Първа. Общи положения раздел I. Предмет Обхватстраница9/10
Дата08.08.2017
Размер2.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 224. (1) След отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:

1. броят на намерените в избирателните урни бюлетини;

2. броят на недействителните гласове;

3. броят на действителните гласове;

4. броят на гласовете, подадени за всеки кандидат;

5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.

(3) Всеки екземпляр на протокола е на един лист с обособени страници. Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

Раздел IV.

Чл. 225. (отпада)

Чл. 226. (отпада)

Чл. 227. (отпада)

Чл. 228. (1) Секционната избирателна комисия съставя следните протоколи за отчитане резултатите от гласуването:

1. за избиране на общински съветници;

2. за избиране на кмет на общината;

3. за избиране на кмет на кметство, ако се произвежда такъв избор.

(2) Всеки екземпляр на протоколите по ал. 1 е на един лист с обособени страници. Преди попълване на протоколите се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

Компютърна обработка на резултатите в секционните избирателни комисииЧл. 229. Когато е технически възможно :

1. след преброяване на гласовете резултатите се въвеждат в компютър в секционната избирателна комисия. Един персонален компютър може да се използва от няколко секции. Програмата за въвеждане е подобна на програмите в другите избирателни комисии и е инсталирана в предизборния ден.

2. на принтер към персонални компютър се разпечатват протоколи и се раздават на лицата, които желаят. Може да се използва и копирна машина.

3. резултатът се записва на магнитен носител (флашка, дискета) и се изпраща от комптъра с електронен подпис на двете по-горни избирателни комисии. Разпечатва се протокол от изпратената информация и се поставя на видно място. В случай че се появи проблем с електронния подпис магнитният носител се занася заедно с протоколите и другите книжа в по-горната избирателна комисия.

4. резултатите от секционните избирателни комисии веднага след изпращането им се публикуват в Интернет в сайта на централната избирателна комисия и се разпращат по електронната поща на посочени от партиите адреси.

Раздел V.


Предаване на протоколите от секционните избирателни комисии

Предаване на протоколи в районната избирателна комисияЧл. 230. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни кандидати, предават на районната избирателна комисия екземплярите от протокола, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия. Предава се и вторият формуляр на протокола на секционната избирателна комисия, получен по реда на чл. 187, ал. 1, т. 8, като се сверява фабричният му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали.

(2) Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в районната избирателна комисия неразпластен.

Предаване на протоколи в общинската избирателна комисия

Чл. 231. (1) При произвеждане на избори за общински съветници и кметове председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни кандидати, предават на общинската избирателна комисия екземплярите от протоколите за избиране на общински съветници, кмет на общината или кмет на кметство за общинската избирателна комисия и за Централната избирателна комисия. Предава се и вторият формуляр на протоколите на секционната избирателна комисия, получени по реда на чл. 187, ал. 1, т. 8, като се сверява фабричният им номер с номера на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали.

(2) Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени.

Изпращане на резултатите от гласуването извън страната

Чл. 232. (1) Председателят на секционната избирателна комисия извън страната, когато той отсъства - секретарят, а когато отсъстват и председателят, и секретарят - определено с решение на комисията лице, изпраща незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез протокол-грама и сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната.

(2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори.

(3) Резултатите от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се предават незабавно посредством радиовръзка на параходствата (протокол-грами), а чрез тях - на съответната районна избирателна комисия. Резултатите трябва да съдържат всички числови данни, описани в протокола на секционната избирателна комисия.

(4) При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България изборните книжа и материали от гласуването на плавателните съдове под българско знаме се изпращат на Централната избирателна комисия, а при избори за народни представители - на областната администрация по местопребиваването на кораба, и се съхраняват до следващите избори.

Глава единадесета.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ

Раздел I.


Определяне на резултатите от изборите от районната избирателна комисия

Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материалиЧл. 233. (1) Районната избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.

(2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4.

(3) Когато районната избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с районната избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

(4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протокола в изчислителния пункт на районната избирателна комисия.

(5) Когато районната избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в него и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1.

(6) При приемане на протокола районната избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 поставят тази разписка до екземпляра от протокола.

(7) След приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в областната администрация на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на областната администрация.

(8) Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.

Отразяване на данните от гласуването

Чл. 234. (1) Данните от гласуването се отразяват в протокол на районната избирателна комисия по претенденти и кандидати.

(2) Районната избирателна комисия незабавно след подписване на протокола по ал. 1 го изпраща на Централната избирателна комисия в електронен вид, подписан с електронен подпис.

Отчитане на резултатите от гласуването

Чл. 235. (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии районната избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в изборния район по чл. 67, ал. 1 или в района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2 и съставя протокол.

(2) Гласовете от плавателните съдове, на които е образувана избирателна секция, се прибавят с решение на районната избирателна комисия към гласовете за кандидатски листи на изборния район по чл. 67, ал. 1 или на района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2.

Протокол на районната избирателна комисия

Чл. 236. (1) Протоколът на районната избирателна комисия е в три идентични екземпляра и е изработен на трипластова индигирана хартия. Протоколът е защитен с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.

(2) При произвеждане на избори по чл.1, ал.1, т.1 всеки екземпляр на протокола е на два листа с обособени страници, а при избори по чл.1, ал.1, т.2 всеки екземпляр е на един лист с обособени страници.

(3) Протоколът на районната избирателна комисия съдържа наименованията на кандидатите, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответния кандидат.

Вписване на данни в протокола от общото гласуванеЧл. 237. (1) В протокола на районната избирателна комисия последователно се вписват броят на секционните избирателни комисии в района, броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването, както и данните по чл. 213, ал. 1 и по чл. 215е, ал. 1 при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България или по чл. 224, ал. 1 при избори за президент и вицепрезидент на републиката.

(2) Данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа.

Подписване на протокола

Чл. 238. (1) Протоколът на районната избирателна комисия се подписва от всички членове на комисията.

(2) При констатиране на очевидна фактическа грешка в протокола могат да се извършват поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка".

(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(5) Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.

Получаване на подписано и подпечатано копие от подписания протокол на комисиятаЧл. 239. (1) Третият екземпляр от протокола по чл. 235, ал. 1 се поставя на видно място пред сградата, в която се помещава съответната районна избирателна комисия.

(2) Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на кандидатите и наблюдателите при поискване получават копие от подписания протокол по чл. 235, ал. 1, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

База данни

Чл. 240. Районната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния район по чл. 67, ал. 1 или в района по чл. 68, ал. 2 или чл. 69, ал. 2 и на протокол-грамите от плавателните съдове под българско знаме.

Предаване на протокола и другите книжа на Централната избирателна комисияЧл. 241. (1) Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на районната избирателна комисия, предложени от различни кандидати, предават на Централната избирателна комисия екземпляра на протокола на районната избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, и копия на разписките по чл. 233, ал. 6 не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района. Протоколите на районните избирателни комисии се предават в Централната избирателна комисия неразпластени.

(2) С протоколите и книжата по ал. 1 районната избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия и:

1. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия (списък на получените протоколи на секционните избирателни комисии с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия), предоставени от изчислителния пункт;

2. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии.

(3) След проверка на книжата по ал. 1 и 2 Централната избирателна комисия издава разписка на районната избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и районната избирателна комисия в два идентични екземпляра.

(4) Изборните книжа и материали на районната избирателна комисия, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, и екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за районната избирателна комисия, се предават на областната администрация, на чиято територия е разположена тази комисия.

(5) Изборните книжа и материали се съхраняват от областните администрации до следващите избори.

Раздел II.


Определяне на резултатите от изборите от общинската избирателна комисия

Приемане и проверяване на протоколите. Предаване на останалите книжа и материалиЧл. 242. (1) Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите на секционните избирателни комисии.

(2) При приемане на протокола на секционната избирателна комисия за съответния вид избор общинската избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4.

(3) Когато общинската избирателна комисия установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия за съответния вид избор, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

(4) Членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 проследяват точността на въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия.

(5) Когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1.

(6) При приемане на протоколите общинската избирателна комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 поставят тази разписка до екземплярите от протоколите.

(7) След приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 в общинската администрация на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската администрация.

(8) Бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията. Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали и достъпът до помещенията се определят с решение на Централната избирателна комисия.

Протоколи на общинската избирателна комисия

Чл. 243. (1) Въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии общинската избирателна комисия съставя протоколи:

1. за избор на общински съветници;

2. за избор на кмет на общината;

3. за избор на кмет на кметство; ако кметствата са повече от едно, за избора във всяко кметство се съставя отделен протокол.

(2) На основата на получените данни съответната общинска избирателна комисия определя резултата от изборите, който се отразява в протоколите на общинската избирателна комисия.

(3) Протоколите на общинската избирателна комисия са в три идентични екземпляра и са изработени на трипластова индигирана хартия. Протоколите са защитени с полиграфическа защита, определена с решение на Централната избирателна комисия. Първият екземпляр се предава в Централната избирателна комисия. Вторият екземпляр заедно с изборните книжа се предава в общината и се съхранява до следващите избори.

(4) Преди попълване на протоколите се съставят чернови, които по форма и съдържание са еднакви с тях.

Вписване на данни в протоколитеЧл. 244. (1) В протоколите на общинската избирателна комисия последователно се вписват:

1. броят на секционните избирателни комисии в общината;

2. броят на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуване;

3. броят на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък и допълнителния избирателен списък;

4. броят на избирателите според части І и ІІ на избирателния списък;

5. брой на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;

6. броят на избирателите в допълнителния избирателен списък;

7. регистрираните кандидатски листи, съответно претендентите за кметове;

8. броят на гласувалите избиратели според положените в части І и ІІ на избирателния списък и в допълнителния избирателен списък подписи;

9. намерените в избирателните урни бюлетини;

10. общият брой на действителните бюлетини, подадени в избора за кмет;

10а. Броя на подадените преференции за претендентите по кандидатските листи за общински съветници;

11. действителните бюлетини, подадени за всеки претендент за кмет;

12. действителните бюлетини, подадени за съответната кандидатска листа за общински съветници;

13. недействителните бюлетини;

14. броят на недействителните бюлетини по чл. 180;

15. броят на недействителните бюлетини по чл. 181;

16. броят на сгрешените бюлетини по чл. 201;

17. броят на придружителите, вписани в графа "Забележки" на избирателния списък, и броят на придружителите от списъка за допълнително вписване на придружителите;

17а. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците;

17б. броят на представителите на кандидатите, записани в списъка за вписване на представителите;

17в. броят на наблюдателите, записани в списъка за вписване на наблюдателите;

17г. броят на удостоверенията по чл. 48б;

18. броят на декларациите, които са подадени съгласно този кодекс; посочва се броят на всеки вид декларации, които са подадени;

19. подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.

(2) Данните в протоколите се вписват с думи и числа.

Подписване на протоколите

Чл. 245. (1) Протоколите на общинската избирателна комисия се подписват от всички членове на комисията.

(2) При констатиране на очевидна фактическа грешка в протокол могат да се извършват поправки. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише "поправка".

(3) Член на комисията не може да откаже да подпише протоколите на общинската избирателна комисия. Член, който не е съгласен с отразеното в протокол, го подписва с особено мнение, като посочва в какво се изразява особеното мнение. Мотивите се излагат в писмена форма на отделен лист и се прилагат като неразделна част от протокола.

(4) Когато член на комисията е възпрепятстван по уважителни причини да подпише протоколите, това се отбелязва, като се посочват и причините.

(5) Неподписването на протокол от член на комисията не го прави недействителен.

Определяне на резултатите от гласуването за кметЧл. 246. (1) Определянето на резултатите от гласуването за кметове се извършва съгласно чл. 8.

(2) Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за кметове по претенденти и издава удостоверения на избраните кметове.

Определяне на резултатите от гласуването за общински съветник

Чл. 247. (1) Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва съгласно методиката от Приложение 1.

(2) Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници кандидати и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Получаване на подписано и подпечатано копие от подписаните протоколи на комисията

Чл. 248. (1) Третият екземпляр от протоколите по чл. 243, ал. 1 се поставя на видно място пред сградата, в която се помещава общинската избирателна комисия.

(2) Членовете на общинската избирателна комисия, претендентите, застъпниците, представителите на кандидатите и наблюдателите при поискване получават копие от подписаните протоколи по чл. 243, ал. 1, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се копира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило копието, се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол за съответния вид избор, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

База данни

Чл. 249. Общинската избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии в изборния район по чл. 70.

Предаване на протоколите и другите книжа на Централната избирателна комисияЧл. 250. (1) Общинската избирателна комисия предава в Централната избирателна комисия не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на секционната избирателна комисия:

1. протоколите и решенията на общинската избирателна комисия за всеки вид избор (неразпластени);

2. екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия;

3. копия на разписките по чл. 242, ал. 6;

4. копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор (списък на получените протоколи на секционната избирателна комисия с кодовете на разписките им и компютърното предложение за протокол и решение на общинската избирателна комисия), предоставени от изчислителния пункт;

5. два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии.

(2) След проверка на книжата по ал. 1 Централната избирателна комисия издава разписка на общинската избирателна комисия и се подписва протокол за предаването и приемането между представителите на Централната избирателна комисия и общинската избирателна комисия в два идентични екземпляра.

(3) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, въведени в общинската избирателна комисия и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.

(4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите, което се отразява при издаването на бюлетина на Централната избирателна комисия за резултатите от изборите и в базата данни на общинската избирателна комисия по чл. 249.

(5) В изчислителния пункт на Централната избирателна комисия се извършва повторно контролно разпределение на мандатите за общински съветници по методиката от Приложение 1 за всяка община, което се сравнява с решението на общинската избирателна комисия. В изчислителния пункт на Централната избирателна комисия се извършва и сравняване на получените резултати от повторното въвеждане на протоколите за избор на кметове със съответното решение на общинската избирателна комисия.

Раздел III.
Определяне на резултатите от изборите народни представители

Чл. 251. (1) При произвеждане на избори за народни представители общият брой мандати за всеки кандидат се определя от Централната избирателна комисия въз основа на подадените за кандидатите действителни гласове в страната и извън страната по Методиката от Приложение 1.

(2) Централната избирателна комисия обявява резултатите от изборите веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен.


Чл. 252. (отпада)
Чл. 253. (отпада)
Чл. 254. (отпада)
Чл. 255. (отпада)

Обявяване на окончатените резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републикатаЧл. 256. (1) Окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката се обявяват от Централната избирателна комисия в срок до три дни след изборния ден и се обнародват в "Държавен вестник" не по-късно от 7 дни след изборния ден.

(2) Обявяването на резултатите се извършва по листи за всички кандидатски листи. Когато е произведен нов избор, обявяват се и резултатите от първия избор.

Полагане на клетва

Чл. 257. Новоизбраните президент и вицепрезидент полагат клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България три дни преди изтичането на пълномощията на действащите президент и вицепрезидент. Те встъпват в длъжност от деня на изтичане на пълномощията на действащите президент и вицепрезидент.
Чл. 258. (отпада)

Определяне на избраните кандидати при избори за членове на Европейския парламент от Република БългарияЧл. 259. (1) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България определянето на избраните претенденти от всяка кандидатска листа се извършва според Методиката от Приложение 1

Обявяване на резултатите от гласуванетоЧл. 260. (1) Централната избирателна комисия обявява резултатите от гласуването, както следва:

1. получените гласове и разпределението на мандатите между кандидатите при избори за народни представители - не по-късно от 4 дни след изборния ден;

2. имената на избраните народни представители - не по-късно от 7 дни след изборния ден;

3. получените гласове и разпределението на мандатите между кандидатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България - не по-късно от три дни след изборния ден;

4. имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България - не по-късно от 5 дни след изборния ден.

(2) При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България резултатите от гласуването се обявяват след обявяване приключването на изборния ден във всички държави - членки на Европейския съюз, в рамките на изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз.

Уведомяване на председателя на Европейския парламент

Чл. 261. След отчитането и официалното обявяване на резултатите от изборите председателят на Народното събрание уведомява председателя на Европейския парламент за избраните членове на Европейския парламент от Република България.

База данниЧл. 262. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на секционните избирателни комисии от страната, протокол-грамите и сканираните екземпляри от протоколите на секционните избирателни комисии извън страната.

(2) В Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по ал. 1. Извършва се компютърно сравняване на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, въведени в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, и се разпечатват различията.

(3) В Централната избирателна комисия се извършва въвеждане и повторно въвеждане на постъпилите сканирани екземпляри от протоколите и протокол-грамите с резултатите от гласуването извън страната. Получените гласове за отделните кандидатски листи при всички видове избори и предпочитанията (преференциите) за кандидатите от всяка листа при избори за членове на Европейския парламент от Република България се прибавят към получените гласове за съответната листа и предпочитанията (преференциите) за отделни кандидати от страната.

(4) При наличие на разлики, както и при установяване на очевидни фактически грешки, Централната избирателна комисия се произнася с решение за окончателните числови данни по всеки от случаите и актуализира базата данни.

(5) Резултатите от изборите се определят според актуализираната база данни.

(6) Когато разликите или грешките по ал. 4 са от естество да променят резултата от изборите, Централната избирателна комисия съобщава за тях на заинтересованите кандидати.

(7) Бюлетинът на Централната избирателна комисия се публикува според актуализираната база данни.

(8) Актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на технически носител се предоставя на президента на републиката, на председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на кандидатите, участвали в изборите, на социологически агенции, на библиотеки, на университети, на Българската академия на науките и на други организации.

(9) Базата данни по ал. 8 не може да се променя и разпространява без разрешение на Централната избирателна комисия.

Глава дванадесета.


ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ

Раздел I.


Оспорване на резултатите от изборите за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България

Решаване на спорове от Конституционния съдЧл. 263. Споровете относно законността на избора на народни представители, на президент и вицепрезидент на републиката и на членове на Европейския парламент от Република България се решават от Конституционния съд.

Оспорване при избори за народни представители или членове на Европейския парламент от Република БългарияЧл. 264. (1) Претендентите за народни представители, съответно за членове на Европейския парламент от Република България, ръководства на кандидатите, компетентни съгласно съответната регистрация, участвали в изборите, могат да оспорят законността на изборите за народни представители или избора на народен представител, съответно на член на Европейския парламент от Република България, пред органите по чл. 150 ал. 1 от Конституцията на Република България в срок до 10 дни от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В срок до 15 дни от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България могат да сезират Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на изборите за народни представители или на избора на народен представител, съответно на член на Европейския парламент от Република България.

(3) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(4) Решението на Конституционния съд за незаконност на изборите за народни представители или на избора на народен представител, съответно на член на Европейския парламент от Република България, се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и на заинтересованите лица.

(5) При обявяване на незаконност на изборите за народни представители се произвежда нов избор за Народно събрание не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 4.

(6) Вземайки предвид обявената незаконност на избора на народен представител, съответно на член на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия съгласно методиката от Приложение 1 с решение определя резултатите от изборите, като обявява разпределението на мандатите и имената на избраните народни представители, съответно членове на Европейския парламент от Република България. Решението на Централната избирателна комисия не подлежи на обжалване.

Оспорване законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 265. (1) Претендентите за президент и вицепрезидент на републиката, ръководства на кандидатите, компетентни съгласно съответната регистрация, участвали в изборите, могат да оспорят законността на избора на президент и вицепрезидент пред органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България в срок до 7 дни от обявяването на решението с резултатите от изборите от Централната избирателна комисия.

(2) В срок до 15 дни от обявяване на решението с резултата от изборите от Централната избирателна комисия органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България могат да сезират Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на президент и вицепрезидент на републиката.

(3) Искането се разглежда при условията и по реда на Закона за Конституционен съд и правилника за организацията на дейността му.

(4) Конституционният съд разглежда искането и се произнася в срок до един месец от обявяване на резултатите от изборите.

(5) Решението за незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката се изпраща на Народното събрание, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица.

(6) При обявяване на незаконност на избора на президент и вицепрезидент на републиката се произвежда нов избор не по-късно от два месеца от постановяването на решението по ал. 5.

Действие на жалбата

Чл. 266. Жалбата не спира изпълнението на решението на Централната избирателна комисия.

Раздел II.


Оспорване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове

Оспорване пред административния съдЧл. 267. (1) Всеки претендент за съветник или кмет, ръководства на кандидатите, компетентни съгласно съответната регистрация, участвали в изборите за общински съветници и кметове, могат да оспорят решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в срок до 7 дни от обявяването на решението.

(2) Жалбата се подава чрез общинската избирателна комисия в два екземпляра. Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа имената и адреса, телефон, факс или електронен адрес.

(3) Общинската избирателна комисия изпраща жалбата на съответния административен съд в срок до три дни от получаването й заедно с решението, което се оспорва.

(4) Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

(5) Съдът насрочва открито заседание в срок до 7 дни от постъпването на жалбата.

(6) Сроковете за призоваване по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.

(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в срок до 14 дни от постъпването на жалбата в съда.

(8) Решението на съда по ал. 7 може да бъде оспорено с касационна жалба в срок до 7 дни от обявяването му.

(9) Върховният административен съд се произнася по жалбата в срок до 14 дни от постъпването й в съда.

(10) Съдът може да потвърди решението на общинската избирателна комисия или да обяви избора за недействителен. Когато съдът установи резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия - поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането, отменя решението и връща книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати.

(11) Производството пред съответния административен съд и Върховния административен съд приключва в срок до три месеца от подаването на жалбата.

Действия на влезлите в сила решенияЧл. 268. Влезлите в сила решения на съответния административен съд и на Върховния административен съд не подлежат на отмяна.

Компетентен орган при спряно изпълнение на решение или обявен резултат за недействителенЧл. 269. Когато съдът е спрял изпълнението на решението или е обявил резултата от изборите за недействителен, кметът, чийто срок на пълномощия е изтекъл, когато не е бил регистриран като претендент, а в останалите случаи - временно изпълняващият длъжността кмет, продължава да изпълнява функциите си до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Последици при недействителностЧл. 270. (1) Когато съдът е обявил резултата от изборите за недействителен по отношение на кмет, се произвежда нов избор.

(2) Когато съдът е обявил резултата от изборите за недействителен по отношение на претендент за общински съветник, мястото му се заема от следващия в съответната кандидатска листа претендент. Когато в листата няма повече претенденти, мястото остава незаето до края на мандата.

Глава тринадесета.
ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА

Предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представителЧл. 271. Пълномощията на народен представител се прекратяват предсрочно при условията на чл. 72 от Конституцията на Република България.

Действия на Централната избирателна комисия след предсрочно прекратяване на пълномощиятаЧл. 272. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител Централната избирателна комисия обявява за народен представител следващия в съответната листа кандидат.

(2) В случаите, когато народен представител, избран с кандидатска листа, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър.

(3) Когато в листата няма повече претенденти, мястото остава незаето до края на пълномощията на Народното събрание.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента на републикатаЧл. 273. Пълномощията на президента и на вицепрезидента на републиката се прекратяват предсрочно при условията на чл. 97 от Конституцията на Република България.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламентЧл. 274. Пълномощията на член на Европейския парламент от Република България се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Европейския парламент, при смърт или при несъвместимост по чл. 121.

Действия на Централната избирателна комисия след предсрочно прекратяване на пълномощиятаЧл. 275. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия обявява за член следващия в съответната кандидатска листа.

(2) Когато в листата няма повече претенденти, мястото му се заема от претендент от кандидатската листа с най-голям неоползотворен остатък. При еднакви остатъци претендентът се определя чрез жребий.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

Чл. 276. Пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при условията на чл. 30, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Действия на общинската избирателна комисияЧл. 277. (1) Когато пълномощията на общински съветник са предсрочно прекратени, общинската избирателна комисия обявява за съветник следващия в съответната листа претендент.

(2) Когато броят на претендентите е изчерпан, мястото остава незаето до края на мандата.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите когато пълномощията на общинския съвет са прекратени предсрочно, когато до края на мандата остава по-малко от 9 месеца.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, избран като независим кандидат, мястото му остава незаето до края на пълномощията на общинския съвет.

Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет

Чл. 278. Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при условията на чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Глава четиринадесета.


ЧАСТИЧНИ И НОВИ ИЗБОРИ

Раздел I.


Насрочване и произвеждане на частични избори

НасрочванеЧл. 279. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет се насрочват частични избори. Частични и нови избори за кмет на кметство се насрочват само в населените места, които към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

(2) В срок до 7 дни от предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет общинската избирателна комисия взема решение, с което уведомява Централната избирателна комисия за това обстоятелство.

(3) Решението на общинската избирателна комисия се изпраща на Централната избирателна комисия в срок до три дни от приемането му заедно с документа, установяващ основанието за прекратяване на пълномощията на кмет.

(4) В срок до 7 дни от получаване на решението на общинската избирателна комисия Централната избирателна комисия предлага на президента на републиката да насрочи частични избори за кмет.

(5) Президентът на републиката в срок до 14 дни от предложението на Централната избирателна комисия насрочва частични избори за кмет не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

(6) В случаите по ал. 1, когато до края на мандата остава по-малко от 9 месеца, частични избори не се произвеждат.

Произвеждане

Чл. 280. При произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите на този кодекс със следните изключения:

1. извършената в Централната избирателна комисия регистрация на кандидати за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си; за да могат да участват в частичните избори, кандидатите подават заявление до Централната избирателна комисия не по-късно от 45 дни преди изборния ден; към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 и удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийския градски съд по чл. 89, ал. 3, т. 2; когато един или повече субекти излязат от коалицията, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне два субекта; субектите, излезли от коалицията, могат да участват на изборите самостоятелно;

2. коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4 документи в срока по т. 1;

3. нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 45 дни преди изборния ден, а коалициите се регистрират не по-късно от 40 дни преди изборния ден; към заявлението се прилагат документите по чл. 89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4;

4. кандидатите, които ще участват в частичните избори, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден;

5. претендентите и кандидатските листи се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 27 дни преди изборния ден;

6. избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден;

7. избирателните списъци се обявяват не по-късно от 25 дни преди изборния ден;

8. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по процедурата от чл. 34 не по-късно от 25 дни преди изборния ден

9. предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден;

10. разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, включително с техника и консумативи са за сметка на общинския бюджет;

11. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с решение на Централната избирателна комисия;

12. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1 - 11.

Раздел II.


Насрочване и произвеждане на нови избори

ОснованияЧл. 281. Нови избори се произвеждат:

1. когато при произвеждане на избори за кмет на втори тур няма избран кмет;

2. в случаите по чл. 246, ал. 7;

3. при създаване на нова община;

4. при създаване на ново кметство;

5. когато изборът за общински съветници или кметове е обявен за недействителен;

6. когато в общините или кметствата след извършване на административно-териториални промени от съответен вид се стигне до промяна, при условията на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

НасрочванеЧл. 282. (1) В срок до 14 дни от узнаване на обстоятелствата по чл. 281, т. 1, 2, 4, 5 и 6 Централната избирателна комисия предлага на президента на републиката да насрочи нови избори.

(2) Президентът на републиката в срок до 14 дни от предложението по ал. 1 насрочва нови избори за общински съветници или кметове.

Избори при нови общини или кметства

Чл. 283. (1) При създаване на нова община президентът на републиката насрочва нови избори за общински съветници и кмет на общината в срок до 14 дни от обнародването в "Държавен вестник" на указа за създаване на новата община.

(2) Общините или кметствата, от чиито територии се създават нови административно-териториални единици от съответния вид, запазват своето съществуване. В тях не се произвеждат нови избори за общински съветници или кметове до края на текущия мандат.

(3) Право да избират при създаване на нова община или кметство имат българските граждани и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 4 или 5 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство към дата 6 месеца преди изборния ден.

(4) Право да бъдат избирани при създаване на нова община или кметство имат българските граждани и гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз - при избори за общински съветници, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 5 или 6 и имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес (адрес на пребиваване) на територията, включена в новосъздадената община или кметство към дата 6 месеца преди изборния ден.

Общи правила

Чл. 284. Новите избори се произвеждат по общия ред при спазване разпоредбите на този кодекс.

Регистрация при нови избориЧл. 285. (1) Извършената в Централната избирателна комисия регистрация на кандидати за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си.

(2) За да могат да участват в новите избори, кандидатите подават заявление до Централната избирателна комисия. Към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 89, ал. 3, т. 6 и удостоверение за актуалното правно състояние на партиите по чл. 89, ал. 3, т. 2 от Софийския градски съд.

(3) Кандидатите, променили оправомощените да ги представляват лица или осъществили други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 89, ал. 3 или чл. 91, ал. 4 документи.

(4) Нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове кандидати се регистрират в Централната избирателна комисия в сроковете, при условията и по реда за регистрация за участие в общите избори.

(5) Кандидатите, които ще участват в новите избори, се регистрират в съответната общинска избирателна комисия.

ВъзнаграждениеЧл. 286. Възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с решение на Централната избирателна комисия.

Разходи


Чл. 287. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на новите избори, включително с техника и консумативи са за сметка на държавния бюджет.

Глава петнадесета.


АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Неизпълнение на задължение за публикуване на условия и ред за гласуване извън страната и на списъциЧл. 288. (1) Длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 44, ал. 7 или 8, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

(2) Длъжностно лице, което не изпълни задължение по чл. 54, ал. 3 или 4, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

Използване на публичен административен ресурс

Чл. 288а. (1) Който наруши забраната по чл. 152, ал. 3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

Нарушение при допитвания и социологически проучвания

Чл. 288б. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 136, чл. 137, ал. 3 или чл. 137а, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 20000 до 50000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 50000 до 100 000 лв.

Нарушаване на изискванията за финансиране на кампанията

Чл. 289. (1) При нарушаване на изискванията за финансиране на предизборната кампания по глава осма, раздел VІ, на лицата, които представляват кандидата, се налага глоба от 5000 до 10 000 лв.

(2) На претендент за общински съветник или кмет, който е нарушил изискванията за набиране на средства по глава осма, раздел VІ, се налага глоба в размер на 5000 лв.

Нарушение на правилата за предизборна кампания

Чл. 289а. (1) Който наруши забраната по чл. 133, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.

Нарушаване на забраната за изнасяне на книжа и материали

Чл. 290. (1) Който изнесе избирателни урни, избирателни списъци, бюлетини и пликове извън изборното помещение след приемането им от секционната избирателна комисия до преброяването на гласовете и предпочитанията (преференциите), се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от длъжностно лице, глобата е от 1000 до 5000 лв.

Нарушаване на забраната определено лице да е придружител

Чл. 291. Който наруши разпоредбата на чл. 204, ал. 7, се наказва с глоба от 1000 лв.

Нарушаване на забраната за придружител от длъжностно лицеЧл. 292. Длъжностно лице, което допусне едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели, се наказва с глоба от 1000 лв.

Злоупотреба с правото на придружителЧл. 293. Лице, което е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции, се наказва с глоба от 2000 лв.

Нарушаване на забраната за показване на начина на гласуването и използване на възпроизвеждаща техникаЧл. 294. Който наруши разпоредбите на чл. 180 или 181, се наказва с глоба от 1000 лв.

Несъответствие на фабричните номера в протоколитеЧл. 295. Длъжностно лице, което предаде в районната или общинската избирателна комисия протокол, чийто фабричен номер не съответства на номера, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 или в протокола по чл. 211, ал. 4, се наказва с глоба от 2000 лв.

Неподписване на протоколЧл. 296. (1) Член на секционна избирателна комисия, който откаже да подпише протокола на комисията по чл. 212, се наказва с глоба от 1000 лв.

(2) Член на районна или общинска избирателна комисия, който откаже да подпише протокола на комисията по чл. 238 или 245, се наказва с глоба от 2000 лв.

Отказ за предоставяне на копие от подписания протокол

Чл. 296а. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави копие от подписания протокол по чл. 212, ал. 7 или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

(2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави копие от подписания протокол по чл. 239, ал. 2, съответно от подписаните протоколи по чл. 248, ал. 2 или откаже да подпише копието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.

Неизпълнение на задължение за публикуване на протоколи

Чл. 296б. Председател на районна, съответно общинска избирателна комисия, който не публикува на интернет страницата на комисията сканираните протоколи на секционните избирателни комисии, както и сканираните протоколи на районната, съответно общинската избирателна комисия, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.

Неизпращане на сканиран екземпляр от протоколЧл. 297. Длъжностно лице по чл. 232, ал. 1, което не изпрати сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия и от списъка за гласуване извън страната, се наказва с глоба от 1000 лв.

Нарушаване на изискването за поставяне на агитационен материалЧл. 297а. (1) Който наруши забраната по чл. 135, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв.

(3) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от областния управител или от кмета на общината.

(4) Наказателните постановления се издават от областния управител или от кмета на общината.

Нарушаване на изискването за премахване на агитационен материал

Чл. 298. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 134, ал. 9 на лицата, които представляват кандидата, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

(2) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от кмета на общината.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Други нарушения

Чл. 299. Който наруши разпоредба на този кодекс, извън случаите по чл. 288 - 298, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв.

Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от областния управителЧл. 300. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 288, 288а, 288б, 289а, чл. 290 - 297 и чл. 299 се съставят по решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията й в срок до три дни от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от председателите на:

1. Централната избирателна комисия за нарушения по чл. 299 - в случаите, когато комисията упражнява контрол съгласно този кодекс, по чл. 288, ал. 1, чл. 288, ал. 2 - когато нарушението е извършено от длъжностно лице от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чл. 296, ал. 2, чл. 296а, ал. 2, чл. 296б и чл. 297;

2. районните или общинските избирателни комисии за нарушения по чл. 299 - в случаите, когато комисиите упражняват контрол съгласно този кодекс, чл. 288, ал. 2 - когато нарушението е извършено от кмета на общината, чл. 288а, 288б, 289а, чл. 290 - 295, чл. 296, ал. 1 и чл. 296а, ал. 1.

(3) Наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението в срок до три дни от получаване на преписката. Ако актът е срещу областния управител, наказателното постановление се издава от определен от Министерския съвет министър.

Установяване на нарушенията и налагане на наказанията от председателя на Сметната палатаЧл. 301. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 289 се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Сметната палата.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.

Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания

Чл. 302. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този кодекс:

1. "Живял последните пет години в страната" е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

2. "Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз;

б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз,

най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

3. "Живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз;

б) гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз,

най-малко 6 месеца към датата на произвеждане на изборите.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

4. "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 3, ал. 4 и 5 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,

към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

5. "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 4, ал. 5 и 6 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,

към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

6. "Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз.

7. "Статут на продължително и постоянно пребиваване" е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

8. "Документ за самоличност" е:

а) лична карта;

б) личен (зелен) паспорт само за граждани, ползващи се от разпоредбата на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи;

в) паспорт (задграничен) на гражданин, намиращ се в деня на изборите извън Република България;

г) моряшки паспорт на гражданин, намиращ се в деня на изборите на плавателен съд под българско знаме;

д) военна карта на кадрови военнослужещ, намиращ се в деня на изборите извън Република България.

9. "Кандидати" са предизборно регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в определен вид избори :

9.1. партии

9.2. инициативни комитети

9.3. коалиции между партии и/или инициативни комитети

10. "Претендент" е физическо лице български гражданини, кандидатирало се за участие в изборите.

11. "Кандидатска листа" е предизборна листа с претендентите на съответния кандидат.

11а. "Гражданска листа" е кандидатска листа на инициативен комитет.

12. "Видно място" е място на територията на избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

13. "Служебно заети" са кандидатите за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии, на общинските избирателни комисии, както и наблюдателите.

14. "Преференциално гласуване" е гласуване, при което избирателят може да изрази своето предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която гласува.

15. "Национална избирателна квота" е частното от деленето на общия брой на действителните гласове на национално ниво на броя на членовете на Европейския парламент от Република България; когато частното не е цяло число, националната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.

16. "Районна избирателна квота" е частното от деленето на общия брой на действителните гласове, подадени в многомандатния изборен район, на броя на определените за този район мандати; когато частното не е цяло число, районната избирателна квота е най-близкото до това частно по-голямо цяло число.

17. "Общинска избирателна квота" е частното от деленето на общия брой на действителните гласове, подадени за общински съветници в общината, на броя на членовете на общинския съвет; когато частното не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число.

18. "Наблюдатели" са:

а) представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от участващите в изборите кандидати, и поканени чрез Министерството на външните работи;

б) упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации.

19. "Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии (вестници, списания и други периодични издания);

б) медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) електронни медии (лицензирани или регистрирани доставчици за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги);

бб) онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).

Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.

20. "Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

21. "Агитация" е призив за подкрепа за определен претендент или кандидат при участие в избори. Наименованието и символите на кандидата, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, също се смятат за агитация по смисъла на този кодекс.

22. "Публичен административен ресурс" са финансови средства, помещения, транспортни средства, оборудване и всякакви други движими и недвижими вещи - държавна или общинска собственост, предоставени за ползване от администрацията.

23. "Повторно" е нарушението, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница