Програма за благополучиестраница10/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА

ЕНЕРГИЕН ОБМЕН МЕЖДУ ХОРАТА
Дотук разгледахме доста подробно как действа собствената ни енергия. Видяхме методите за ба­лансирането й и за справяне с негативните емоции и мис­ли. Ако сте започнали да изпълнявате дадените от мен упражнения, вече трябва да забелязвате огромна промя­на в енергията и благополучието си.

Но за съжаление не е достатъчно да обръщаме вни­мание само на себе си. Нашата енергия се влияе и от вза­имоотношенията ни с другите хора. Всеки човек, когото срещаме, може да повлияе върху енергията ни - от семейс­твото и приятелите ни през колегите, служителите и ше­фовете чак до беглите познати, хората, до които седим в автобуса, или продавачите в магазина.


Различните видове обмен на негативна енергия

Между хората винаги има енергиен обмен и това не винаги оказва положително въздействие върху здравето ни. Здравословен обмен на енергия обикновено има меж­ду например двама влюбени или между майка и дете. От друга страна, случаи на негативен обмен на енергия има­ме, когато хората са гневни, завистливи или уплашени.

Започнете да обръщате внимание как ви карат да се чув­ствате различните хора. Позволете на интуицията си да ви даде информация за хората и за начина, по който енер­гията ви реагира на тяхната, и обратното.

Бих искала също да ви запозная с най-разпростране­ните видове негативен обмен на енергия между хората. В моята работа срещам енергийни дисбаланси често пре­дизвикани от енергийния обмен между моя пациент и дру­гите хора. Това не е толкова учудващо. Помислете си за кавгите си с другите. Може да е трудно да се отърсиш от неприятното чувство, нали така?

Сигурно негативната енергия е просто негативна енер­гия? Съвсем не. Като лечител аз диагностицирам много различни видове негативен обмен на енергия. Полезно е да сте запознати с различните равнища. Не че е толкова необходимо да ги лекувате по различен начин - по-скоро искам да разберете какво влияние могат да имат върху вас. Вероятно в следващите параграфи ще разпознаете опреде­лени хора и ситуации. Това е от полза, защото може да ви помогне да избягвате подобни проблеми в бъдеще.
Вид 1: енергийни дупки на астралното равнище от аурата

Точно както физическата материя може да се скъса или сцепи, енергийните слоеве също могат да се перфори­рат. Аурата е силно уязвима за всякакъв вид негативен обмен между вас и останалите хора. Един от начините това да се случи, е когато даденият човек насочи към вас взрив от негативна енергия - например по време на кавга. Това значително може да увреди обмена на енергията ви с външната среда. Ако сте жертва на такъв вид обмен, в енергийното ви поле - вашето биополе - ще се появят дуп­ки, през които енергията ви може да изтича. Обикновено има до седем пробива в зависимост от това колко от чак­рите са засегнати.

Как се случва това? Когато някои проявява вербална агресия (както по време на скандал), енергийното му по­ле се разширява и започва да вибрира с много бърза чес­тота. Сякаш създава енергийни тръни или копия. Слаба­та или временно отслабена аура може да бъде зле увреде­на от тези агресивни бързи честоти.

За съжаление не само словесно изразената негатив­на енергия може да нанесе щети. Пасивните енергии -онези, които невинаги биват изразени, могат да бъдат също толкова вредни. В тези случаи хората изпращат не­гативно заредени емоционални мисли като завистта или омразата. Да вземем например двойка младоженци. Май­ката на мъжа изобщо не е доволна от избора на сина си. Като постоянно насочва негативни мисли към снаха си, тя сякаш се опитва да унищожи и отслаби съпругата на сина си.

Хората могат да нанесат удар на аурата ви както съз­нателно, така и несъзнателно. Мнозина нямат ни най-мал­ка представа колко могъща може да бъде енергията на негативните им мисли. Например може напълно да рух­нете, ако дълго време работите или живеете с някой, кой­то е притеснен или твърде обсебващ. Освен това, ако пре­карвате време с човек, чието енергийно присъствие е мно­го силно, но който не резонира на същата честота като вас, аурата ви може да се пробие на доста места.

Всеки от нас има своя собствена честота и тази често­та може да се променя в хода на живота ни. В зависимост от това какво научавате в живота, честотата ви може да стане по-фина или по-гъста.

Ние изпитваме естествено влечение към хората, чи­ито честоти са в хармония с нашите. Чували сте за съ­ществуването на „химия" между хората - е, наистина е така. Това обяснява и защо може да сте най-добри при­ятели с някого, но след месеци или години да установи­те, че вече не се разбирате. Всъщност честотите ви вече не са в хармония. Може дори да ви отблъскват. Мисля, че това знание е много полезно, тъй като мнозина смя­тат, че приятелите са за цял живот, и се чувстват винов­ни, ако вече нямат нищо общо с най-отдавнашните си, най-скъпи приятели. Големи късметлии сте, ако всич­ките ви приятели се развиват с вашето темпо, така че да можете да поддържате химията помежду си. Не е не­обходимо брутално да изхвърляте хората от живота си, но може би е добре да помислите внимателно да се дис­танцирате от онези приятели, с които вече нямате мно­го общи неща.
Как да разберете дали астралният пласт на аурата ви е увреден

Тези енергийни дупки, както вече споменах, могат да се появят във всичките ви чакри и, в зависимост от симп­томите ви, можете да установите (без да сте медиум) къ­де е най-вероятно да имате такива дисбаланси.

При възникването на енергиен дисбаланс почти неза­бавно ще забележите едва доловима промяна в емоцио­налния си спектър. Забелязвам също, че хората с подобен тип дисбаланси често страдат от остра липса на енергия, от раздразнителност, нетърпение и прочие.

Сега ще ви опиша най-разпространените емоционал­ни промени, които настъпват при увреждане, предизви­кано от негативни енергийни дисбаланси. Пробивите или дупките в чакрите ви ще кореспондират на определени промени в емоцията. Ето емоционалните промени, свър­зани с увреждане във всяка една от чакрите.


Първа чакра

Изведнъж ставате стиснати и твърде пресметливи. Може да започнете да действате импулсивно, да взима­те необмислени прибързани решения. Странното е, че най-вероятно ще си мислите колко абсурдни са действи­ята ви; и все пак просто няма да сте в състояние да се спрете. Като че ли краката ви сами ви водят към „без­дната"!


Втора чакра

Изведнъж забелязвате, че отношенията в семейство­то ви са започнали да се променят. Губите енергичността си и се чувствате самотни и вероятно безполезни. Изти­чането на енергия от тази чакра често погрешно се диаг­ностицира като депресия. Може също да започнете да за­виждате на чуждия успех, защото дупките в тази чакра предизвикват искри на завист и маниакално вкопчваие. Може да забележите, че ви е по-трудно да казвате истина­та, както и желание да принуждавате хората да се подчи­няват на волята ви. В екстремните случаи хората с такъв вид енергиен пробив могат да станат екстремисти и дори терористи.


Трета чакра

Започвате да се държите като прословутия щраус. Кри­ете главата си в пясъка, страхувайки се от всичко и от всички. Бягате от поемането на отговорност за здравето и работата си. Боите се да излезете от дома си и може да изпитвате недоверие или дори омраза към хората. В прак­тиката си често виждам хора в това състояние, които род­нините им едва довличат при мен.


Четвърта чакра

Ако енергията ви е пропукана в тази чакра, ще забе­лежите, че ставате жестоки, сухи и цинични. Може да ста­нете неспокойни и тревожни. Ще забележите, че подема­те безполезни и празни спорове и кавги. Хората, чиято аура се пропуква сериозно на това равнище, предават дру­гите, без да им мигне окото, и може да извличат удовол­ствие от жестоките шеги.


Пета чакра

Изведнъж връзката ви с любимите ви хора се проме­ня. Започвате да обвинявате миналото за всичките си бе­ди. Хората с такъв дисбаланс изведнъж губят всякакъв интерес към постиженията и успеха си. Спират да слушат когото и да било, освен себе си. Дори не забелязват как остават в пълна изолация от останалите хора.


Шеста чакра

Дисбалансът в тази чакра ще ви направи много странни и разсеяни. Губите вдъхновение и чувството си за хумор. Много често започвате да се дистанцирате от хората.


Седма чакра

Ако в тази чакра има теч или пробив, ще установите, че това влияе върху „вътрешната ви антена", и ще започ­нете да привличате неподходящите хора, често „фалши­ви* хора. Подбор липсва и сте изпълнени с вътрешна аг­ресия към хората. Може да започнете да вършите неща, които напълно сте отричали преди - като взимането на наркотици или прекаляването с алкохол. Хората, които привличате в живота си, ви гласкат към лошо, днефунк-ционално поведение и действия.


Предизвикано от насилие увреждане на аурата

Добре е да знаете също, че можем да повлияем върху аурата си, особено на това астрално равнище, като гледа­ме програми по телевизията или в кината, които са из­пълнени с насилие и агресия, или като слушате музика с гневен, смущаващ звук. Порнографията, агресията и на­силието са свързани с долните чакри, затова могат да до­ведат до претоварването им. Аз смятам, че компютърни­те игри, включващи насилие, са особено опасни, тъй като могат да увредят това уязвимо астрално равнище - особс­но при децата. В руските детски анимационни филми прос­то няма насилие - те винаги са много позитивни и без свирепи образи, които да увреждат детската аура.

Като заговорихме за деца, бих искала да разгледам пробивите и дупките, които могат да възникнат в аурата на бебето при досег с негативни енергийни полета. Важ­но е да си давате сметка, че аурата на бебето присъства и функционира още преди раждането, докато бебето е все още в майчината утроба. Родителите трябва да бъдат мно­го съзнателни по отношение на емоциите си, тъй като сил­ните изблици могат да отслабят определени чакри на не­роденото бебе. Особено майките трябва да вземат специ­ални предпазни мерки, изолирайки се от всякакво наси­лие и тревожна информация. В древна Русия било оби­чайно бременните жени да гледат само красиви и спокой­ни неща.
Тип 2: енергийни пробиви на мисловно и на астрално равнище

Има друг тип външна енергия, която може да ни по­влияе и да отвори аурата ни - това става не само на аст­рално равнище, но също и на мисловно.

Този енергиен дисбаланс е много сериозен, възниква под въздействието на външни сили и се получава, когато някой съзнателно и умишлено канализира към вас нега­тивни емоции, съпътствани от могъщи команди (вид не­гативно утвърждение).

При първия тип енергиен дисбаланс, който разгледах­ме по-горе, енергията само изтича от чакрата. При този дисбаланс обаче енергията не само изтича, но и започва да вибрира на напълно неподходяща честота за вашата природа. Аурата ви резоннра съгласно нечия чужда воля. Сякаш ви „прекодират".

Този тип енергиен дисбаланс не е предизвикан, как­то може да си помислите, от магьосници и вещици. Той може да бъде породен от близки хора и обикновено въз­никва при много силен взаимен психоемоционалеи стрес. Да вземем например съперник в работата, който изпит­ва към вас ревност и завист. В моменти, когато сте осо­бено смазани и стресирани, този човек може импулсивно, от дъното на душата си да извика някакво директно, могъщо утвърждение: „Ти си неудачник!" или „Никога няма да бъдеш добър шеф". Ако ви кажат такова нещо, когато сте слаби енергийно, съчетанието от негативна енергия и негативни утвърждения се насочва директно към вас и може да ви превърне в подобен на зомби чо­век или дори да доведе до желания от злонамерения чо­век лош резултат.

Скъпоценната свободна воля на човека и сиянието на астралното му тяло биват потиснати от чуждата енергия и могат да станат напълно зависими от нея. Този вид се­риозен енергиен дисбаланс невинаги е предизвикан от друг човек. За съжаление в повечето случаи виждам хората са­ми да подлагат аурата си на подобна разрушителна атака. Често се претоварваме с емоциите на себеомразата и себеотричането и водим разрушителен и нехаен вътрешен монолог, така че подсъзнателно се препрограмираме от вибрирането на много светли честоти към вибриране на много тъмни и гъсти честоти.


Тип 3: „енергийни вампири"

Когато говорим за вампири, това предизвиква пред­ставата за страховити същества, от чиито кучешки зъ­би капе кръвта на жертвите им. Всъщност щеше да е много полезно, ако „енергийните вампири" бяха толко­ва видими и забележими като тези създания! Но „енер­гийните вампири" се крият под множество - често не­винни - маски. Могат да бъдат предрешени като роди­телите ви, служителите ви, шефа ви или просто като мъжа или жената до вас в автобуса. Дори някои живот­ни и растения могат да имат пресушаващо въздействие върху енергията ви.

Съществуват три вида „енергийни вампири": съзна­телни, подсъзнателни и временни. Нека ги разгледаме подред.
Съзнателни „енергийни вампири"

Те преднамерено и съзнателно се хранят с енергията ви. Правят го, защото от опит знаят, че се чувстват по-добре, крадейки чуждата енергия. Превръщат се в нещо като „енергийни наркомани", наподобявайки поведение­то на пристрастен към наркотиците човек. Този тип хора съзнателно провокират другите към силни реакции - обик­новено гняв, - защото този вид енергия отива директно при тях и им осигурява най-лесната енергийна „инжек­ция". Хората, които предизвикват тези изблици, са „вампи­рите", и обичайният им метод са презрителните или уни­зителни реплики, насочени към най-уязвимия и слаб чо­век наоколо. Понякога започват с дълги и покровителст­вени речи, за да провокират желаната от тях енергийна реакция. Те предизвикват хората да пламнат от гняв и да крещят от ярост - и точно в този момент енергията се освобождала и се прехвърля от гневния донор към прово­киращия го „вампир". Често ще видите тези вампири в тълпите или в обществения транспорт в опит да предиз­викат скандал. Могат да бъдат много неприятни и посто­янно да ви досаждат, като ви молят за нещо или искат съвет, който всъщност не им е необходим или няма да последват.

Всички кавгаджии са „вампири", тъй като се хранит с енергията на отчаянието, страха и покорството.

Въпреки че наричам този вид дисбаланс „съзнате­лен", често той се проявява в едва забележима форма и е по-скоро импулсивен, отколкото предумишлен. Този вид „вампири" често изобщо не си дават сметка за изврате­ната си енергийна болест. То просто знаят, чс се чувст­ват добре, когато другите се чувстват зле, и се опитват да правят онова, което ги кара да се чувстват по-добре. Когато общуваме с подобен човек, започваме да се чув­стваме зле, а същевременно той се чувства по-добре. То­зи вид „вампири" се стремят да предизвикат у другите комплекс за вина, страх и тревожност. Те измъчват окол­ните, като се държат свръхзагадъчно, тайнствено и из­ползват непълни изречения. Обожават да се оплакват и жалват.


Подсъзнателни „енергийни вампири"

Като лечител често се натъквам на вреди, нанесени на пациентите ми от подсъзнателни „вампири". За съжа­ление в повечето случаи това са майките. Може да се из­ненадате, така че нека обясня. Ние сме свързани с майки­те си с невидима енергийна нишка, подобна на пъпната връв. До пет-шестгодишната си възраст оставаме свърза­ни с майка си чрез втората чакра и споделяме нейното аурично яйце или пашкул. След шестата година енергий­ната ни „нишка" започва да изчезва и ние се сдобиваме със свой собствен цялостен, индивидуален, автономен енергиен мехур.

В случаите, когато майката изпитва силна нужда от присъствието на детето си, често вследствие на развод или друг вид емоционална драма, тя използва енергията на детето си за емоционалното си оцеляване. Подсъзна­телно тегли енергия и се храни през нишката, предотв­ратявайки раздялата. Често при такива взаимоотноше­ния енергията на майката се превръща в задушаваща лю­бов или в много бурни отношения на любов и омраза. В тези случаи енергията на майката никога няма да позво­ли на детето да стои на собствените си крака. То ще из­живее целия си живот по символичен начин. Ако смята­те, че това важи за вас, струва си да правите упражнението „Прерязване на енергийната връв", което ще опиша по нататък. Освен това работете върху недоразвита­та си първа чакра.
Временни “енергийни вампири"

Най-разпространеният тип „енергиен вампир" е вре­менният тип. Всички го правим от време на време, ако не внимаваме. В моменти, когато се чувстваме зле, когато изпитваме желание да се оплачем или да поридаем на не­чие рамо, може да действаме като енергийни „пияници". Възрастните хора често имат нужда от подобна енергий­на инжекция.

Този вид хора не са особено опасни за енергията ви и няма да ви навреди временно да споделите с тях енергия­та си. Аурата ви бързо ще възстанови цялата споделена енергия, а - кой знае - може би някой ден тези хора ще споделят собствената си енергия с вас. Не се бойте да да­вате на някой, който наистина се нуждае. Но отново – вни­мавайте да не се изцедите, заземявайте се и правете енер­гийните упражнения, за да стабилизирате собственото си енергийно поле. Трябва да бъдете силни - първо за себе си и после за другите.

Смятам, че ако помислите малко, ще разберете точно кои са вашите „енергийни вампири". Това са хората, от чието телефонно обаждане се ужасявате, защото знаете, че след това ще се чувствате смачкани и потиснати. Това са хората, които ви изцеждат при всяка среща.

В наше време взаимната злоупотреба с енергия се е превърнала в истинска епидемия. Ние постоянно живеем в такъв емоционален и физически стрес, че когато общу­ваме с други хора, обикновено взаимно дебалапсираме и смущаваме настройките си.

В практиката си понякога се натъквам на „енергийни вампири", които всъщност не искат да бъдат излекувани. Желанието им е да се нахранят е моята емоционална енер­гия. Този тип хора са много изцеждащи, тъй като се опит­ват да вземат личните ми енергийни запаси, вместо да използват свободната енергия, която канализирам за ле­чение.


Енергийна връв в чакрите ни

Както вече казахме, около физическото ни тяло има пространство, изпълнено с биоенергия - нашата аура. Чес­то го наричаме свое „лично пространство". За да се чувс­тваме балансирани, не бива да бъде нарушавано не само физическото ни пространство, но и пространството на аурата ни.

Вече разгледахме някои сериозни енергийни дисбалан­си и пробиви, които възникват под въздействието на чуж­да воля или емоции. Сега е време да видим някои други видове дисбаланси в резултат на силната ви привързаност към други хора или на тяхната привързаност към вас. Мо­же да стане така, че енергийните ви полета да се пресе­кат, създавайки енергийна връв. Енергията на по-слабия човек става пряко зависима от тази на по-силния - имаме ситуация на господар и слуга. Такава връзка може да въз­никне в енергията на различни чакри и в голяма степен зависи от това къде е свързана енергийната връв. Ще ви опиша какви резултати могат да възникнат в зависимост от това коя чакра е засегната.
Първа чакра

Тази чакра е центърът на оцеляването в аурата ни. Ако имате енергийна връв, тръгваща от тази чакра към друг човек, все едно казвате: „Имам нужда от енергията ти." Такава връзка е естествена между родители и деца, когато единият искрено се вълнува от другия и се опитва да подпомогне оцеляването му. При по-негативни обсто­ятелства подобна връзка възниква, когато дадени хора -например колеги - използват идеите и приноса ви за соб­ствено облагодетелстване.


Втора чакра

Това е чакрата на сексуалната и емоционалната бли­зост. „Връв" в тази чакра може да възникне между вас и човек, който се интересува от вас само сексуално, а не като цялостна личност. Тя може да съществува и с хора, които силно разчитат на емоционалната ви подкрепа.


Трета чакра

Тази чакра е нещо като енергийна централа на тяло­то ви. Ако сте свързани с енергията на друг човек чрез тази чакра, явно единият от вас изпитва силно желание да се храни с енергията на другия. Това звучи подобно на първата чакра, но е свързано по-скоро с желанието да спо­делиш образа си, личността си.


Четвърта чакра

Това е чакрата на любовта. Когато изпитвате любов или дълбоки искрени чувства към друг човек, между вас ще възникне много силна енергийна връзка в този цен­тър. Ако се свържете с някого чрез такава връв, трябва да поемете отговорността за положителното въздействие, ко­ето това би могло да има върху другия човек. Преживява­нето може да бъде много духовно и просветляващо и за двама ви. Обикновено тази връзка възниква взаимно, но в случай на нежелана любов например може да бъде нат­рапена от единия човек.Пета чакра

Това е чакрата на естетиката и общуването. Връзката тук означава „Искам да общувам с теб". Понякога тази енергия може да доведе до възпалено гърло - например, когато вашият шеф ви налага желанието си да общува с вас против волята ви.


Шеста чакра

Това е чакрата иа интуицията и ясновидството. Ако някой постоянно мисли за вас или вие не можете да про­гоните някого от главата си, между вас възниква много силна енергийна връзка. Това може да стане и когато единият постоянно иска да знае какво става в ума па другия.


Седма чакра

Това е чакрата иа истинското знание. Ако някой же­лае да ви контролира или да ви принуди да го следвате, той ви налага този вид енергийна връзка. Известно е, че в някои окултни школи например, учителите съзнателно съз­дават такава енергийна връзка с учениците си, за да ги държат до себе си и да ги подчиняват. Друг пример е на­чинът, по който политиците се опитат да промият мозъ­ка ви, за да контролират вас и мислите ви. Това също съз­дава енергийни връзки между вас и могъщата енергия на политическата система.


Ръцете

Можете да се свържете с другите хора и чрез снопо­вете енергия в ръцете ви. Те са център на творческа енер­гия. Все едно някой да ви извика: „Направи това за мен!" или „Бъди като мен!". Това с силно подчиняващ, конт­ролиращ вид енергия. При връзка тук хората винаги се чувстват, сякаш са с вързани ръце, и постоянно изпускат нещо.


Ходилата

Тези центрове на аурата ви свързват много силно със земята. Когато имате блокажи поради свързаност в тази чакра, вие губите усещането си за реалност и се носите в облаците. Ставате неразумни и незаземени.


Ритуална орехова вана

Ето една ритуална вана, която ще ви помогне да се отървете от тези енергийни връзки. Орехът има способ­ността да прекъсва връзките и да ви помогне да започне­те наново. Той улеснява новото начало.

1 За да приготвите ореховата си вана, вземете шест ореха (с черупките) и ги накиснете за през нощта.

2 Варете ги един час в около 1,5 литра вода. Можете да използвате всякакъв съд, освен алуминиев. До­като орехите врат, при необходимост добавете още вода.

3 Ще получите черна течност. Оставете я да изстине.

4 Напълнете ваната (с предпочитаната от вас темпе­ратура). Добавете към нея ореховата вода и вли­зайте във ваната. Трябва да останете вътре осем минути. Пробвайте да се потопите целите под во­дата седем пъти. Всеки път молете универсалните енергии да ви помогнат да скъсате връзките.


Въпросът за „съществата", призраците и прикованите към земята духове

Трябва да кажа накратко какво наричам „същества". Този въпрос е доста недоразбран, затова искам да го изяс­ня. Като лечител ежедневно работя с енергия. Хората идват при мен и искат да работя с енергията им. Както току-що обясних, ако не знае как да се предпазва, как да поддържа аурата си здрава, човек ще има много слабо енергийно поле и яйцето на аурата му ще бъде с много уязвим и порест предпазен слой. От друга страна, когато сме здрави, имаме много силна защита около себе си; тя е почти като гума. Така например, ако се разгневите и започнете да ми говорите агресивно, вие освобождавате към мен енергия с ужасна честота. Но тъй като моята аура е силна и устойчива, тази енергия просто ще отско­чи. Именно тази негативна енергия наричам „същест­ва". Обикновено нечия неприятна енергия се прилепва към вас или прониква през аурата ви и изяжда собстве­ната ви енергия. „Същество" може да бъде присъствие­то на нечия чужда емоционална или мисловна енергия или преднамереният взрив на негативна енергия, както вече казахме.

Да, има безплътни същества, приковани към земята духове, но трябва да кажа, че те рядко са причина за проб­лемите ни. Безброй хора ми се обаждат, за да ми кажат: „Д-р Алла, бях физически атакуван." Бих казала, че в 99 процента от случаите проблемът не е външен, той не е „там някъде". Да, хората наистина имат усещането, че вът­ре в тях има нещо, нещо чуждо, но всъщност те сами при­чиняват това на телата си.

Обикновено това става, когато човек не контролира емоциите си и/или позволява на друг да го завладее. За­това смятам за толкова важно да усвоим правилната на­гласа към емоциите си. Това е и причината да настоя­вам да не се боите от емоциите си, все едно дали са нега­тивни или положителни. Трябва да възприемате емоци­ите си като част от живота, вместо да се страхувате от тях. Може би сте преживели някаква травма и ако не сте я овладели и превъзмогнали, тя може да бъде много сму­щаваща.

Може би в 1 процент от случаите съществото наис­тина е нещо друго, нещо извън човека, така нареченият призрак или дух. Обикновено е остатък от енергията на някой, който е починал, докато е бил твърде привързан към земния си проблем, да речем някой, който е пиел твърде много или е извършил самоубийство. Енергията на тези хора е много гъста, тя няма достатъчно светли­на, затова се носи около нас и се стреми да се скачи с нашата енергия.
Масовото лечение и медиумите

Освен това съм много против масовите лечения. Ле­чението трябва да бъде напълно интимно, на четири очи и в безопасна, неутрална обстановка. По време на масо­вите лечения енергията просто се измества от един човек към друг и може да се окажете с багажа на някой друг и със старата му негативна енергия! Не ми харесва и когато хората получават лечение на шоута и фестивали: столове­те са подредени един до друг и всеки нахлува в нечия аура. Невъзможно е да лекуваш така. Само поемаш чуждите проблеми.

Ако искате да се консултирате с медиум, помнете, че дори той да работи с развитите духове на светлината, те често биват съпътствани от по-малко развити същества (точно както светлината привлича нощните пеперуди). Ед­на руска поговорка чудесно го илюстрира: „Нищо не е по-сладко за Дявола от душата на светец."

Тъй като по време на сеанса сте в много отворено със­тояние, вие сте особено уязвими за атака от страна на тъм­ни същества. Винаги мога да разбера кога мой пациент е ходил при медиум - усещам го. Добра идея е като пред­пазна мярка срещу тези смущаващи енергии да практику­вате някои от упражненията за защита, описани в следва­щата глава. След това можете да вземете солена вана.


Сибирски метод за прогонване на „същества"

Ако наистина смятате, че към вас са се прилепили безплътни същества, препоръчвам ви да използвате то­зи древен и много могъщ сибирски метод за прогонване­то им. При него се използва огънят на запалена свещ, тъй като никое същество не може да оцелее в пламъка. Восъкът е материал, способен да абсорбира енергийна информация. Затова той поема негативната енергия, а свещта я изгаря.


Ще са ви нужни три свещи от пчелен восък и три свещ­ника (традиционно са се използвали свещници от мала­хит, но всякакъв свещник ще ви свърши работа).

1 Седнете на пода и разтворете широко крака, но без да изпитвате дискомфорт; непременно бъдете боси.

2 Поставете една свещ между краката си, близо до лонната кост.

3 Сложете втората зад гърба си, близо до опашната кост.

4 Поставете третата срещу ходилото на десния си крак.

5 Представете си, че сте трептящ пламък. Основата на пламъка е дълбоко в земята, а тялото ви е като фитил. Отвсякъде сте заобиколени от огън. Около вас има виолетов или златен пламък. Представете си, че всички лоши мисли и чувства изгарят в него. Toй гори много ярко и силно. Никакви лоши емо­ции не могат да преминат през пламъка.

6 След около седем или осем минути преместете тре­тата свещ срещу ходилото иа левия си крак.

7 Продължете медитацията върху пламъка още седем-осем минути.Енергиен душ

За преодоляването на този проблем можете да изпол­звате и душа, който описах в Глава 5. Солта помага за абсорбира- нето и неутрализирането на негативната енер­гия, натрупана в аурата ви през деня.

1 Пригответе си натривка от сол. Трябва да добави­те малко бадемово масло към шепа морска сол ~ толкова, че да се получи гъста паста. Добавете две-три капки масло от сандалово дърво, градински чай или обикновена хвойна.

2 Застанете под душа и намажете цялото си тяло със сместа (ако искате, пропуснете главата и лицето си)

3 Измийте се (изберете температурата на водата спо­ред предпочитанията си). Докато взимате душ, ис­крено и уверено помолете водата да отмие всичко негативно, което сте натрупали през деня. Важно е водата да се стича над върха на главата вн, докато отмива солта от тялото ви.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница