Отчет за степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програмистраница4/12
Дата22.07.2016
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ІV. Преглед на изпълнението по програми

ІV.1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА “ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ”


За изпълнение на програмата през отчетния период във връзка с политиката за опазване на недвижимото културно наследство е осъществено:

А. Дейности, извършвани от дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства


  1. Финансиране на проекти и обекти:

Теренни археологически проучвания и съпътстваща теренна консервация:

Развита беше критериалната система като са изготвени нови Правила за избор на обекти при определяне на дейности за целева финансова подкрепа в областта на теренните археологически проучвания и теренната консервация. Във връзка с изпълнението на чл. 148, ал. 4 от Закона за културното наследство и с формирането на програмата за целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания, за 2015 г. чрез бюджета на Министерството на културата, бяха предприети необходимите подготвителни и организационни дейности за осигуряване на финансирането на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими културни ценности. За 2015 г. бяха получени заявки за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация на 124 обекта на обща стойност 4 042 927 лева. Практиката за разпределение на допълнителните средства чрез бюджета на Министерството на културата е предложенията за финансиране на обекти да бъдат направени от комисия, назначена от министъра на културата, с представители на Министерство на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство, Националния археологически институт с музей при БАН, регионални исторически музеи, университети и Асоциацията на българските археолози. Комисията работи в съответствие с приети критерии като по този начин Министерството на културата осигурява обективно и прозрачно разпределение на бюджетните средства. Въз основа на приетите критерии комисията приоритизира и предложи 54 обекта със съответното разпределение на осигурените чрез бюджета на Министерството на културата 500 000 лева, за които бяха подготвени и подписани договори с 18 институции. Отделно от посочената сума, са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 232 300 лв. за финансиране на теренни археологически проучвания, разчистване и теренна консервация на 4 обекта в АР „Ранно средновековен град Плиска”, община Каспичан. Във връзка с успешното финализиране на ежегодно предоставяната целева финансова подкрепа в областта на проучването и опазването на недвижимите археологически културни ценности бяха приети и разгледани представените отчети по сключените договори, в резултат на което своевременно беше изплатен остатъкът от договорените суми.Консервация и реставрация на недвижими културни ценности:

Изготвени бяха нови Правила за избор на обекти при определяне на обекти за целева финансова подкрепа на дейности по консервация и реставрация на недвижими културни ценности. За финансиране на специализирани дейности по опазване на недвижими културни ценности за 2015 г. бяха получени заявки за 30 обекта на обща стойност 1 450 540, 91 лева. За извършване на консервационно-реставрационни дейности, мониторинг, текущи ремонти, осигуряване на оборудване и поддръжка са отпуснати 500 000 лв. Поради настъпила аварийна ситуация е сключен договор за 358 578,72 лв. с ДДС във връзка с укрепване на Тракийската гробница в Четиньова могила. Поради ограничения финансов ресурс, обектите са разделени в три групи. За финансиране в първа група, в рамките на остатъка от 141 421,28 лева, са предложени 8 обекта. Във връзка с изпълнението на предвидените работи през 2015 г.са сключени 10 договора на обща стойност 96 024, 62 лв., от които 4 договора за изготвяне на Задания за изработване на Планове за опазване и управление (ПОУ) на археологически резервати и обекти - на обща стойност 48 000 лв. Отделно от посочената сума, са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 267 700 лв. за финансиране на консервационни и реставрационни работи на Голямата базилика в АР „Ранно средновековен град Плиска”, община Каспичан. Приети са отчетите на договорите, за изпълнение на които срокът е бил до края на 2015 г.


1.2. Статут на обекти – недвижими културни ценности:

Подготвени са заповеди и са организирани 13 междуведомствени комисии за определяне на режими – граници и предписания за опазване на недвижими културни ценности.

През отчетния период Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) е провел 7 заседания и са обсъдени статутът и режимите за опазване на 55 обекта. В изпълнение на взетите от съвета решения са издадени 68 акта на министъра на културата, като 7 от тях са за деклариране на недвижими обекти, 54 са за предоставяне или промяна на статут и 7 са за прекратяване на временните режими за опазване.

1.3. Работни групи:

Служители на дирекцията участват или са участвали в работата на:

- Работна група за изготвяне на предложение за изменение и допълнение на чл. 150, ал. 1 от Закона за културното наследство и Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания;

- Работна група за предложения за награди на министерството на културата;

- Работна група за изготвяне на правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация;

- Работна група за поемане на патронаж от министерството на културата или от министъра на културата;

- Работна група за актуализация на Индикативната листа на Република България за недвижими културни ценности с потенциал за вписване в списъка на ЮНЕСКО на световното културно и природно наследство. Проведени са 3 заседания с 8 точки в дневния ред. Обсъдени са кандидатурите на 5 обекта с 16 подобекта (8 археологически обекта от Дунавския римски лимес и 8 гробници от долината около Казанлък).

- Работна група (продължава работата си и към момента) за изготвяне на проект на Наредба за реда за опазване на културни ценности при природни бедствия и въоръжен конфликт.

- Работна група за изготвяне на предложение за правила и методика (механизъм) за определяне на размера на възнаграждението за случаите, когато са подадени искания за разрешение за провеждане на снимки на недвижими културни ценности с предоставени права на управление на Министерството на културата, от български и чуждестранни телевизионни и продуцентски екипи;

- Работна група за изготвяне на критерии за регистрация на търговски марки.

- Междуведомствена работна група за стандартите за делегираните от държавата дейности по въпроси, свързани с финансирането на националните музеи.

- Участие в заседанията на Организационния комитет и Оперативното бюро за провеждане на Международния панаир на занаятите в АЕК „Етър“ – 2015 г.

- Участие в комисия за целево финансиране.

- Участие в комисия по извършване на КРР на иконата на „Св. Теодор“.

- Междуведомствена работна група по Програма „Клио“ на МТСП.

- Работна група за изготвяне на Правила за връщане на културни ценности, отнети в полза на държавата.1.4. Становища по концесии:

Координира се дейността с НИНКН и Центъра за подводна археология и се изготвят становища по искания за концесии за проучване и добив на подземни богатства във връзка с опазването на обектите на културното наследство. Съгласувани са Решения на МС, свързани с издаването на разрешенията. Изготвените становища на Министерството на културата във връзка с откриване на процедури и предоставяне на разрешения за търсене, проучване и добив на подземни богатства и управление на язовири са 170 броя.1.5. Експертни съвети:

Специализираният експертен съвет по изобразителни изкуства (СЕСИИ) е провел 4 заседания и са разгледани 25 точки във връзка с инвестиционни инициативи за изграждане на паметници и пластични монументално-декоративни композиции.

Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) е провел 7 заседания и са разгледани предложения за определяне на статута като недвижими културни ценности на 55 обекта.

Съветът за теренни проучвания през 2015г. е провел 2 заседания, на които са разгледани заявленията за редовни теренни археологически проучвания за 2015г. На Министъра на културата са предложени и той е издал 165 разрешения за извършване на теренни археологически проучвания.1.6. Състояние на обекти НКЦ:

Служители на дирекцията участват в комисии за установяване състоянието на обекти, както и съдействат със становища при сигнали, свързани с нарушения на ЗКН. Проведена е експертна комисия и експертизи във връзка с установяване състоянието на Тракийската гробница до с. Александрово. Участва се в комисии за предоставяне за управление на недвижими културни ценности на общини. Дават се становища във връзка със стопанисването и управлението на обекти, предоставени на МК, и възможно финансиране по ОПРР и други финансови механизми на ЕС.1.7. Удостоверения по чл. 165  от Закона за културното наследство:

Проверени са документите, подготвени са заповеди и са издадени 16 броя удостоверения, които са отразени в Регистъра по чл. 165 от ЗКН.1.8. Международни дейности, становища по международни документи, справки и информации за медии, участия в жури и др.:

Проведена е кореспонденция и с Центъра за световно наследство и организирано и проведено посещение на г-н Хосе Антонио Лашерас Коручага - директор на Националния музей и изследователски център “Алтамира” (Испания), и неговият заместник г-жа Пилар Фатас Монфорте за обстойно изследване на скалните рисунки в пещера Магурата и оказване на експертно съдействие във връзка с изготвянето на номинация за вписване напещера Магурата в Списъка на ЮНЕСКО на световното наследство..

Изготвен и изпратен до Центъра за световно наследство подробен доклад за изпълнението на решенията на Комитета за световно наследство за опазване на световната културна ценност „Старинен град Несебър“. Приети са режими за опазване на Старинен Несебър. Във връзка с изпратен в Министерството на културата Технически преглед на доклада на българската държава за състоянието на опазването на „Старинен град Несебър”, изготвен от ИКОМОС, е изпратена покана до международната организация и е проведен консултативен мониторинг на състоянието на обекта на световното наследство и на изпълнението на решенията на Комитета за световно наследство. Изпращани са становища до Постоянното представителство на България за ЮНЕСКО и до Центъра за световно наследство по различни въпроси, свързани с опазването на обектите на световното културно наследство.

Продължава работата по проекта HEREIN (Европейска информационна мрежа на наследството) на Съвета на Европа. Актуализирани са данните в Националния доклад за политиките по опазване на културното наследство и за прилагане на конвенциите на съвета на Европа в тази област. Изготвен е профил на България за интернет страницата на проекта и са публикувани снимки на обекти на културното наследство. Попълнени са въпросници, изготвени от различни европейски държави, участващи в проекта, свързани с: Декларацията от Намюр, Белгия, за необходимостта от създаване на Стратегия с цел предефиниране мястото и ролята на културното наследство на Европа (приета от министрите на културата през април 2015 г.); Основни принципи за финансова подкрепа/облекчения за дейности по консервация, адаптация и поддръжка на обекти на архитектурното наследство; Държавната политика за парковете и градините; Нормативната уредба в европейските държави по ограничаване на производство, употреба или пускане на пазара на опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVІІ на регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) при прилагането им за обекти на индустриалното наследство. България също е изготвила въпросник на тема „Допълнителни мерки за финансова подкрепа в областта на опазване на недвижимите културни ценности”;

Участвано е в 39-та Сесия на Комитета за световно наследство (доклад за необходимите действия, които държавата следва да предприеме по решенията на Комитет за световно наследство); 20 Генерална асамблея на държавите – страни по Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство и предоставен отчет с необходимите действия, които следва да бъдат предприети по прилагане решенията на Генералната асамблея; Три сесии по линия на Хагската конвенция на ЮНЕСКО от 1954 г. за защита на културните ценности при въоръжени конфликти, провели се през месец декември 2015 г., както следва: 11-та сесия на високодоговарящите се страни по Хагската конвенция; 6-та сесия на страните по Втория протокол към Хагската конвенция, подписан през 1999 г.; 10-сесия на Комитета за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт; Лятно училище на тема „Връщане към живот на историческите градове”, организирано от Полската национална комисия за ЮНЕСКО, музеят в Люблин и Техническият университет.

Попълнен въпросник във връзка с форум EHHF (Форум на директори от държавната администрация, отговарящи за културното наследство), във връзка с необходимостта от анализ на културното наследство като стратегически ресурс за устойчива Европа.

Възложено е изработването на проект за укрепване и възстановяване на българския паметник на антифашиста в Мемориалния комплекс ,,Маутхаузен”, Република Австрия. Паметникът на големия български скулптор проф. Любомир Далчев, в мемориалния комплекс ,,Маутхаузен” беше в тежко състояние и се нуждаеше от спешна намеса за неговото спасяване, тъй като застрашаваше сигурността на посетителите на комплекса и предизвикваше отрицателно внушение поради занемареното си състояние. Във връзка с отбелязване на юбилея от края на Втората световна война през м. май 2015 г., бяха предприети мерки за извършване на техническо и фото-заснемане на паметника, което послужи за изготвяне на техническата документация за укрепване и реставрация на паметника.

Изготвени са становища по двустранни спогодби в областта на образованието и културата.

Участвано е в журирания по проекти.

Организирана е работата, възлагането на изработката и е участвано в комисия за разглеждане на предложения за награждаване на археолози за значим принос в развитието на археологическата наука с наградата на министъра на културата „Златен грифон”.

Подготвяни са справки по проблемите на опазването на обекти със статут на НКЦ и са давани становища до различни ведомства, вкл. Народното събрание, медии и др.

1.9. Методическа дейност:

Консултации, експертна помощ и указания при: идентифициране на недвижими културни ценности; кандидатстване за вписване в Регистъра по чл. 165 от ЗКН; прилагане на ЗКН и подзаконовите нормативни актове; подготвянне на кандидатури за финансиране на КРР и ТАП; по въпроси относно процедурите и критериите при определяне на статута на обектите като недвижими културни ценности, както и при определяне на режими за опазване на недвижими културни ценности; процедурите и изискванията при изграждане на обекти на монументално-пластичните и декоративни изкуства; казуси, възникнали с инициативите на неправителствени организации и граждански сдружения, отнасящи се до НКЦ и обекти на монументално-пластичните и декоративни изкуства; опазване и социализиране на недвижими културни ценности и инвестиционни проекти; определяне на критерии за подбор във връзка с финансирането на недвижими културни ценности от бюджета на министерството на културата; възможности за финансиране на проекти по финансовите механизми на Европейския съюз, на други ведомства (Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и др.) и общини и др.1.10. Нормативни документи.

 • Изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Предстои разглеждане на второ четене в НС.;

 • Направени са предложения за изменение и допълнение на Закона за горите и на Закона за ползване на земеделските земи, свързани с процедурите по даване на съгласие от съответните държавни институции за провеждане на теренни археологически проучвания;

 • Изготвено и влязло в сила изменение и допълнение на Наредба № 2 за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата (обн. ДВ, брой: 35, от 15.5.2015 г.), във връзка с учредяване на ежегодна Национална награда „Златен грифон” за научни постижения в областта на археологията;

 • Изготвено е предложение за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 за извършване на теренни археологически проучвания. Предприемане на процедура по приемане и обнародване ще се предприеме веднага след влизане в сила на ЗИД на Закона за културното наследство;

 • Изготвен е проект на Наредба за опазване на културните ценности при природни бедствия и въоръжени конфликти към ЗКН - Организация и участие в междуведомствена работна група. Проведени две заседания и кореспонденция във връзка с обнародване на ратифицирани от България международни документи, имащи отношение към предмета на наредбата; (в процес на разработване)

 • Изготвен и влязъл в сила Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, организацията на работата, финансирането и състава на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (ДВ, бр.3 от 13.01.3025 г.);

 • Изготвени и одобрени със заповед на министъра на културата нови Правила за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация;

 • Изготвени и одобрени със заповед на министъра на културата нови Правила за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности;

 • Изготвени и утвърдени със Заповед № РД 09-438/01.07.2015 г. на министъра на културата правила, контролни карти и образци на документи за предоставяните от дирекция „КНМИИ“ административни услуги от СУНАУ – за 14 услуги.

 • Работено е и са подготвени становища във връзка със съгласуване на проекти на Закони за изменение и допълнение и по проекти на изменения и допълнения на подзаконови нормативни актове – по 22 закона и 17 наредби.

  1. Становища и отчети по изпълнение на стратегически документи:

 • Становище по отчет по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и инициативата „Десетилетие на ромското включване” за периода 2005-2015 г.;

 • Становище по План за действие в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.;

 • Становище по изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.);

 • Отчет по изпълнението на мерките по Програмата на правителството за 2015 и предложение за 2016 г. година;

 • Отчет по изпълнението на мерките по Програмата България 2020 за 2015 година и предложение за 2016 година; Националната стратегия за регионално развитие на Република България; Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“;

 • Предоставяна е информация и отчети по годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие и националната сигурност, както и за информационната база данни и информационните ресурси на МК.

Б. Дейности, осъществявани от НИНКН

  1. Научноизследователска и проектна дейност:

1.1.1. През ноември 2015г. НИНКН, съвместно с Министерството на културата по „Програма за участие“ на ЮНЕСКО, част от инициативите, посветени на 70-годишнина на ЮНЕСКО, организира и проведе в периода 10-12.11.2015г. колоквиум и международна кръгла маса на тема „Съвременни методи за опазване на новоразкрити археологически структури. Аварийна консервация, защитни покрития, исторически климат и вторично засипване на археологически паметници“.

1.1.2. Дейността по изучаване и разкриване на научната и културната характеристика на обектите на недвижимото културно наследство е интердисциплинен научно-изследователски перманентен процес при изготвянето на предложения за регистрация на недвижими културни ценности и режими за опазването им от специалистите в дирекция „Идентификация, деклариране и предоставяне на статут“1.2. Изготвяне на предложения за регистрация на недвижими културни ценности и режими за опазването им – дирекция „Идентификация, деклариране и предоставяне на статут“

- изготвени са 32 предложения по реда на ЗКН за предоставяне или актуализация на статута на недвижими културни ценности /НКЦ/, разгледани и приети на заседания на СЕСОНКЦ.

- по реда на ЗКН е прието предложението на НИНКН за определяне на режими за опазване на световната ценност „Старинен Несебър“, издадена е заповед да министъра на културата, обнародвана в ДВ, бр. 51/2015г.

- въз основа на проведени комисии на място са изготвени предложения за определяне или актуализиране на граници и предписания за опазване на 16 археологически ценности,

- последен етап от актуализация на списъка на единичните недвижими културни ценности и на границите и режими за опазване на Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”.

- подготвителни дейности във взаимодействие с община Варна за предстояща актуализация на НКЦ в общината. Изготвен е актуализиран списък, включващ фактически грешки.

И през този период в особено голям обхват е работата за изготвяне на експертни становища по постъпилите през годината задания за общи устройствени планове на общини и проекти на общи устройствени планове, които определят териториално-устройствената защита на недвижимото културно наследство и мерките за неговото устойчиво използване и управление. Това е обемна комплексна работа от първостепенно значение при провеждане на политиката по опазване на наследството и изисква експертни анализи и оценки на проектните предвиждания от полидисциплинарни екипи на института, включваща експерти от всички специализирани дирекции.
1.3. Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности и изграждане на национална информационна система – отдел „Регистри, архивен фонд, информационни системи“

1.3.1 Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности, съгласно чл. 12, т.1 и т. 2 на ПУД на НИНКН

1.3.1.1 Водене /съхраняване, попълване и комплектоване/ на публичния регистър на декларационните актове, на актовете за прекратяване на временния режим, на Националния регистър на недвижимите културни ценности и списъците на обектите, свързани с българската история и култура извън страната: 39 140 бр. – НКЦ и 2000 бр. обекти извън страната. През отчетния период са приети, комплектовани и изготвени описи на протоколи от заседанията на СЕСОНКЦ /8 бр./, на Експертен съвет на НИНКН /5 бр./ и от комисии на място /358 бр./ /общо 371 бр./.

1.3.1.2. Водене /съхраняване, попълване и комплектоване/ на досиетата на НКЦ с копия от протоколи, декларационни писма, протоколи за обявяване, преписки и други архивни материали. През отчетния период са допълнени и комплектовани 3703 досиета на НКЦ.1.4. Архив и специализирано документиране - дирекция „Регистри, архивен фонд, информационни системи и специализирано документиране“

1.4.1. Поддържане на националния архивен фонд на недвижимите културни ценности, - отдел „Регистри, архивен фонд и информационни системи“

1.4.1.1 Поддържане и попълване на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности - регистриране, комплектоване и обработка на архивни материали. Националният архивен фонд съдържа 76 480 архивни единици. През отчетния период са инвентирани и индексирани 6 630 нови архивни единици, от които 1 630 бр. досиета и 5 500 бр. техническа документация;

1.4.1.2. Обслужване на специалистите от НИНКН с необходимата им информация и документация.

Дейността е перманента, води се отчет за предаване и връщане на документациите. През отчетния период вътрешното обслужване е било за 2200 обекта .

1.4.2. Създаване, поддържане на информационна система за недвижимото културно наследство и съгласно чл. 12, т. 4 от ПУД на НИНКН:

1.Постоянно попълване и актуализиране на база данни за недвижимите културни ценности в изградената локална компютърна мрежа. В мрежата се съдържат 85 850 електронни данни за индексирани документи за обекти и териториите на недвижимото наследство. Данните се попълват въз основа на преглед и експертна проверка на всички документи, въз основа на които през годините обектите и територите са добили статут на недвижими културни ценностти и създадените за тях в годините проектна и друга документация. През отчетния период, освен индексираните и инвентирани нови архивни единици се актуализират и електронни данни за обектите и териториите със статут на недвижими културни ценности и охранителни зони.

Попълване на базата данни за съдържащия се в НДА на НИНКН фотоархив – 28 000 филма, заснети от 1957г. до днес. През отчетния период е попълнена база данни, с имената на авторите, описания на обектите и др. за 24000 обекта.


1.4.3. Специализирано документиране – отдел „Фотограметрия и геодезия“

1.4.3.1. Изработване на геодезична и фотограметрична документация на недвижими паметници на културата. • Геодезическо документиране на вътрешния двор на Черепишкия манастир и изработване на геодезичен план на терен и сгради в околностите, принадлежащи на Софийска духовна семинария.

 • Изработване на фотограметрична документация на част от фасадите на сгради в околностите на Черепишкия манастир.

 • Геодезично заснемане на граничните точки на „Вътрешния град на Плиска“, Манастир „Голямата базилика“ и „Средновековен каменен път“.

 • Геодезично и фотограметрично заснемане на археологическите разкопки на площад Св. Неделя в София.

 • Геодезично заснемане на извършените през 2015 година археологически разкопки на Ларгото в София.

 • Изработване на фотограметрична документация на храма в Четиньова могила, землище на с.Старосел с реставрирания (възстановен) купол на кръглата камера.

 • Геодезично заснемане на части от кв.Божурище във връзка с предложение за определяне на режими за опазване на историческата и урбанизираната групова недвижима културна ценност от новото време „Летищен комплекс „Божурище”

 • Изработване на фотодокументация на стенописите в тракийската гробница край с. Александрово, обл.Хасково. Геодезично определяне на координатите на характерни точки от стенописите. Геодезично заснемане на галерията около гробницата и самата могила.

 • Прецизна нивелация за следене на вертикалните деформации на тракийската гробница край с.Свещари и бетонното и покритие.

1.4.3.2.Дигитализиране на изработени преди 1997 година фотограметрични документации на недвижими паметници на културата.

 • Дигитализиране на изчертаните през 1978 г. графични фотограметрични планове на южната и западната фасади на църква Св. Пантократор в Несебър.

 • Оформяне на дигитализираните фасадни планове (2003г.) на сградата на Светия синод.

1.4.3.3. Участие на служители от отдела в комисии.

 • Изработване на карти след комисията от 2014г. за изготвяне на предложение за определяне на режимите – териториален обхват и предписания за опазване на археологически обекти: „Римска пътна станция Монтемно ” при туристически комплекс Беклемето; обекти по билото на Троянския проход, община Троян; „Римска пътна станция и кастел Состра (Римски мавзолей, Раннохристиянска базилика „Св. Георги“ при с. Ловец и с. Дълбок дол, община Троян).

 • Участие в комисия за актуализиране на режимите – граници и предписания за опазване на АНКЦ „Тракийски владетелски дом“ в Синеморец и изработване на карта.

 • Участие в комисия за актуализиране на режимите – граници и предписания за опазване на АНКЦ „Тракийски владетелски дом“ в с.Бродилово и изработване на карта.

 • Участие в комисия за предоставяне на статут и изготвяне на предложение за определяне на режимите – териториален обхват и предписания за опазване на археологически комплекс в землището на с.Шкорпиловци и изработване на карта.

 • Участие в междуведомствена комисия за предоставяне на статут и определяне на режими - териториален обхват и предписания за опазване на НАР "Скални църкви при с.Иваново, Русенска област". Изготвяне на карта с териториалния обхват на НАР.

 • Участие в комисия за определяне на граници и територия на АНКЦ „Рудник за добив на злато от късната брозова епоха“ в община Крумовград и изработване на карта.

 • Изработване на графичната документация при изработването на зоните към предписанията за опазване на археологическия резерват и групова недвижима урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност и историческо селище от национално значение „Старинен град Несебър“.

 • Изготвяне на карта и цифров модел с териториалния обхват на недвижимата културна ценност «Античен керамичен център» гр. Павликени.

 • Изготвяне на карта с териториалния обхват на недвижимата културна ценност «Тракийско скално светилище «Белинташ» с. Сини връх, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

 • Участие в комисия за определяне на граници и режими на археологически обект „Антична крепост Залдапа”, в землището на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич и подготовка на карта.

 • Участие в комисия за определяне на граници и режими на археологическа недвижима културна ценност „Праисторическа селищна могила с некропол“, с. Иваново, общ. Върбица, обл. Шумен и подготовка на карта.

 • Участие в комисия за определяне на граници и режими на археологическа недвижима културна ценност „Селище от праисторията,късната желязна епоха и късната античност“гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен и подготовка на карта.

 • Участие в комисия за определяне на режимите - териториален обхват, предписания за опазване и промяна на категорията на археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост“, гр.Ахтопол и изработване на карта.

 • Участие в комисия за определяне на режимите - териториален обхват, граници и предписания за опазване и промяна на категорията на недвижима културна ценност АР“Античен град Марцианополис“, гр.Девня, общ.Девня, обл.Варна и изработване на карта.

 • Участие в комисия за предоставяне на статут и определяне на режимите - териториален обхват и предписания за опазване на недвижима културна ценност “Голям остров в Дуранкулашкото езеро“, общ.Шабла, обл. Добрич и изработване на карта.

 • Участие в комисия за определяне на режимите - териториален обхват и предписания за опазване на археологическа недвижима културна ценност „Антична станция с кастел „Ад Путеа“, с. Рибен, общ. Д.Митрополия, обл. Плевен и изработване на карта.

 • Участие в комисия за предоставяне на статут и определяне на режимите - териториален обхват и предписания за опазване на археологическа недвижима културна ценност „Антична и средновековна крепост „Калето“, гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана и изработване на карта.

 • Участие в комисия за определяне на режимите - териториален обхват и предписания за опазване на недвижима културна ценност “Тракийска гробница в местността „Под вадата““, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и изработване на карта.

 • Изготвяне на карта с териториалния обхват на недвижимата културна ценност АР„Ранно средновековен град Плиска“ в землищата на с. Стоян Михайловски и гр. Плиска, обл. Шумен.

 • В изпълнение на подадени от потребители заявления, изработване на копия в pdf и jpg формати на фотограметричните документации на недвижими паметници на културата: гробниците край Казанлък; археологическите останки разкрити и документирани през 2008 и 2009 година в УПИ І-2234, кв.71 по плана на ПГЧ Пловдив; графичните планове на етажните разпределения на сградите в комплекса на Рилска света обител, изработени по геодезичен път от служителите на отдел ”Фотограметрия и геодезия” в НИНКН през периода 1996 – 2002г.


1.5.Методическо подпомагане на дейността по опазването на паметниците на културата и изготвяне на експертни становища по постъпили проекти – дирекция „Експертна и методическа дейност“

 • Съгласно чл.80, ал.3 от ЗКН относно Устройствени планове и специфични правила и нормативи към тях, задания за тяхното изготвяне и скиците с предложенията по чл.135, ал.2 от ЗУТ, и съгласно чл.14, т.2 от ПУДНИНКН за изготвяне на експертни становища във връзка със съгласувателната процедура по чл. 84 от ЗКН от дирекция „Експертна и методическа дейност”/ЕМД/ и съгласно чл.83, ал.1 от ЗКН относно съгласуване по чл.84 от същия закон по Инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство на държавна и общинска администрация, физически и юридически лица за териториалноустройствена защита на НКН, съгласно чл.83, ал.3 от ЗКН за въвеждането в експлоатация на строежи по ал. 1 и 2 и за предоставяне на концесии по реда на Закона за концесиите – брой становища, уведомления, изпращателни писма и други писма по постъпили заявления, съгласно чл. 80, ал.2, чл.83 от ЗКН и Закона за концесиите за обектите – изходящи обекти 3 032 бр., изходящи свързани обекти 3 028 бр.

 • Съгласно чл.57, ал.3 от ЗКН и чл.84 от същия закон относно археологически обекти и съгласно чл.14, т.6 от ПУДНИНКН за участие с представители на Дирекция „ЕМД” в комисии, назначени със заповед на Министъра на културата и на Директора на НИНКН – брой междуведомствени комисии 5 бр., брой становища за обекти 13 бр.;

 • Съгласно чл.19, ал.1 от ЗКН относно опазването на недвижимото културно наследство и съгласно чл.14, т.6 от ПУДНИНКН за участие с представители на Дирекция „ЕМД” в комисии, назначени със заповед на Министъра на културата и на Директора на НИНКН –– брой междуведомствени комисии 4 бр. , брой становища за обекти 10 бр.;

 • Съгласно чл.14, т.1 от ПУДНИНКН за провеждане на експертна и методическа дейност за осъществяване на териториално-устройствена защита на недвижимото културно наследство –– брой експертни съвети на НИНКН 9 бр. , брой становища за обекти 42 бр.;

 • Съгласно чл.14, т.1 от ПУДНИНКН за провеждане на експертна и методическа дейност за осъществяване на териториално-устройствена защита на недвижимото културно наследство –– брой експертни съвети на НИНКН 9 бр. , брой становища за обекти 42 бр.;

 • Съгласно ч.14, т.7 от ПУДНИНКН за осъществяване обучение в областта на опазването на недвижимото културно наследство – квалификационен курс „ШАЙО” – брой курсисти 31 бр.;

 • Съгласно чл.14, т.4 от ПУДНИНКН за изготвяне на програми, научноекспериментални и пилотни проекти, проекти на планове за опазване и управление, експертизи, планови задания и други за недвижими културни ценности – брой заседания на СЕСОНКЦ – 6 бр. , брой становища за обекти 9 бр.;

 • Съгласно чл.35 от ЗДСл за повишаване на професионалната квалификация на държавните служители – квалификационен курс „ШАЙО” – брой служители – 1 бр.; международен специализиран курс в Полша – брой служители – 1 бр.;

 • Съгласно чл.19, ал.1 от ЗКН относно опазването на недвижимото културно наследство – Участие в 29та Генерална асамблея на ИККРОМ – брой служители – 1 бр.

1.6. Мониторинг и информация

1.6.1. Мониторинг - дирекция „Експертно методическа дейност”

Дейността на Дирекция “ЕМД”, включваща и мониторинг е изключително важна за успешното провеждане на експертната и методическа дейност по опазване на недвижимото културно наследство. Дирекцията работи със съкратен състав, със затруднени възможности за реализация на мониторинг по обектите на недвижимото културно наследство, но въпреки тези обективни затруднения по реда на чл. 84, ал.2 от ЗКН са изготвени 1481 експертни становища относно искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство на държавна и общинска администрация, физически и юридически лица за териториалноустройствена защита на НКН.1.6.2. Предоставяне на справки и копия на архивни материали, съгласно чл. 12, т. 3 от ПУД на НИНКН - отдел „Регистри, архивен фонд и информационни системи“

1.6.2.1.Извършване на услуги и издаване на документи и дубликати съгласно Тарифа за так­сите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“: • За извършването на писмена справка /информация за НКЦ на физически и юридически лица/. През отчетния период са предоставени справки за отделни обекти или списъци по населени места и общини по 259 преписки.

 • За издаване на заверени копия на документи от Националния документален архивен фонд на недвижимите културни ценности: През отчетния период е предоставена информация за наличие на поискани документи и копия от документи по - 552 искания.

 • Издаване на удостоверения за деклариран обект или със статут на недвижима културна ценност: През отчетния период са издадени - 306 удостоверения

1.6.2.2. Обслужване на външни ползватели в рамките на приемното време на НДА на НИНКН. В рамките на приемното време на архива, служителите предоставят по установения ред поискана от посетителите устна справка или документация за преглед на място. Дейността е перманента – вторник и сряда

В. Дейности, осъществявани от Главна дирекция „Инспекторат по

културното наследство”
1. Контрол по спазването на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове в музейните институции.

Извършени 18 бр. проверки по опазването на движими културни ценности в музейни институции, три от които съвместно с ДАНС:

Частен музей „Васил Божков”; НДК – конгресен център; РИМ – Перник, НИМ, ИМ – Приморско, ИМ – Петрич, РИМ – Благоевград, РИМ – Добрич, Фондация „Тракия“, НЦИАМ, ОКИ „Д. Узунов“, ИМ Котел, ИМ Нова Загора, ИМ Чирпан, ИМ Клисура, РИМ Ст. Загора, ИМ Павликени, НПМ Шипка-Бузлуджа.

В резултат на извършените проверки са изготвени съответните доклади и констативни протоколи, 5 бр. принудителни административни мерки и 5 бр. актове за установяване на административно нарушение.2. Дейности във връзка с връщане на незаконно изнесени културни ценности и взаимодействие с компетентните органи:

В началото на 2015 г. в България е върната една културна ценност енкомпилон от ХІ в., незаконно изнесен в Република Кипър.

Осъществено е връщане на 2 бр. икони на Република Украйна, откъдето са били незаконно изнесени.

Работи се по още 7 случая, свързани с процедури по връщане на незаконно изнесени културни ценности. В процедура за връщане са следните движими културни ценности:

- пушка модел „Баранов”, намираща се в Руската федерация, открадната от музей в гр. Бяла;

- лек автомобил марка „Пакард”, намиращ се в САЩ, откраднат от Къща–музей „Георги Димитров” (НПТМ);

- ок. 10 000 бр. незаконно изнесени археологически предмети, задържани от митническите органи в Унгария;

- 2 бр. антични римски монети – ауреуси на император Макрин и императрица Юлия Домна (Швейцария);

- Антични и средновековни монети задържани от румънските власти при опит за преминаване през румънско-унгарската граница;

- движими културни ценности с археологически произход, конфискувани от банков сейф на български гражданин в Мюнхен (Германия);

- връщане на 2 бр. културни ценности (шпага и кинжал) от Канада.

Работи се и по 3 случая на незаконен внос от територията на Република Турция на археологически обекти, за които са постъпили заявления за връщане от страна на Република Турция.3. Дейности по изпълнение на Регламент 116/2009 и Директива 2014/60/ЕС

През 2015 г. се работи по транспонирането в българското законодателството на изменения в Директива 93/7/ЕИО относно връщането на незаконно изнесени културни ценности от територията на страна-членка, която е изменена през 2014 (Директива 2014/60/ЕС). Участие в изготвянето на проект за изменение на Закона за културното наследство във връзка с необходимостта от транспониране в българското законодателство на Директива 2014/60/ЕС. Във връзка с новата Директива 2014/60/ЕС, ЕК започна работа по изработване на специализиран модул в Информационната система за вътрешния пазар, предназначен за обмен на информация по Директивата.

Участие в работна група в ЕК по изготвяне на образци и формуляри за въвеждане на информация (заявления и уведомления) в ИСВП; представяне на основните принципи на работа в ИСВП – работна среща на 01.06.2015 г. в Брюксел.

Организира се и се проведе работна среща (МК, 12.09.2015 г.) за определяне на компетентните органи в България и техните роли в ИСВП. В момента (януари 2016 г.) се извършва регистрация на компетентните органи в системата и стартирането й във всички страни-членки на ЕС.4. Дейности по предотвратяване незаконния трафик на културни ценности

През юни е изготвена и предоставена информация, относно действията, предприети по изпълнението на Резолюция 2199/2015 на Съвета за сигурност на ООН (§15-17) за предотвратяване и противодействие на търговията, включително трансгранична, с предмети на културното наследство и други обекти с археологическа, културна, научна и религиозна стойност и които са изнесени незаконно от Ирак в периода след 6 август 1990 и от Сирия – след 15 март 2011 г. Предприети са действия за информиране и изостряне вниманието на музейните специалисти относно културни ценности с възможен произход от Ирак и Сирия, както и от други страни с изострени военни и граждански конфликти, където културните ценности са обект на посегателства – унищожаване, кражби, отделяне на елементи от тях и нелегална търговия.

До средата на 2015 г. Министерството на културата изготви и предостави на Националната комисия за ЮНЕСКО ОБОБЩЕН ДОКЛАД за четиригодишен период (2011-2014 г.) относно правните, административните и оперативните мерки, които се предприемат в изпълнение на Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне правото на собственост на културни ценности, 1970.

Участие в Трета среща на държавите страни по Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне правото на собственост на културни ценности – 18-20 май 2015 г., Париж, Франция.

Изготвяне на становище и изготвяне на въпросник по практическо приложение на Европейска конвенция за престъпленията по отношение на културните ценности.

5. Дейностите във връзка с борбата с престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности – незаконен износ и търговия се осъществяват съвместно с органите на МВР, ДАНС, Прокуратурата на Република България и Агенция „Митници”.

Съвместно с органите на ДАНС и МВР са осъществени три проверки, във връзка с борбата с престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности

Участие в семинар по проект на Асоциация „Форум” и Националния институт на правосъдието, финансиран от Фондация „Америка за България” – Програма „Превенция и противодействие на престъпленията с културни ценности в България” (януари 2015 г.).

Участие в семинар по проект на МВР проект „Повишаване на административния капацитет на служителите на Министерството на вътрешните работи за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България”, по който Министерството на културата беше партньор на МВР (януари 2015 г.).

Участие в обучение във връзка с финализиране на проект „Система за защита на културното наследство – PSYCHE” на МВР във връзка с обновяване на базата данни на МОКП ИНТЕРПОЛ.

6. Дейности по ратифициране на международни актове и споразумения:

Изготвени становища във връзка с:

- проект за Меморандум за разбирателство относно защитата на културното наследство на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество;

- проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културното наследство и дейности на Италианската република за предотвратяване на кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане и възстановяване;

- проект на Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция;

- Предоставяне на информация за ЕК по повод идеята за създаване на обща за ЕС рамкова рамка, забраняваща нелегалния внос на културни ценности.7. Регистрационна дейност:

Издадени разрешения и удостоверения по поддържането на регистри:

- Регистър на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности по чл. 116 от ЗКН – 7 бр.

- Издаване на разрешение за провеждане на търг по чл. 120 от ЗКН – 3 бр.

- Разрешения за износ и изнасяне по чл. 152, ал. 2 от ЗКН – 18 бр.

Във връзка с подобряване на административното обслужване, със заповед на министъра на културата, са изготвени и утвърдени Правила и ред за регистрация на специални технически средства за извършване на теренни проучвания.

- Регистър на специалните технически средства - издадени удостоверения – 5 бр., откази за регистрация – 156 бр..

8. Изготвяне на писма до МФ и НАП за предоставяне на иззети в полза на държавата движими културни ценности във фондовете на съответните музеи – 31 бр..

9. Изготвяне на заповеди за предоставяне на културни ценности отнети в полза на държавата с актове на съда или прокуратурата – 3 бр.

10. Участие в работна група за изготвяне на Правила за предоставяне на културни ценности, отнети в полза на държавата на държавни, регионални и общински музеи.

Други:


Участие с конференция по програмата на Европейски дни на културното наследство 2015 г. с национална тема: “Културно наследство и местно устойчиво развитие”, гр. Ивайловград. (септември 2015).

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма “Опазване на недвижимото културно наследство”Мерна единицаПланОтчет

А

Б

1

2

Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности

Брой НКЦ


39 037

39 141

Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп

Брой обекти600

160

Проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови актове и становища по предложения

Брой проекти

-

3


Методически указания, анализи, експертизи, становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и определяне на приоритети за опазване.
Становища по устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти по намеси в територии и обекти на КИН концесии

състав на института/


Брой документи-
2 600


74
3 032Обслужване "на едно гише"

Брой документи


6 500

6 374


Специализирано документиране -фотограметрия, геодезия, фото и видео и поддържане на архив

Бр. архивни единици50 000

76 480

Провеждане на следдипломна квалификация за архитекти

Брой курсисти

20

31

Популяризиране на НКЦ и дейността по опазването им - печатни издания, медийни участия, изложби, чествания и др.

Брой обекти и продукти

-

30


Извършени проверки от инспекторите на Главна дирекция „ИОКН”, отдел „НН”

брой

100

140

Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.71, и чл 83, ал.1 от ЗКН от служителите на отдел „НН”

брой

-

25

Издадени наказателни постановления по чл.71 и чл, 83 от ЗКН от служителите на отдел „НН”

брой

-

12

Изготвени съгласувателни становища по чл. 84, ал. 2 от ЗКН

брой

1 500

1 678

Голяма част от усилията на Министерство на културата през отчетния период бяха насочени отново към усвояването на средства от структурните фондове на ЕС и международни програми. Крайната цел на тези усилия са свързани с оказване на подкрепа за развитието на културни ценности с национално и световно значение в управление на Министерство на културата, които допринасят за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма; развитие на конкурентноспособни туристически атракции, основани на културни ценности с национално и световно значение; развитие на по-слабо развити туристически локализации във вътрешността на страната, притежаващи културно наследство със значителен туристически потенциал. Важна цел е да се подпомогне също така процеса на развитие на съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство. Проектното финансиране допринася изключително много за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура и развитието на устойчиви градски ареали, както и за подобряване, обновяване и модернизиране на държавната културна инфраструктура.

Централната администрация на Министерство на културата е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”. През 2015 г. е работено по следните проекти:

Проекти финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

1.„Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков", гр. Плевен"

2. „Реконструкция и организация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на ефективни мерки при ремонт па Национално училище за танцово изкуство гр. София

3. „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енерго-ефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин Кирил Философ”

4.„Национален музеен комплекс”

5.„Античен културно-комуникационен комплекс„Сердика”

6. „Газификация и модернизация на техническото сценично оборудване на ДКТ „В.Друмев” – Шумен”

7. Проект за Техническа помощ по Оперативна програма

„Регионално развитие”


Министерството работи и по един проект по Оперативна програма „Административен капацитет”:

„Повишаване на професионалната компетентност на служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК”.

Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Дейностите по тази програма са в начален етап.1.Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорен заместник-министър; дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”; главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН); НИНКН; Център за подводна археология; дирекция “Европейски програми и проекти”; дирекция „Управление на собствеността 1. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности.

Археологически проучвания, теренна консервация и консервация и реставрация на недвижими културни ценности:

Общ фактор, оказващ негативно въздействие върху археологическите проучвания, теренна консервация и консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности, е силно ограниченото финансиране на тези дейности, както и липсата на ефективни механизми за рефинансиране на специализирани дейности по опазване от постъпленията от културен туризъм и другите културни индустрии, свързани с различните форми на ползване на недвижимото културно наследство.

Възлагане и изработване на задания и планове за опазване и управление:

Основен фактор, който влияе неблагоприятно върху изготвянето на задания и планове за опазване и управление на недвижимите културни ценности, е липсата на адекватно финансиране и недостиг на експертен ресурс за изпълнението на задачите.

Необходимост от изменения и допълнения на нормативната уредба в областта на опазването на културното наследство:

Независимо от периодичните изменения и допълнения по конкретни теми на Закона за културното наследство, приет през 2009г., практиката по прилагането му и развитието на теорията на опазването налагат изготвянето на цялостен проект на ЗИД на ЗКН, както и актуализиране на подзаконовата нормативна уредба.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата
1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

3 402 170

4 224 649

4 047 578

 

Персонал

1 083 870

1 057 104

822 600

 

Издръжка

1 523 300

647 544

643 775

 

Капиталови разходи

795 000

2 520 001

2 581 203

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

3 402 170

4 224 649

4 047 578

 

Персонал

1 083 870

1 057 104

822 600

 

Издръжка

1 523 300

647 544

643 775

 

Капиталови разходи

795 000

2 520 001

2 581 203

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

1 003 700

444 364

-3 916 811

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство

3 700

6 125

6 125

 

Разходи за персонал - ОП Регионално развитие и BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”

 

 

-443 500

 

Разходи за издръжка - ОП Регионално развитие и BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”

 

 

-260 850

 

Капиталови разходи - ОП Регионално развитие

 

 

-3 656 825

 

Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство

500 000

419 194

419 194

 

Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство

500 000

19 045

19 045

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

1 133 537

18 164 116

 

Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство

 

686 676

686 676

 

Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство

 

29 278

29 278

 

Планове за опазване и управление

 

48 000

48 000

 

Предоставен трансфер към Национален фонд

 

 

52 944

 

Проекти по ОП Регионално развитие

 

369 583

17 347 218

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

1 003 700

1 577 901

14 247 305

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 405 870

4 669 013

130 767

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 405 870

5 802 550

18 294 883

 

Численост на щатния персонал

72

60

60


Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният заместник-министър, Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН), НИНКН, Дирекция „Международна дейност, европейски програми и проекти”( от м. декември „Европейски програми и проекти”), дирекция „Управление на собствеността”.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница