Програма за благополучиестраница9/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА

ПРЕЧИСТВАНЕ НА МИСЛОВНОТО ТЯЛО
След като предприехме стъпки за пречистването на астралното тяло и чакрите, време е да се вгле­даме по-внимателно в мисловното тяло. Ако си спомня­те, това е следващото равнище след астрала в аурата ни. С други думи, ще ви помоля да помислите за мисленето! Ще използвам тази възможност и за да ви обясня повече за магическите меридиани - енергийните канали, преми­наващи през телата ни. Това ще помогне за детоксикира­нето и балансирането както на емоционалното, така и на мисловното тяло.

Прочутият руски физик М. Сеченов веднъж казва, че мисълта е еквивалент на действията, но в състояние на „задържане". Мисълта изразява готовността на тялото ви да премине към бъдещо действие. Имам предвид, че е не­обходимо само да помислите за предприемането на опре­делени движения и мускулите ви ще започнат да се стягат в очакване на действието. Нашите мисли имат много сил­но психологическо въздействие върху нас. Спомняте ли си как по-рано в тази книга ви помолих да си представи­те, че захапвате лимон? И как установихте, че самата мисъл за това увеличава производството на слюнка - без изобщо да се доближите до лимон? Смятам, че това илюс­трира идеята ми много добре.

Мисълта не само управлява психологическите проце­си в тялото, но е и инструмент на духа. Тя оказва пряко въздействие върху духовната и енергийната ни същност. Ако мислите ви протичат гладко, ще се чувствате щаст­ливи и много жизнени. Ако мислите ви са хаотични или потиснати от погрешна негативна нагласа, ще се чувства­те болни и смачкани.

Всеки път, когато си помислите за нещо, вие съз­давате мисъл. Тази мисъл влияе не само върху често­тата на енергията в аурата ви, но също и върху енерги­ята в аурите на заобикалящите ви хора. Енергията на тези мисли може да бъде или много тежка и гъста, или лека и разредена. Ако ви е трудно да го повярвате, са­мо си помислете какво се случва, когато сте депреси­рани. Мислите ви стават мрачни, гъсти и мудни - кол­кото по-потискащн стават мислите ви, толкова по-депресирани се чувствате. Сега си помислете какво е да сте в компанията на депресиран човек. Много е труд­но да поддържате собственото си оптимистично наст­роение - ако не внимавате, установявате, че и вие из­падате в депресия.

Много хора създават блокажи в мисловната си енер­гия, защото прекомерно се привързват чрез мислите си към предмети или хора, към миналото или бъдещето. Това не само блокира енергията ви, но и затрупва ума ви с твърде много ненужна негативна енергия. Тези блока­жи в мисловната енергия се появяват и когато имате твърде строги или нереалистични очаквания относно по­ведението на другите хора. Когато те не действат съг­ласно очакванията ви, вашите мисли (наред с енергията на очакванията) създават блокаж в ума ви, който води до вътрешен конфликт. Има един много, много прост начин да го избегнете: откажете се от очакванията! Не изисквайте и не очаквайте определено поведение или ре­зултати от другите хора. Може да е трудно, но е много важно да се научите да приемате всеки и всичко така, както е, без критики.

Възможно е също да сте твърде привързани към да­дени неща, без да го съзнавате. Понякога едва когато из­губиш нещо, си даваш сметка до каква степен е домини­рало психиката ти. Може буквално „да си загубиш ума", мъчейки се да го забравиш и да изключиш. Ако това ви звучи познато, струва си да практикувате енергийните уп­ражнения, описани в Глава 15: Средно състояние на вни­манието и Перископ .


Очаквания

Колкото до очакванията, искам да ви разкажа нещо, което много добре илюстрира идеята ми. В историята се разправя за един много религиозен мъж, който цял живот се подчинявал на правилата, наложени от Църквата и описани в Библията. Един ден малкото му градче се на­воднило и властите обявили евакуация. Хората викали мъжа да тръгне заедно с тях, но той отказвал, твърдейки, че Бог ще го спаси. Водата се вдигала все по-високо и по-високо, затова хората изпратили лодка да го спаси от наводнената му къща. Той отново отказал да отиде при тях, казвайки, че предпочита да разчита на Бог. Водата продължавала да се вдига, така че накрая човекът стоял на покрива и едва държал главата си над водата, за да диша. Изпратили хеликоптер да го спаси, но той отново отвърнал, че Бог ще се появи да го спаси и отказал да тръгне с хората.

Удавил се.

После застанал пред Бог в Рая и попитал: - Господи, моля те, кажи ми. Цял живот ти бях пре­дан и верен на ученията ти. Защо не ме спаси?

Господ отвърнал: - Глупчо, не ти ли изпратих лодка? Не ти ли изпратих хеликоптер?
Опитвам се да ви кажа, че трябва да се стараете да бъдете непредубедени. Не създавайте ненужни ограниче­ния в мисловната си енергия, тъй като никога не знаете откъде може да дойде „спасителната ви лодка". Не искам да губите никакви възможности или шансове в живота си, само защото „радарът" ви е бил мисловно настроен на определена станция.

В хода на живота преминаваме от един етап към друг, натрупвайки различни спомени и преживявания. Всички те неизменно обогатяват мисловната ни енергия и разви­ват ума ни. Тези различни етапи могат да се сравнят с различни театрални декори. Вие носите определен кос­тюм, говорите с определен глас, срещате определени хо­ра и използвате определени неща. Когато преминете към нова глава от живота си, вие се оказвате сред напълно различен декор, може би в ново действие от живота си или пък в напълно нова пиеса. Тази нова пиеса ви учи на нещо ново и ви осигурява възможности да научите още нещо за себе си.

За съжаление мнозина от нас пренасят целия рекви­зит от едно представление в друго. Резултатът? Пре­тъпкана нова сцена. В хода на живота в крайна сметка носим такъв огромен товар от реквизит, костюми и де­кори, че губим способността си да научим и изпълним нова роля. В резултат преставаме да забелязваме новия сценичен дизайн и виждаме единствено стария сцена­рий - отново и отново. Дори се оплакваме, че животът е скучен и сив. Принципно не оставяме пространство за новите енергии в живота си. Затова смятам, че е толко­ва важно всички да се научим да слагаме край на мина­лото. Трябва да бъдем в състояние да се развиваме и да привличаме нови енергии в живота си, неограничавани от миналото.
Балансиране на мисловната енергия

Може да си мислите, че всичко това е чудесно на тео­рия, но че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Сега ще ви покажа някои изпитани и сигурни техники за изчистване и балансиране на мисловната енергия.


Медитация „Празна стая"

Това енергийно мисловно упражнение ще ви помогне да получите по-голям контрол над мислите си и ще внесе ред в мисловната ви енергия.


1 Представете си, че главата ви е стая, пълна с мебе­ли и предмети. Всяко нещо е свързано с определе­но събитие или човек в живота ви. Диванът напри­мер може да е работата ви, столът - партньора ви, масата - родителите ви, табуретките са децата и така нататък.

2 Сега, стъпка по стъпка, махнете всички предмети от стаята, така че да остане напълно празна.

3 След това си представете как вдигате и себе си, из­хвърляте се от стаята и затваряте вратата й от вън­шната страна.

4 Ако смятате, че сте започнали да връщате нещата обратно в стаята, може от време на време да по­глеждате вътре през малко прозорче. Изхвърляйте спонтанно появяващите се предмети (мисли).


Дихателно упражнение

Пранаяма йога ни учи на техника за ритмично диша­не, която е известна с балансирането на ума, емоциите и всички телесни функции. Тя ще ви осигури - почти незабавно усещане за благополучие. Докато изпълнявате това дихателно упражнение, тялото ви ще преживее много дъл­боко обновление, подобно на усещането след дълбок и спо­коен сън.

Трябва да изпълнявате това дихателно упражнение седнали с изправен гръб или легнали по гръб. Има чети­ри етапа:
1 вдишване;

2 задържане на дъха;

3 издишване;

4 задържане на дъха.


В зависимост от това колко време сте прекарали във всеки етап от дишането, ще имате различни резултати. Например вдишване до две, задържане на дъха до едно, издишане до две и задържане до едно, преди да повторите цикъла (2 х 1 х 2 х 1), може да помогне за ускоряване на дишането ви.

Нека видим какво могат да направят за вас различни­те дихателни поредици.


1. 4x2x4x2: стимулира жлезите ви и масажира сър­цето.

2. 6x3x6x3: балансира емоционалното ви тяло и намалява безпокойството.

3. 8x4x8x4: помага ви да влезете в медитативно състояние и балансира честотата на вибрациите в телесните ви клетки.

4. 10 х 5 х 10 х 5: много стимулиращо и енергизиращо; ускорява метаболизма.

5. 12 х 6 х 12 х 6: презарежда мисловната ви енергия; изчиства ума и обновява паметта.

6. 14 х 7 х 14 х 7: предизвиква спокойствие на ума.

7. 16 х 8 х 16 х 8: най-напредналата дихателна пореди­ца - ако успеете да я овладеете, тя значително ще подсили цялостното ви благополучие и ще помог­не за изясняването на кармичната ви пътека.
Пречистване на магическите меридианн/нади

Вече описах трите енергийни пътеки, които минават през аурата ни, и пряката им връзка с миналото, настоя­щето и бъдещето ни. Сега искам да придобиете навика, когато работите с определена емоция или мисъл, да си задавате въпроса с коя времева рамка е свързан емоцио­налният или мисловният модел: минало, настояще или бъдеще?

Един от начините да го направите е директно да се запитате; „Откъде идва това: от миналото, от настояще­то или от бъдещето?" Обикновено подсъзнанието ви знае и ще видите как отговорът изскача в главата ви. Можете да използвате и автоматичното писане. За целта трябва само да седнете и да се отпуснете. Запишете емоцията в горния край на листа. Например: „Изпитвам гняв." Пос­ле напишете; „Защо изпитвам гняв?" След това оставете ръката си да пише автоматично каквото й хрумне. Може да се изненадате колко информация ще откриете по този начин.

Когато намерите отговора, трябва да работите с тази времева рамка от живота си.

Меридианите, като всички канали, могат да бъдат за­мърсени и пречистени. Те се замърсяват с негативни енер­гии, гъсти енергии, които носят вибрациите на злото и дисбаланса. Кое замърсява тази енергия? Първо, негатив­ните ни емоции; злобата, омразата, безчестието, страхът и тъгата. Второ, негативните ни мисли: агресивните мис­ли; егоистичните мисли. Трето, дори храната, която ядем, може да повлияе върху тази енергия: прекомерно прера­ботената храна, синтетичната храна, храната, която носи информация за смърт (например претоварването на орга­низма с месо или преработени храни),

За щастие има прости начини за изчистването на тези важни енергийни пътеки в тялото.


Изчистване на трите магически меридиани/нади

Започнете, като нарисувате проста диаграма на трите канала - Ида (миналото), Пингала (бъдещето) и Сушумна (настоящето)

Седнете спокойно и помислете за каналите. От кой канал по­лучавате най-много енер­гия? Опитай­те се да ре­шите в какъв процент се проявява все­ки канал в живота ви.

Например: 60% настоя­ще, 20% ми­нало, 20% бъдеще. Осланяйте се на интуицията си, за да решите кой канал е най-чист. Кой се е проявявал най-мно­го в живота ви? След това оцветете всеки според домини­рането му живота ви. Това ще ви помог­не да си представите функцията на канала.

Сега сте готови да направите упражнението за балан­сиране на меридианите.

Идеално е за редовно практикуване, за да установите дали взимате енергия от миналото, настоящето или бъде­щето. Чудесна идея е също да комбинирате визуализаци­ята в това упражнение с медитативния джогинг, който описвам на следващата страница.


1 Съблечете се и вземете душ (нормална темпера­тура).

2 Преди да влезете под душа, си представете, че лъ­чи светлина слизат върху вас отгоре.

3 Сега влезте под душа. Върху вас се стича чиста во­да. Нагласете душа така, че струята да бъде силна, а не на малки струйки. Оставете водата да се стича по гърба ви от лявата към дясната страна. Можете да го направите, като отдръпвате тялото си от во­дата и после отново го приближавате.

4 Представете си, че водната струя пречиства трите ви основни меридиана. Вижте как струята почист­ва каналите, отмивайки всички нечистотии от вът­решните им стени.

5 Преди да свършите, останете няколко секунди под душа, така че струята да пада над върха на главата ви (коронната чакра), и поставете дланта на дясна­та си ръка върху слънчевия си възел, а лявата си длан - върху нея. Дишайте леко и си кажете спо­койно и уверено: „Аз съм тук и сега."

6 Отделете поне три до пет минути за цялата меди­тация. През цялото време останете съсредоточени върху измиването на каналите - нека фокусът ви бъде силен. Напомняйте си, че в сърцето си знаете какво искате да постигнете, а в слънчевия си възел имате силното желание да го направите, да го за­вършите. Ако искате, докато работите с водата, мо­жете да работите и с цвят, като си представите, че предпочитаният от вас цвят се излива във вас заед­но с водата и промива тялото ви.


Тест „Ощипване на кожата"

Има друг много лесен начин да установите кой канал работи добре и кой - не. Ако каналът работи добре, кожа­та над него или по протежението му е много еластична и можете да я ощипете и дръпнете много лесно. Ако кана­лът е задръстен или ленив, кожата ще изглежда неелас­тична и неподатлива.


Свързване с енергията на настоящето

Можете да пробвате една много ефикасна дихателна техника, за да стабилизирате работата на тези канали и да се свържете по-добре с централния си меридиан - пъ­теката иа настоящето. Тази техника (описана в Глава 10) е известна като редуване на двете ноздри и е добре да я практикувате редовно. Упражнението действа и много ус­покояващо и балансиращо, затова непременно намерете време за него.


1 Облечете свободни дрехи и седнете с изправен гръб. Не кръстосвайте краката си.

2 Запушете дясната си ноздра с десния си палец и из­дишайте през лявата ноздра.

3 Вдишайте през лявата ноздра, броейки до четири.

4 Запушете лявата ноздра с безименния пръст и кут­рето и поставете показалеца и средния си пръст вър­ху гърбицата на носа си, така че да притискат мяс­тото между веждите ви. Задръжте до шестнадесет.

5 Освободете дясната ноздра и издишайте. Опитай­те се да изпразните дробовете си напълно, отброя­вайки до четири.

6 Вдишайте през дясната ноздра, броейки до четири, запушете дясната ноздра и после дръжте и двете ноздри запушени, броейки до шестнадесет.

7 Освободете лявата ноздра и издишайте, броейки до осем.

8 Започнете отново и повторете цялата поредица по­не десет пъти - дишайте, броейки до четири, зад­ръжте дъха, броейки до шестнадесет, издишайте, броейки до осем.

9 Спрете, ако ви се завие свят.
Медитативен джогинг

Тази идея може да ви се стори странна, но в Русия медитативният джогинг се използва от векове. Възник­нал е, когато новините са били доставяни от пратеници. Тези хора можели да извървяват и пробягват невероятно дълги разстояния. Целта им била да тичат в определено състояние на съзнанието, съсредоточавайки се върху ед­на идея. В това състояние физическото усилие отива на второ място и вие се оказвате съсредоточени по-скоро вър­ху медитацията, отколкото върху необходимостта да дви­жите краката си. За нашите цели искам да използвате мно­го бавно темпо - това не е надбягване! Помнете, че умът ви трябва да се фокусира не върху скоростта, а върху медитативната практика.

1 Ако имате някакви здравословни проблеми, консул­тирайте се с лекаря си, преди да се заемете с джо­гинг. Започнете бавно, на кратки разстояния, и увеличавайте издръжливостта си.

2 Започнете да тичате много бавно, по възможно най-лек и грациозен начин, сякаш бягате в забавен ка­данс без особено усилие.

3 Позволете на всички мисли да изчезнат от главата ви и създайте цветна мъгла.

4 Освободете цветна мъгла и от сърцето си - тя съ­държа всичките ви чувства и емоции.

5 Визуализирайте как мъглата се разсейва в околна­та атмосфера почти както снежинките се стапят в топлия въздух.

6 Сега започнете да визуализирате как фонтани със златна енергия изригват от земята право в опаш­ната ви кост.

7 Докато тичате, почти усещате как задните ви час­ти се удрят в тези безкрайни фонтани от енергия, сякаш ги яздите.

8 Сега трябва да се чувствате по-отпуснати. Внима­вайте гърбът ви да е изправен, а краката, ръцете, вратът и стомахът ви да са спокойни и отпуснати. Обърнете внимание на лицето си - отпуснати ли са лицевите ви мускули? Освободете се от стегнатостта, изхвърлете напрежението. Позволете на цяло­то си тяло да се успокои и да се почувства свобод­но.

9 Сега можете да преминете към втората част от медитативния джогинг. Тя помага за детоксикиране­то на енергията ви. Много е важно да започнете отдолу, от стъпалата си, и да продължавате нагоре поетапно.

10 Започнете със стъпалата. Представете си, че все­ки път, когато стъпалата ви докосват земята, те освобождават негативна енергия под формата на черна мръсотия. Визуализирайте я като черен прах или пепел. При всяка стъпка ходилата ви изхвър­лят цялата черна мръсотия - всичките ви пробле­ми, тревоги, изостанала работа и така нататък. Тичайте плавно и наблюдавайте какво се случва. Докато го правите, ще почувствате стъпалата си много по-леки.

11 След като стъпалата ви олекнат, можете да про­дължите нагоре. Този път насочете вниманието си към прасците. Отново визуализирайте как черната мръсотия напуска тази част от краката ви, като из­тича през ходилата ви.

12 Продължете нагоре през тялото, по една част на­веднъж. Всеки път, когато работите с нова област от тялото си, визуализирайте как черен прах, пе­пел, пясък - както и да изберете да си представяте паяжините от стара застояла енергия - излиза от тялото ви при всяка стъпка.

13 След като сте се освободили от цялата негативна енергия (ще сте прояснили ума си), можете да пре­минете към презареждането. Представете си, че ко­лона бяла светлина слиза върху вас от центъра на Вселената. Тази светлина влиза във вас през корон­ната чакра. Визуализирайте как цялото ви тяло, ця­лото ви същество се изпълва със златисто-бяла пламтяща светлина,

14 Може да забележите, че някои части на тялото ви се изпълват със светлина no-бързо от други. Ако видите в някоя част от тялото си черни точки, съп­ротивляващи се на светлината, останете в тази об­ласт, докато отстъпи.

15 Ако забележите физически проблеми или усетите болест в някоя част на тялото си, изпратете там още подхранваща светлина.

16 В края на медитативния джогинг спрете, пуснете ръце покрай тялото си и вдишайте. Докато вдиш­вате, вдигнете ръце над главата си и после отново ги отпуснете покрай тялото си, докато издишвате. Докато го правите, визуализирайте как създавате около себе си прозрачен балон от енергия.

16 Продължавайте да дишате. При всяко вдишване ба­лонът ще се напълва все повече и ще усещате все по-голяма защита.

Горещо ви препоръчвам при възможност да правите този джогинг сред природата, за да сте заобиколени от нейната енергия. Паркът е подходящ. Но ако нямате та­кава възможност или по някаква причина не можете да тичате навън, правете го на пътеката във фитнес-центъра.

В съвременния свят е много трудно да намерим вре­ме да се грижим за всички аспекти на същността си, осо­бено за безплътните си тела. Но непременно се опитайте да откриете начин. Хубавото на медитативния джогинг е, че се грижите едновременно за физическото си тяло и за безплътните си тела!

След като свикнете с тази практика и тя се превърне почти във ваша втора природа, можете да съчетаете ме­дитативния джогинг с упражнението за пречистване на каналите, което вече описах. Разбира се, вместо физическа вода ще използвате силата на въображението сн. Двете вършат чудесна работа заедно.


Преодоляване на негативния вътрешен монолог

Не забравяйте, че вашите мисли оформят живота ви. Не бързайте да хвърляте вината за мисловната си енер­гия върху някой външен виновник. Най-често ние самите сме виновни и отговорни за създаването на блокажите в мисловните ни тела. За съжаление обикновено комуни­кираме със себе си по истински унищожителен начин. Нап­ример, често си мислим неща като „За нищо не ставам", „Ама че съм грозен", „Не ми е писано да бъда щастлив" и така нататък. Звучи ли ви познато?

Напълно възможно е да сте чували за положителните утвърждения. Това са позитивни заявления, които си пов­таряте отново и отново, за да постигнете положителна промяна в живота си. Много психолози и изследователи са установили, че този вид вътрешен монолог наистина влияе върху здравето, успеха и цялостния ни живот. За съжаление негативният вътрешен монолог може да бъде също толкова могъщ. Колкото по-често си повтаряш не­що, толкова повече подсъзнанието ти ще се старае да го създаде в живота ти. Всички тези негативни мисли по­раждат устойчиви блокажи в мисловната ни енергия и за­почват да управляват и оформят живота ни.

Можем да намерим вътрешно равновесие и да изле­куваме аурите си, едва когато започнем да обичаме себе си и престанем да се унижаваме или бичуваме с мислите си. Трябва да се научим да се приемаме - такива, каквито сме - и да не очакваме съвършенство. Не забравяйте, че в света просто не съществува съвършенство. Ако нещо изг­лежда твърде съвършено, често откриваме, че то има сян­ка, точно както монетата винаги има две страни. Важно е да приемате несъвършенствата си, без да им позволявате да ви надвият. Използвайте положителната си енергия и връзки с Вселената, за да усъвършенствате себе си, без да проклинате недостатъците си. Помнете, че и те са част от божествената ви същност и са ви били дадени по опреде­лена причина. Не си поставяйте етикети въз основа на несъвършенствата сн и не позволявайте на никого да го прави.


Препрограмиране на подсъзнателния ум

Има едно чудесно упражнение, което може да ви по­могне, ако постоянно критикувате себе си. То помага мно­го и за преодоляването на негативните преживявания от миналото.


1 Легнете или седнете удобно. Съсредоточете се върху дишането си и се отпуснете.

2 Представете си, че седите в кино. Пред вас има ог­ромен екран.

3 Сега прожектирайте на екрана неприятна картина. Това може да е картината на негативната ви пред­става за себе си (например, че сте дебели и се чувст­вате неудобно на парти) или сцена, в която се дър­жите лошо (например нахвърляте се на някого).

4 Направете тази картина възможно най-жива и яс­на, сякаш фокусирате камера.

5 Сега в долния десен ъгъл има друг (малък) екран. На него можете да видите същата сцена, но този път изглеждате или се държите добре. Тази карти­на е малка и неясна.

6 Сега трябва да вдишате дълбоко и, издишайки ряз­ко, да кажете нещо като „Ооф!" или „Ха.'". Звукът трябва да е рязък - издишвате заедно с него. И в момента, в който издишате и викате, вдигате мал­ката картина, така че да изтласка голямата. Тя става огромна, много ясна, много жива, много фокуси­рана.

7 Продължавайте да дишате и с всяко издишване (и звук) картината става по-определена, по-жива.

8 Изпитайте радостта и чистото удоволствие от глед­ката на тази нова голяма картина, която ви описва по нов, идеален начин. Много е важно при наблю­даването на тази картина да изпитате дълбоко удов­летворение и позитивни емоции.Трениране на ума да регистрира и абсорбира положителна информация

Можем да възприемаме настроението си като ос­новната мелодия на многото взаимодействащи си мело­дии във вътрешния ни свят. Нивото на удовлетворение­то ни от живота - очакванията ни, мечтите ни, надежди­те ни, се формират и отразяват в настроенията ни. Наст­ройката ни към нещата и размишленията ни за живота се влияят от тона на музиката в душата ни. Затова един човек рухва напълно и при най-дребния проблем, а друг запазва духа си дори и когато се изправи пред сериозни нещастия. Всеки от нас до известна степен иска да бъде различен или да има различна външност, статут или се­меен живот. Мечтите ни се отразяват в мислите и жела­нията ни: всичко това формира нашето „его на желание­то". Настроението ни също много зависи от нивото на близост между егото на желанието и егото на реалност­та (с други думи, за какво копнеем и какво можем реа­листично да имаме). Всички ние трябва да открием и усвоим правилната нагласа към разстоянието между две­те - независимо колко е голямо или малко. Отново: тряб­ва да се научим да ценим настоящето и да тренираме умовете си да се фокусират върху положителните аспек­ти около нас.

Някога хората използвали молитвата, за да им помог­не да постигнат тази цел. Молитвата давала на хората вя­ра в успеха, насърчавайки ги да разчитат на Божията по­мощ. Съвременните хора са склонни да разчитат на всич­ки други, но не и на себе си. Затова трябва да намерим нови начини за поддържането на позитивна мисловна наг­ласа и настроение. За да го постигнем, наистина трябва да тренираме умовете си да абсорбират и регистрират по­зитивна информация.
Обогатяване на мисловната енергия с позитивност

Практикувайте това упражнение в спокойна обстанов­ка вечер (може би в леглото).


1 Затворете очи и се опитайте да си спомните с най-малки подробности всичко, което ви е доставило удоволствие през деня. Може да е толкова просто като спомена за красиво поднесената храна на обяд или спомена за аромата на новия парфюм, който сте изпробвали в магазина, или пък спомена за прег­ръдката на детето ви.

2 Опитайте се отново да почувствате тези усещания. Колкото по-подробни са спомените ви и колкото по-добре активират петте ви сетива, толкова по-ефикасни стават.

3 Като начало можете да се опитате с един или два положителни и красиви моменти от деня си, но кол­кото повече тренирате ума си, толкова по-добре ще започнете да се концентрирате върху детайлите, ко­ито са ви убягвали в началото. Ще започнете също да откривате повече красота и радост в простите неща като блестящата от слънцето роса или усмив­ката на непознат.
Колкото повече забелязвате положителното в живо­та си, толкова по-добре ще умеете да настройвате мело­дията на душата си към пo-светлите, по-висши вибрации. Музиката на вътрешната ни същност винаги струи през очите ни. Погледнете се в огледалото и вижте каква му­зика излъчват очите ви. Според мен ключът към тайната па младостта се крие в тази музика и в способността да усещаш и спазваш този ритъм, независимо пред какво те изправя животът. Винаги ми е изключително приятно да срещам възрастни хора и да наблюдавам лицата им, осо­бено когато имат все още млади и искрящи очи. Техният младежки дух ги прави далеч по-жизнени от много дваде­сет и няколко годишни младежи.
Освобождаване от нежеланите мисли

Между мислите и настроенията ни съществува слож­на връзка. Енергията на нашите мисли ни прави такива, каквито сме. Трябва да се запитаме: върху какво се спи­рат мислите ни? Към какво е настроена душата ни?

Може би някой ви е казал нещо наистина обидно и в резултат настроението ви далеч не е радостно и вие сте изпълнени с негодувание. Това означава, че мислите ви контролират вас и настроението ви. Много е важно да раз­берете кои мисли са ваши и кои принадлежат на някой друг - някой, чиято енергия контролира и управлява съд­бата ви. Лесно е мислите на някой друг да станат ваши и още по-лошо - да започнат да доминират над собствените ви мисли.

Защо се случва това? Защо позволяваме това да се случи? По принцип, зашото не познаваме себе си, защо­то сме неспособни да контролираме мислите си и не мо­жем да управляваме съдбата си. Ние не създаваме съд­бата си съзнателно; не управляваме собствената си енер­гия. Често живеем не като интелигентни същества (как­вито хората са всъщност!), а по-скоро като импулсивни животни, които преминават от едно настроение към дру­го в зависимост от енергията на околната среда. Когато живеем по този начин, ние сме много отворени за въл­ните на външните влияния, сякаш просто се носим по течението. На повечето хора им се е случвало изведнъж да ги връхлетят тежки, черни, тъжни мисли. Вероятно тона се случва при обстоятелства, когато вътрешната дис-хармония на подсъзнателния ви ум се опитва да изхвър­ли нещо, да сс освободи от вътрешния негативизъм. Мо­же да има много причини. Но каквато и да е причината, винаги трябва да се освобождаваме от всички странни и смущаващи мисли или мисли, които са ни били натрапе­ни от някой друг.


Ето една техника, която ще ви помогне да се освободите от нежеланите мисли.
1 Вдишайте дълбоко. Докато вдишвате, във въобра­жението си натрупайте всички нежелани мисли на нещо като кълбо. То може да е черно или с друг цвят. Ако не успеете да ги натрупате всичките при едно вдишване, продължете да вдишвате, сякаш на­дувате балон. Можете да си представите кълбото гъста енергия навсякъде в тялото си: в стомаха, в сърцето или в гърлото.

2 След като направите кълбото, издишайте рязко: не­що като силно кихане или духане на носа. Изпомпайте нежеланото кълбо от тялото си с издишва­нето и си представете как се движи нагоре и излиза през върха на главата ви в околната среда.

3 Ако усещате, че не сте се освободили от всичко, вдишайте нормално и после отново издишайте с ритмичен изпомпващ дъх. Продължете, докато неп­риятните усещания изчезнат и сте сигурни, че са напуснали тялото ви.

4 Сега си представете, че издишаното от вас кълбо се носи на един-два метра над главата ви. Вдишай­те естествено и издишайте много бавно. После от­ново започнете да дишате със силовото изпомпва­не, сякаш бомбардирате кълбото с дъха си, докато накрая го разрушите със силата на дишането си.

Продължете бомбардировката, докато във въобра­жението си видите как кълбото заприличва на фо­йерверк, експлодира и се разкъсва на множество ярки искри. Искрите са ярки, чисти, красиви мно­гоцветни частици - нека изчезнат.
Работа върху ума и емоциите чрез физическото тяло

Давам си сметка, че упражненията в този раздел на книгата като цяло са доста метафизични. На някои от вас може да им е неудобно да работят толкова много с визуализация и медитация. Ако е така, има алтернати­ви. Тъй като всички равнища са взаимосвързани, нищо не ви пречи да работите с емоциите и мислите си на фи­зическо равнище. Ако предпочитате това, препоръчвам ви да пробвате терапията с кубчета лед, описана в Част 8, посветена на подмладяването. Можете също да пре­минете на алкалната диета, също описана в раздела за подмладяването.


Дрехите като енергиен стимул

Тъй като работим върху подобряването на настрое­нието, препоръчвам ви да се съсредоточите и върху дре­хите и външния си вид. Когато сте в добро настроение, това засилва желанието ви да сте привлекателни и да об­личате красиви нови дрехи и обратното. Когато сте обле­чени с красиви нови дрехи и външността ви отразява ва­шата същност, това повдига настроението ви. Когато ха­ресваме дрехите си, ние не само подобряваме настроени­ето си, но коригираме и стойката си, походката (често хо­рата ходят с леко пружинираща походка, която показва самоувереността им пред външния свят).

Препоръчвам ви да не носите стари дрехи и да не за­държате дрехите си много дълго време, тъй като те попиват енергията и след известно време ще започнат да пре­създават настроенията от миналото - както положителни, така и негативни. Затова, без да искате, може да обле­чете ехото на енергията от стари тревоги и безпокойства. Новите дрехи имат почти освобождаващо въздействие върху нас, насърчават ни да се отърсим и да продължим напред. Дори змиите сменят кожата си, а птиците - пера­та си! Интуитивно в празнични случаи носим красиви но­ви дрехи в нещо като опит да оставим зад гърба си все­кидневните тревоги заедно с обичайното си облекло. Празненствата често са свързани с ново начало, така че като обличаме нови дрехи, ние подсъзнателно се опитваме да привлечем новото в живота си.

По същия начин, като носим униформи (на работа или в училище например), ние подпомагаме навлизането си в друго настроение, за да работим по-добре. Всички трябва да огледаме гардероба си и да видим дали наистина отра­зява истинската ни същност. Дрехите ви оказват ли поло­жително, повдигащо настроението ви въздействие върху вас? Или са само униформа, която ви помага да изкарате деня?

Още нещо: не носете твърде стегнати дрехи и винаги се старайте да купувате дрехи от естествени материи. На­шата аура не обича да бъде ограничавана от стегнати и синтетични дрехи. Ако например погледнете духовните водачи на повечето религии, ще забележите, че са облечени в свободни дрехи, които позволяват на енергията да се движи свободно. Често у дома обичаме да се обличаме в свободни дрехи, които ни носят усещане за освобожда­ване. Така че вкъщи се старайте да се обличате в максимално свободни дрехи от естествени материали, тъй като синтетичните значително намаляват потока на енергия около нас.
ЧАСТ ШЕСТА ЧОВЕШКИТЕ ТАЙНИПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница