда необичайно ниска по други причини, възлагащите органи също могат да поискат такива обяснения.

 2. Обясненията по параграфи 1 и 2 могат по-конкретно да се отнасят до:

а) ефективността на строителния метод, производствения процес или на предоставените услуги;

б) избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за оферента за изпълнение на строителството или за доставката на стоки или предоставянето на услуги;

в) оригиналното решение, предложено от оферента, относно строителството, доставките или услугите;

г) спазването, най-малко в еквивалентна степен, на задължения, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или на разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XI, или където това не е приложимо – други разпоредби, осигуряващи еквивалентно ниво на защита;

д) възможността оферентът да получи държавна помощ.


 1. Възлагащият орган проверява предоставената информация, като се консултира с оферента. Той може да отхвърли офертата само когато представените доказателства не оправдават ниското ниво на цената или начислените разходи, като се отчитат елементите по параграф 3.

Възлагащите органи отхвърлят офертата, когато са установили, че нейната стойност е необичайно ниска, защото не изпълнява задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XI.

 1. Когато възлагащ орган установи, че една оферта е с необичайно ниска стойност, защото оферентът е получил държавна помощ, тя може да бъде отхвърлена само на това основание след консултация с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възлагащия орган, че въпросната помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от Договора. Когато възлагащият орган отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.

 2. При поискване държавите-членки предоставят на други държави-членки в съответствие с член 88 всяка информация, имаща отношение към свидетелствата и документите, представени във връзка с данните, изброени в параграф 3.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница