Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница5/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел V.
Претенденти за общински съветници и кметове

Действителност на регистрациятаЧл. 122. (1) Всеки претендент за общински съветник може да бъде предложен за регистриране в кандидатска листа само на един кандидат и само в един изборен район.

(2) Всеки претендент за кмет може бъде предложен за регистриране само от един кандидат и само в един изборен район. Претендент за кмет на община не може да бъде и претендент за кмет на кметство.

(3) (отпада)

(4) Претендент за кмет може да бъде и претендент за общински съветник само на същия кандидат. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

(5) Когато претендент по ал. 1 или 2 бъде регистриран от повече от един кандидатт или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

(6) Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В случай че е избран, се прекратяват пълномощията му на народен представител.

(7) Нарушаването на изискванията по ал. 1 - 4 и 6 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждането на изборите - до недействителност на избора, ако претендентът е избран.

(8) Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на ал. 1, 2 или 4. Решението се обявява незабавно и се уведомяват общинската избирателна комисия и съответните кандидати.

(9) Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на претендентите по ал. 8 може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.

Регистриране на кандидатски листиЧл. 123. (отпада)

Подреждане на претендентитеЧл. 124. (1) Подреждането на претендентите за общински съветници в кандидатската листа се прави от съответният кандидат.

(2) Броят на претендентите в отделните листи за общински съветници не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет. (?)

Подписка за гражданска листа

Чл. 125. (1) Право да посочват и регистрират гражданска листа за общински съветник и/или кмет имат:

1. до 10 000 жители - не по-малко от 100 избиратели от общината;

2. до 20 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;

3. до 50 000 жители - не по-малко от 250 избиратели от общината;

4. над 100 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;

5. за кмет на кметство - една пета от избирателите на кметството, но не повече от 100.

(2) Избирател, който подкрепя участието в изборите на гражданска листа за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) Подписката се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по чл. 126, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, 3, 4, 5 и 6 не по-късно от 32 дни преди изборния ден. Общинската избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверка не по-късно от 29 дни преди изборния ден.

(5) Общинската избирателна комисия в срок не по-късно от 29 дни преди изборния ден установява резултата от подписката.

(6) Когато общинската избирателна комисия установи, че гражданска листа не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията й се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

(7) Решението на общинската избирателна комисия по ал. 6 може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.

Регистриране на кандидатски листи

Чл. 126. (1) Регистрирането на кандидатските листи за общински съветници и на претендентите за кметове се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1. предложение от:

а) централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес или адрес на пребиваване) на претендентите; предложението се подписва от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица; към предложението се прилага решението на партията, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията, за издигането и подреждането на претендентите в кандидатската листа за общински съветници и за издигането на претенденти за кметове;

б) инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес или адрес на пребиваване) на претендентите; предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице;

2. заявление от всеки претендент, че е съгласен да бъде регистриран от посочилия го кандидат;

3. декларация по образец от претенданта за кмет или общински съветник, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 или 6;

4. декларация по образец от претендента, че отговаря на условията по чл. 122, ал. 1, 2, 3 и 4;

5. претендентът за общински съветник - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и декларация по образец, в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) (отпада)

г) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

6. претендентът по т. 5 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права; в случай че претендентът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

7. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

(2) Общинската избирателна комисия проверява служебно и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на претендента, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

(3) Регистрацията се извършва не по-късно от 35 дни преди изборния ден.

(4) Документите по ал. 1 се завеждат в отделен регистър с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

(5) Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от претендента - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

(6) Проверка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 6 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

(7) Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра по ал. 4 за претенденти за общински съветници, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани.

Отказ за регистрация

Чл. 127. (1) Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на този раздел и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.

(2) В случай че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, общинската избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните претенденти.

(3) Отказът по ал. 2 на общинската избирателна комисия може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 33, ал. 3.

(4) При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на претендент кандидатът може не по-късно от 20 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг претендент.

(5) Когато някой от претендентите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, съответният кандидат може да предложи нов претендент по реда на ал. 4.

Глава осма.


ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Раздел I.


Откриване на предизборната кампания

Начало на предизборната кампанияЧл. 128. Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.

Раздел II.


Достъп до информация

Достъп до източниците на информацияЧл. 129. Регистрираните претендентите и кандидатите имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Забрана за анонимни материалиЧл. 130. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
Нежелана подкрепа
Чл.130а. Партия, организация или друг субект, който публично подкрепи чужди претенденти и/или кандидатски листи, се задължава да съобщи дали подкрепата е поискана устно или писмено от получаващия подкрепата.

Публикуване на отговорЧл. 131. (1) Доставчик на медийна услуга, с изключение на електронните медии, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на претенднет или на лице, което представлява кандидата, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

(2) Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Право на отговор

Чл. 132. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на претендент или на лице, което представлява кандидата, те имат право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

Раздел III.


Предизборна агитация

Ред за провеждане на агитациятаЧл. 133. (1) Гражданите, кандидатите, претендентите и застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

(2) Предизборната кампания се води на български език.

(3) Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

(4) Не се допуска предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.

(5) Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

(6) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

(7) Забранява се на доставчиците на медийни услуги да публикуват информация, свързана с политически разпознаваеми лица в деня преди изборите и в деня на изборите до тяхното официално приключване

(8) На публикуваните материали в електонните и печатните медии, свързани с явна или скрита предизборна агитация, трябва да е отбелязано дали са платени. Платените материали задължително се отбелязват с надпис „платено”.

Агитационни материали

Чл. 134. (1) По време на предизборната кампания кандидатите и претендентите могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

(3) Агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота.

(4) Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.

(5) Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на претендентите.

(6) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в този кодекс ред, до края на изборния ден.

(7) Кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

(8) Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на този кодекс на територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район, се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия.

(9) Кандидатите в срок до три дни след изборния ден премахват поставените от тях материали по ал. 1.

Забрана за поставяне на агитационни материалиЧл. 135. (1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.

(2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината.

(3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител.

(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

(5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

(6) Забранява се поставянето на агитационни материали на кандидати и претенденти в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 60 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

(7) Когато секционната избирателна комисия установи наличие на материали по ал. 6, тя незабавно ги отстранява - при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

Раздел IV.


Резултати от допитвания. Социологически проучвания

Резултати от допитванияЧл. 136. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 30 дни преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Социологически проучванияЧл. 137. (1) Регистрация за провеждане на социологически проучвания в изборния ден се извършва от Централната избирателна комисия най-малко 7 дни преди изборния ден. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори.

(2) Социологически проучвания в изборния ден се извършват извън избирателните секции чрез интервю с гласували избиратели, когато това не създава затруднения за изборния процес.

(3) Резултатите от социологическите проучвания могат да се оповестят след 20.00 часа на изборния ден.

Публичност на информацията за възложителя и финансиранетоЧл. 137а. (1) От деня на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.

(2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на кандидатите и претендентите съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

(4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по ал. 1.

Социологически проучвания в изборния ден

Чл. 137б. (1) Централната избирателна комисия регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден, въз основа на заявление, подписано от представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от него лице.

(2) Лицето, представляващо социологическата агенция, представя в Централната избирателна комисия списък с имената и единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице, се представя и съответното пълномощно.

(3) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение.

(4) Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.

(5) Агенция, която е регистрирана да извършва социологически проучвания в изборния ден, не може да участва и с наблюдатели в изборите.

(6) Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции.

Раздел V.
Предизборна кампания

Условия и цени за медийни услугиЧл. 138. Доставчиците на медийни услуги, с изключение на електронните медии, предоставят едни и същи условия и цени на всички регистрирани за участие в изборите кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

Обявяване на договорите в интернетЧл. 138а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите кандидати, в срок до три дни от подписването на договора.

Отразяване на предизборната кампанияЧл. 139. (1) Предизборната кампания се отразява в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио под формата на клипове, хроники, диспути и други форми, договорени при условията на ал. 4, в определено за тази цел време.

(2) Не се разрешава използването на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за целите на предизборната кампания извън времето, определено за посочените в ал. 1 форми.

(3) Българската национална телевизия и Българското национално радио са длъжни да спазват принципите за равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите и претендентите в информационните си емисии. В споразумението може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

(4) Екипите, формите и темите на диспутите се определят по споразумение съвместно от генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на кандидатите. Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 31 дни преди изборния ден и се изпраща незабавно на Сметната палата.

(5) На претендентите и кандидатите се предоставя равнопоставено безплатно достатъчно време в обществените медии.

Забрана за търговска рекламаЧл. 140. В предизборната кампания, излъчвана в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио, се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на представители на кандидатите в излъчваните търговски реклами. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

Ред на представяне на кандидатитеЧл. 141. (1) Редът на представяне на претендентите в различните форми на предизборната кампания се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий за всяка форма поотделно, който се провежда в присъствие на претендентите или упълномощени представители на кандидатите и на представители на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

(2) Определеният от жребия ред се обявява от Централната избирателна комисия по реда за обявяване на решенията й не по-късно от 31 дни преди изборния ден.

Клипове и обръщения при начало и край на кампанията

Чл. 142. (1) Предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с клипове на кандидатите с продължителност до две минути.

(2) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката предизборната кампания в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио започва и завършва с обръщения на двойките претенденти с продължителност до три минути за всяка от тях.

(3) При произвеждане на втори тур при избори за президент и вицепрезидент на републиката претендентите имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, като поредността се определя чрез жребий по ред, определен от Централната избирателна комисия.

(4) Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на кандидатите.

Други клипове

Чл. 143. (1) Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на кандидати с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните претенденти.

(2) Времетраенето на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на кандидатите.

(3) Клиповете по ал. 1 се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие кандидати или се изработват от екипи на Българската национална телевизия и Българското национално радио при едни и същи условия и достъпни цени, определени от техните ръководства. Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Хроники

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница