Съдържаниестраница9/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Изводи


  • Икономиката на община Белоградчик изпитва силни затруднения по отношение излизането от икономическата криза и се характеризира с лоша бизнес среда, в която функционират предимно микропредприятия с ниска конкурентоспособност и малки възможности за инвестиции и внедряване на иновации.

  • Преработващата промишленост се развива в посока лека (производство на резервни части, апарати и системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, производство на ПЕ фолио и опаковки от него, производство на телефонни апарати и резервни части за тях, дърводобив и шивашко производство.) и хранително-вкусова промишленост (винарство);

  • Селското стопанство се развива предимно в малки или лични стопанства, има нужда от модернизация и е налице възможност за насочване към биологично земеделие;

  • Туризмът е безспорно най-перспективният отрасъл в община Белоградчик като архитектурно-историческите и природни забележителности създават условия за развитие на различни видове туризъм и за създаване на разнообразен туристически продукт;

  • Пречка пред развитието на туризма се явява материално-туристическата база, която е крайно недостатъчна за поемане на туристопотока.

  • Необходими са квалифицирани кадри, които да работят в сферата на туризма с цел повишаване на качеството на туристическия продукт и по-голяма удовлетвореност на посетителите;

  • Необходимо е разширяване на туристическия продукт с цел преодоляване на сезонността на туристическото предлагане;

  • Има добра възможност за обвързване на продукцията на селско стопанство- ХВП-туризъм.


3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ3.1. Демографска характеристика 

Демографското състояние на територията на община Белоградчик е резултат от действието на влияния и фактори, които от една страна са характерни за Република България, от друга страна са характерни за демографското развитие на европейските страни, а от трета са обусловени от специфичното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие на самата община. Върху демографското развитие на населението на общината влияние оказват демографските процеси, които са общовалидни както за развитите страни, така и за страните в преход. Това са процесите свързани с високите нива на смъртност и емиграция и намалената брачност и раждаемост. Сериозно влияние върху тези процеси оказват полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователни структури на населението, както и урбанизацията. Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено отношение.


3.1.1. Брой и гъстота на населението

Области

Общо

В градовете

В селата

Общини

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Област Видин

97546

47608

49938

62330

30421

31909

35216

17187

18029

Белоградчик

6424

3175

3249

5111

2538

2573

1313

637

676

Бойница

1218

551

667

-

-

-

1218

551

667

Брегово

5346

2682

2664

2474

1186

1288

2872

1496

1376

Видин

61416

29927

31489

49073

23914

25159

12343

6013

6330

Грамада

1921

940

981

1400

691

709

521

249

272

Димово

6285

3097

3188

1175

595

580

5110

2502

2608

Кула

4487

2153

2334

3097

1497

1600

1390

656

734

Макреш

1501

739

762

-

-

-

1501

739

762

Ново село

2831

1360

1471

-

-

-

2831

1360

1471

Ружинци

4160

2022

2138

-

-

-

4160

2022

2138

Чупрене

1957

962

995

-

-

-

1957

962

995


Табл. 4 Население по местоживеене и пол по общини в област Видин, 2011 г.
През 2012 година Община Белоградчик е с население 6 424 души, или 6.5% от това на област Видин. Най-голяма по брой на населението е община Видин, където живеят 61 416 души, или 62.6% от населението на областта. Най-малобройно е населението на община Бойница.

През последните години населението на общината намалява, като от 2004 г., то е намаляло с 1352 души, от 7776 души на 6424 души през 2012 г. Средногодишното намаляване на населението е почти 2 %, което е тревожна тенденция. Това се дължи на най-различни фактори, като основните са свързани както с естественото движение на населението, така и с вътрешната и външна миграция на населението.

Фиг. 7 Брой на населението на община Белоградчик (2004-2012)
Община Белоградчик (78.4%) заедно с община Видин (79.6%) се отличава с най-висок относителен дял на градското население на територията на област Видин. Делът на населението, живеещо в селата, преобладава в общините Брегово (54.2%) и Димово (81.5%). Изцяло селски, са общините Бойница, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.


Фиг. 8 Структура на населението по местоживеене в област Видин и съставните и общини (2011)

3.1.2. Полова структура


Влияние върху половата структура на населението на общината оказват процесите, свързани с естественото движение на населението (раждаемост и смъртност), механичното движение на населението (емиграция и имиграция), продължителността на живот и други. През целия изследван период жените преобладават над мъжете.

година

мъже

жени

2004

3777

3999

2005

3667

3886

2006

3619

3806

2007

3534

3736

2008

3489

3683

2009

3402

3643

2010

3332

3536

2011

3208

3312

2012

3175

3249

Табл. 5 Полова структура

Основна причина за по-големия брой и относителен дял женско население е съществуващата по-високата смъртност и по-ниската средна продължителност на живота при мъжете. Това на практика води до акумулиране на по-големи контингенти жени във високите възрастови групи.3.1.3. Възрастова структура

Община Белоградчик се отличава с най-голям относителен дял на младото население (до 15-годишна възраст) 13.1 %, като по този показател пред нея се нарежда единствено община Димово - 13.7%. С най-неблагоприятна възрастова структура е населението в община Бойница, където повече от половината население (54.0%) е над 64 години, следвана от общините Макреш (48.2%) и Ново село (41.7%). По този показател общината е на предпоследно място, което говори за относително благоприятна възрастова структура в сравнение с останалите общини в областта.
Фиг. 9 Структура на населението по възраст в област Видин и съставните и общини (2011)
От представените полово-възрастови пирамиди става ясно, че населението на Общината е застаряващо, като тази тенденция е характерна и за областта.Фиг. 10 Полово-възрастова структура на населението (община Белоградчик, област Видин, България)


3.1.4. Трудоспособен контингент

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст. С най-висок относителен дял на трудоспособното население е община Видин (59.3%) и община Белоградчик (55.6%), а с най-нисък дял са общините Бойница (33.0%), Макреш (37.4%) и Грамада (39.8%).

Карта 5. Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на община БелоградчикФиг. 11. Разпределението на населението под, в и над трудоспособна възраст на община Белоградчик

3.1.5. Етническа структура

Характерно за етническия състав на населението на община Белоградчик е по-ниския относителен дял на българската етническа общност - 79,4 % срещу 84,8 % средно за страната. Прави впечатление ниският дял на турско население – 0.08 %, срещу 8.8 % за страна и 0.11 % за област Видин и много по-високият дял на населението от ромската етническа група – 20.1 %, срещу 5 % за областта и 6.36 % за страната.
Фиг. 12. Етническа структура на населението (2011 г.)


3.1.6.Образователна структура

Образователната структура на населението е неразривно свързана с неговата етническа принадлежност. Тя има значение за цялостното социално-икономическо развитие на определено населено място или административно-териториална единица. Данните от 2011г. показват, че образователното равнище на населението на община Белоградчик е значително под средните за страната стойности по отношение на населението с висше образование. Висшистите в община Белоградчик са 12.8 %, срещу 13.9 за област Видин и 19.6 за страната, а населението със средно образование е 45.6 % срещу 45.4 % за областта и 43.4 % за страната.

Фиг.13. Образователна структура на населението (2011 г.)
Коренно противоположно е положението при хората с основно, начално и незавършено образование. Населението с основно образование е 24.5 % при 27.9 за областта и 23.1 за страната, населението с начално образование е 9.8 % при 7.4 за областта и 7.8 за страната и населението с незавършено образование е 5.9 % при 4.6 % за областта и 4.8 за страната. Прави впечатление и по-високият процент на никога не посещавалите училище – 1.4 % при 0.92 % за областта и 1.2 % за страната. Тези отрицателни по отношение на образователната структура показатели се дължат основно на високия процент на ромско население в общината.


Етническа група

Общо

Степен на завършено образование

Никога непосе-щавали училище

Дете


висше

средно

основно

Начално и незавършено началноотговорили

5630

720

2489

1397

931

90

3

Българска

4610

714

2420

1064

402

-

-

Турска

-

-

-

-

-

-

-

Ромска

1006

-

65

332

524

81

-

Друга

-

-

-

-

-

-

-

Не се самоопределят

7

-

-

-

5

-

-

Табл. 6. Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност, степен на завършено образование и общини в област Видин, 2011 г.

3.1.7. Възпроизводствен процес

През последните години раждаемостта в община Белоградчик е по-висока спрямо средната за Северозападен район и област Видин, а през някои от изследваните години и от тази за страната, което се дължи главно на високия процент на представители на ромската етническа група.
Фиг. 14. Коефициент на раждаемост (‰), (2004-2012 г.)
Равнището на общата смъртност на населението на община Белоградчик е значително по-високо в сравнение със средното за страната, района за планиране и областта през целия изследван период.


Фиг. 15. Коефициент на смъртност(‰), (2004-2012 г.)
Високите стойности на смъртността и относително невисоките стойности на раждаемостта водят до отрицателен естествен прираст за територията на община Белоградчик. Въпреки, че тази тенденция е характерна през последните години както за страната, Северозападния район от ниво 2, така и за област Видин, впечатление прави, че отрицателните стойности на естествения прираст на територията на общината са до три пъти по-високи от тези за страната.


година

Р България

Северозападен район от ниво 2

област Видин

община Белоградчик

2004

-5.2

-10.0

-13.5

-14.0

2005

-5.4

-11.1

-15.0

-14.4

2006

-5.1

-10.7

-15.0

-14.3

2007

-5.0

-10.7

-14.7

-17.5

2008

-4.3

-9.8

-14.5

-13.2

2009

-3.5

-9.2

-13.7

-11.1

2010

-4.6

-10.6

-14.6

-14.9

2011

-5.1

-10.8

-15.2

-10.6

2012

-5.5

-11.5

-16.0

-15.0

Табл. 7. Коефициент на естествен прираст (‰),( 2004-2012 г.)


Карта 6. Естествен прираст на област Видин

Ясно изразеният отрицателен естествен прираст през целия изследван период дава основание да се твърди, че е налице трайно влошаване на показателите за възпроизводство на населението на община Белоградчик. Водеща роля в тази насока имат промените, свързани с изпреварващото нарастване на коефициента за общата смъртност.3.1.8. Механично движение на населението


Миграционните процеси на територията на община Белоградчик със своите специфични особености оказват съществено влияние върху социалното и икономическото развитие както на районите, които губят население, така и на районите, които печелят население. Показателите за механичния прираст на населението показват запазване на тенденцията за увеличаване на външните миграции, предизвикани от лошата икономическа обстановка и високия процент на безработица. През последните 9 години (с изключение на 2 години) се наблюдава отрицателен механичен прираст, която тенденция се очаква да се запази.


 

година

Заселени

Изселени

Механичен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2004

237

107

130

215

105

110

22

2

20

2005

132

62

70

246

116

130

-114

-54

-60

2006

189

99

90

211

89

122

-22

10

-32

2007

194

93

101

222

108

114

-28

-15

-13

2008

193

91

102

196

96

100

-3

-5

2

2009

168

67

101

217

107

110

-49

-40

-9

2010

188

101

87

263

129

134

-75

-28

-47

2011

111

56

55

134

63

71

-23

-7

-16

2012

109

64

45

108

50

58

1

14

-13


Табл. 8. Механичен прираст на населението в община Белоградчик, 2004-2012 г.Карта 7. Механичен прираст на населението (‰)
През целия изследван период абсолютният прираст на населението е отрицателен, като през последните години се забелязва тенденция на намаление, която не може да се каже, че е трайна поради късия наблюдаван период


година

естествен прираст

механичен прираст

абсолютен прираст

2004

-109

22

-87

2005

-109

-114

-223

2006

-106

-22

-128

2007

-127

-28

-155

2008

-95

-3

-98

2009

-78

-49

-127

2010

-102

-75

-177

2011

-69

-23

-92

2012

-97

1

-96


Табл. 9. Абсолютен прираст на населението в община Белоградчик(2004-2012 г.)

3.1.9. Доходи и разходи на домакинствата

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница