Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Гстраница24/32
Дата20.07.2018
Размер5.07 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Допълняемост


Същността на принципа на допълняемост е да се докаже, че приносът от Структурните фондове и Кохезионния фонд не замества обществени или други еквивалентни структурни разходи на някоя от страните-членки.

Информация за публичните или еквивалентните на тях структурни разходи на Република България, като дял от БВП, е представена в таблицата по-долу:Разходи на страната като дял от БВП

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

P. 51

5.7

5.1

4.4

4.3

4.3

4.3

4.3

Представените стойности съдържат актуалните прогнозни нива на показателя бруто образуване на основен капитал (Gross Fixed Capital Formation) на сектор „Държавно управление“205 за периода 2014-2020 г., които съответстват на одобрената от правителството206 Конвергентна програма на Република България (2014-2017 г.). Предвижда се публичните капиталови разходи първоначално (2014 г., 2015 г.) да нараснат значително спрямо наблюдаваните в последните няколко години нива, успоредно с постепенното възстановяване на икономиката. Допълнителен фактор, способстващ растежа на показателя в този период, е пресичането на два програмни периода на фондовете на Европейския съюз – от една страна се очаква интензифициране на входящите парични потоци по проекти, финансирани по оперативните програми от програмен период 2007-2013 г., а същевременно се планират постъпления по линия на новите оперативни програми. След този временен пик, динамиката на капиталовите разходи на правителството ще се нормализира, като годишните темпове на нарастване на показателя ще са сходни с тези на брутния вътрешен продукт (БВП), като по този начин достигнатият дял от БВП се очаква да се задържи относително стабилен на 4.4-4.3% в оставащите години от програмния период. За целите на прогнозата се предполага, че в този период както българската, така и европейската икономики няма да навлязат в нов период на икономическа криза.

В периода 2014-2020 г. националната компонента на капиталовите разходи на сектор „Държавно управление“ се запазва непроменена на около 3% от БВП, което показва, че принципът на допълняемост е спазен, т.е. приносът на Структурните фондове и Кохезионния фонд не замества национални разходи.


    1. Резюме на предварителните условия


В Споразумението за партньорство е представена информация за всички общи и тематични (специфични по фондове) предварителни условия, тъй като за изпълнението на всяко едно от тях е отговорен орган на национално ниво.

Управлението на процеса по оценката на изпълнението на предварителните условия се осъществява от заместник министър-председателя и министър на правосъдието. Наблюдението на процеса се осъществява чрез:  • Приет с решение на МС списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия. Списъкът обхваща всички условия, залегнали в регламентите за ЕСИФ;

  • Включване на задължението да следи за изпълнението на общите предварителни условия като една от отговорностите на създадената РГ за разработване на Споразумението за партньорство. Информация за напредъка в изпълнението на условията и предприетите действия се представя на ключови етапи от разработването на Споразумението;

  • Редовни работни срещи с идентифицираните ресорни служители от всяка институция, отговорна за съответното условие. През февруари 2013 г. този експертен състав е формализиран в Под-група за предварителните условия към Работната група за Споразумението за партньорство. Обхватът на ангажиментите на под-групата включва наблюдение на актуалния статус на изпълнение на конкретните ангажименти, заложени за изпълнение на съответните предварителни условия, както и подготовка на информация за оценка на изпълнение на съответните предварителни условия и на План за действие за изпълнението до 2016 г. на неизпълнените към декември 2013 г. приложими предварителни условия;

  • Поддържане на база данни за статуса на изпълнение на всяко условие, която се актуализира регулярно чрез получаване на информация от съответните отговорни институции;

  • Ежемесечен доклад от заместник министър-председателя и министър на правосъдието до Министерския съвет относно напредъка в процеса по изпълнение на предварителните условия.

В периода 2014-2020 България ще програмира ЕСИФ по всички 11 тематични цели. За приложими са оценени всички общи и тематични предварителни условия на ЕСИФ.

В Приложение 3 е представено резюме на изпълнението на предварителните условия на национално ниво.

В Приложение 4 е описан План за действие за изпълнение на всички приложими на национално ниво общи предварителни условия, които към момента не са изпълнени, който съдържа и съответните срокове и отговорни институции.

В Приложение 5 е описан План за действие за изпълнение на всички приложими на национално ниво тематични предварителни условия, които към момента не са изпълнени, който съдържа и съответните срокове и отговорни институции.

По отношение на изпълнението, подробно представено в посочените приложения, може да се заключи, че към 31.12.2016 г. няма да има неизпълнено условие. Към момента статусът на изпълнение показва, че част от критериите по отделните условия са отчетени като изпълнени, а изпълнението на повечето от останалите ще бъде завършено през 2014 г.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница