Програма за развитие на селските райони Държава България Регионстраница3/96
Дата31.05.2017
Размер13.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96

3.2.Структурирана таблица, съдържаща препоръките от предварителната оценка и информация за начина, по който те са взети предвид.


Наименование (или референтен номер) на препоръката

Категория на препоръката

Дата

1. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

2. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

3.АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

4. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

5. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

6. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

7. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

8. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

9. АНС

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

А. SWOT Aнализ

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

Б. Потребности

SWOT-анализ, оценка на нуждите

03/02/2015

В. Стратегия 1

Разработване на логиката на интервенция

03/02/2015

Г. Стратегия 2

Разработване на логиката на интервенция

03/02/2015

Д. Стратегия 3

Разработване на логиката на интервенция

03/02/2015

Е. Специфични цели

Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

03/02/2015

Ж. Финансови средства 1

Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

03/02/2015

З. Финансови средства 2

Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

03/02/2015

И. Финансови средства 3

Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

03/02/2015

Й. Административни ресурси

Организация за изпълнението на програмата

03/02/2015

К. Обучение на персонала

Организация за изпълнението на програмата

03/02/2015

Л. Тематична подпрограма за малки стопанства

Други

03/02/2015

М. План за оценка

Други

03/02/2015

Н. Комуникация

Други

03/02/2015

О. Участие на заинтересованите страни

Други

03/02/2015


3.2.1.1. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Общо

Описание на препоръкатаПодобряване на АНС, за да се предостави по-добра, по-подробна и изчерпателна картина на сектора по земеделие, горско стопанство и селски райони в България.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета. Анализът е разширен.

3.2.2.2. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Обобщение на приоритетите

Описание на препоръкатаДа се направи кратко обобщение на АНС преди точката за SWOT анализа, където са обобщени заключенията по всеки от 6-те приоритета.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Направено е обобщение, но то е структурирано около общите показатели за контекста, в съответствие с изискванията.

 

3.2.3.3.АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Дефиниции на селските райони

Описание на препоръкатаДа се отчете необходимостта от адаптиране на подхода за определяне на селски район спрямо типологията на ЕС.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката се приема частично.

Коригирането на определението спрямо общата за ЕС категоризация е пряко обвързано с ангажиментите, поети в СП на Р България, с допълняемостта с другите програми по ЕСИФ, както и с осигуряването на приемственост на интервенциите от предходния програмен период.3.2.4.4. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Земеделие

Описание на препоръкатаДа се включи подробно описание на земеделските структури по отношение на производство, специализация и размер в дефинициите на съответните приоритети.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета -  там, където има налични данни, тази информация е била включена.

3.2.5.5. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Хранително-вкусова промишленост

Описание на препоръкатаПодсилване на анализа за конкурентоспособността на отделните продукти и двигателите зад тенденциите.

Подобряване на анализа на потенциалната роля на схемите за качество.
Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката не е приета.

Не са налични данни, които да дадат възможност за подробен анализ по подсектори. Най-важната налична информация, която разкрива условията и важността на ключовите подсектори в селското стопанство е анализирана.3.2.6.6. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Организация на каналите за доставка на храни и хранителни продукти

Описание на препоръкатаДа се включи по-подробен анализ на организацията на каналите за доставка на храни, като се посочат проблемите и стимулите за подобряване на веригата за добавяне на стойност в българската икономика.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета. 

Главата за хранителните вериги е разширена.3.2.7.7. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Търговия

Описание на препоръкатаДа се подобри анализа на търговията като се включат данни на подсекторно ниво, за да се разберат причините за развитие на конкурентоспособността в един подсектор/продукт спрямо друг.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Анализът е разширен и са включени нови данни.3.2.8.8. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Околна среда

Описание на препоръкатаДа се анализира подробно въпроса за класификацията на земеделската земя, по-конкретно на затревените площи като недопустими за подпомагане по Стълб 1 и да се идентифицират действия за решаването на този въпрос.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Тъй като тя касае плащанията по Стълб I, това не е отразено в ПРСР.3.2.9.9. АНС


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: АНС – Климат

Описание на препоръкатаДа се обърне внимание на важността на темата за адаптация към изменението на климата и да се предприемат незабавни действия, поради уязвимостта на сектора от тези процеси.

 

Използването на ВЕИ следва да е свързано само със собствените нужди на стопанствата и предприятията.
Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

3.2.10.А. SWOT Aнализ


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: SWOT Aнализ

Описание на препоръкатаДа се подготви кратък текст, за да се синтезира SWOT анализа и да се демонстрира как с подходящи интервенции се управляват основните силни и слаби страни, така че да се извлече полза от възможностите или да се избегнат заплахите.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката не е приета, тъй като не съответства на изискванията за структуриране на Програмата.

 

3.2.11.Б. Потребности


Категория на препоръката: SWOT-анализ, оценка на нуждите

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Потребности

Описание на препоръкатаДа се включи ясна оценка на потребностите, която да свърже анализа на настоящата ситуация и SWOT анализа със стратегията и приоритизацията на ресурсите.

 

Да се конкретизират потребностите, а идентификацията и оценката на потребностите да се направят проблемно ориентирани.
Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Обосновката на потребностите е подобрена и обвързана със SWOT анализа и националните и европейски стратегически документи.

 

 

3.2.12.В. Стратегия 1


Категория на препоръката: Разработване на логиката на интервенция

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Стратегия

Описание на препоръкатаСъдържанието на стратегията да се направи по-конкретно и да се свърже с българския контекст.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката  е приета и където е необходимо, текстът е преразгледан.

3.2.13.Г. Стратегия 2


Категория на препоръката: Разработване на логиката на интервенция

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Стратегия

Описание на препоръкатаДа се посочи приоритизацията на трите общи цели една спрямо друга.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета. Включена е обосновка на приоритизацията на целите.

3.2.14.Д. Стратегия 3


Категория на препоръката: Разработване на логиката на интервенция

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Стратегия

Описание на препоръкатаДа се обоснове цялостното разпределение на ресурси за всяка обща цел. 


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката  е приета, включена е обосновка на разпределението на ресурсите. 

3.2.15.Е. Специфични цели


Категория на препоръката: Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Специфични цели

Описание на препоръкатаДа се изразят количествено специфичните цели на всички нива.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката  не е приета.

Препоръката не е обоснована, тъй като в ПРСР има определени целеви показатели за резултат за всички приоритетни области.  3.2.16.Ж. Финансови средства 1


Категория на препоръката: Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Финансови средства

Описание на препоръкатаДа се балансират финансовите средства във връзка с планираните дейности.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката  не е приета. Тя е твърде обща и неясна.

3.2.17.З. Финансови средства 2


Категория на препоръката: Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Финансови средства

Описание на препоръкатаДа се приведат в съответствие с бюджета на ПРСР и ПП.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката  не е приета

Не съществува разминаване между цифрите във Финансовия план и тези в мерките в Плана на показателите.3.2.18.И. Финансови средства 3


Категория на препоръката: Определяне на целите, разпределение на финансовите средства

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Финансови средства

Описание на препоръкатаДа се изготви бюджет за подмерките и оперативното ниво.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката не е приета.

ПРСР включва разпределение на бюджета на мерките по ПО, което е в съответствие със законодателната рамка и позволява да се оцени кохерентността на интервенционната логика по ПО. В индикаторите за мониторинг е дадена разбивка на бюджета и физическите индикатори по подмерки, в съответствие с на изискванията. 3.2.19.Й. Административни ресурси


Категория на препоръката: Организация за изпълнението на програмата

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Административни ресурси

Описание на препоръкатаДа се оценят бюджетните средства в МЗХ и РА (ДФЗ).


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката  е приета.

Мярка „Техническа помощ” предвижда изпълнението на дейност, свързана с финансово стимулиране на изпълнението, мониторинга, оценката и контрола на ПРСР 2014-2020 г., с оглед на поддържането на капацитета, който е изграден и обучен в УО.3.2.20.К. Обучение на персонала


Категория на препоръката: Организация за изпълнението на програмата

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Обучение на персонала

Описание на препоръкатаДа се осигури надеждно обучение и изграждане на капацитет на служителите на МЗХ и РА (ДФЗ) (нови и настоящи), за да се улесни изпълнение ПРСР 2014-2020 г. по най-ефективен начин.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Мярка „Техническа помощ” предвижда изпълнението на дейност, свързана с изграждането на капацитет в администрациите на МЗХ и ДФЗ, отговарящи за изпълнението, мониторинга, оценката и контрола на ПРСР 2014-2020 г.3.2.21.Л. Тематична подпрограма за малки стопанства


Категория на препоръката: Други

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Тематична подпрограма за малки стопанства

Описание на препоръкатаСледва да се създаде баланс между дейности, резултати и ресурси.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Бюджетът на Тематичната подпрограма за малки стопанства е увеличен.3.2.22.М. План за оценка


Категория на препоръката: Други

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: План за оценка

Описание на препоръкатаПО да се направи по-конкретен и да предвижда бъдещи пречки пред наблюдението, оценяването и събирането на данни.

Да се преразгледа времевата рамка, предвидена за бъдещи оценявания.
Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

 

Продължителността на изпълнението на всички дейности по оценката е удължена.3.2.23.Н. Комуникация


Категория на препоръката: Други

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Комуникация

Описание на препоръкатаДа се осигури изпълнение в достатъчна степен на предвидените в проекта за ПРСР добри и уместни дейности.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета и отразена в дейностите в Раздела за

„Техническа помощ.3.2.24.О. Участие на заинтересованите страни


Категория на препоръката: Други

Дата: 03/02/2015

Области на компетентност: Участие на заинтересованите страни

Описание на препоръкатаДа се засили участието на членовете на ТРГ.


Информация за начина, по който препоръката е взета предвид, или обосновка за причините, поради които не е взета предвид

Препоръката е приета.

Включена е допълнителна информация за участието на заинтересованите страни. Коментарите от заседанията на ТРГ и отговорите на МЗХ ще бъдат включени в отделно приложение.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница